EnglishНа русском

Зміст журналу № 8, 2017

Г. Л. Рябцев

д-р наук держ. упр., професор, провідний науковий співробітник, Національний інститут стратегічних досліджень, м. Київ

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ ТА ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА З ВИКОНАННЯ МІЖНАРОДНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ УКРАЇНИ В НАФТОВІЙ СФЕРІ

G. L. Rіabtsev

Doctor of Science in Public Administration, Professor, Leading Researcher, National Institute for Strategic Studies, Kyiv

MAIN DIRECTIONS OF ACTIVITY OF LOCAL AUTHORITIES AND CIVIL SOCIETY INSTITUTIONS ON IMPLEMENTATION OF UKRAINE'S OBLIGATIONS RELATING TO THE OIL INDUSTRY

У статті визначено перелік міжнародних зобов’язань України в нафтовій сфері, установлених Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Проаналізовано місцеві аспекти цих зобов’язань. Показано, що вплив місцевих органів влади та інститутів громадянського суспільства на виконання міжнародних зобов’язань України зростатиме з огляду на поступову передачу повноважень і ресурсів на місця в рамках децентралізації та реформування органів місцевого самоврядування. Визначено компетенції й повноваження обласних, сільських, селищних, міських рад, об’єднаних територіальних громад, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, інститутів громадянського суспільства з виконання міжнародних зобов’язань України в нафтовій сфері. Розроблені практичні рекомендації місцевим органам влади та інститутам громадянського суспільства, що сприятимуть успішній реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
 
The article defines the list of Ukraine's obligations relating to the oil industry, established by the Association Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part. The local aspects of these obligations are analyzed. It is shown that the influence of local authorities and civil society institutions on fulfillment of Ukraine's international obligations will increase, as the powers and resources will be gradually transferred to the local level in the process of decentralization and reform of local government. The competences and authority of the regional, rural, settlement, city councils, united territorial communities, territorial divisions of central executive authorities, civil society institutes for fulfillment of Ukraine's international obligations relating to the oil industry were determined. The types of local government activities that are directly related to the fulfillment of these obligations are identified. Practical recommendations for local authorities and civil society institutions have been developed, which will contribute to the successful implementation of the Association Agreement between Ukraine and the European Union.

І. П. Мігус

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту та економічної безпеки Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, (м. Черкаси)

К. В. Карпова

к. е. н., доцент, професор кафедри доцент кафедри управління безпекою, правоохоронної та антикорупційної діяльності, ПрАТ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

Я. С. Коваль

здобувач, ПрАТ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

ВАЖЕЛІ ДЕРЖАВНОГО АНТИКРИЗОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ З ТОЧКИ ЗОРУ ВИНИКНЕННЯ КРИЗОВИХ ЯВИЩ

Iryna Mihus

Doctor of Economic Science, Professor, Head of the Management and Economic Security Department Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytsky (Cherkasy)

Kristina Karpova

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor, Department of Security Management, Law enforcement and anti-corruption activities PJSC "Interregional Academy of Personnel Management"

Yana Koval

Researcher, PJSC "Interregional Academy of Personnel Management"

THE LEVERS OF STATE CRISIS MANAGEMENT OF BANKS IN TERMS OF THE EMERGENCE OF THE CRISIS

У статті визначено економічну сутність банківської кризи. Запропоновано засади розмежування таких понять, як «банківське регулювання», «банківський нагляд» та «банківський контроль», котрі мають інтегруватися в єдиному механізмі державного регулювання банківського сектора економіки. Розглянуто об’єкти, методи та важелі цього механізму. Розглянуто роль держави у антикризовому регулюванні банківською системою. Надано класифікацію державних важелів антикризового регулювання: фінансові, операційні, структурні. Охарактеризовано елементи механізму державного регулювання банківської системи.
 
The article describes the economic essence of the banking crisis. The principles of differentiation of concepts such as "banking regulation", "banking supervision" and "bank control" are proposed, which should be integrated into a single mechanism of state regulation of the banking sector of the economy. The objects, methods and levers of this mechanism are considered. The role of the state in crisis management of the banking system is considered. The classification of state tools of crisis management is provided: financial, operational, structural. The elements of the mechanism of state regulation of the banking system are described.

