Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 1

Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 19

Державне управління: удосконалення та розвиток № 9, 2020

DOI: 10.32702/2307-2156.2020.9

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.9.1

N. Datsii

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Professor of the Department of economic theory, intellectual property and public administration, Polissya National University

L. Zaitseva

Master of specialty "Public management and administration" of the Department of economic theory, intellectual property and public administration, Polissya National University

O. Kravchenko

Master of specialty "Public management and administration" of the Department of economic theory, intellectual property and public administration, Polissya National University

DEVELOPMENT OF CIVIL SOCIETY AS AN INSTITUTION OF PUBLIC AUTHORITY

Н. В. Дацій

д. держ. упр., професор, професор кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Поліський національний університет

Л. І. Зайцева

магістр спеціальності «Публічне управління та адміністрування» кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Поліський національний університет

О. О. Кравченко

магістр спеціальності «Публічне управління та адміністрування» кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Поліський національний університет

РОЗВИТОК ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ЯК ІНСТИТУТУ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.9.2

З. В. Гбур

д. держ. упр., доцент, професор кафедри управління охорони здоров’я, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ АЕРОКОСМІЧНОЇ ГАЛУЗІ ЯК ЧАСТИНИ ЕФЕКТИВНОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Z. Gbur

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Professor of the department of Health Management National Medical Academy postgraduate education named after P.L Shupik

STATE REGULATION OF THE AEROSPACE INDUSTRY AS PART OF THE EFFECTIVE NATIONAL SECURITY OF THE STATE

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.9.3

О. В. Худоба

д. держ. упр., доцент кафедри регіонального управління та місцевого самоврядування, Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Львів, Україна

Д. Д. Заяць

к. держ. упр., доцент кафедри регіонального управління та місцевого самоврядування, Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Львів, Україна

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ЗАПРОВАДЖЕННЯ КАРАНТИННИХ ЗАХОДІВ

O. Khudoba

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor of the Department of Regional Management and Local Self-Government, Lviv Regional Institute for Public Administration of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, L’viv, Ukraine

D. Zayats

Ph.D in Public Administration, Associate Professor of the Department of Regional Management and Local Self-Governmen, Lviv Regional Institute for Public Administration of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, L’viv, Ukraine

FEATURES OF THE STATE EDUCATIONAL POLICY IMPLEMENTATION IN THE CONDITIONS OF QUARANTINE MEASURES

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.9.50

О. С. Нагорічна

к. пед. н., старший науковий співробітник, заступник директора Науково-дослідного інституту фіскальної політики з наукової роботи – начальник Науково-дослідного центру митної справи, Університет державної фіскальної служби України

СУТНІСТЬ ТА ІНДИКАТОРИ ФОРМУВАННЯ РЕЗИСТЕНТНОГО СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ДЕРЖМИТСЛУЖБИ

O. Nagorichna

PhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor, SRF, Deputy Director of RI of Fiscal Policy on Scientific Work – Head of SRC CA, University of the State Fiscal Service of Ukraine

ESSENCE AND INDICATORS OF FORMATION OF RESISTANT SOCIAL CAPITAL OF STATE CUSTOMS SERVICE

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.9.51

С. А. Дяченко

к. держ. упр., доцент кафедри економічної політики та врядування, Національна академія державного управління при Президентові України

ДИСКРЕЦІЙНІ ПОВНОВАЖЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД УКРАЇНИ У ВИКОРИСТАННІ МІСЦЕВОГО ФІНАНСОВОГО РЕСУРСУ

S. Diachenko

PhD in Public Administration, Associate Professor of the Department of economic policy and governance, National academy for public administration under the President of Ukraine

DISCRETIONAL POWERS OF TERRITORIAL COMMUNITIES OF UKRAINE IN THE USE OF LOCAL FINANCIAL RESOURCE

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.9.52

Д. О. Самофалов

к. м. н., докторант кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Заступник директора Південного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров’я України

