Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 1

Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 19

Державне управління: удосконалення та розвиток № 9, 2019

DOI: 10.32702/2307-2156.2019.9

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.9.1

О. А. Долгий

доктор наук із державного управління, професор, Т.в.о. провідного наукового співробітника відділу публічного управління цивільним захистом науково-дослідного центру заходів цивільного захисту, Український науково-дослідний інститут цивільного захисту, м. Київ

Л. М. Чехович

студентка кафедри професійної освіти та управління навчальним закладом Навчально-наукового інституту міжнародних відносин і соціальних наук, Міжрегіональна Академія управління персоналом, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ У КОЛЕКТИВІ ОСВІТНЬОЇ УСТАНОВИ

O. A. Dolgiy

Doctor of Science in Public Administration, Professor, temporarily acting of the Leading Researcher at the Department of Public Administration for Civil Protection of the research center Civil Protection Measures, Ukrainian Civil Defense Research Institute, Kyiv

L. M. Chekhovych

student of the Department of Vocational Education and Training of educational Institution of the Institute of international relations and social studies, Interregional Academy of Personnel Management

EDUCATIONAL INSTITUTIONAL CONFLICT MANAGEMENT STRATEGIES

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.9.2

Т. І. Биркович

доктор наук з державного управління, професор,Київський університет культури, м. Київ

В. І. Биркович

кандидат наук з державного управління, доцент,директор Ужанського національного природного парку,смт. Великий Березний, Закарпаття

О. С. Кабанець

кандидат юридичних наук, Київський університет культури

МЕХАНІЗМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЦИФРОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Tetyana Byrkovych

D. Sc. in Public Administration, Professor, Kyiv University of Culture

Viktor Byrkovych

Candidate of Sciences in Public Administration, Associate Professor, director of Uzhansky National Park

Alexander Kabanets

Candidate of Legal Sciences, Kiev University of Culture

MECHANISMS OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE FIELD OF DIGITAL TRANSFORMATION

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.9.3

Л. В. Антонова

д. держ. упр., професор, професор кафедри обліку і аудиту, Чорноморський національний університет ім. П. Могили, м. Миколаїв, Україна

ЗАСТОСУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕХАНІЗМІВ ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСТВА В СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

L. Antonova

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor,Professor of the Department of Accounting and Auditing, Petro Mohyla Black Sea National University

APPLICATION OF EUROPEAN EXPERIENCE OF IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE MECHANISMS OF LEADERSHIP FORMATION IN THE FIELD OF PUBLIC GOVERNANCE

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.9.4

В. В. Євдокимов

д. е. н., професор, Державний університет «Житомирська політехніка»

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК СКЛАДОВА ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

V. Ievdokymov

Doctor of Economic Sciences, Professor, Zhytomyr Polytechnic State University

FINANCIAL SUPPORT AS A COMPONENT OF PUBLIC FINANCIAL POLICY IN THE FIELD OF LAW ENFORCEMENT

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.9.20

Ю. П. Васьківський

к. філ. н., доцент, кафедра теорії і практики журналістики,Львівський національний університет імені Івана Франка

РЕКЛАМА В ІНТЕРНЕТ-МЕДІЯХ (НА ПРИКЛАДІ: 1PLUS1.UA, ZAXID.NET, ZAKARPATTYA.NET.UA)

Yuriy Vaskivskyy

Ph.d. Associate Professor, Department of Journalism Theory and Practice,Lviv Ivan Franko National University

ADVERTISING ON THE INTERNET MEDIA (EXAMPLE: 1PLUS1.UA, ZAXID.NET, ZAKARPATTYA.NET.UA)

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.9.21

В. О. Гордієнко

к. е. н., доцент, доцент кафедри державних, місцевих та корпоративних фінансів, Університет митної справи та фінансів

Н. І. Шевченко

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри публічного управління та митного адміністрування, Університет митної справи та фінансів

