EnglishНа русском

Державне управління: удосконалення та розвиток № 9, 2016

М. В. Андрієнко

д. н. держ. упр., доцент, начальник науково-дослідного центру заходів цивільного захисту, Український науково-дослідний інститут цивільного захисту

В. С. Шако

здобувач, ПрАТ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

СУТНІСТЬ ДЕРЖАВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ НА ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОМУ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ РІВНЯХ

M. V. Andriyenko

Doctor of Sciences, Associate Professor, head of research center of civil protection measures, Ukrainian Scientific Research Institute of Civil Protection

V. S. Shako

applicant, JSC "Interregional Academy of Personnel Management"

THE ESSENCE OF THE STATE ENVIRONMENTAL POLICY AT THE NATIONAL AND REGIONAL LEVELS

В. І. Шарий

д. держ. упр., завідувач кафедри документознавства та інформаційної діяльності Східноєвропейського університету економіки і менеджменту

ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СФЕРІ НАДАННЯ РЕКРЕАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

V. I. Shary

Doctor in Public Administration, the Head of Department Documentation and information activities East European University of Economics and Management

ACTIVITIES OF LOCAL SELF-GOVERNMENT BODIES IN THE PROVISION OF RECREATION SERVICES

С. Г. Самара

директор Департаменту кадрового забезпечення, Державна пенітенціарна служба України, м. Київ

ВЗАЄМОДІЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ З МІСЦЕВИМИ ДЕРЖАВНИМИ АДМІНІСТРАЦІЯМИ: ЗАРУБІЖНІ ТРАДИЦІЇ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД

S. G. Samara

The Director of the Department of staffing, The State penitentiary service of Ukraine

THE INTERACTION OF THE CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE AND LOCAL STATE ADMINISTRATIONS: FOREIGN TRADITIONS AND DOMESTIC EXPERIENCE

Л. М. Мельничук

к. держ. упр., докторант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИРІШЕННЯ

L. M. Melnychuk

PhD in Public Administration, Рostdoctoral Student, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

INSTITUTIONAL SUPPORT OF PUBLIC ADMINISTRATION OF THE SOCIAL DEVELOPMENT OF UKRAINIAN REGIONS: PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF THEIR SOLUTION

М. М. Шевченко

кандидат філософських наук, доцент, докторант Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова

О. М. Житник

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою Національної академії державного управління при Президентові України

ОБ’ЄКТИВНІ ТА СУБ’ЄКТИВНІ ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

М. Shevchenko

Candidate of Philosophical Sciences (Ph. D.), Docent, Doctoral Сandidate National Pedagogical Dragomanov University

O. Zhytnyk

Postgraduate student of division of European integration and globalization and management of national security of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

THE OBJECTIVE AND SUBJECTIVE FACTORS OF INFLUENCE ON THE FORMATION OF THE NATIONAL SECURITY POLICY OF THE MODERN STATE IN THE CONDITIONS OF THE MILITARY GLOBALIZATION

В. В. Друк

к. держ. упр., докторант кафедри інформаційної політики та електронного урядування Національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ

ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПОЛІТИК: СТРАТЕГІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПОЛІТИКИ СУСІДСТВА ТА СХІДНЕ ПАРТНЕРСТВО

Viktoriya Druk

PhD in Public Administration, doctoral candidate of National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

EUROPEAN NEIGHBOURHOOD POLICY STRATEGY AND EASTERN PARTNERSHIP – THE HISTORICAL ASPECTS OF EUROINTEGRATION POLICY

Г. І. Мар’яненко

к. н. держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування, Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України, м. Київ

СУЧАСНА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА МІГРАЦІЯ ТА УЧАСТЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ У МІГРАЦІЙНІЙ ПОЛІТИЦІ НАСЕЛЕННЯ

G. Maryanenko

PhD governance, Associate Professor of public management and administration, Ukrainian State Employment Service Training Institute (USESTI), Kyiv