МОДЕЛІ КОМУНІКАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПУБЛІЧНОМУ АДМІНІСТРУВАННІ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я: ЗАРУБІЖНИЙ ТА УКРАЇНСЬКИЙ ПІДХОДИ

D. Samofalov

PhD in Medical Sciences, Doctoral Candidate of the Humanitarian and Socio-Political Studies Department of the Odessa Regional Institute for Public Administration of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Deputy Director of the Southern Trans-regional Department of the National Health Service of Ukraine

MODELS OF COMMUNICATION ACTIVITY IN PUBLIC MANAGEMENT OF PUBLIC HEALTH: FOREIGN AND UKRAINIAN APPROACHES

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.9.53

А. І. Кашлакова

завідувач сектору “Навчально-методичний центр” Управління персоналу, Державна міграційна служби України

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ТАЛАНТАМИ НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ: СУТНІСТЬ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

A. Kashlakova

Head of the Sector “Education and Methodical Center” of Human Resources Department, State Migration Service of Ukraine

TALENT MANAGEMENT SYSTEM IN THE CIVIL SERVICE: THE ESSENCE AND NECESSITY OF IMPLEMENTATION IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.9.54

Л. А. Мельник

к. держ. упр, головний консультант Управління культурно-мистецького та природно-заповідного фонду, Державне управління справами

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СПРОМОЖНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ

L. Melnuk

PhD in Public Administration, chief consultant of the Department of cultural, artistic and nature reserve fund, State Administration of Affairs

THEORETICAL PRINCIPLES OF CAPACITY BUILDING OF TERRITORIAL COMMUNITIES IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.9.55

Д. В. Бізонич

к. т. н., директор ТОВ «Еталонтехсервіс» м. Харків, Україна

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОНЯТТЯ КРИЗИ У КОНТЕКСТІ АНТИКРИЗОВОГО ДЕРЖАВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В СИСТЕМІ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

D. Bizonych

PhD in Technical Sciences,Director of «Etalontechservice» LLC, Kharkiv, Ukraine

RESEARCH OF THE CONCEPT OF CRISIS IN THE CONTEXT OF ANTI-CRISIS STATE MANAGEMENT IN THE SYSTEM OF HOUSING AND COMMUNAL ECONOMY OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.9.56

М. Р. Ковальський

к. держ. упр., Центрально-Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький), заступник начальника, м. Житомир

ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ В КОНТЕКСТІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ

M. Kovalskyi

PhD in Public Administration, Central-Western Interregional Department of the Ministry of Justice (Khmelnytskyi), Deputy Head, Zhytomyr

PROBLEMS OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS IN THE CONTEXT OF PUBLIC MANAGEMENT OF TERRITORIAL DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.9.57

О. О. Усаченко

к. держ. упр., науковий співробітник,Науково-організаційний відділ військової частини А4444

Л. М. Родченко

д. держ. упр., професор, професор кафедри менеджменту,Донбаська державна машинобудівна академія

І. Ю. Родченко

к. держ. упр., головний державний інспектор,Координаційно-моніторингова митниця Державної митної служби України

АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ВОЄННО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Ol. Usachenko

PhD in Public Administration, Researcher,Scientific and Organizational Department of Military Unit A4444

L. Rodchenko

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Professor of the Department of Management, Donbass State Machine-Building Academy

I. Rodchenko

PhD in Public Administration, Chief State Inspector,Coordination and Monitoring Customs of the State Customs Service of Ukraine

ANTI-CRISIS MANAGEMENT OF THE ENTERPRISES OF THE MILITARY AND INDUSTRIAL COMPLEX OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.9.58

О. В. Мотайло

к. мед. н., асистент кафедри оториноларингології, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

O. Motaylo

PhD in Medical Sciences, Assistant of the Department of Otorhinolaryngology, National Medical University named after O.O. Bogomolets

FOREIGN EXPERIENCE OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE FIELD OF HEALTHCAR

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.9.59

О. В. Банчук-Петросова

старший викладач кафедри міжнародних відносин, Київський університет культури і мистецтв, м. Київ[||Senior Lecturer of the Department of International Relations, Kyiv University of Culture and Arts, Kyiv