Д. О. Сугакова

магістр, Університет митної справи та фінансів

ВПЛИВ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

VIadimir Hordienko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of State, Local and Corporate Finance, University of Customs and Finance

Nataliia Shevchenko

Candidate of public management, Associate Professor, Associate Professor, Department of Public Administration and Custom Administration,University of Customs and Finance

Daryna Suhakova

Master, University of Customs and Finance

THE IMPACT OF FOREIGN INVESTMENTS ON THE DEVELOPMENT OF INNOVATION ACTIVITIES IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.9.22

Т. Л. Шестаковська

к. е. н., старший викладач, Чернігівський національний технологічний університет

СТРАТЕГІЧНІ ВЕКТОРИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ КОСМІЧНОГО ПРОСТОРУ В ІНТЕРЕСАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

T. Shestakovskа

PhD in Economics, Senior Lecturer, Chernihiv National University of Technology

STRATEGIC VECTORS OF STATE POLICY ON THE USE OF SPACE POTENTIAL IN THE INTERESTS OF NATIONAL SECURITY

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.9.23

А. В. Стельмах

Голова наглядової ради ТОВ "СП "БРЕМІНО-УКРАЇНА"

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТУ ЛОБІЗМУ ЯК ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

A. Stelmakh

Chairman of the Supervisory Board of JV "BREMINO-UKRAINE"

THEORETICAL APPROACHES TO THE FORMATION OF THE INSTITUTE OF LOBISM AS A BASIS FOR ENSURING THE STATE SECURITY OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.9.24

С. В. Лізаковська

к. держ. упр., доцент, викладач кафедри соціології і військової історії Військово-морської академії імені Героїв Вестерплатте в м. Гдиня, Польща

ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ З ІНСТИТУТАМИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ

S. Lizakowska

PhD in Public Administration, Associate Professor, Lecturer of the Department of Sociology and Military History, Polish Naval Academy named after the Heroes of Westerplatte , Gdynia, Poland

COOPERATION OF PUBLIC AUTHORITIES WITH CIVIL SOCIETY INSTITUTES IN CENTRAL EASTERN EUROPEAN COUNTRIES

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.9.25

В. Д. Тогобицька

докторант, Навчально-науково-виробничий центрНаціонального університету цивільного захисту України

ЛЮДИНА ТА СУСПІЛЬСТВО В КОНТЕКСТІ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

V. Tohobytska

Doctoral candidate, Training Research and Production Center of theNational University of Civil Protection of Ukraine

MAN AND SOCIETY IN THE CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.9.26

О. В. Банчук-Петросова

старший викладач кафедри міжнародних відносин, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

ЗБАЛАНСОВАНА РИНКОВА РІВНОВАГА РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

O. Banchuk-Petrosova

Senior Lecturer of the Department of International Relations, Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv

BALANCED MARKET EQUILIBRIUM OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.9.70

Р. Ю. Кривенкова

старший викладач, ВНЗ «Ужгородський національний університет»

ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ТУРИСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ: ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ

R. Kryvenkovа

senior lecturer at Uzhhorod National University

THE CONCEPT AND ESSENCE OF TOURIST POTENTIAL: PUBLIC ADMINISTRATION ASPECT

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.9.73

В. В. Ксендзук

к. е. н., доцент, Державний університет «Житомирська політехніка»

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

V. Ksendzuk

PhD in Economics, Associate Professor, Zhytomyr Polytechnic State University

DIRECTIONS FOR IMPROVING THE MECHANISMS OF FORMATION AND IMPLEMENTATION OF STATE FOREIGN TRADE POLICY

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.9.75

С. П. Лисак

здобувач кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, Державний університет “Житомирська політехніка”

ДЖЕРЕЛА, ФОРМИ ТА КАНАЛИ ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ: СУЧАСНІ ЗАВДАННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ

S. P. Lysak

candidate of the Department of Economic Security, Public Administration,Zhytomyr Polytechnic State University

