EnglishНа русском

Державне управління: удосконалення та розвиток № 8, 2018

Д. А. Міщенко

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри фінансів, Університет митної справи та фінансів

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ОРГАНІЧНОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ: СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

D. A. Mishchenko

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Professor of the Department of Finance, University of Customs and Finance

STATE REGULATION OF THE ORGANIC AGRICULTURAL MARKET IN UKRAINE: CURRENT REALITIES AND DEVELOPMENT PROSPECTS

Т. І. Доцевич

доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри практичної психології, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, м. Харків

ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

T. I. Dotsevych

doctor of psychological sciences, associate professor, professor of practical psychology department, H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Kharkiv

ORGANIZATIONAL ASPECTS OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF CIVIL OFFICERS

В. В. Мороз

к. держ. упр., доцент кафедри економічної політики та врядування Національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ

В. В. Дима

аспірант кафедри економічної політики та врядування Національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ «ЗЕЛЕНОЇ» ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ

V. V. Moroz

PhD in Public Administration, Associate Professor of the Department of Economic Policy and Governance of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

V. V. Dyma

post-graduate student of the Department of Economic Policy and Governance at the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

THE GOVERNMENT INCENTIVE MECHANISMS FOR THE DEVELOPMENT OF "GREEN" ECONOMY IN UKRAINE

Т. Д. Ганцюк

аспірант кафедри публічного управління та адміністрування, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ: ДЖЕРЕЛОЗНАВЧИЙ АНАЛІЗ ДИСКУРСНОГО ПОЛЯ

T. D. Hantsiuk

Postgraduate, Department of Public Management and Administration, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk

INFORMATION AND ANALYTICAL SUPPORT OF PUBLIC ADMINISTRATION IN UKRAINE: DISCOURSE SOURCE-STUDY ANALYSIS

Ю. Ю. Почтариця

аспірант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ РОЗПОДІЛУ ПОВНОВАЖЕНЬ СЕКРЕТАРІВ МІНІСТЕРСТВ: ДОСВІД ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ

Yu. Yu. Pochtarytsia

postgraduate student of the regional administration, local self-government and city management department, the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

BASIC PRINCIPLES OF AUTHORITIES’ DISTRIBUTION BETWEEN SECRETARIES OF THE MINISTRIES: GREAT BRITAIN’S CASE

Ю. М. Білий

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою Національної академії державного управління при Президентові України

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗРОБКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ У ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКУ ПРАКТИКУ ПАСПОРТІВ ЗАГРОЗ ФІНАНСОВІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ

Y. М. Bilyi

Postgraduate student of division of European integration and globalization and management of national security of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

THE CONCEPTUAL PRINCIPLES OF DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF THE PASSPORTS THREATS OF THE FINANCIAL SECURITY OF UKRAINE IN THE PUBLIC ADMINISTRATIVE PRACTICES

М. В. Семененко

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ АПК В УКРАЇНІ

M. V. Semenenko

postgraduate student, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

STATE SUPPORT FOR INNOVATION-INVESTMENT DEVELOPMENT OF AGRICULTURE IN UKRAINE

С. В. Полегенько

аспірант кафедри публічної політики та політичної аналітики, Національна академія державного управління при Президентові України

СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НЕУРЯДОВИХ АНАЛІТИЧНИХ ЦЕНТРІВ

S. V. Polehenko

Postgraduate Student of the Public Policy and Political Analytics Department, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

NON-GOVERNMENTAL THINK TANKS: WORLD TRENDS

І. М. Клименко

аспірант кафедри публічної політики та політичної аналітики Національної академії державного управління при Президентові України

КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ В КОНТЕКСТІ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

I. M. Klymenko

post-graduate student of the Department of Public Policy and Political Analysis of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

В. В. Пальоха

здобувач наукового ступеня кандидата наук з державного управління, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ДЕЯКІ НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ АНАЛІТИЧНО-ПРОГНОСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ

V. Palyoha

Phd. candidate, National Academy of Public Administration attached to the Office of the President of Ukraine, Kyiv

SOME AREAS OF IMPROVEMENT OF ANALYTICAL AND FORECASTING ACTIVITY IN THE SYSTEM OF PUBLIC ADMINISTRATION OF UKRAINE

С. В. Селіванов

аспірант кафедри публічного управління та публічної служби Національної академії державного управління при Президентові України, начальник Управління персоналу Державної міграційної служби України

СУТНІСТЬ ТА СКЛАД КОМПЛЕКСНОГО МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ

S. V. Selivanov

Ph. D candidate, Department of public administration and public service, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Head of Human Resources Department, State Migration Service of Ukraine

ESSENCE AND COMPOSITION OF THE COMPLEX MECHANISM FOR DEVELOPMENT OF PERSONAL POTENCIAL OF STATE SERVICE IN UKRAINE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Open_Access

Crossref Member Badge

Редакційна колегія

Кобець А. С.

головний редактор, д.держ.упр., професор, ректор Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Приходько І. П.

заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, завідуючий кафедрою обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Андрієнко М. В.

доктор наук з державного управління, доцент, начальник науково-дослідного центу захолів цивільного захисту

Антонов А. В.

д.держ.упр., професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Бондарчук Н. В.

д.держ.упр., професор кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Безугла Л. С.

к.е.н., доцент кафедри маркетингу Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Васільєва Л. М.

д.держ.упр., професор кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Вікторов В. Г.

д. ф. наук, професор кафедри філософії, соціології та історії Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Вініченко І. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Драган І. О.

д.держ.упр., с.н.с., проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Дацій Н. В.

д.держ.упр., професор, завідуюча кафедрою Київського національного лінгвістичного університету

Демчук Н. І.

д.е.н., професор кафедри фінансів та банківської справи Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Кураташвілі А. А.

Доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), Науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, Завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі, Президент Міжнародної Академії соціально-економічних на ук, Президент Міжнародної Академії Політичного менеджменту і Президент Міжнародної Академії Юридичних наук, Дійсний член Нью-Йоркської Академії наук, Академік Академії політичних наук США, Засновник і головний редактор Міжнародного наукового журналу «Прогрес» і Міжнародного наукового журналу «Проблеми Юриспруденції», Член Федерації журналістів

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідуючий відділом, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Левченко Н. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Запорізького національного технічного університету

Литвин Ю. О.

д.держ.упр., професор кафедри економічної теорії та економіки підприємств Академії муніципального управління

Міщенко Д. А.

д.держ.упр., професор кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри державної служби інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри менеджменту організацій Дніпровського державного аграрно-економічного університету