MODERN SMART MIGRATION AND ATTENDED THE STATE EMPLOYMENT SERVICE OF UKRAINE IN POPULATION MIGRATION POLICY

Ю. С. Дмитренко

науковий співробітник, Науково-методичний центр кадрової політики Міністерства оборони України

ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ПОЛІГРАФНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ ЯК ЗАСОБУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ

Yurii Stepanovich Dmitrenko

Scientific and Methodological Centre of Personnel Policy of the Ministry of Defense of Ukraine, researcher

CONCEPT OF GOVERNMENT CONTROL OF USE POLYGRAPH TECHNOLOGIES IN UKRAINE AS A MEANS OF NATIONAL SECURITY

О. Є. Цевельов

Начальник управління контролю та документального забезпечення Адміністрації Державної прикордонної служби України, м. Київ

УМОВИ ТА ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СТАН БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ

O. Tseveloyv

The head of Department of control and documentary support the administration of the State border service of Ukraine

CONDITIONS AND FACTORS AFFECTING THE STATE SECURITY STATE BORDER OF UKRAINE

Д. В. Гончарук

аспірант кафедри управління національним господарством та економічної політики Національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ

УДОСКОНАЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНСТИТУТУ ПЕРВИННИХ ДИЛЕРІВ НА РИНКУ ДЕРЖАВНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ

Dmytro Honcharuk

Post-graduate student of national economy management and economic policy faculty of National Academy of Public Administration, Office of the President of Ukraine, Kyiv

IMPROVING OF FUNCTIONING OF A PRIMARY DEALERS AT THE GOVERNMENT SECURITIES MARKET IN UKRAINE IN THE VIEW OF EUROPEAN EXPERIENCE

А. А. Штирліна

аспірант кафедри державного управління, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

МЕТОДОЛОГІЯ МАРКЕТИНГУ НАДАННЯ ПОСЛУГ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

A. Shtyrlina

Ph.D student of the Department of state governance Taras Shevchenko national university of Kyiv

THE MARKETING METHODOLOGY TO PROVIDE SERVICES IN PUBLIC ADMINISTRATION

Б. В. Помогайбо

аспірант Академії муніципального управління

ВЕКТОРИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Bogdan Veniaminovich Pomohaybo

PhD student of the Academy of Municipal Management

VECTORS IMPROVEMENT MECHANISM OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT SOFTWARE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Open_Access

Crossref Member Badge

Редакційна колегія

Кобець А. С.

головний редактор, д.держ.упр., професор, ректор Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Приходько І. П.

заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, завідуючий кафедрою обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Андрієнко М. В.

доктор наук з державного управління, доцент, начальник науково-дослідного центу захолів цивільного захисту

Антонов А. В.

д.держ.упр., професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Бондарчук Н. В.

д.держ.упр., професор кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Безугла Л. С.

к.е.н., доцент кафедри маркетингу Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Васільєва Л. М.

д.держ.упр., професор кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Вікторов В. Г.

д. ф. наук, професор кафедри філософії, соціології та історії Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Вініченко І. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Драган І. О.

д.держ.упр., с.н.с., проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Дацій Н. В.

д.держ.упр., професор, завідуюча кафедрою Київського національного лінгвістичного університету

Демчук Н. І.

д.е.н., професор кафедри фінансів та банківської справи Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Кураташвілі А. А.

Доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), Науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, Завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі, Президент Міжнародної Академії соціально-економічних на ук, Президент Міжнародної Академії Політичного менеджменту і Президент Міжнародної Академії Юридичних наук, Дійсний член Нью-Йоркської Академії наук, Академік Академії політичних наук США, Засновник і головний редактор Міжнародного наукового журналу «Прогрес» і Міжнародного наукового журналу «Проблеми Юриспруденції», Член Федерації журналістів

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідуючий відділом, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Левченко Н. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Запорізького національного технічного університету

Литвин Ю. О.

д.держ.упр., професор кафедри економічної теорії та економіки підприємств Академії муніципального управління

Міщенко Д. А.

д.держ.упр., професор кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри державної служби інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри менеджменту організацій Дніпровського державного аграрно-економічного університету