Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 1

Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 19

Державне управління: удосконалення та розвиток № 9, 2015

А. В. Терент’єва

доктор наук з державного управління, старший науковий співробітник, завідувач кафедри державного управління, менеджменту та навчання за міжнародними  проектами, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту

УПРАВЛІННЯ НАДЗВИЧАЙНИМИ СИТУАЦІЯМИ З ЕЛЕМЕНТАМИ КРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

A. V. Terentieva

Doctor of science of public administration, senior researcher, head of department of public service, management and learning under international projects, Institute of public administration in sphere of civil protection

EMERGENCY MANAGEMENT WITH THE ELEMENTS OF CRISIS MANAGEMENT

С. О. Шевченко

д. держ. упр., доцент, зав. кафедри філософії, соціології державного управління Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Дніпропетровськ

МЕТОДИ ПРОФЕСІЙНОГО ОЦІНЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ

S. O. Shevchenko

Doctor of Public Administration, Assistant Professor, the Head of the Department of Philosophy and Sociology of Public Administration, Dnipropetrovsk Regional Institute of Public Administration, National Academy of Public Administration under the President of the Ukraine, Dnipropetrovsk, Ukraine

METHODS OF PROFESSIONAL EVALUATION OF PUBLIC SERVICE STAFF

А. В. Антонов

д. держ. упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки, Чорноморський державний університет ім. П. Могили

КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

A. V. Antonov

doctor in public administration, associate professor of the department of social work and pedagogy, Petro Mohyla Black sea state university, Mykolaiv

THE COMPETITIVE ADVANTAGES OF SOCIALLY RESPONSIBLE ENTERPRISE DEVELOPMENT

Р. А. Науменко

доктор наук державного управління, доктор філософії з педагогіки, с. н. с., професор кафедри менеджменту Київського національного торговельно-економічного університету

В. В. Рильська

аспірант Національної академії державного управління при Президентові України, магістр державної служби

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ СУЧАСНОЇ МОДЕЛІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

Raisa Naumenko

Dосtor of Science in Public Administration, Ph.D. in Pedagogical Science, Associate Professor, Professor Department of Management of Kyiv National University of Trade and Economics

V. V. Rylska

graduate student of the National Academy of Public Administration, Office of the President of Ukraine, Master of Civil Service

THE PROSPECTS OF EUROPEAN EXPERIENCE IN IMPLEMENTATION OF THE MODERN MODEL OF POWER DECENTRALIZATION IN UKRAINE

Л. М. Мельничук

к. держ. упр., докторант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ: КОНТУР ПРОБЛЕМ

L. M. Melnychuk

PhD in Public Administration, Рostdoctoral Student, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

REGULATORY BASIS OF PUBLIC ADMINISTRATION OF THE SOCIAL DEVELOPMENT OF UKRAINIAN REGIONS: CONTOUR OF PROBLEMS

А. М. Пугач

к. т. н., доцент кафедри сільськогосподарських машин Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

ОСНОВНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ СТРУКТУР В СФЕРІ АГРАРНОЇ ОСВІТИ, НАУКИ ТА ВИРОБНИЦТВА

A. M. Pugach

Candidate of Technical Sciences, reader, reader Dept. of agricultural machinery, Dnepropetrovsk State Agrarian University of Economics

BASIC PRINCIPLES OF INTEGRATION STRUCTURES IN THE FIELD OF AGRICULTURAL EDUCATION, SCIENCE AND INDUSTRY

С. Г. Соловйов

к. соц. ком., доцент кафедри інформаційної політики та електронного урядування Національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ЕЛЕКТРОННОЇ ДЕМОКРАТІЇ: ЗАРУБІЖНІ ТЕОРІЇ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

S. G. Solovyov

Ph.D in social communication, Associate Professor of Department of Information Policy and E-Government, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

CONCEPTUAL BASES OF E-DEMOCRACY:  FOREIGN THEORY AND IMPLEMENTATION IN UKRAINE

Л. С. Стельмащук

к. держ. упр., доцент кафедри державного управління та місцевого самоврядування Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

РОЛЬ, ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ КЕРІВНИКА У ПОСИЛЕННІ ВІДКРИТОСТІ ДЕРЖАВНОГО ОРГАНУ ВЛАДИ

L. S. Stelmashchuk

PhD in Public Administration, Assistant professorPublic Administration and Local Self-Government Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

ROLE , OBJECTIVES AND HEAD OF OPENNESS IN STRENGTHENING PUBLIC AUTHORITIES

Н. Г Клименко

к. держ. упр., доцент кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою Національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ

ПОСТІЙНО ДІЮЧІ ОРГАНИ З КООРДИНАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ З ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ, ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ І ТЕРИТОРІЙ, ЗАПОБІГАННЯ І РЕАГУВАННЯ НА НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ (1993 – 2015 РОКИ)

N. Klimеnko

candidate of Sciences in public administration, associate professor of the Department of globalistics, European integration and national security administration National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

