EnglishНа русском

Державне управління: удосконалення та розвиток № 8, 2020

DOI: 10.32702/2307-2156.2020.8

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.8.1

В. В. Кононенко

д. і. н., професор кафедри правових наук та філософії, Вінницький державний університет імені Михайла Коцюбинського

С. А. Лапшин

к. і. н., доцент кафедри правових наук та філософії, Вінницький державний університет імені Михайла Коцюбинського

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ТА ДЕРЖАВА: СПІВВІДНОШЕННЯ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

V. Kononenko

Doctor of Historical Sciences, Professor of the Department of Legal Sciences and Philosophy, Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University

S. Lapshyn

PhD in Historical Sciences, Associate Professor of the Department of Legal Sciences and Philosophy, Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University

CIVIL SOCIETY AND THE STATE: CORRELATION IN A PUBLIC MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.8.50

А. Ю. Мунько

к. держ. упр., доцент кафедри управління та адміністрування, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, м. Дніпро, Дніпропетровська область

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ТА CТАНДАРТИЗАЦІЯ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ (НА ПРИКЛАДІ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я)

A. Munko

PhD in Public Administration, Associate Professor of the Department of management and administration, Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs, Dnipro

DECENTRALIZATION AND STANDARDIZATION OF THE PUBLIC SERVICES SYSTEM (ON THE EXAMPLE OF HEALTHCARE)

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.8.51

О. П. Недбалюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та міжнародних відносин, Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

О. А. Дем’янишина

к. е. н., доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки, Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

O. Nedbalyuk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of economics and international relation, Vinnitsa Trade-Economy Institute, KNTEU

O. Demyanyshyna

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of finance, accounting and economic security, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University

SYSTEMATIC APPROACH TO THE FORMATION OF MODERN INFRASTRUCTURE OF MANAGEMENT OF TERRITORIAL COMMUNITY DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.8.52

Г. І. Жекало

к. політ. н., доцент кафедри міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту, Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Тернопільського національного економічного університету

М. Я. Заяць

к. е. н., викладач кафедри управління та адміністрування, Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту ТНЕУ

О. В. Вакун

к. е. н., доцент кафедри управління та адміністрування, Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту ТНЕУ

СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ: КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ВИМІР

G. Zhekalo

PhD in Political Sciences, Associate Professor of the Department of International Economy, Marketing and Management, Ivano-Frankivsk Education and Research Institute of Management, Ternopil National Economic University

M. Zaiats

PhD in Economics, Teacher of the Department of Management and Administration, Ivano-Frankivsk Education and Research Institute of Management, Ternopil National Economic University

O. Vakun

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management and Administration, Ivano-Frankivsk Education and Research Institute of Management, Ternopil National Economic University

ESSENCE AND CONTENT OF E-GOVERNMENT: A CONCEPTUAL DIMENSION

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.8.53

Л. Ф. Соколенко

к. е. н., доцент,доцент кафедри бізнес-економіки та адміністрування, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

С. О. Линник

професор кафедри бізнес-економіки та адміністрування, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАСОБІВ ЦИФРОВОГО УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

L. Sokolenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Business-Economic and Administration, Sumy State Makarenko Pedagogical University

S. Lynnyk

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Professor of the Department of Business-Economic and Administration, Sumy State Makarenko Pedagogical University

INTRODUCTION OF DIGITAL CONTROL TOOLS IN THE FIELD OF HEALTHCARE

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.8.54

В. І. Панасюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри публічного управління, адміністрування та міжнародної економіки, Білоцерківський національний аграрний університет

Т. В. Арбузова

к. е. н., доцент, доцент кафедри публічного управління, адміністрування та міжнародної економіки, Білоцерківський національний аграрний університет

ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО У СФЕРІ ТУРИЗМУ ЯК ЧИННИК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

V. Panasiuk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of public management, administration and international economics, Bila Tserkva National Agrarian University

T. Arbuzova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of public management, administration and international economics, Bila Tserkva National Agrarian University

PUBLIC AND PRIVATE PARTNERSHIP IN THE TOURISM INDUSTRY AS A FACTOR OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF RURAL AREAS

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.8.55

В. І. Николаєва

к. пед. н., доцент кафедри соціології управління,Донецький державний університет управління (Маріуполь)

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В УМОВАХ ТРАНЗИТИВНОГО СУСПІЛЬСТВА

V. Nykolaieva

PhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Sociology of Management, Donetsk State University of Management (Mariupol)

PRIORITY DIRECTIONS OF OPTIMIZATION OF PUBLIC ADMINISTRATION MECHANISMS OF THE OF SOCIAL WORK SYSTEM IN THE TRANSITIVE SOCIETY CONDITIONS

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.8.100

Д. Ю. Мартинов

слухач, Національна академія державного управління при Президентові України; головний спеціаліст відділу координації підготовки документів стратегічного планування головного організаційно-аналітичного управління Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції Міністерства внутрішніх справ України

Н. І. Обушна

д. держ. упр., доцент, доцент кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

ФЕНОМЕН КОРУПЦІЇ В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ НАУКОВОГО ДИСКУРСУ

D. Martynov

student, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine ; Chief Specialist of the Strategic Planning Coordination Department of the Main Organizational and Analytical Department of the Directorate for Strategic Planning and European Integration of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine

N. Obushna

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Public Governance and Public Service, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

THE PHENOMENON OF CORRUPTION IN THE SYSTEM OF PUBLIC GOVERNANCE: THEORETICAL ASPECTS OF SCIENTIFIC DISCOURSE

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.8.101

А. В. Дегтярьов

аспірант кафедри публічного управління та менеджменту організацій, Національний університет «Чернігівська політехніка»

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

A. Degtiarov

Postgraduate student of the Department of Public Administration and Organization’s Management, National university "Сhernigiv polytechnics"

STATE POLICY OF STRATEGIC DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS IN DECENTRALIZATION CONDITIONS

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Open_Access

Crossref Member Badge

Редакційна колегія

Кобець Анатолій Степанович

головний редактор, доктор наук з державного управління, ректор Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Васільєва Леся Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Домбровська Світлана Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, начальник навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України

Gryshova Inna

Doctor of Economic Sciences, Professor Jiangsu Normal University, Jiangsu Sheng, China

Коваль Яна Сергіївна

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Кураташвілі Анзор Альфредович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної Академії управління персоналом

Приходько Ігор Павлович

доктор наук з державного управління, професор, Завідувач кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний Університет

Пугач Андрій Миколайович

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Ромін Андрій Вячеславович

доктор наук з державного управління, доцент, Начальник факультету Пожежної безпеки Національного університету цивільного захисту України

Садковий Володимир Петрович

доктор наук з державного управління, професор, Ректор Національного університету цивільного захисту України

Сиченко Віктор Володимирович

доктор наук з державного управління, доцент, Ректор Комунального закладу вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»

Сорока Світлана Вікторівна

доктор наук з державного управління, доцент професор кафедри публічного управління та адміністрування Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна

Ульянченко Юрій Олександрович

доктор наук з державного управління, доцент, Професор кафедри економічної політики та менеджменту, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Шведун Вікторія Олександрівна

доктор наук з державного управління, старший науковий дослідник, завідувач кафедри менеджменту навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України