EnglishНа русском

Державне управління: удосконалення та розвиток № 8, 2016

Н. А. Сіцінський

к. держ. упр., Європейська академія дипломатії, Польща

КОМПЛЕКСНЕ БАЧЕННЯ НАПРЯМІВ ТА ШЛЯХІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ПОЛОЖЕНЬ МІНСЬКИХ ДОМОВЛЕНОСТЕЙ У КОНТЕКСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СПЕЦІАЛЬНОЇ МОНІТОРИНГОВОЇ МІСІЇ ОБСЄ В УКРАЇНІ

Nazariy Sitsinskiy

Candidate of sciences in public administration European Academy of Diplomacy, Poland

A COMPREHENSIVE UNDERSTANDING OF THE DIRECTIONS AND WAYS TO ENSURE THE IMPLEMENTATION OF THE PROVISIONS OF THE MINSK AGREEMENTS IN THE CONTEXT OF ACTIVITIES OF THE SPECIAL MONITORING MISSION OF OSCE IN UKRAINE

О. Є. Денисов

докторант, Університет економіки та права «КРОК», м. Київ

ПАРАМЕТРИ ТА ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

O. E. Denysov

doctoral, “KROK” University, Kiev

PARAMETERS AND INDICATORS FOR ASSESSING ECONOMIC SECURITY OF THE STATE

Л. А. Весельська

к. держ. упр., докторант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ЩОДО ПРОТИДІЇ НЕЛЕГАЛЬНІЙ МІГРАЦІЇ: БЕЗПЕКОВІ АСПЕКТИ

L. A. Veselska

PhD in public administration., doctoral student of department globalization, european integration and national security management, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

PUBLIC POLICY OF UKRAINE ON THE FIGHT AGAINST ILLEGAL MIGRATION:  SECURITY ASPECTS

Л. М. Акімова

к. е. н., доцент, Національний університет водного господарства та природокористування

ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ: ЗАРУБІЖНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД

L. M. Akimova

STAGES OF ESTABLISHMENT OF ECONOMIC SAFETY OF STATE: FOREIGN AND DOMESTIC EXPERIENCE

Г. М. Савранська

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою Національної академії державного управління при Президентові України

ПИТАННЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНОГО АПАРАТУ ПРОБЛЕМАТИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

G. N. Savranska

Postgraduate student of division of European integration and globalization and management of national security of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

THE QUESTIONS OF IMPROVEMENT OF CONCEPTUAL-CATEGORICAL APPARATUS OF PROBLEMS OF PROVIDING OF SOCIAL SECURITY OF UKRAINE

Ю. І. Косенюк

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою Національної академії державного управління при Президентові України

ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТІВ ІНТЕРЕСІВ В ПАРТНЕРСТВІ БІЗНЕСУ І ДЕРЖАВИ

Y. I. Kosenyuk

postgraduate student, Department of global studies, European integration and management national security The national Academy of public administration under the President of Ukraine

RESOLUTION OF CONFLICTS OF INTERESTS  IN THE PARTNERSHIP OF BUSINESS AND GOVERNMENT

С. Г. Власенко

аспірант кафедри філософії, теорії та історії державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ

ОПТИМІЗАЦІЙНІ ПРИНЦИПИ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ТА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ У ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

S. H. Vlasenko

Postgraduate student of the Chair of Philosophy, Theory and History of Public Administration, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

OPTIMIZATION PRINCIPLES OF INSTITUTIONALIZATION OF POLITICAL AND ADMINISTRATIVE INTEGRATION IN DEMOCRATIZATION OF PUBLIC ADMINISTRATION

В. В. Матвієнко

аспірант, Донецький державний університет управління, м. Маріуполь

ОЦІНКА ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ

V. V. Matvienko

graduate of Donetsk State University of Management, Mariupol

ASSESSMENT AND PROSPECTS OF THE RAILWAY SECTOR IN UKRAINE

О. А. Шпак

аспірант кафедри філософії, теорії та історії державного управління Національної академії державного управління при президентові України, м. Київ

ІНТЕГРОВАНА ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ МОДЕРНІЗАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ В УКРАЇНІ

O. A. Shpak

Postgraduate student of the Chair of Philosophy, Theory and History of Public Administration, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

INTEGRATED INNOVATION POLICY OF ADMINISTRATION OF MODERNIZATION PROCESSES IN UKRAINE

А. М. Валюх

к. е. н., доцент, доцент кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

ІНСТРУМЕНТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНОГО КАПІТАЛУ

A. M. Valyukh

PhD in Economics, Аssociate Professor of department of Public Administration,  Documentation and Informational Activity Department, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne

INSTRUMENTS OF STATE REGULATION OF BIODIVERSITY OF NATURAL CAPITAL РRESERVATION

В. П. Залізнюк

к. е. н.

ЕВОЛЮЦІЯ ПОНЯТТЯ ТА ПІДХОДІВ ЩОДО ВИМІРУ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ

Viktoriia Zalizniuk

Candidate of Economic Sciences

EVOLUTION OF THE CONCEPT AND THE FOOD SECURITY MEASURES

І. Ю. Родченко

аспірант Міжрегіональної академії управління персоналом, Україна

ЗАКОНИ, ЗАКОНОМІРНОСТІ, ПРИНЦИПИВ СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Igor Rodchenko

post-graduate student Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

LAWS, REGULARITIES, AND PRINCIPLES IN THE SYSTEM PUBLIC ADMINISTRATION

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Open_Access

Crossref Member Badge

Редакційна колегія

Кобець А. С.

головний редактор, д.держ.упр., професор, ректор Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Приходько І. П.

заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, завідуючий кафедрою обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Андрієнко М. В.

доктор наук з державного управління, доцент, начальник науково-дослідного центу захолів цивільного захисту

Антонов А. В.

д.держ.упр., професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Бондарчук Н. В.

д.держ.упр., професор кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Безугла Л. С.

к.е.н., доцент кафедри маркетингу Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Васільєва Л. М.

д.держ.упр., професор кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Вікторов В. Г.

д. ф. наук, професор кафедри філософії, соціології та історії Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Вініченко І. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Драган І. О.

д.держ.упр., с.н.с., проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Дацій Н. В.

д.держ.упр., професор, завідуюча кафедрою Київського національного лінгвістичного університету

Демчук Н. І.

д.е.н., професор кафедри фінансів та банківської справи Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Кураташвілі А. А.

Доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), Науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, Завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі, Президент Міжнародної Академії соціально-економічних на ук, Президент Міжнародної Академії Політичного менеджменту і Президент Міжнародної Академії Юридичних наук, Дійсний член Нью-Йоркської Академії наук, Академік Академії політичних наук США, Засновник і головний редактор Міжнародного наукового журналу «Прогрес» і Міжнародного наукового журналу «Проблеми Юриспруденції», Член Федерації журналістів

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідуючий відділом, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Левченко Н. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Запорізького національного технічного університету

Литвин Ю. О.

д.держ.упр., професор кафедри економічної теорії та економіки підприємств Академії муніципального управління

Міщенко Д. А.

д.держ.упр., професор кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри державної служби інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри менеджменту організацій Дніпровського державного аграрно-економічного університету