І. В. Чаплай

канд. наук з держ. упр., доцент кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

КОМУНІКАЦІЯ В ДЕРЖАВІ ТА СУСПІЛЬСТВІ: ТЕРМІНОЗНАВЧІ АСПЕКТИ

I. V. Chaplay

PhD in Public Administration, Assistant professor of the Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

COMMUNICATION IN THE STATE AND SOCIETY: TERMINOLOGY ASPECTS

У статті проаналізовано теоретичні засади визначення поняття та категоріальний ряд комунікації в державі та суспільстві. Результати аналізу показили, що, у сучасних умовах, суттєво змінилося ставлення до комунікації. Синтезуючи основні підходи до теоретичної ідентифікації поняття «комунікація», можна виділити близько тисячі різних теорій та концепції до її феномену, включаючи архітектурну, антропологічну, психологічну, політичну та інші інтерпретації. Авторські рекомендації, за результатами дослідження, включають подальше розширення та інтеграцію наукомістких положень визначення поняття «комунікація».
 
In the article the theoretical principles of definition of a concept and a categorical series of communication in the state and society are analyzed. The results of the analysis showed that, in modern conditions, the attitude towards communication has changed significantly. By synthesizing the basic approaches to the theoretical identification of the notion of communication, it is possible to allocate about a thousand different theories and concepts to the phenomenon of communication, including architectural, anthropological, psychological, political and other interpretations. The author's recommendations, based on the results of the study, include the further expansion and integration of knowledge-intensive definitions of the notion of "communication".

М. Г. Орел

кандидат наук з державного управління, докторант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою Національної академії державного управління при Президентові України, Київ

ПРИНЦИПИ, ПІДХОДИ ТА ЧИННИКИ РОЗРОБКИ ЕФЕКТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

M. G. Orel

PhD (Public administration), doctoral candidate of the Department of globalistics, European integration and the national security, National Academy of Public Administration, Under the President of Ukraine, Kyiv

PRINCIPLES, APPROACHES AND FACTORS OF DEVELOPING AN EFFECTIVE STRATEGY FOR THE ENSURING OF POLITICAL SECURITY OF UKRAINE

В статті обґрунтована доцільність розробки Стратегії забезпечення політичної безпеки України, яка розглядається автором як своєрідний інструмент суб’єктів державного управління у сфері політичної безпеки, за допомогою якого прийняті політичні рішення, відображені у керівних документах стратегічного рівня трансформують у відповідні програми, плани, бюджети тощо. Запропонована низка принципів, якими необхідно керуватися при розробці вказаної стратегії, у контексті організації процесу стратегічного мислення, орієнтованого на пошук оптимального варіанта плану дій у трикутнику “Цілі”, “Засоби”, “Способи”, визначені можливі підходи при її розробці. Визначені чинники, врахування яких забезпечує адекватність Стратегії забезпечення політичної безпеки реаліям державотворення.
 
The article substantiates the expediency of developing a Strategy for ensuring political security of Ukraine, which is considered by the author as a peculiar instrument of public administration in the field of political security, by means of which the adopted political decisions, reflected in the leading documents of strategic level, are transformed into corresponding programs, plans, budgets, etc. A number of principles that need to be guided by the development of a given strategy are proposed in the context of organizing a process of strategic thinking focused on finding an optimal variant of the action plan in the triangle “Goals”, “Tools”, “Methods”, and identifies possible approaches for its development. The identified factors, which are taken into account, ensure the adequacy of the Strategy of ensuring political security to the realities of the state.

С. М. Приліпко

к. е. н., доцент, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ ПРОВЕДЕННЯ ПАСПОРТИЗАЦІЇ ДЛЯ РОЗРОБКИ РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОГРАМ РОЗВИТКУ ОБСЛУГОВУЮЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

S. M. Prylipko

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Public Management and Administration, Uman National University of Horticulture, Uman

FORMING OF ORGANIZATIONAL MECHANISM OF PASSPORTIZATION FOR THE DEVELOPMENT OF SERVICE COOPERATIVE REGIONAL PROGRAMS

У статті визначено роль паспортизації та особливості її проведення з метою отримання достовірних даних для розробки регіональних програм розвитку обслуговуючої кооперації сільських територій. Для ефективного збору необхідної інформації запропоновано на державному рівні створити Координаційний центр з проведення паспортизації сільських населених пунктів. Основна мета його діяльності полягає у плануванні, організації, управлінні, координації заходів та контролі за їх виконанням між представниками залучених сторін. Розглядається формування організаційного механізму проведення паспортизації, що передбачає порядок здійснення запланованих заходів, розподіл завдань і обов’язків між виконавцями на кожному з трьох окремо взятих етапах.

The article defines the role of passportization and the features of its conducting with the aim to obtain reliable data for the writing of regional programs for the development of service cooperatives in rural areas. The creation of Coordinating Center for passportization of rural areas for effective collection of the necessary information at the state level is suggested. The main purpose of its activity is connected with planning, organizing, managing, coordinating of measures and controlling their implementation among representatives of involved sides. The forming of organizational mechanism for conducting the passportization is considered. It predicts the order of realization the planned measures, distribution of tasks and responsibilities between the performers at each of three separate stages.