A PERMANENT BODY TO COORDINATE ACTIVITIES OF EXECUTIVE BODIES OF TECHNOGENIC AND ECOLOGICAL SAFETY OF POPULATION AND TERRITORIES, PREVENT AND RESPOND TO EMERGENCIES IN UKRAINE (1993 - 2015 YEARS)

Л. Ю. Снісаренко

кандидат юридичних наук, доцент кафедри державознавства і права Національної академії державного управління при Президентові України

Т. В. Прилуцька

магістр державного управління, начальник відділу реформування власності та оцінки державного майна Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській області

ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЗОРОСТІ ТА КОНКУРЕНТНОСТІ ПРИВАТИЗАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ

L. Y. Snisarenko

Candidate of Law, Associate Professor of the Department of State and Law, National Academy of Public Administration, Office of the President of Ukraine

T. V. Prilutska

Master of Public Administration, Head of the Department of Property Reform and Assessment of State Property, Rivne Regional Office of the State Property Fund of Ukraine

LEGAL REGULATION PROBLEMS OF TRANSPARENT AND COMPETITIVE PRIVATIZATION PROCEDURES IN UKRAINE

С. В. Левцов

аспірант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного управління при Президентові України (м. Київ)

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ НАДАННЯ РЕКРЕАЦІЙНИХ ПОСЛУГ ТА ЙОГО ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ В УКРАЇНІ

S. V. Levtsov

Postgraduate Student, Department of regional government, local government and city management, the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

FOREIGN EXPERIENCE OF THE PROVISION OF RECREATIONAL SERVICES AND ITS IMPLEMENTATION IN UKRAINE

В. В. Мещеряков

аспірант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного управління при Президентові України (м. Київ)

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗІ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ТА ПАМ’ЯТОК АРХІТЕКТУРИ

V. V. Mescheryakov

Postgraduate Student, Department of regional government, local government and city management, the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

MODERN APPROACHES OF IMPROVING MECHANISMS OF STATE REGULATION WITH CONSERVATION AND PROMOTION THE HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE AND MONUMENTS

П. П. Мовчан

аспірантка кафедри глобалізації, євроінтеграції та управління національною безпекою  Національної академії державного управління при Президентові України

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

P. P. Movchan

postgraduate student of the Department of globalistics, European integration and national security administration National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

THEORETICAL APPROACHES TO THE FORMATION OF EUROPEAN IDENTITY

Т. Б. Халавка

аспірант кафедри європейської інтеграції Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ МОДЕЛІ МІЖЕТНІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН У ПРИКОРДОННИХ РЕГІОНАХ

T. B. Khalavka

PhD student of Odessa Regional Institute for Public Administration The National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

DETERMINATION OF THE MODEL OF INTERETHNIC RELATIONS IN BORDER REGIONS: THEORETICAL ASPECTS

Р. В. Лук`янчук

здобувач Інституту законодавства Верховної Ради України, м. Київ

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ КІБЕРНЕТИЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ: ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

R. V. Lukianchuk

Researcher, The Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine, Kyiv

CYBER SECURITY GOVERNANCE: THE DIRECTIONS OF IMPROVEMENT IN MODERN CONDITIONS

С. І. Рудовська

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ГРОМАДСЬКІ РАДИ НОВОГО ФОРМАТУ:ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗМІНИ ДІЯЛЬНОСТІ

S. Rudovska

a postgraduate student, National Academy of Public Administration, office of the President of Ukraine, Kyiv city

PUBLIC COUNCILS OF NEW FORMAT: ORGANIZATIONAL AND LEGAL CHANGES OF THEIR ACTIVITY

А. В. Замараєв

здобувач, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ

CУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ЛЮДСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ» В КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ

A. Zamaraev

PhD student, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

ESSENCE OF THE CONCEPT "HUMAN POTENTIAL" IN THE CONTEXT OF SOCIAL DEVELOPMENT


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 105

Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 190

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Open_Access

Crossref Member Badge

Редакційна колегія

Кобець Анатолій Степанович

головний редактор, доктор наук з державного управління, ректор, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Васільєва Леся Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гришова Інна Юріївна

доктор економічних наук, професор, Педагогічний Університет Цзянсу, Китай

Дєгтяр Олег Андрійович

доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова

Домбровська Світлана Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, начальник навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України

Коваль Яна Сергіївна

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Логвінов Валерій Григорович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом

Приходько Ігор Павлович

доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний Університет

Пугач Андрій Миколайович

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Ромін Андрій Вячеславович

доктор наук з державного управління, доцент, начальник факультету Пожежної безпеки, Національний університет цивільного захисту України

Садковий Володимир Петрович

доктор наук з державного управління, професор, ректор, Національний університет цивільного захисту України

Сиченко Віктор Володимирович

доктор наук з державного управління, доцент, ректор, Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»

Сорока Світлана Вікторівна

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна

Ульянченко Юрій Олександрович

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри економічної політики та менеджменту, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Шведун Вікторія Олександрівна

доктор наук з державного управління, старший науковий дослідник, завідувач кафедри менеджменту навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України