Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 1

Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 19

Державне управління: удосконалення та розвиток № 8, 2019

DOI: 10.32702/2307-2156.2019.8

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.8.1

Н. В. Дацій

д. держ. упр., проф., професор кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управлінняЖитомирського національного агроекологічного університету

В. Я. Капитула

магістр спеціальності «Публічне управління та адміністрування» кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управлінняЖитомирського національного агроекологічного університету

В. Д. Нужда

магістр спеціальності «Публічне управління та адміністрування» кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управлінняЖитомирського національного агроекологічного університету

ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНУ

Nadiia Datsii

doctor of sciences in public administration, professor, professor of the department of economic theory, intellectual property and public administrationZhytomyr National Agroecological University

Viktor Kapytula

Master of specialty "Public management and administration" of the department of economic theory, intellectual property and public administrationZhytomyr National Agroecological University

Vladyslav Nuzhda

Master of specialty "Public management and administration" of the department of economic theory, intellectual property and public administrationZhytomyr National Agroecological University

APPROACH TO THE FORMATION OF INNOVATION AND INFORMATION PROVISION OF THE REGION

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.8.2

Г. П. Ситник

доктор наук з державного управління, професор,професор кафедри державного управління філософського факультетуКиївського національного університету імені Тараса Шевченка

СУТНІСТЬ КРИЗОВИХ СИТУАЦІЙ СОЦІАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ У КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ: ФІЛОСОФСЬКО-УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ

G. P. Sytnyk

Doctor of Sciences of Public Administration, Full Professor,Professor at the Department of Public Administration, Taras Shevchenko National University of Kyiv

THE ESSENCE OF CRISIS SOCIAL CHARACTER IN THE CONTEXT OF NATIONAL SECURITY: A PHILOSOPHICAL AND ADMINISTRATIVE ASPECTS

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.8.20

Н. Г. Клименко

кандидат наук з державного управління, доцент, начальник відділу організації фундаментальних та прикладних досліджень Інституту експертно-аналітичних та наукових досліджень Національної академії державного управління при Президентові України

ЕВОЛЮЦІЯ ЗМІСТУ КОНЦЕПТУ “БЕЗПЕКА” ЗА РІЗНИХ ІСТОРИЧНИХ ЕПОХ ТА ПОЛІТИЧНИХ СИСТЕМ

N. G. Klymenko

Ph.D. in Public Administration, Associate Professor, Head of the Department for the Organization of Fundamental and Applied Research of the Institute of Expert-Analytical and Scientific Research of the National Academy for of Public Administration under the President of Ukraine

THE EVOLUTION OF THE MEANING OF THE CONCEPT OF “SECURITY” IN DIFFERENT HISTORICAL EPOCHS AND POLITICAL SYSTEMS

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.8.21

І. П. Скібін

Житомирський національний агроекологічний університет

СТАЛИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ РОЗВИТОК ЯК ІМПЕРАТИВ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ЗАРУБІЖНІ ПРАКТИКИ

Ivan Pavlovich Skibin

Zhytomyr National Agro-Ecological University

SUSTAINABLE ENVIRONMENTAL DEVELOPMENT AS A PUBLIC POLICY IMPLEMENTATION OPERATION: FOREIGN PRACTICES

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.8.22

В. Г. Корнієнко

Житомирський національний агроекологічний університет

СПЕЦИФІКА ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

Vyacheslav Kornienko

Zhytomyr National Agro-Ecological University

SPECIFICITY OF STATE POLICY FOR SUSTAINABLE ECOLOGICAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE SOCIETY

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.8.23

М. М. Александрова

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів і кредитуДержавний університет «Житомирська політехніка»

В. В. Довгалюк

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів і кредитуДержавний університет «Житомирська політехніка»

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО В СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ

Maryna Aleksandrova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance and CreditZhytomyr Polytechnic State University

Vita Dovgaliuk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance and CreditZhytomyr Polytechnic State University

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE SOCIAL SPHERE

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.8.24

І. І. Крилова

кандидат юридичних наук, докторант Національної академії державного управління при Президентові України, Київ, Україна

ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ

I. I. Krylova

Candidate of Law, Doctoral student of National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv, Ukraine

EFFECTIVE MANAGEMENT BY WATER SUPPLY AND WASTEWATER ENTERPRISES. BASIC PRINCIPLES

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.8.25

Н. А. Клименко

кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної кібернетики, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