О. Г. Барило

к. т. н., с. н. с., старший науковий співробітник наукового відділу Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, м. Київ

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ

O. G. Barylo

PhD in technical sciences, senior research worker, senior research worker of the Research Department, Institute of Public Administration in the Sphere of Civil Protection, Kyiv

PROBLEMATIC ISSUES OF INFORMATION PROVISION CIVIL PROTECTION OF UKRAINE

Досліджено проблемні питання інформаційного забезпечення цивільного захисту України та окреслено завдання щодо створення системи інформаційно-аналітичного забезпечення цивільного захисту.
Окреслено важливе проблемне питання цивільного захисту України, що полягає в  удосконаленні її структури та законодавства у зазначеній сфері.
Виявлено, що на законодавчому рівні визначено структуру органів державного управління, однак система інформаційного забезпечення, як окрема складова у вказаних законодавчих актах, не прослідковується.
Досліджено, що на даний час законодавство щодо організації оповіщення та інформування органів державної влади, населення України про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій потребує удосконалення та уточнення.
Запропоновано удосконалити матеріально-технічну базу системи оповіщення та інформування, що потребує переоснащення на сучасні технології.
 
The problem issues of information provision of civil defense of Ukraine were investigated and the task of creating a system of informational and analytical provision of civil protection was outlined.
The important issue of civil protection of Ukraine is outlined, which is to improve its structure and legislation in this area.
It was revealed that the structure of public administration is determined at the legislative level, but the system of information support, as a separate component in the said legislative acts, is not followed.
It was investigated that at present the legislation on organizing the notification and informing of public authorities, population of Ukraine about the threat and occurrence of emergencies needs improvement and clarification.
It is proposed to improve the material and technical basis of the system of notification and information, which needs to be re-equipped with modern technologies.

П. Ю. Куліш

здобувач наукового ступеня кандидата наук з державного управління Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ

P. Yu. Kulish

PhD Candidate in Public Administration, National University of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv

COMPARATIVE ANALYSIS OF APPROACHES TO PUBLIC ADMINISTRATION IN THE SPHERE OF INTERNATIONAL TECHNICAL ASSISTANCE

У статті проаналізовані основні підходи до публічного управління у сфері МТД. Визначено, що ефективність залучення, використання та аудиту відповідних ресурсів в Україні неможлива без комплексних перетворень на усіх рівнях публічного управління у контексті сучасного реформування зовнішньої допомоги в світі. Офіційна допомога розвитку має на меті надати можливості та інструменти для країн, що розвиваються. Проте, задля підвищення рівня публічного управління Україна не в повній мірі використовує свій потенціал у рамках отримання та реалізації МТД. Це питання обумовлено низкою проблем правового й організаційного характеру, які потребують комплексного вирішення з метою збільшення обсягів капіталу та зміцнення економіки.
 
The article covers basic approaches to public administration in the sphere of international technical assistance. It states that the effectiveness of attracting, use and auditing the appropriate resources in Ukraine is impossible without complex transformations at all levels of public administration in the context of the current reforming foreign aid in the world. Official Development Assistance aims to provide opportunities and tools for developing countries. However to increase the level of public administration, Ukraine does not make most of its potential within the framework of receiving and implementing ITA. This issue is due to a number of legal and organizational issues requiring a comprehensive solution to increase capital share and strengthen the economy.

С. О. Сироватка

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕДІНКИ УЧАСНИКІВ РИНКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

S. Syrovatka

postgraduate, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv city

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS FOR STUDYING THE BEHAVIOR OF THE HOUSING AND UTILITIES MARKET’S PARTICIPANTS