SOURCES, FORMS AND CHANNELS OF TERRORISM FINANCING: CURRENT TASKS OF PUBLIC ADMINISTRATION ON PREVENTION AND COUNTERACTION

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.9.76

А. П. Радченко

магістрант

МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІТИКО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ЕЛІТИ: ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ

A. Radchenko

master

METHODOLOGY OF RESEARCH OF POLITICAL AND MANAGEMENT ELITE: PUBLIC MANAGEMENT ASPECTS

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.9.77

М. Р. Ковальський

к. держ. упр., Центрально-Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький), заступник начальника, м. Житомир

ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИЙ ПІДХІД ДО ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ

M. Kovalskyi

PhD in Public Administration, Central-Western Interregional Department of the Ministry of Justice (Khmelnytskyi), Deputy Head, Zhytomyr

PROGRAM-TARGET METHODS TO PUBLIC MANAGEMENT OF TERRITORIAL DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.9.79

В. М. Цепенда

Здобувач, Національний університет цивільного захисту України

КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ

V. Tsependa

applicant, National University of Civil Defense of Ukraine

CLASSIFICATION OF TYPES OF STATE CONTROL

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.9.80

Н. В. Ющенко

аспірант, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

В. В. Дячек

к. е. н., доцент, Харківський національний університет імені В.М. Каразіна

М. В. Ковтун

студент, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО В УКРАЇНІ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ

N. V. Yushchenko

PhD student, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

V. V. Diachek

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor V.N. Karazin Kharkiv National University

M. V. Kovtun

Student, Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN UKRAINE AND EUROPEAN COUNTRY

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.9.81

Н. С. Западнюк

Житомирський національний агроекологічний університет

А. В. Недашківська

Житомирський національний агроекологічний університет

А. А. Ковальчук

Житомирський національний агроекологічний університет

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО ЕКОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

Natalia Zapadniuk

Zhytomyr National Agro-Ecological University

Alina Nedashkivska

Zhytomyr National Agro-Ecological University

Anatoliy Kovalchuk

Zhytomyr National Agro-Ecological University

THE FORMATION OF THE STATE REGULATION MECHANISM TO PROVIDE SUSTAINABLE ECOLOGICAL DEVELOPMENT OF THE REGION

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.9.82

Ю. М. Малігон

здобувач кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, Державний університет «Житомирська політехніка»

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСВІТНЬОЇ СКЛАДОВОЇ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Y. M. Maligon

candidate of the Department of Economic Security,Public Management and Administration, Zhytomyr Polytechnic State University

CHARACTERISTICS OF THE EDUCATIONAL COMPONENT OF HUMAN RESOURCES IN THE FIELD OF HEALTHCARE OF UKRAINE


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 105

Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 190

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Open_Access

Crossref Member Badge

Редакційна колегія

Кобець Анатолій Степанович

головний редактор, доктор наук з державного управління, ректор, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Васільєва Леся Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гришова Інна Юріївна

доктор економічних наук, професор, Педагогічний Університет Цзянсу, Китай

Дєгтяр Олег Андрійович

доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова

Домбровська Світлана Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, начальник навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України

Коваль Яна Сергіївна

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Логвінов Валерій Григорович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом

Приходько Ігор Павлович

доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний Університет

Пугач Андрій Миколайович

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Ромін Андрій Вячеславович

доктор наук з державного управління, доцент, начальник факультету Пожежної безпеки, Національний університет цивільного захисту України

Садковий Володимир Петрович

доктор наук з державного управління, професор, ректор, Національний університет цивільного захисту України

Сиченко Віктор Володимирович

доктор наук з державного управління, доцент, ректор, Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»

Сорока Світлана Вікторівна

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна

Ульянченко Юрій Олександрович

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри економічної політики та менеджменту, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Шведун Вікторія Олександрівна

доктор наук з державного управління, старший науковий дослідник, завідувач кафедри менеджменту навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України