Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 1

Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 19

Державне управління: удосконалення та розвиток № 8, 2017

Г. Л. Рябцев

д-р наук держ. упр., професор, провідний науковий співробітник, Національний інститут стратегічних досліджень, м. Київ

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ ТА ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА З ВИКОНАННЯ МІЖНАРОДНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ УКРАЇНИ В НАФТОВІЙ СФЕРІ

G. L. Rіabtsev

Doctor of Science in Public Administration, Professor, Leading Researcher, National Institute for Strategic Studies, Kyiv

MAIN DIRECTIONS OF ACTIVITY OF LOCAL AUTHORITIES AND CIVIL SOCIETY INSTITUTIONS ON IMPLEMENTATION OF UKRAINE'S OBLIGATIONS RELATING TO THE OIL INDUSTRY

І. П. Мігус

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту та економічної безпеки Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, (м. Черкаси)

К. В. Карпова

к. е. н., доцент, професор кафедри доцент кафедри управління безпекою, правоохоронної та антикорупційної діяльності, ПрАТ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Я. С. Коваль

здобувач, ПрАТ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

ВАЖЕЛІ ДЕРЖАВНОГО АНТИКРИЗОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ З ТОЧКИ ЗОРУ ВИНИКНЕННЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ

Iryna Mihus

Doctor of Economic Science, Professor, Head of the Management and Economic Security Department Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytsky (Cherkasy)

Kristina Karpova

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor, Department of Security Management, Law enforcement and anti-corruption activities PJSC "Interregional Academy of Personnel Management"

Yana Koval

Researcher, PJSC "Interregional Academy of Personnel Management"

THE LEVERS OF STATE CRISIS MANAGEMENT OF BANKS IN TERMS OF THE EMERGENCE OF THE CRISIS

Л. В. Антонова

д. держ. упр., професор, професор кафедри обліку і аудиту, Чорноморський національний університет ім. П. Могили, м. Миколаїв, Україна

С. В. Лізаковська

к. держ. упр., доцент, викладач кафедри соціології і військової історії Військово-морської академії імені Героїв Вестерплатте в м. Гдиня, Польща

МІЖНАРОДНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД ЛОБІЮВАННЯ ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

L. Antonova

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Professor of the Department of Accounting and Auditing, Petro Mohyla Black Sea National University named after the Petro Mohyla, Mykolayiv, Ukraine

S. Lizakowska

PhD in Public Administration, Associate Professor, Lecturer of the Department of Sociology and Military History, Polish Naval Academy named after the Heroes of Westerplatte , Gdynia, Poland

REPRESENTATION AND CITIZENS’ INTERESTS LOBBYING IN PUBLIC AUTHORITIES: FOREIGN AND NATIONAL EXPERIENCE

І. В. Чаплай

канд. наук з держ. упр., доцент кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

КОМУНІКАЦІЯ В ДЕРЖАВІ ТА СУСПІЛЬСТВІ: ТЕРМІНОЗНАВЧІ АСПЕКТИ

I. V. Chaplay

PhD in Public Administration, Assistant professor of the Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

COMMUNICATION IN THE STATE AND SOCIETY: TERMINOLOGY ASPECTS

М. Г. Орел

кандидат наук з державного управління, докторант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою Національної академії державного управління при Президентові України, Київ

ПРИНЦИПИ, ПІДХОДИ ТА ЧИННИКИ РОЗРОБКИ ЕФЕКТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

M. G. Orel

PhD (Public administration), doctoral candidate of the Department of globalistics, European integration and the national security, National Academy of Public Administration, Under the President of Ukraine, Kyiv

PRINCIPLES, APPROACHES AND FACTORS OF DEVELOPING AN EFFECTIVE STRATEGY FOR THE ENSURING OF POLITICAL SECURITY OF UKRAINE

С. М. Приліпко

к. е. н., доцент, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ПРОВЕДЕННЯ ПАСПОРТИЗАЦІЇ ДЛЯ РОЗРОБКИ РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОГРАМ РОЗВИТКУ ОБСЛУГОВУЮЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

S. M. Prylipko

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Public Management and Administration, Uman National University of Horticulture, Uman

FORMING OF ORGANIZATIONAL MECHANISM OF PASSPORTIZATION FOR THE DEVELOPMENT OF SERVICE COOPERATIVE REGIONAL PROGRAMS

О. Г. Барило

к. т. н., с. н. с., старший науковий співробітник наукового відділу Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, м. Київ