І. І. Штанько

магістр з економічної кібернетики, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

АНАЛІЗ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА НА РИНКУ ФІКСОВАНОГО ІНТЕРНЕТУ УКРАЇНИ

N. Klymenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economic Cybernetics, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

I. Shtanko

master in specialty Economic Cybernetics, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

АNАLYSІS ОF THE СОMРETІTІVE ENVІRОNMENT ІN THE FІXED ІNTERNET MАRKET ОF UKRАІNE

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.8.26

М. С. Каракай

к. н. з держ. упр., доцент,доцент кафедри Обліку оподаткування та економічної безпекиДонбаська державна машинобудівна академія

С. В. Касьянюк

к. т. н., доцент, доцент кафедри Економіки підприємстваДонбаська державна машинобудівна академія

НАПРЯМИ АДАПТАЦІЇ ЗАКОРДОННОГО ДОСВІДУ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

M. Karakai

PhD of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Taxation and Economic SecurityDonbas state machine-building academy

S. Kasianiuk

PhD of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Department of economy of enterprises,Donbas state machine-building academy

AREAS OF ADAPTATION OF FOREIGN EXPERIENCE OF IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC GOVERNANCE ELEMENTS IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.8.27

П. Х. Лук’янчук

Директор Державного архіву Одеської області

ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОФСПІЛКОВОГО КОНТРОЛЮ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Petro Lukyanchuk

Director of the State Archives of Odessa region

SOME PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF TRADE UNION CONTROL AND PROTECTION OF RIGHTS IN MODERN CONDITIONS

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.8.100

О. Ф. Якимчук

керівник групи розрахунків відділу бізнес-систем департаменту інформаційних технологій та телекомунікацій ПрАТ «Рівнеобленерго», м. Рівне, Україна, аспірант, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ, Україна

Є. А. Курілов

головний державний ревізор-інспектор Департаменту податків та зборів з юридичних осіб Державної фіскальної служби України, м. Київ, Україна

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА ПРИКЛАДІ КОМПАНІЇ «ОБЛЕНЕРГО»

O. Yakymchuk

Head of the Group of Calculations of Business Systems Division of the Information Technologies and Telecommunications Department of PJSC «Rivneoblenergo», Rivne, Ukraine, Postgraduate Student, Interregional Academy of Personal Management, Kyiv, Ukraine

E. Kurilov

Chief State Auditor-Inspector of the Department of Taxes and Charges for Legal Entities of the State Fiscal Service of Ukraine, Kyiv, Ukraine

PUBLIC ADMINISTRATION OF THE INFORMATION SUPPLY OF EСOLOGУ-ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE ON THE EXAMPLE OF THE COMPANY «OBLENERGO»

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.8.101

О. О. Миколаєць

здобувач Міжрегіональної академії управління персоналом

ФОРМУВАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ЩОДО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

Oleksandr Mykolaiets

Postgraduate Student of the Interregional Academy of Personnel Management

FORMATION OF OPPORTUNITIES FOR THE DEVELOPMENT OF STATE SOCIAL POLICY


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 105

Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 190

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Open_Access

Crossref Member Badge

Редакційна колегія

Кобець Анатолій Степанович

головний редактор, доктор наук з державного управління, ректор, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Васільєва Леся Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гришова Інна Юріївна

доктор економічних наук, професор, Педагогічний Університет Цзянсу, Китай

Дєгтяр Олег Андрійович

доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова

Домбровська Світлана Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, начальник навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України

Коваль Яна Сергіївна

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Логвінов Валерій Григорович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом

Приходько Ігор Павлович

доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний Університет

Пугач Андрій Миколайович

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Ромін Андрій Вячеславович

доктор наук з державного управління, доцент, начальник факультету Пожежної безпеки, Національний університет цивільного захисту України

Садковий Володимир Петрович

доктор наук з державного управління, професор, ректор, Національний університет цивільного захисту України

Сиченко Віктор Володимирович

доктор наук з державного управління, доцент, ректор, Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»

Сорока Світлана Вікторівна

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна

Ульянченко Юрій Олександрович

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри економічної політики та менеджменту, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Шведун Вікторія Олександрівна

доктор наук з державного управління, старший науковий дослідник, завідувач кафедри менеджменту навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України