EnglishНа русском

Державне управління: удосконалення та розвиток № 9, 2017

Svitlana Khadzhyradieva

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor Head of the Department of Public Management,National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

Oleksandr Shkvarivskyi

PhD Student of the Department of Public Management, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

MOTIVATIONAL COMPONENT IN THE CONTEXT OF PROFESSIONALIZATION OF CIVIL SERVANTS

С. К. Хаджирадєва

О. В. Шкварівський

МОТИВАЦІЙНИЙ КОМПОНЕНТ В КОНТЕКСТІ ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

О. І. Котикова

д. е. н., професор, завідуюча кафедрою економіки підприємств, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

М. М. Бабич

к. е. н.,доцент, докторант кафедри економіки підприємств Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ СОЦІАЛЬНОЇ ІНКЛЮЗІЇ ЯК ЕЛЕМЕНТУ СОЦІАЛЬНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

O. I. Kotykova

doctor of economics, professor, head of the department of business economics, Mykolayiv natsіonal agrarian unіversity, Mykolaiv

М. М. Babych

PhD, assistant professor, the doctoral student of department of business of economy Mykolayiv National Agrarian University, Mykolaiv

IMPLEMENTATION OF THE EUROPEAN EXPERIENCE OF SOCIAL INCLUSION AS AN ELEMENT OF SOCIAL REGIONAL POLICY

М. М. Шевченко

кандидат філософських наук, доцент, докторант Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова

О. Г. Давиденко

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою Національної академії державного управління при Президентові України

В. А. Соколов

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою Національної академії державного управління при Президентові України

В. І. Курганевич

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою Національної академії державного управління при Президентові України

В. П. Масовець

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою Національної академії державного управління при Президентові України

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ МІЖДЕРЖАВНОГО ПРОТИБОРСТВА ТА СТРАТЕГІЇ ДЕРЖАВНОГО РЕАГУВАННЯ НА ЗАГРОЗИ ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ЦІЛІСНОСТІ УКРАЇНИ

М. Shevchenko

Candidate of Philosophical Sciences (Ph. D.), Assistant Professor, Doctoral Сandidate, National, Pedagogical Dragomanov University

O. Davydenko

Postgraduate student of Department of European integration and globalization and management of national security of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

V. Sokolov

Postgraduate student of Department of European integration and globalization and management of national security of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

V. Khurganevych

Postgraduate student of Department of European integration and globalization and management of national security of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

V. Masovets

Postgraduate student of Department of European integration and globalization and management of national security of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

MODERN TRENDS OF INTERSTATE CONFRONTATION AND STRATEGIES OF STATE REACTION ON THREATS TO THE TERRITORIAL INTEGRITY OF UKRAINE

О. А. Онищенко

канд. наук з держ. упр., доцент, доцент кафедри підприємництва, менеджменту організацій та логістики, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ РЕГУЛЮВАННЯ ЛОБІСТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ІНСТРУМЕНТУ КОРПОРАТИВНОЇ ВЛАДИ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ

O. А. Onyshchenko

PhD in Public Administration, Assistant Professor at the Department of Entrepreneurship, Management of Organizations and Logіstiсs, Zaporizhzhia National University

LEGAL AND POLITICAL ISSUES ON LOBBYING AS A TOOL OF CORPORATE POWER OF TRANSNATIONAL CORPORATIONS

В. В. Друк

к. держ. упр., докторант кафедри інформаційної політики та електронного урядування Національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНІЦІАТИВИ “CХІДНЕ ПАРТНЕРСТВО” У ЗДІЙСНЕННІ ЄВРО ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПОЛІТИК

V. V. Druk

PhD in Public Administration, doctoral student of the Dept. of Information Policy and Electronic Governance, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

PROBLEMATIC ASPECTS OF REALIZATION EASTERN PARTNERSHIP IN THE IMPLEMENTATION OF EURO INTEGRATION POLICIES

Н. Г. Клименко

к. держ. упр., доцент,докторант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою Національної академії державного управління при Президентові України

МЕТОДИ, ЗАХОДИ ТА ЗАСОБИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НЕДЕРЖАВНИХ ІНСТИТУЦІЙ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

N. G. Klimеnko

PhD (Рublic Аdministration), associate professor, doctoral student of the Department of globalistics, European integration and national security administration National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

МETHODS, MEASURES AND MEANS OF STATE REGULATION OF ACTIVITIES OF NON-STATE INSTITUTIONS IN THE FIELD OF NATIONAL SECURITY

Л. А. Весельська

к. н. держ. упр., докторант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України

ВДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ МАСОВИМИ МІЖДЕРЖАВНИМИ ТА МІЖРЕГІОНАЛЬНИМИ МІГРАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ

L. A. Veselska

PhD(public administration science), doctoral student of Department Globalistics, European Integration and National Security Management, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

IMPROVEMENT OF PUBLIC ADMINISTRATION BY MASS INTERGOVERNMENTAL AND INTERREGIONAL MIGRATION PROCESSES

О. М. Гостєва

старший викладач кафедри державної служби та менеджменту освіти, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

A. M. Gosteva

EUROPEAN EXPERIENCE OF CO-OPERATION OF PUBLIC AND CIVIL ORGANIZATIONS AUTHORITIES

А. М. Гостева

ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ГРАЖДАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

О. В. Лучинська

аспірант кафедри соціальної та гуманітарної політики, НАДУ при Президентові України

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНО-ГРОМАДСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ В СФЕРІ ПРОТИДІЇ ВІЛ/СНІДУ

Olha Vitaliivna Luchynska

post-graduate student of social and humanitarian policy at the National Academy of Public Administration at the President of Ukraine