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ

O. G. Barylo

PhD in technical sciences, senior research worker, senior research worker of the Research Department, Institute of Public Administration in the Sphere of Civil Protection, Kyiv

PROBLEMATIC ISSUES OF INFORMATION PROVISION CIVIL PROTECTION OF UKRAINE

В. Д. Тогобицька

докторант, Навчально-науково-виробничий центр Національного університету цивільного захисту України

РИЗИКИ ДЛЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ПІД ЧАС ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

V. Tohobytska

Doctoral candidate, Training Research and Production Center of the National University of Civil Protection of Ukraine

RISKS FOR THE SOCIAL SPHERE DURING THE DIGITAL TRANSFORMATION

Р. Ю. Набока

здобувач Навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У СФЕРІ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

R. Naboka

Сandidate for a degree, Educational, Research and Production Centre,National University of Civil Defence of Ukraine

ANALYSIS OF ORGANIZATIONAL AND NORMATIVE AND LEGAL MECHANISMS OF STATE REGULATION OF RELATIONS IN THE FIELD OF WASTE MANAGEMENT

В. С. Гнатенко

Дружківський міський голова, кандидат економічних наук

ІСТОРИЧНИЙ НАРИС СТАНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

V. S. Hnatenko

Druzhkivka mayor, Candidate of Economic Sciences

HISTORICAL ANALYTICAL REVIEW ABOUT THE EARLY DAYS OF THE ECONOMIC SECURITY OF THE STATE

П. В. Халімон

начальник реєстраційної служби Прилуцького міськрайонного управління юстиції Чернігівської області

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ІМПЕРАТИВИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ: ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ ТА СВІТОВИЙ ДОСВІД

P. Halimon

Head of the Registration Service of the Pryluky City District Department of Justice of the Chernihiv Region

ECOLOGICAL AND ECONOMIC IMPERATIVES OF THE STATE POLICY OF LAND RESOURCES USE: DOMESTIC REALITIES AND WORLD EXPERIENCE

В. А. Колесник

спеціаліст відділу представництва при виконанні судових рішень Департаменту підтримання обвинувачення та представництва інтересів держави в суді Генеральної прокуратури України

РОЛЬ СУДОВОЇ ВЛАДИ У ВИРІШЕННІ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ КОНФЛІКТІВ: ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ КОНТЕКСТ

V. Kolesnyk

Specialist of the Department of Prosecution and Representation of the State in the Court of the Prosecutor General's Office of Ukraine

THE ROLE OF JUDICIAL AUTHORITY IN THE DECISION OF PUBLIC LAW CONFLICTS: GOVERNMENT CONTEXT

О. В. Білозір

Кандидат юридичних наук,доцент кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної академії управління персоналом

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН В МЕЖАХ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

Oksana Bilozir

PhD, Associate Professor, Department of Public Administration,Interregional Academy of Personnel Management

IMPROVEMENT OF METHODS OF PUBLIC RELATIONS WITHIN BETWEEN STATE SOCIAL POLICY

Ю. Ю. Ряховська

кандидат економічних наук,Класичний приватний університет, м. Запоріжжя, Україна

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

Y. Y. Ryakhovskaya

Ph.D. in Economics SciencesKlasychnyj pryvatnyj universytet, Zaporizhzhia, Ukraine

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF STATE INNOVATIONAL POLICY

Т. С. Яровой

к. держ. управ., доцент кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом, м. Київ

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ЛОБІЗМ, ЯК ДОРОГОВКАЗ ДЛЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ЗАКОНОТВОРЦІВ: ДОСВІД РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА ТА ЛИТОВСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

T. S. Yarovoi

Candidate of Science in Public Administration, Associate Professor in the Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

EUROPEAN LOBBYISM AS A GUIDE FOR DOMESTIC LAWMAKERS: THE EXPERIENCE OF THE REPUBLIC OF POLAND AND THE REPUBLIC OF LITHUANIA

А. М. Валюх

к. е. н., доцент, доцент кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНУ ПРИРОДНОГО КАПІТАЛУ НА ПРИКЛАДІ ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ ТА РОЗВИНЕНИХ ДЕРЖАВ СВІТУ

A. M. Valyukh

PhD in Economics, Аssociate Professor of department of Public Administration, Documentation and Informational Activity Department, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne

THE CHARACTERISTIC OF NATURAL CAPITAL CONDITION ON THE EXAMPLE OF FOREST ECOSYSTEMS: A COMPARATIVE ANALYSIS OF PUBLIC ADMINISTRATION IN UKRAINE AND DEVELOPED COUNTRIES IN THE WORLD

