Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 1

Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 19

Державне управління: удосконалення та розвиток № 8, 2021

DOI: 10.32702/2307-2156.2021.8

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.8.1

О. М. Непомнящий

д. держ. упр., професор, заслужений будівельник України, президент Громадської спілки «Міждержавна гільдія інженерів-консультантів», професор кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом

О. А. Марушева

д. держ. упр., доцент, професор кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом

ІННОВАЦІЙНІ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ В УКРАЇНІ

O. Nepomnyashchyy

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Merited Builder of Ukraine, President of Interstate Consultants Engineers Guild, Professor of the Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management

O. Marusheva

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Professor of the Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management

INNOVATIVE RESOURCE-SAVING TECHNOLOGIES IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.8.2

З. В. Гбур

д. держ. упр., професор, професор кафедри управління охороноюздоров’я та публічного адміністрування , Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ SIRI В СИСТЕМІ ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Z. Hbur

Doctor of Sciences in Public Administration, Full Professor, Professor of the Department of Healthcare Management and Public Administration,Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

THE MAIN DIRECTIONS OF USING SIRI IN THE DEFENSE SYSTEM OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.8.30

О. В. Акіліна

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління, Київський університет імені Бориса Грінченка

А. Г. Панченко

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри управління,Київський університет імені Бориса Грінченка

АКТУАЛІТЕТИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

O. Akilina

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management,Borys Grinchenko Kyiv University

А. Panchenko

PhD in Public Administration, Associate Professor of the Department of Management, Borys Grinchenko Kyiv University

RELEVANCE OF REGIONAL POLICY IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.8.31

Я. І. Арабчук

к. філос. н., доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування,Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

ФІНАНСОВА СТАБІЛЬНІСТЬ – ЗАПОРУКА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ(ПФУ ВІД РЕСПЕКТУ ДО ПАНАХИДИ)

Ya. Arabchuk

PhD in Philosophy, Associate Professor of the Department of Public Administration and Management, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

FINANCIAL STABILITY IS A KEY TO SOCIAL POLICY(PFC FROM RESPECT TO MEMORIAL SERVICE)

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.8.32

М. В. Макаренко

к. мед. н.,директор клініки ММ-дентал, здобувач наукового ступеня доктора наук,Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ЕПІДЕМІОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ В СИСТЕМІ КООРДИНАТ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ’Я

M. Makarenko

PhD in Medical Sciences, Director of MM-Dental Clinic, candidate for the degree of Doctor of Science, Taras Shevchenko National University of Kyiv

EPIDEMIOLOGICAL MONITORING IN THE FRAME OF REFERENCE OF PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.8.33

Р. І. Сторожeв

к. держ. упр., докторaнт кaфeдри пaрлaмeнтaризму, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

СОЦІОПСИХОЛОГІЧНІ ВИМІРИ РОЗВИТКУ ЛІДЕРСТВА В ПУБЛІЧНО-УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

R. Storozhev

PhD in Public Administration, Doctoral candidate of the Department of Parliamentary, Taras Shevchenko National University of Kyiv

SOCIOPSYCHOLOGICAL DIMENSIONS OF LEADERSHIP DEVELOPMENT IN PUBLIC ADMINISTRATION ACTIVITY

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.8.70

В. М. Градівський

аспірант кафедри соціальної і гуманітарної політики,Національна академії державного управління при Президентові України

ВПРОВАДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ГУМАНІТАРНОЇ СФЕРИ В УКРАЇНІ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

V. Gradivskyy

Postgraduate student of the Department of Social and Humanitarian Policy;National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

IMPLEMENTATION OF MECHANISMS OF PUBLIC MANAGEMENT OF HUMANITARIAN DEVELOPMENT DEVELOPMENT IN UKRAINE: REGIONAL ASPECT

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.8.71

О. В. Кирилюк

аспірант кафедри парламентаризму та політичного менеджменту,Національна академія державного управління при Президентові України

ПРОБЛЕМАТИКА ЗАПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ФОРМ ПАРЛАМЕНТСЬКОГО КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ОХОРОНИ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

O. Kyryliuk

Postgraduate student of the Department of Parliamentarism and Political Management, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv, Ukraine

PROBLEMS OF INTRODUCING NEW FORMS OF PARLIAMENTARY CONTROL IN THE FIELD OF PROTECTION AND USE OF NATURAL RESOURCES

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.8.72

О. М. Мілославська

аспірант кафедри суспільного розвитку і суспільно-владних відносин, Національна академія державного управління при Президентові України

Б. В. Бернадський

д. ю. н., доцент, доцент кафедри суспільного розвитку і суспільно-владних відносин, Національна академія державного управління при Президентові України

СУТНІСТЬ І ПРИРОДА МІЖНАРОДНОГО КОНФЛІКТУ ТА ПОЛІТИЧНИЙ КОМПРОМІС: ІСТОРИЧНИЙ ПОГЛЯД

O. Miloslavska

Postgraduate student of the Department of Social Development and Social Relations, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

B. Bernadsky

Doctor of Law, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Social Development and Social Relations, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

THE ESSENCE AND NATURE OF INTERNATIONAL CONFLICT AND POLITICAL COMPROMISE: HISTORICAL VIEW


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 105

Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 190

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Open_Access

Crossref Member Badge

Редакційна колегія

Кобець Анатолій Степанович

головний редактор, доктор наук з державного управління, ректор, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Васільєва Леся Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гришова Інна Юріївна

доктор економічних наук, професор, Педагогічний Університет Цзянсу, Китай

Дєгтяр Олег Андрійович

доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова

Домбровська Світлана Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, начальник навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України

Коваль Яна Сергіївна

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Логвінов Валерій Григорович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом

Приходько Ігор Павлович

доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний Університет

Пугач Андрій Миколайович

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Ромін Андрій Вячеславович

доктор наук з державного управління, доцент, начальник факультету Пожежної безпеки, Національний університет цивільного захисту України

Садковий Володимир Петрович

доктор наук з державного управління, професор, ректор, Національний університет цивільного захисту України

Сиченко Віктор Володимирович

доктор наук з державного управління, доцент, ректор, Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»

Сорока Світлана Вікторівна

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна

Ульянченко Юрій Олександрович

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри економічної політики та менеджменту, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Шведун Вікторія Олександрівна

доктор наук з державного управління, старший науковий дослідник, завідувач кафедри менеджменту навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України