EnglishНа русском

Державне управління: удосконалення та розвиток № 9, 2011

П. І. Гаман

д.держ.упр., доц., Східноєвропейський університет економіки і менеджменту

СУБ'ЄКТ-ОБ'ЄКТНА ТА КОМУНІКАТИВНА ПАРАДИГМИ ОРГАНІЗАЦІЇ І ФУНКЦІОНУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

В. М. Ємельянов

к.т.н., Чорноморський державний університет імені Петра Могили

РОЗВИТОК РІЗНОМАНІТНИХ АСПЕКТІВ СПІЛЬНОЇ РИНКОВО ОРІЄНТОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ ТА БІЗНЕСУ НА ВСІХ РІВНЯХ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

А. С. Кобець

к.т.н., проф., ректор, Дніпропетровський державний аграрний університет

ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА В ОСВІТІ

С. І. Чернов

к. держ.упр., Харківська обласна рада

МЕХАНІЗМИ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

М. В. Банчук

к.політ.н., доцент, докторант кафедри управління охороною суспільного здоров’я Національної академії державного управління при Президентові України

ГАРМОНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ В УПРАВЛІННІ ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Ю. Г. Королюк

доцент, кандидат фізико-математичних наук, докторант Національної академії державного управління при Президентові України

ЗАКОНОМІРНОСТІ ТА ПРИНЦИПИ РЕГІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ

М. Л. Миговський

аспірант кафедри права і законотворчого процесу Національної академії державного управління при Президентові України

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ФОРМИ УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ КОМУНАЛЬНОЇ ТА СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

О. В. Ставицький

аспірант кафедри фінансів, Національного університету харчових технологій, м.Київ

ДЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ ТА НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ

М. В. Сіцінська

к.держ.упр., доцент кафедри державного управління і менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України

АНАЛІЗ МІЖНАРОДНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ УКРАЇНИ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕМОКРАТИЧНОГО ЦИВІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ НАД БЕЗПЕКОВИМ СЕКТОРОМ ДЕРЖАВИ

Л. П. Перхун

к. пед. н., доцент кафедри економічної кібернетики  Державного вищого навчального закладу «Українська академія банківської справи Національного банку України» (м. Суми)

УПРАВЛІННЯ АУДИТОРНИМ НАВЧАЛЬНИМ НАВАНТАЖЕННЯМ СТУДЕНТІВ: ОПТИМІЗАЦІЙНА МОДЕЛЬ

О. В. Вовк

аспірант Академії державного управління при Президентові України

ДЕЯКІ ПИТАННЯ СПЕЦІАЛЬНО УПОВНОВАЖЕНОГО ОРГАНУ З ПИТАНЬ ЛІЦЕНЗУВАННЯ

Array

В. М. Балдинюк

здобувач кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом НАДУ при Президентові України

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ КОМПЛЕКСНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Open_Access

Crossref Member Badge

Редакційна колегія

Кобець А. С.

головний редактор, д.держ.упр., професор, ректор Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Приходько І. П.

заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, завідуючий кафедрою обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Андрієнко М. В.

доктор наук з державного управління, доцент, начальник науково-дослідного центу захолів цивільного захисту

Антонов А. В.

д.держ.упр., професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Бондарчук Н. В.

д.держ.упр., професор кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Безугла Л. С.

к.е.н., доцент кафедри маркетингу Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Васільєва Л. М.

д.держ.упр., професор кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Вікторов В. Г.

д. ф. наук, професор кафедри філософії, соціології та історії Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Вініченко І. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Драган І. О.

д.держ.упр., с.н.с., проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Дацій Н. В.

д.держ.упр., професор, завідуюча кафедрою Київського національного лінгвістичного університету

Демчук Н. І.

д.е.н., професор кафедри фінансів та банківської справи Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Кураташвілі А. А.

Доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), Науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, Завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі, Президент Міжнародної Академії соціально-економічних на ук, Президент Міжнародної Академії Політичного менеджменту і Президент Міжнародної Академії Юридичних наук, Дійсний член Нью-Йоркської Академії наук, Академік Академії політичних наук США, Засновник і головний редактор Міжнародного наукового журналу «Прогрес» і Міжнародного наукового журналу «Проблеми Юриспруденції», Член Федерації журналістів

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідуючий відділом, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Левченко Н. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Запорізького національного технічного університету

Литвин Ю. О.

д.держ.упр., професор кафедри економічної теорії та економіки підприємств Академії муніципального управління

Міщенко Д. А.

д.держ.упр., професор кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри державної служби інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри менеджменту організацій Дніпровського державного аграрно-економічного університету