EnglishНа русском

Державне управління: удосконалення та розвиток № 9, 2020

DOI: 10.32702/2307-2156.2020.9

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.9.50

О. С. Нагорічна

к. пед. н., старший науковий співробітник, заступник директора Науково-дослідного інституту фіскальної політики з наукової роботи – начальник Науково-дослідного центру митної справи, Університет державної фіскальної служби України

СУТНІСТЬ ТА ІНДИКАТОРИ ФОРМУВАННЯ РЕЗИСТЕНТНОГО СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ДЕРЖМИТСЛУЖБИ

O. Nagorichna

PhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor, SRF, Deputy Director of RI of Fiscal Policy on Scientific Work – Head of SRC CA, University of the State Fiscal Service of Ukraine

ESSENCE AND INDICATORS OF FORMATION OF RESISTANT SOCIAL CAPITAL OF STATE CUSTOMS SERVICE

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.9.51

С. А. Дяченко

к. держ. упр., доцент кафедри економічної політики та врядування, Національна академія державного управління при Президентові України

ДИСКРЕЦІЙНІ ПОВНОВАЖЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД УКРАЇНИ У ВИКОРИСТАННІ МІСЦЕВОГО ФІНАНСОВОГО РЕСУРСУ

S. Diachenko

PhD in Public Administration, Associate Professor of the Department of economic policy and governance, National academy for public administration under the President of Ukraine

DISCRETIONAL POWERS OF TERRITORIAL COMMUNITIES OF UKRAINE IN THE USE OF LOCAL FINANCIAL RESOURCE

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.9.52

Д. О. Самофалов

к. м. н., докторант кафедри гуманітарних та соціально-політичних наук Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Заступник директора Південного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров’я України

МОДЕЛІ КОМУНІКАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПУБЛІЧНОМУ АДМІНІСТРУВАННІ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я: ЗАРУБІЖНИЙ ТА УКРАЇНСЬКИЙ ПІДХОДИ

D. Samofalov

PhD in Medical Sciences, Doctoral Candidate of the Humanitarian and Socio-Political Studies Department of the Odessa Regional Institute for Public Administration of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Deputy Director of the Southern Trans-regional Department of the National Health Service of Ukraine

MODELS OF COMMUNICATION ACTIVITY IN PUBLIC MANAGEMENT OF PUBLIC HEALTH: FOREIGN AND UKRAINIAN APPROACHES

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.9.53

А. І. Кашлакова

завідувач сектору “Навчально-методичний центр” Управління персоналу, Державна міграційна служби України

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ТАЛАНТАМИ НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ: СУТНІСТЬ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

A. Kashlakova

Head of the Sector “Education and Methodical Center” of Human Resources Department, State Migration Service of Ukraine

TALENT MANAGEMENT SYSTEM IN THE CIVIL SERVICE: THE ESSENCE AND NECESSITY OF IMPLEMENTATION IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.9.100

В. В. Риков

аспірант кафедри економічної політики та врядування, Національна академія державного управління при Президентові України, Заступник голови Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури м. Києва

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ

V. Rykov

Postgraduate student of the Department of Economic Policy and Governance, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Deputy chairman of the QDCB of Kyiv, Qualification and disciplinary commission of the bar of Kyiv

PROMISING DIRECTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMIC SECURITY SYSTEM IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.9.101

О. С. Гулєвич

аспірант кафедри соціальної і гуманітарної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

СУБ’ЄКТИ І ОБ’ЄКТИ У СФЕРІ НЕЛЕГАЛЬНОЇ МІГРАЦІЇ

O. Gulevich

Postgraduate student of the Department of social and humanitarian policy, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

SUBJECTS AND OBJECTS IN THE FIELD OF ILLEGAL MIGRATION

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.9.102

О. Г. Рось

аспірант кафедри державознавства і права, Національна академія державного управління при Президентові України

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ПРЕДСТАВНИЦЬКИХ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

O. Ros

Postgraduate student, Department of State Studies and Law, National Academy of Public Administration, the Office of the President of Ukraine

FOREIGN EXPERIENCE IN THE FORMATION OF EFFECTIVE REGULATORY AND LEGAL SUPPORT FOR THE INSTITUTIONAL CAPACITY OF REPRESENTATIVE BODIES OF LOCAL SELF-GOVERNMENT

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.9.103

Н. В. Рикова

аспірант кафедри економічної політики та врядування, Національна академія державного управління при Президентові України, Заступник начальника Юридичної служби, Комунальне підприємство «Центр організації дорожнього руху»

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ЯК ФАКТОР ТРАНСФОРМАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ БІЗНЕСУ

N. Rykova

Postgraduate student of the Department of Economic Policy and Governance of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Deputy Chief Legal service Communal enterprise «Center for traffic organization»

GLOBALIZATION AS A FACTOR IN THE TRANSFORMATION OF GOVERNMENT REGULATION OF BUSINESS

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Open_Access

Crossref Member Badge

Редакційна колегія

Кобець Анатолій Степанович

головний редактор, доктор наук з державного управління, ректор Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Васільєва Леся Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Домбровська Світлана Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, начальник навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України

Gryshova Inna

Doctor of Economic Sciences, Professor Jiangsu Normal University, Jiangsu Sheng, China

Коваль Яна Сергіївна

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Кураташвілі Анзор Альфредович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної Академії управління персоналом

Приходько Ігор Павлович

доктор наук з державного управління, професор, Завідувач кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний Університет

Пугач Андрій Миколайович

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Ромін Андрій Вячеславович

доктор наук з державного управління, доцент, Начальник факультету Пожежної безпеки Національного університету цивільного захисту України

Садковий Володимир Петрович

доктор наук з державного управління, професор, Ректор Національного університету цивільного захисту України

Сиченко Віктор Володимирович

доктор наук з державного управління, доцент, Ректор Комунального закладу вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»

Сорока Світлана Вікторівна

доктор наук з державного управління, доцент професор кафедри публічного управління та адміністрування Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна

Ульянченко Юрій Олександрович

доктор наук з державного управління, доцент, Професор кафедри економічної політики та менеджменту, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Шведун Вікторія Олександрівна

доктор наук з державного управління, старший науковий дослідник, завідувач кафедри менеджменту навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України