П. Ю. Куліш

здобувач наукового ступеня кандидата наук з державного управління Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ

P. Yu. Kulish

PhD Candidate in Public Administration, National University of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv

COMPARATIVE ANALYSIS OF APPROACHES TO PUBLIC ADMINISTRATION IN THE SPHERE OF INTERNATIONAL TECHNICAL ASSISTANCE

С. О. Сироватка

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕДІНКИ УЧАСНИКІВ РИНКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

S. Syrovatka

postgraduate, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv city

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS FOR STUDYING THE BEHAVIOR OF THE HOUSING AND UTILITIES MARKET’S PARTICIPANTS

О. В. Турій

аспірант кафедри філософії, теорії та історії державного управління Національної академії державного управління при Президенті України

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІЗАЦІЙ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

O. V. Turii

PhD student of the Department of Philosophy, Theory and History of Public Administration, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

SOME ASPECTS OF THE INTERACTION OF CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS WITH STATE AUTHORITIES AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF CIVIL SOCIETY

О. З. Хома

аспірант Міжрегіональної академії управління персоналом

ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕГРАЦІЇ РИНКУ ПРАЦІ ТА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Olga Homa

postgraduate Interregional Academy of Personnel Management

FEATURES OF LABOR MARKET INTEGRATION AND EQUAL SERVICES MARKET AT REGIONAL LEVEL

О. О. Акімов

к. держ. упр., доцент, начальник відділу правового забезпечення, Національна служба посередництва і примирення

АНАЛІЗ СКЛАДОВОЇ НЕАДИТИВНОСТІ СИСТЕМОГЕНЕЗУ ЯК ПАРАДИГМИ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

O. O. Akimov

PhD in Public Administration, Associate professor, Head of the legal department, National Mediation and Conciliation Service

ANALYSIS OF THE COMPONENT OF NON-ADDITIVITY TO SYSTEMOGENESIS AS A PARADIGM OF PUBLIC ADMINISTRATION

S. Deyneko

candidate for a degree

FINDING NEW IDEAS IN THE CONTEXT OF A SCIENTIFIC UNDERSTANDING OF THE EXISTING THEORY OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE FIELD OF BORDER SECURITY

С. В. Дейнеко

здобувач

ПОШУК НОВИХ ІДЕЙ У КОНТЕКСТІ НАУКОВОГО ОСМИСЛЕННЯ ІСНУЮЧОЇ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ПРИКОРДОННОЇ БЕЗПЕКИ

С. Д. Гривко

аспірант Чернігівського державного інституту економіки та управління

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯМ КЛАСТЕРНИХ СТРУКТУР В ЕКОНОМІЦІ

S. Grivko

graduate student of the Chernihiv State Institute of Economics and Management

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF PUBLIC MANAGEMENT OF CLUSTER STRUCTURES IN THE ECONOMY

Є. В. Дімітрова

аспірантка навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України

МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

Ye. Dimitrova

Postgraduate of Training and Research and Production Center of the National Defense University of Ukraine

MECHANISMS FOR DEVELOPING AND IMPLEMENTING THE HUMAN RESOURCES CAPACITY OF THE PUBLIC SERVICE


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 105

Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 190

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Open_Access

Crossref Member Badge

Редакційна колегія

Кобець Анатолій Степанович

головний редактор, доктор наук з державного управління, ректор, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Васільєва Леся Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гришова Інна Юріївна

доктор економічних наук, професор, Педагогічний Університет Цзянсу, Китай

Дєгтяр Олег Андрійович

доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова

Домбровська Світлана Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, начальник навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України

Коваль Яна Сергіївна

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Логвінов Валерій Григорович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом

Приходько Ігор Павлович

доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний Університет

Пугач Андрій Миколайович

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Ромін Андрій Вячеславович

доктор наук з державного управління, доцент, начальник факультету Пожежної безпеки, Національний університет цивільного захисту України

Садковий Володимир Петрович

доктор наук з державного управління, професор, ректор, Національний університет цивільного захисту України

Сиченко Віктор Володимирович

доктор наук з державного управління, доцент, ректор, Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»

Сорока Світлана Вікторівна

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна

Ульянченко Юрій Олександрович

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри економічної політики та менеджменту, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Шведун Вікторія Олександрівна

доктор наук з державного управління, старший науковий дослідник, завідувач кафедри менеджменту навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України