Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 1

Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 19

Державне управління: удосконалення та розвиток № 9, 2017

Svitlana Khadzhyradieva

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor Head of the Department of Public Management,National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

Oleksandr Shkvarivskyi

PhD Student of the Department of Public Management, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

MOTIVATIONAL COMPONENT IN THE CONTEXT OF PROFESSIONALIZATION OF CIVIL SERVANTS

С. К. Хаджирадєва

О. В. Шкварівський

МОТИВАЦІЙНИЙ КОМПОНЕНТ В КОНТЕКСТІ ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

О. І. Котикова

д. е. н., професор, завідуюча кафедрою економіки підприємств, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

М. М. Бабич

к. е. н.,доцент, докторант кафедри економіки підприємств Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ СОЦІАЛЬНОЇ ІНКЛЮЗІЇ ЯК ЕЛЕМЕНТУ СОЦІАЛЬНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

O. I. Kotykova

doctor of economics, professor, head of the department of business economics, Mykolayiv natsіonal agrarian unіversity, Mykolaiv

М. М. Babych

PhD, assistant professor, the doctoral student of department of business of economy Mykolayiv National Agrarian University, Mykolaiv

IMPLEMENTATION OF THE EUROPEAN EXPERIENCE OF SOCIAL INCLUSION AS AN ELEMENT OF SOCIAL REGIONAL POLICY

М. М. Шевченко

кандидат філософських наук, доцент, докторант Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова

О. Г. Давиденко

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою Національної академії державного управління при Президентові України

В. А. Соколов

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою Національної академії державного управління при Президентові України

В. І. Курганевич

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою Національної академії державного управління при Президентові України

В. П. Масовець

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою Національної академії державного управління при Президентові України

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ МІЖДЕРЖАВНОГО ПРОТИБОРСТВА ТА СТРАТЕГІЇ ДЕРЖАВНОГО РЕАГУВАННЯ НА ЗАГРОЗИ ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ЦІЛІСНОСТІ УКРАЇНИ

М. Shevchenko

Candidate of Philosophical Sciences (Ph. D.), Assistant Professor, Doctoral Сandidate, National, Pedagogical Dragomanov University

O. Davydenko

Postgraduate student of Department of European integration and globalization and management of national security of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

V. Sokolov

Postgraduate student of Department of European integration and globalization and management of national security of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

V. Khurganevych

Postgraduate student of Department of European integration and globalization and management of national security of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

V. Masovets

Postgraduate student of Department of European integration and globalization and management of national security of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

MODERN TRENDS OF INTERSTATE CONFRONTATION AND STRATEGIES OF STATE REACTION ON THREATS TO THE TERRITORIAL INTEGRITY OF UKRAINE

О. А. Онищенко

канд. наук з держ. упр., доцент, доцент кафедри підприємництва, менеджменту організацій та логістики, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ РЕГУЛЮВАННЯ ЛОБІСТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ІНСТРУМЕНТУ КОРПОРАТИВНОЇ ВЛАДИ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ

O. А. Onyshchenko

PhD in Public Administration, Assistant Professor at the Department of Entrepreneurship, Management of Organizations and Logіstiсs, Zaporizhzhia National University

LEGAL AND POLITICAL ISSUES ON LOBBYING AS A TOOL OF CORPORATE POWER OF TRANSNATIONAL CORPORATIONS

В. В. Друк

к. держ. упр., докторант кафедри інформаційної політики та електронного урядування Національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНІЦІАТИВИ “CХІДНЕ ПАРТНЕРСТВО” У ЗДІЙСНЕННІ ЄВРО ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПОЛІТИК

V. V. Druk

PhD in Public Administration, doctoral student of the Dept. of Information Policy and Electronic Governance, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

PROBLEMATIC ASPECTS OF REALIZATION EASTERN PARTNERSHIP IN THE IMPLEMENTATION OF EURO INTEGRATION POLICIES

Н. Г. Клименко

к. держ. упр., доцент,докторант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою Національної академії державного управління при Президентові України

МЕТОДИ, ЗАХОДИ ТА ЗАСОБИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НЕДЕРЖАВНИХ ІНСТИТУЦІЙ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

N. G. Klimеnko

PhD (Рublic Аdministration), associate professor, doctoral student of the Department of globalistics, European integration and national security administration National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

МETHODS, MEASURES AND MEANS OF STATE REGULATION OF ACTIVITIES OF NON-STATE INSTITUTIONS IN THE FIELD OF NATIONAL SECURITY

Л. А. Весельська

к. н. держ. упр., докторант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України

ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ МАСОВИМИ МІЖДЕРЖАВНИМИ ТА МІЖРЕГІОНАЛЬНИМИ МІГРАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ

L. A. Veselska

PhD(public administration science), doctoral student of Department Globalistics, European Integration and National Security Management, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

IMPROVEMENT OF PUBLIC ADMINISTRATION BY MASS INTERGOVERNMENTAL AND INTERREGIONAL MIGRATION PROCESSES

О. М. Гостєва

старший викладач кафедри державної служби та менеджменту освіти, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

A. M. Gosteva

EUROPEAN EXPERIENCE OF CO-OPERATION OF PUBLIC AND CIVIL ORGANIZATIONS AUTHORITIES

А. М. Гостева

ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ГРАЖДАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