ПРОБЛЕМА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ТЕРИТОРІЇ

O. Banchuk-Petrosova

THE PROBLEM OF ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF EXPORT ACTIVITIES IN THE TERRITORY

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.9.60

Д. Г. Гавриченко

к. мед. н., завідувач кафедри анестезіології, інтенсивної терапії та медицини болю, Одеський медичний інститут Міжнародного гуманітарного університету

ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕФОРМУВАННЯ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

D. Havrychenko

PhD in Medical Sciences, Head of the Department of Anesthesiology, Intensive Care and Pain Medicine, Odesa Medical Institute of the International Humanitarian University

INSTITUTIONAL SUPPORT OF UKRAINIAN HEALTHCARE REFORM

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.9.100

В. В. Риков

аспірант кафедри економічної політики та врядування, Національна академія державного управління при Президентові України, Заступник голови Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ

V. Rykov

Postgraduate student of the Department of Economic Policy and Governance, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Deputy chairman of the QDCB of Kyiv, Qualification and disciplinary commission of the bar of Kyiv

PROMISING DIRECTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMIC SECURITY SYSTEM IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.9.101

О. С. Гулєвич

аспірант кафедри соціальної і гуманітарної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

СУБ’ЄКТИ І ОБ’ЄКТИ У СФЕРІ НЕЛЕГАЛЬНОЇ МІГРАЦІЇ

O. Gulevich

Postgraduate student of the Department of social and humanitarian policy, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

SUBJECTS AND OBJECTS IN THE FIELD OF ILLEGAL MIGRATION

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.9.102

О. Г. Рось

аспірант кафедри державознавства і права, Національна академія державного управління при Президентові України

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ПРЕДСТАВНИЦЬКИХ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

O. Ros

Postgraduate student, Department of State Studies and Law, National Academy of Public Administration, the Office of the President of Ukraine

FOREIGN EXPERIENCE IN THE FORMATION OF EFFECTIVE REGULATORY AND LEGAL SUPPORT FOR THE INSTITUTIONAL CAPACITY OF REPRESENTATIVE BODIES OF LOCAL SELF-GOVERNMENT

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.9.103

Н. В. Рикова

аспірант кафедри економічної політики та врядування, Національна академія державного управління при Президентові України, Заступник начальника Юридичної служби, Комунальне підприємство «Центр організації дорожнього руху»

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЯК ФАКТОР ТРАНСФОРМАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ БІЗНЕСУ

N. Rykova

Postgraduate student of the Department of Economic Policy and Governance of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Deputy Chief Legal service Communal enterprise «Center for traffic organization»

GLOBALIZATION AS A FACTOR IN THE TRANSFORMATION OF GOVERNMENT REGULATION OF BUSINESS


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 105

Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 190

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Open_Access

Crossref Member Badge

Редакційна колегія

Кобець Анатолій Степанович

головний редактор, доктор наук з державного управління, ректор, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Васільєва Леся Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гришова Інна Юріївна

доктор економічних наук, професор, Педагогічний Університет Цзянсу, Китай

Дєгтяр Олег Андрійович

доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова

Домбровська Світлана Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, начальник навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України

Коваль Яна Сергіївна

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Логвінов Валерій Григорович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом

Приходько Ігор Павлович

доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний Університет

Пугач Андрій Миколайович

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Ромін Андрій Вячеславович

доктор наук з державного управління, доцент, начальник факультету Пожежної безпеки, Національний університет цивільного захисту України

Садковий Володимир Петрович

доктор наук з державного управління, професор, ректор, Національний університет цивільного захисту України

Сиченко Віктор Володимирович

доктор наук з державного управління, доцент, ректор, Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»

Сорока Світлана Вікторівна

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна

Ульянченко Юрій Олександрович

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри економічної політики та менеджменту, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Шведун Вікторія Олександрівна

доктор наук з державного управління, старший науковий дослідник, завідувач кафедри менеджменту навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України