Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 1

Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 19

Державне управління: удосконалення та розвиток № 8, 2018

Д. А. Міщенко

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри фінансів, Університет митної справи та фінансів

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ОРГАНІЧНОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ: СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

D. A. Mishchenko

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Professor of the Department of Finance, University of Customs and Finance

STATE REGULATION OF THE ORGANIC AGRICULTURAL MARKET IN UKRAINE: CURRENT REALITIES AND DEVELOPMENT PROSPECTS

Т. І. Доцевич

доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри практичної психології, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, м. Харків

ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

T. I. Dotsevych

doctor of psychological sciences, associate professor, professor of practical psychology department, H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Kharkiv

ORGANIZATIONAL ASPECTS OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF CIVIL OFFICERS

В. В. Мороз

к. держ. упр., доцент кафедри економічної політики та врядування Національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ

В. В. Дима

аспірант кафедри економічної політики та врядування Національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ «ЗЕЛЕНОЇ» ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ

V. V. Moroz

PhD in Public Administration, Associate Professor of the Department of Economic Policy and Governance of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

V. V. Dyma

post-graduate student of the Department of Economic Policy and Governance at the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

THE GOVERNMENT INCENTIVE MECHANISMS FOR THE DEVELOPMENT OF "GREEN" ECONOMY IN UKRAINE

Р. В. Палагусинець

к. е. н., заступник Посла України в Республіці Північна Македонія

ВПЛИВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НА КАДРОВУ ПОЛІТИКУ ДИПЛОМАТИЧНОЇ СЛУЖБИ

Rostyslav Palagusynets

PhD, Deputy Head of Mission, Embassy of Ukraine in the Republic of North Macedonia

THE INFLUENCE OF PUBLIC ADMINISTRATION ON THE PERSONNEL POLICE OF THE DIPLOMATIC SERVICE

Л. А. Мельник

к. держ. упр, головний консультант Управління культурно-мистецького фонду, Державне управління справами

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ СФЕРИ

L. A. Melnuk

The candidate of sciences in public administration, chief consultant of the Department of cultura and artistic fund, State Administration of Affairs

THEORETICAL PRINCIPLES OF STATE REGULATION OF THE RESORT AND RECREATIONAL SPHERE

А. В. Тресков

аспірант Національного університету цивільного захисту України

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

A. Treskov

Postgraduate of the National Defense University of Ukraine

THE WAYS TO IMPROVE THE SYSTEM OF STATE REGULATION OF THE DEVELOPMENT OF THE FUEL AND ENERGY COMPLEX OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF INTEGRATION PROCESSES

Р. Б. Примуш

кандидат наук державного управління, докторант

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В ОБЛАСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

R. Primush

PhD in Public Administration, doctoral candidate

METHODOLOGICAL FUNDAMENTAL CONCEPTS OF STATE POLICY IN THE FIELD OF NATIONAL SECURITY

О. В. Банчук-Петросова

к. держ. упр., доцент кафедри державного управління і права, Київський університет культури, м. Київ

ДЕРЖАВНО-РИНКОВІ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

O. Banchuk-Petrosova

Associate Professor of the Department of Public Administration and Law, Kyiv University of Culture, Kyiv

STATE-MARKET CONCEPTS OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY

В. А. Кручиненко

здобувач, Навчально-науково-виробничий центр НУЦЗУ

ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

V. Kruchynenko

Сandidate for a degree, Training, Research and Production Center of the National University of Civil Defence of Ukraine

FINANCIAL MECHANISM OF STATE SUPPORT FOR SMALL ENTERPRISES DEVELOPMENT

Саван Чоудрі

здобувач Національного університету цивільного захисту України, м. Харків

ДЕРЖАВНА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я В УКРАЇНИ

S. Choudhry

postgraduate student of the National University of Civil Defense of Ukraine, Kharkiv

STATE STRATEGY FOR THE DEVELOPMENT OF HEALTH CARE IN UKRAINE

І. С. Федоров

аспірант навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України

ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ СУТНІСНОГО РОЗУМІННЯ МЕХАНІЗМІВ ФОРМУВАННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

I. Fedorov

Graduate student of the educational research and production center of the National University of Civil Protection of Ukraine

THEORETICAL AND APPLIED ASPECTS OF ESSENTIAL UNDERSTANDING OF MECHANISMS OF FORMATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE REGION: GENERAL THEORETICAL ASPECT

Т. Д. Ганцюк

аспірант кафедри публічного управління та адміністрування, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ: ДЖЕРЕЛОЗНАВЧИЙ АНАЛІЗ ДИСКУРСНОГО ПОЛЯ

T. D. Hantsiuk

Postgraduate, Department of Public Management and Administration, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk

INFORMATION AND ANALYTICAL SUPPORT OF PUBLIC ADMINISTRATION IN UKRAINE: DISCOURSE SOURCE-STUDY ANALYSIS

Ю. Ю. Почтариця

аспірант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ РОЗПОДІЛУ ПОВНОВАЖЕНЬ СЕКРЕТАРІВ МІНІСТЕРСТВ: ДОСВІД ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ

Yu. Yu. Pochtarytsia

postgraduate student of the regional administration, local self-government and city management department, the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

BASIC PRINCIPLES OF AUTHORITIES’ DISTRIBUTION BETWEEN SECRETARIES OF THE MINISTRIES: GREAT BRITAIN’S CASE

Ю. М. Білий

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою Національної академії державного управління при Президентові України