У статті проведено дослідження теоретико-методичних основ поведінки учасників ринку ЖКП. Зокрема проведено аналіз змістовного навантаження поняття «інтерес», на підставі якого сформульовано його визначення. Встановлено, що при дослідженні поведінки учасників ринку ЖКП доцільно застосовувати об’єктивно-суб’єктивний підхід до розкриття змісту категорії «інтерес». У статті сформульовано поняття «економічні інтереси», що є передумовою взаємодії економічних суб’єктів на ринку ЖКП. Доведено, що пізнання економічного інтересу та співставлення його з ціннісними установками слугує підґрунтям для формування мотиву діяльності. Також, встановлено, що економічні інтереси мають нерозривний зв'язок з економічними потребами. При цьому об'єктом, що безпосередньо спонукає людей до економічної діяльності, є економічні стимули – зовнішні спонукання, які мають цільову спрямованість. Вивчення понять потреби, мотиву, стимулу, інтересів дозволило визначити поняття "мотивація", яка як функція управління виступає не лише інструментом узгодження інтересів, але і виконує роль регулюючого механізму. Керуючись теоретичними здобутками, визначено економічні інтереси держави, споживачів, постачальників, виконавців послуг та їх взаємозв’язок на ринку ЖКП.
Також встановлено, що стимулююча роль економічних потреб, інтересів і сформованих на їхній основі мотивів господарської поведінки визначається соціально-економічним середовищем та специфічними рисами конкретної економічної системи. Доведено, що система ринкових відносин у сфері ЖКГ складна, неоднорідна, характеризується неадитивними властивостями, процес надання ЖКП являє собою складну взаємодію учасників цього ринку, що містить в собі ряд важливих проблем. Отже необхідно вдосконалити систему державного регулювання ринку ЖКП, що базуватиметься на побудові моделі раціональної поведінки учасників ринку ЖКП. Тобто постає проблема раціонального вибору, яка передбачає аналіз його критеріїв, умов, цілей, інструментів, механізму і процедури, що є предметом подальших розвідок у даному напрямі.
 
The article studies theoretical and methodical basics of the behavior of members of utility market. In particular the analysis of the semantic meaning of "interest" concept has been made, on the basis of which its definition is formulated. It has been established that on study of behavior of members of utility market it is advisable to use an objective-subjective approach to the disclosure of the content of "interest" category. The article defines the concept of "economic interests", which is a prerequisite of interaction of economic entities in the utility market. It has been proven that knowledge of the economic interest and its comparison with value judgments provides the basis for the formation of the motive of the activity. It has been also established that economic interests are intimately connected with the economic needs. Moreover, the object that directly encourages people to economic activities is economic incentives – external intentions that have a specific focus. The study of the concepts of need, motive, incentive and interests allowed defining the "motivation" concept, which as a management function acts as not only a tool for coordination of interests, but also performs the role of the regulatory mechanism. Based on the theoretical achievements, the economic interests of the state, consumers, suppliers, providers of services and their interaction in the utility market were determined.
It has been also established that an incentive role of economic needs, interests and motives of economic behavior formed on their basis is determined by the socio-economic environment and specific features of a particular economic system. It has been proven that the system of market relations in the utility sector is complex, heterogeneous, characterized by inadequate properties, the process of providing utility services is a complex interaction of members of the market that contains a number of important issues. Therefore, it is necessary to improve the system of the state regulation of the utility market that will be based on the construction of the model of rational behavior of members of the utility market. That is, a problem of rational choice arises, which involves the analysis of the criteria, conditions, objectives, tools, mechanisms and procedures being the subject of further research in this line.

О. В. Турій

аспірант кафедри філософії, теорії та історії державного управління Національної академії державного управління при Президенті України

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІЗАЦІЙ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

O. V. Turii

PhD student of the Department of Philosophy, Theory and History of Public Administration, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

SOME ASPECTS OF THE INTERACTION OF CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS WITH STATE AUTHORITIES AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF CIVIL SOCIETY

В статті охарактеризовані основні фактори розвитку громадянського суспільства в Україні. Проаналізовані принципи взаємодії організацій громадянського суспільства з державними органами влади та їх вплив на розвиток правової держави. Визначено ряд проблемних питань щодо співпраці влади та громадськості.
 
The article described the main factors of civil society in Ukraine. Analyzed the principles of interaction of civil society with government authorities and their influence on the development of law. Determined number of issues concerning cooperation between the authorities and the public.

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Кобець А. С.

головний редактор, д.держ.упр., професор, ректор Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Приходько І. П.

заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, завідуючий кафедрою обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Андрієнко М. В.

доктор наук з державного управління, доцент, начальник науково-дослідного центу захолів цивільного захисту

Антонов А. В.

д.держ.упр., професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Бондарчук Н. В.

д.держ.упр., професор кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Безугла Л. С.

к.е.н., доцент кафедри маркетингу Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Васільєва Л. М.

д.держ.упр., професор кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Вікторов В. Г.

д. ф. наук, професор кафедри філософії, соціології та історії Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Вініченко І. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Драган І. О.

д.держ.упр., с.н.с., проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Дацій Н. В.

д.держ.упр., професор, завідуюча кафедрою Київського національного лінгвістичного університету

Демчук Н. І.

д.е.н., професор кафедри фінансів та банківської справи Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Левченко Н. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Запорізького національного технічного університету

Литвин Ю. О.

д.держ.упр., професор кафедри економічної теорії та економіки підприємств Академії муніципального управління

Міщенко Д. А.

д.держ.упр., професор кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри державної служби інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри менеджменту організацій Дніпровського державного аграрно-економічного університету