О. В. Лучинська

аспірант кафедри соціальної та гуманітарної політики, НАДУ при Президентові України

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНО-ГРОМАДСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ В СФЕРІ ПРОТИДІЇ ВІЛ/СНІДУ

Olha Vitaliivna Luchynska

post-graduate student of social and humanitarian policy at the National Academy of Public Administration at the President of Ukraine

IMPROVEMENT OF MECHANISMS OF STATE-PUBLIC COOPERATION IS IN THE SPHERE OF COMBATING HIV/AIDS

І. П. Динник

Аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ДЕРЖАВИ ТА СУСПІЛЬСТВА В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ДОСЛІДНИЦЬКИХ ПІДХОДІВ

I. P. Dynnyk

postgraduate student, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

RELATIONSHIPS BETWEEN THE STATE AND SOCIETY IN THE CONTEXT OF MODERN RESEARCH APPROACHES

С. В. Гончар

здобувач Інституту державного управління, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНИЙ АПАРАТ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

S. V. Honchar

applicant of Institute of State Management, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolaiv

APPARATUS OF NOTIONS AND CATEGORIES OF RESEARCH OF MECHANISMS OF STATE REGULATION OF STAFF POTENTIAL OF EXECUTIVE ORGANS OF TERRITORIAL COMMUNITIES

В. В. Тиханський

аспірант кафедри інформаційної політики та цифрових технологій Національної академії державного управління при Президентові України

ЕЛЕКТРОННИЙ ЦИФРОВИЙ ПІДПИС ЯК ІНСТРУМЕНТ ЦИФРОВОЇ ДЕРЖАВИ

V. V. Tykhanskyi

Postgraduate student of Chair, information policy and digital technology Development, National Academy of Public Administration, Office of the President of Ukraine

ELECTRONIC DIGITAL SIGNATURE AS A TOOL OF THE DIGITAL GOVERNANCE

В. В. Тиханский

аспирант кафедры информационной политики и цифровых технологий Национальной академии государственного управления при Президенте Украины

ЭЛЕКТРОННАЯ ЦИФРОВАЯ ПОДПИСЬ КАК ИНСТРУМЕНТ ЦИФРОВОГО ГОСУДАРСТВА

С. М. Мaлaш

aспірaнт кaфедри мaркетингу тa реклaми Київськoгo нaціoнaльнoгo тoргoвельнo-екoнoмічнoгo університету, м. Київ

ПРОБЛЕМАТИКА ВЗАЄМОВІДНОСИН МІЖ OРГAНАМИ ВИКOНAВЧOЇ ВЛAДИ ТА ГРОМАДСЬКІСТЮ

S. M. Malash

aspirant of the Dept. marketing and advertising of Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

PROBLEMATICS OF RELATIONSHIP BETWEEN THE AUTHORITIES AND PUBLIC AUTHORITIES

Я. В. Куц

здобувач кафедри публічного управління та менеджменту організацій, Чернігівський національний технологічний університет

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ НАДАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ: АСПЕКТИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ

J. V. Kuts

Postgraduate student of the Department of Public Administration and Management of Organizations, Chernihiv National Technological University

PUBLIC ADMINISTRATION IN THE SPHERE OF PROVISION OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES: ASPECTS OF THEORY AND PRACTICE

Н. В. Кашинська

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, Київ

ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

N. Kashynska

postgraduate, The National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

PROBLEMS OF THE EFFECTIVENESS OF LEGISLATION IN THE FIELD OF ACCESS TO PUBLIC INFORMATION

М. О. Кравцов

аспірант, Сєвєродонецький інститут Міжрегіональної академії управління персоналом, м. Сєвєродонецьк

ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН ЯК ЧИННИК ВЗАЄМОДІЇ ВЛАДИ І СУСПІЛЬСТВА: СВІТОВІ СИСТЕМИ ТА ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ

M. O. Kravtsov

postgraduate student, Severodonetsk Institute of Interregional Academy of Personnel Management, Severodonetsk

APPEAL OF CITIZENS AS A FACTOR OF INTERACTION BETWEEN GOVERNMENT AND SOCIETY: WORLD SYSTEMS AND PROBLEMS OF APPLICATION


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 105

Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 190

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Open_Access

Crossref Member Badge

Редакційна колегія

Кобець Анатолій Степанович

головний редактор, доктор наук з державного управління, ректор, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Васільєва Леся Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гришова Інна Юріївна

доктор економічних наук, професор, Педагогічний Університет Цзянсу, Китай

Дєгтяр Олег Андрійович

доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова

Домбровська Світлана Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, начальник навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України

Коваль Яна Сергіївна

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Логвінов Валерій Григорович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом

Приходько Ігор Павлович

доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний Університет

Пугач Андрій Миколайович

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Ромін Андрій Вячеславович

доктор наук з державного управління, доцент, начальник факультету Пожежної безпеки, Національний університет цивільного захисту України

Садковий Володимир Петрович

доктор наук з державного управління, професор, ректор, Національний університет цивільного захисту України

Сиченко Віктор Володимирович

доктор наук з державного управління, доцент, ректор, Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»

Сорока Світлана Вікторівна

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна

Ульянченко Юрій Олександрович

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри економічної політики та менеджменту, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Шведун Вікторія Олександрівна

доктор наук з державного управління, старший науковий дослідник, завідувач кафедри менеджменту навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України