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗРОБКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ У ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКУ ПРАКТИКУ ПАСПОРТІВ ЗАГРОЗ ФІНАНСОВІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ

Y. М. Bilyi

Postgraduate student of division of European integration and globalization and management of national security of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

THE CONCEPTUAL PRINCIPLES OF DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF THE PASSPORTS THREATS OF THE FINANCIAL SECURITY OF UKRAINE IN THE PUBLIC ADMINISTRATIVE PRACTICES

М. В. Семененко

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АПК В УКРАЇНІ

M. V. Semenenko

postgraduate student, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

STATE SUPPORT FOR INNOVATION-INVESTMENT DEVELOPMENT OF AGRICULTURE IN UKRAINE

С. В. Полегенько

аспірант кафедри публічної політики та політичної аналітики, Національна академія державного управління при Президентові України

СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НЕУРЯДОВИХ АНАЛІТИЧНИХ ЦЕНТРІВ

S. V. Polehenko

Postgraduate Student of the Public Policy and Political Analytics Department, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

NON-GOVERNMENTAL THINK TANKS: WORLD TRENDS

І. М. Клименко

аспірант кафедри публічної політики та політичної аналітики Національної академії державного управління при Президентові України

КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В КОНТЕКСТІ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

I. M. Klymenko

post-graduate student of the Department of Public Policy and Political Analysis of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

В. В. Пальоха

здобувач наукового ступеня кандидата наук з державного управління, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ДЕЯКІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ АНАЛІТИЧНО-ПРОГНОСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ

V. Palyoha

Phd. candidate, National Academy of Public Administration attached to the Office of the President of Ukraine, Kyiv

SOME AREAS OF IMPROVEMENT OF ANALYTICAL AND FORECASTING ACTIVITY IN THE SYSTEM OF PUBLIC ADMINISTRATION OF UKRAINE

С. В. Селіванов

аспірант кафедри публічного управління та публічної служби Національної академії державного управління при Президентові України, начальник Управління персоналу Державної міграційної служби України

СУТНІСТЬ ТА СКЛАД КОМПЛЕКСНОГО МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ

S. V. Selivanov

Ph. D candidate, Department of public administration and public service, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Head of Human Resources Department, State Migration Service of Ukraine

ESSENCE AND COMPOSITION OF THE COMPLEX MECHANISM FOR DEVELOPMENT OF PERSONAL POTENCIAL OF STATE SERVICE IN UKRAINE

І. І. Овсак

аспірант, Міжрегіональна академія управління персоналом

I. I. Ovsak

postgraduate student of the Interregional Academy of Personnel Management

МЕХАНІЗМИ ФАКТОРИНГОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ

В. В. Войтенко

аспірант Міжрегіональної академії управління персоналом

ВИДИ І ПРИНЦИПИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Volodymyr Voitenko

Postgraduate Student of the Interregional Academy of Personnel Management

TYPES AND PRINCIPLES OF FINANCIAL CONTROL IN THE PUBLIC GOVERNANCE SYSTEM

І. О. Платонова

аспірант, Міжрегіональна академія управління персоналом

АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

Inessa Platonova

graduate student, Interregional Academy of Personnel Management

ANALYSIS OF TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF MECHANISMS OF STATE REGULATION OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY AT THE CURRENT STAGE OF STATE FORMATION

О. В. Арцатбанова

аспірант Донецького державного університету управління (м. Маріуполь)

ТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРИ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ В СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

O. V. Artsatbanova

postgraduate student of the Donetsk state University of Management (Mariupol)

THEORETICAL CHARACTERISTICS OF THE MEDICAL SERVICES STRUCTURE IN THE HEALTHCARE SYSTEM

О. І. Громико

здобувач навчально-науково-виробничого центруНаціонального університету цивільного захисту України, м. Харків

СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Olena Gromyko

Postgraduate Student of the Educational-scientific-production center, National University of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv

CURRENT STATE AND DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF PUBLIC GOVERNANCE MECHANISMS IN THE CONDITIONS OF INFORMATION SOCIETY DEVELOPMENT


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 105

Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 190

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Open_Access

Crossref Member Badge

Редакційна колегія

Кобець Анатолій Степанович

головний редактор, доктор наук з державного управління, ректор, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Васільєва Леся Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гришова Інна Юріївна

доктор економічних наук, професор, Педагогічний Університет Цзянсу, Китай

Дєгтяр Олег Андрійович

доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова

Домбровська Світлана Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, начальник навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України

Коваль Яна Сергіївна

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Логвінов Валерій Григорович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом

Приходько Ігор Павлович

доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний Університет

Пугач Андрій Миколайович

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Ромін Андрій Вячеславович

доктор наук з державного управління, доцент, начальник факультету Пожежної безпеки, Національний університет цивільного захисту України

Садковий Володимир Петрович

доктор наук з державного управління, професор, ректор, Національний університет цивільного захисту України

Сиченко Віктор Володимирович

доктор наук з державного управління, доцент, ректор, Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»

Сорока Світлана Вікторівна

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна

Ульянченко Юрій Олександрович

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри економічної політики та менеджменту, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Шведун Вікторія Олександрівна

доктор наук з державного управління, старший науковий дослідник, завідувач кафедри менеджменту навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України