IMPROVEMENT OF MECHANISMS OF STATE-PUBLIC COOPERATION IS IN THE SPHERE OF COMBATING HIV/AIDS

І. П. Динник

Аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ДЕРЖАВИ ТА СУСПІЛЬСТВА В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ДОСЛІДНИЦЬКИХ ПІДХОДІВ

I. P. Dynnyk

postgraduate student, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

RELATIONSHIPS BETWEEN THE STATE AND SOCIETY IN THE CONTEXT OF MODERN RESEARCH APPROACHES

С. В. Гончар

здобувач Інституту державного управління, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНИЙ АПАРАТ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

S. V. Honchar

applicant of Institute of State Management, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolaiv

APPARATUS OF NOTIONS AND CATEGORIES OF RESEARCH OF MECHANISMS OF STATE REGULATION OF STAFF POTENTIAL OF EXECUTIVE ORGANS OF TERRITORIAL COMMUNITIES

В. В. Тиханський

аспірант кафедри інформаційної політики та цифрових технологій Національної академії державного управління при Президентові України

ЕЛЕКТРОННИЙ ЦИФРОВИЙ ПІДПИС ЯК ІНСТРУМЕНТ ЦИФРОВОЇ ДЕРЖАВИ

V. V. Tykhanskyi

Postgraduate student of Chair, information policy and digital technology Development, National Academy of Public Administration, Office of the President of Ukraine

ELECTRONIC DIGITAL SIGNATURE AS A TOOL OF THE DIGITAL GOVERNANCE

В. В. Тиханский

аспирант кафедры информационной политики и цифровых технологий Национальной академии государственного управления при Президенте Украины

ЭЛЕКТРОННАЯ ЦИФРОВАЯ ПОДПИСЬ КАК ИНСТРУМЕНТ ЦИФРОВОГО ГОСУДАРСТВА

С. М. Мaлaш

aспірaнт кaфедри мaркетингу тa реклaми Київськoгo нaціoнaльнoгo тoргoвельнo-екoнoмічнoгo університету, м. Київ

ПРОБЛЕМАТИКА ВЗАЄМОВІДНОСИН МІЖ OРГAНАМИ ВИКOНAВЧOЇ ВЛAДИ ТА ГРОМАДСЬКІСТЮ

S. M. Malash

aspirant of the Dept. marketing and advertising of Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

PROBLEMATICS OF RELATIONSHIP BETWEEN THE AUTHORITIES AND PUBLIC AUTHORITIES

Я. В. Куц

здобувач кафедри публічного управління та менеджменту організацій, Чернігівський національний технологічний університет

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ НАДАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ: АСПЕКТИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ

J. V. Kuts

Postgraduate student of the Department of Public Administration and Management of Organizations, Chernihiv National Technological University

PUBLIC ADMINISTRATION IN THE SPHERE OF PROVISION OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES: ASPECTS OF THEORY AND PRACTICE

Н. В. Кашинська

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, Київ

ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

N. Kashynska

postgraduate, The National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

PROBLEMS OF THE EFFECTIVENESS OF LEGISLATION IN THE FIELD OF ACCESS TO PUBLIC INFORMATION

М. О. Кравцов

аспірант, Сєвєродонецький інститут Міжрегіональної академії управління персоналом, м. Сєвєродонецьк

ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН ЯК ЧИННИК ВЗАЄМОДІЇ ВЛАДИ І СУСПІЛЬСТВА: СВІТОВІ СИСТЕМИ ТА ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ

M. O. Kravtsov

postgraduate student, Severodonetsk Institute of Interregional Academy of Personnel Management, Severodonetsk

APPEAL OF CITIZENS AS A FACTOR OF INTERACTION BETWEEN GOVERNMENT AND SOCIETY: WORLD SYSTEMS AND PROBLEMS OF APPLICATION

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Open_Access

Crossref Member Badge

Редакційна колегія

Кобець А. С.

головний редактор, д.держ.упр., професор, ректор Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Приходько І. П.

заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, завідуючий кафедрою обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Андрієнко М. В.

доктор наук з державного управління, доцент, начальник науково-дослідного центу захолів цивільного захисту

Антонов А. В.

д.держ.упр., професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Бондарчук Н. В.

д.держ.упр., професор кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Безугла Л. С.

к.е.н., доцент кафедри маркетингу Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Васільєва Л. М.

д.держ.упр., професор кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Вікторов В. Г.

д. ф. наук, професор кафедри філософії, соціології та історії Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Вініченко І. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Драган І. О.

д.держ.упр., с.н.с., проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Дацій Н. В.

д.держ.упр., професор, завідуюча кафедрою Київського національного лінгвістичного університету

Демчук Н. І.

д.е.н., професор кафедри фінансів та банківської справи Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Кураташвілі А. А.

Доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), Науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, Завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі, Президент Міжнародної Академії соціально-економічних на ук, Президент Міжнародної Академії Політичного менеджменту і Президент Міжнародної Академії Юридичних наук, Дійсний член Нью-Йоркської Академії наук, Академік Академії політичних наук США, Засновник і головний редактор Міжнародного наукового журналу «Прогрес» і Міжнародного наукового журналу «Проблеми Юриспруденції», Член Федерації журналістів

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідуючий відділом, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Левченко Н. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Запорізького національного технічного університету

Литвин Ю. О.

д.держ.упр., професор кафедри економічної теорії та економіки підприємств Академії муніципального управління

Міщенко Д. А.

д.держ.упр., професор кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри державної служби інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри менеджменту організацій Дніпровського державного аграрно-економічного університету