EnglishНа русском

Державне управління: удосконалення та розвиток № 9, 2013

О. А. Дєгтяр

кандидат наук з державного управління, старший викладач кафедри обліку і аудиту Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, м. Харків

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ ЯК ІНСТРУМЕНТ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА

O. A. Diegtiar

PhD in Public Administration, senior teacher of department of account and audit Kharkiv national motor-car-road to the university, m. Kharkiv

INFORMATION AND COMMUNICATION ACTIVITIES IN PUBLIC ADMINISTRATION AS A TOOL TO INTENSIFY THE SOCIAL PARTNERSHIP

Ф. В. Узунов

к. е. н., доцент, перший проректор Університету економіки та управління

ПІДТРИМКА ГРОМАДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ ПРИ ПОБУДОВI СИСТЕМИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

F. V. Uzunov

Ph.D., associate Professor, first Pro-rector of the University of Economics and management

SUPPORT OF SOCIAL VALUES WHEN BUILDING A SYSTEM OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP

Ф. В. Узунов

к. э. н., доцент, первый проректор Университета экономики и управления

ПОДДЕРЖКА ОБЩЕСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ ПРИ ПОСТРОЕНИИ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА

О. Г. Рябека

кандидат політичних наук, Радник Заступника Голови Верховної Ради України, м. Київ

ПЕРСПЕКТИВНІ МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНІВ

O. H. Ryabeka

PhD in Political Science, Advisor to the Deputy Chairman of Verkhovna Rada of Ukraine, Kyiv

LONG-RANGE MECHANISMS OF STATE MANAGEMENT OF REGION INVESTMENT DEVELOPMENT

В. І. Андріяш

кандидат політичних наук, доцент, докторант кафедри державної служби, Інститут державного управління Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА: КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ

V. I. Andriyash

PhD in Political Science, Associate Professor, postdoctoral student at the Department of civil service at the Institute of Public Administration at the Petro Mohyla Black Sea State University, Mykolaiv

STATE POLICY: CONCEPTUAL ASPECTS

І. В. Козюра

к. і. н., начальник відділу місцевого самоврядування та регіонального розвитку Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування Національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІНСТИТУЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

I. V. Koziura

candidate in History, chief of department of local government and regional development , Institute for problems of public administration and local –government, National academy of public administration, office of the President of Ukraine, Kyiv

CURRENT STATE AND PERSPECTIVES OF INSTITUTIONAL DEVELOPMENT OF LOCAL GOVERNMENT

Т. А. Комашенко

кандидат наук з державного управління, головний спеціаліст відділу планування державних інвестицій Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ТА ПРОЕКТНИХ (ІНВЕСТИЦІЙНИХ) ПРОПОЗИЦІЙ: УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ

Tetyana Komashenko

Ph.D., Chief-desk officer division of planning public investments Ministry of economic development and trade of Ukraine

THE NORMATIVE LEGAL MECHANISM OF COST-EFFECTIVENESS EVALUATION AND PUBLIC REGISTRATION OF INVESTMENT PROJECTS AND PROPOSES: IMPROVEMENT OF ADMINISTRATION SYSTEM OF PUBLIC INVESTMENTS

О. Д. Фірсова

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України , м. Київ

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ФАКТОР СОЦІАЛЬНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

O. Firsova

postgraduate student, National Academy of Public Administration, Kyiv

INFORMATION TECHNOLOGIES AS A FACTOR OF SOCIAL TRANSFORMATION OF SOCIETY

А. Є. Кернична

аспірант, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В ЕКОЛОГІЧНІЙ СФЕРІ В АСПЕКТІ ФІНАНСУВАННЯ ПРИРОДООХОРОННИХ ЗАХОДІВ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ (НА ПРИКЛАДІ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

A. Y. Kernichnа

postgraduate, Ivano-Frankovsk national technical university of oil and gas

PUBLIC ADMINISTRATION IN THE ECOLOGICAL SPHERE IN TERMS OF FUNDING ENVIRONMENTAL PROTECTION MEASURES AT THE REGIONAL LEVEL (IN IVANO-FRANKIVSK REGION)

С. Ю. Олефіров

магістр державного управління

СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК МЕХАНІЗМ ВЗАЄМОДІЇ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ВЛАДИ

S. Olefirov

master of Public Administration

SOCIAL PARTNERSHIP AS A MECHANISM OF INTERACTION BETWEEN CIVIL SOCIETY AND GOVERNMENT

Ю. О. Трестер

аспірант кафедри національної безпеки, Національна академія державного управління при Президентові України

МІЖНАРОДНІ МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ДІТЕЙ

Y. O. Trester

graduate student of national security, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

INTERNATIONAL MECHANISMS FOR THE PROTECTION OF CHILDREN'S RIGHTS

Н. В. Васильєва

кандидат економічних наук, доцент, докторант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного управління при Президентові України

ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

N. V. Vasylieva

PhD in Economics, Master of Finance, Associate professor Regional Administration, Local Self-Government and Urban Management Faculty The National Academy of Public Administration of the President of Ukraine

APPROACHES TO EVALUATING THE QUALITY OF ADMINISTRATIVE SERVICES BY THE EXECUTIVE GOVERNMENT IN UKRAINE

Л. М. Щербаківська

здобувач Академії муніципального управління

РОЗМЕЖУВАННЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ І ДЕРЖАВНИХ ПОСЛУГ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

L. M. Shcherbakovskaya

Researcher Academy of Municipal Management

DIFFERENTIATION OF FUNCTIONS OF STATE MANAGEMENT AND PUBLIC SERVICES IN THE ACTIVITIES OF THE EXECUTIVE BODIES

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Open_Access

Crossref Member Badge

Редакційна колегія

Кобець А. С.

головний редактор, д.держ.упр., професор, ректор Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Приходько І. П.

заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, завідуючий кафедрою обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Андрієнко М. В.

доктор наук з державного управління, доцент, начальник науково-дослідного центу захолів цивільного захисту

Антонов А. В.

д.держ.упр., професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Бондарчук Н. В.

д.держ.упр., професор кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Безугла Л. С.

к.е.н., доцент кафедри маркетингу Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Васільєва Л. М.

д.держ.упр., професор кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Вікторов В. Г.

д. ф. наук, професор кафедри філософії, соціології та історії Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Вініченко І. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Драган І. О.

д.держ.упр., с.н.с., проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Дацій Н. В.

д.держ.упр., професор, завідуюча кафедрою Київського національного лінгвістичного університету

Демчук Н. І.

д.е.н., професор кафедри фінансів та банківської справи Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Кураташвілі А. А.

Доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), Науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, Завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі, Президент Міжнародної Академії соціально-економічних на ук, Президент Міжнародної Академії Політичного менеджменту і Президент Міжнародної Академії Юридичних наук, Дійсний член Нью-Йоркської Академії наук, Академік Академії політичних наук США, Засновник і головний редактор Міжнародного наукового журналу «Прогрес» і Міжнародного наукового журналу «Проблеми Юриспруденції», Член Федерації журналістів

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідуючий відділом, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Левченко Н. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Запорізького національного технічного університету

Литвин Ю. О.

д.держ.упр., професор кафедри економічної теорії та економіки підприємств Академії муніципального управління

Міщенко Д. А.

д.держ.упр., професор кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри державної служби інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри менеджменту організацій Дніпровського державного аграрно-економічного університету