EnglishНа русском

Державне управління: удосконалення та розвиток № 9, 2010

Н. В. Дацій

к.е.н., доц., РВПС України НАН України

МЕХАНІЗМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНІ

О. В. Алейнікова

к.е.н., доц., докторант, Класичний приватний університет

СИСТЕМА ОПТОВИХ РИНКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ: НЕОБХІДНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Л. М. Бєлкін

правозахисник, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, Голова Правління ЗАТ «Біт»

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ГРОМАДЯН НА ЮРИДИЧНУ ДОПОМОГУ В КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН

Л. В. Шевченко

старший викладач кафедри міжнародних фінансів, Український державний університет фінансів  та міжнародної торгівлі

НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТОРГОВЕЛЬНИМ ТА ІНВЕСТИЦІЙНИМ СПІВРОБІТНИЦТВОМ УКРАЇНИ З ФРН

Б. В. Кудренко

аспірант кафедри філософії та методології державного управління, Національна академія державного управління при Президентові України

ОСНОВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ МОЛОДІЖНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ОБ'ЄДНАНЬ І ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

А. В. Баранова

аспірант кафедри державного управління та менеджменту Харківського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України

ДЕРЖАВНА ВИХОВНА ПОЛІТИКА ЯК СКЛАДОВА ПОЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ

С. М. Козир

аспірант  кафедри економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

ПРИОРІТЕТИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ЩОДО АГРАРНОГО СЕКТОРУ ПІСЛЯ ВСТУПУ ДО СОТ

К. С. Кандагура

аспірант, Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

НЕУРЯДОВІ АНАЛІТИЧНІ ЦЕНТРИ ЯК ЕЛЕМЕНТИ ВИРАЖЕННЯ ДУМКИ ГРОМАДСЬКОСТІ У СПІВПРАЦІ З СУБ’ЄКТАМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Л. В. Пельтек

к.е.н., доцент, Запорізький національний університет

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ

О. М. Василенко

аспірант кафедри державної політики та управління політичними процесами, Національна академія державного управління при Президентові України

ФІЛОСОФСЬКІ ЗАСАДИ ЕЛІТНОЇ ОСОБИСТОСТІ

М. Ю. Мироненко

к.е.н., докторант, Національна академія державного управління при Президентові України

 НЕОБХІДНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ  ЕКОНОМІКИ

Д. Є. Хріпливець

аспірант кафедри регіонального управління та місцевого самоврядування, Харківсьий регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МОДЕЛЕЙ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Н. В. Лебедь

аспірант кафедри права і законотворчого процесу,  Національна академія державного управління при Президентові України

ЗАКОНОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ПРАВОВА КАТЕГОРІЯ

Array

Г. В. Дмитренко

кандидат наук з державного управління, заступник голови обласної державної адміністрації у Львівській області

ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ МЕДИЧНИХ ЗАХОДІВ ОКРЕМИХ ДЕРЖАВНИХ ПРОГРАМ (НА ПРИКЛАДІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Т. А. Соколова

здобувач, Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування НАДУ при Президентові України, магістр державного управління

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ – ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Л. М. Васільєва

доцент кафедри обліку і аудиту, Дніпропетровський державний аграрний університет

ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА В УМОВАХ СИСТЕМНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

М. В. Вишиванюк

кандидат економічних наук, здобувач Академії муніципального управління

ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ СТРАТЕГІЧНОГО ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ РЕГІОНІВ

В. Л. Рибачук

к. держ. упр., докторант, Академія муніципального управління

ПРОЕКТУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ЖИТЛОВИХ СУБСИДІЙ ТА КОМПЕНСАЦІЙ З РОЗРОБКОЮ АДМІНІСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТУ ДЕРЖАВНОЇ ПОСЛУГИ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Open_Access

Crossref Member Badge

Редакційна колегія

Кобець А. С.

головний редактор, д.держ.упр., професор, ректор Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Приходько І. П.

заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, завідуючий кафедрою обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Андрієнко М. В.

доктор наук з державного управління, доцент, начальник науково-дослідного центу захолів цивільного захисту

Антонов А. В.

д.держ.упр., професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Бондарчук Н. В.

д.держ.упр., професор кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Безугла Л. С.

к.е.н., доцент кафедри маркетингу Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Васільєва Л. М.

д.держ.упр., професор кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Вікторов В. Г.

д. ф. наук, професор кафедри філософії, соціології та історії Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Вініченко І. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Драган І. О.

д.держ.упр., с.н.с., проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Дацій Н. В.

д.держ.упр., професор, завідуюча кафедрою Київського національного лінгвістичного університету

Демчук Н. І.

д.е.н., професор кафедри фінансів та банківської справи Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Кураташвілі А. А.

Доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), Науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, Завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі, Президент Міжнародної Академії соціально-економічних на ук, Президент Міжнародної Академії Політичного менеджменту і Президент Міжнародної Академії Юридичних наук, Дійсний член Нью-Йоркської Академії наук, Академік Академії політичних наук США, Засновник і головний редактор Міжнародного наукового журналу «Прогрес» і Міжнародного наукового журналу «Проблеми Юриспруденції», Член Федерації журналістів

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідуючий відділом, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Левченко Н. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Запорізького національного технічного університету

Литвин Ю. О.

д.держ.упр., професор кафедри економічної теорії та економіки підприємств Академії муніципального управління

Міщенко Д. А.

д.держ.упр., професор кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри державної служби інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри менеджменту організацій Дніпровського державного аграрно-економічного університету