Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 1

Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 19

Державне управління: удосконалення та розвиток № 8, 2015

В. В. Заблоцький

доктор наук з державного управління, професор кафедри державної служби, адміністрування та управління, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

V. V. Zablotskyi

Doctor of Science in State Administration, Professor of the Civil Service, Administration and Management Faculty of State institution “Luhansk Taras Shevchenko National University”

IMPLEMENTATION OF THE EUROPEAN STANDARDS OF FORMING AND FUNCTIONING OF LOCAL SELF-GOVERNMENT IN UKRAINE

Н. В. Ткаленко

д. е. н., доцент кафедри менеджменту, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

О. В. Михайловська

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

Н. В. Філіпова

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

Р. Ю. Коваль

магістр, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ АВТОДОРОЖНЬОГО БУДІВНИЦТВА

N. Tkalenko

d. e. s., associate professor chair of management, Chernihiv state technological university, Chernihiv

O. Mykhailovska

c. e. s., associate professor chair of management, Chernihiv state technological university, Chernihiv

N. Filippova

c. e. s., associate professor chair of management, Chernihiv state technological university, Chernihiv

R. Koval

Master, Chernihiv state technological university, Chernihiv

INFORMATION SUPPORT OF MANAGEMENT OF ROAD CONSTRUCTION ENTERPRISES

О. В. Делія

к. і. н., доцент, доцент кафедри управління персоналом і економіки праці, ВНЗУ «Полтавський університет економіки і торгівлі», м. Полтава

ДЕРЖАВНА І ПУБЛІЧНА ПОЛІТИКА: ДО ПИТАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ВИВЧЕННЯ

O. V. Deliya

PhD, Lecturer of the Poltava university of economics and trade, Poltava

GOVERNMENT AND PUBLIC POLICY: THE QUESTION OF THE METHODOLOGY OF THE STUDY

Т. Г. Титаренко

асистент кафедри, здобувач, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ І ЗМІСТ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

T. G. Tytarenko

assistant, researcher degree, Chernihiv National Technological University, Сhernihiv, Ukraine

THE CONCEPT AND NATURE AND CONTENTS OF PUBLIC POLICY REGULATION OF LAND RELATIONS IN UKRAINE

Л. Ю. Снісаренко

кандидат юридичних наук, доцент кафедри державознавства і права Національної академії управління при Президентові України, м. Київ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА ФОРМА: ПОНЯТТЯ ТА ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ЛЕГІТИМАЦІЇ СУБ’ЄКТІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

L. Y. Snisarenko

Candidate of Law, Associate Professor of the Department of Statebuilding and Law of the National Academy of Public Administartion, Office of the President of Ukraine

THE ORGANIZATIONAL-LEGAL FORM: DEFINITION AND PRACTICAL USE FOR LEGITIMATION OF ECONOMIC ACTIVITIES BODIES

Д. І. Дідух

аспірант, КНУ ім. Т.Шевченка

ВІД СВІТОВОЇ СТОЛИЦІ ПІРАТСТВА ДО ЛІДЕРА З ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: СІНГАПУРСЬКИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

D. I. Didukh

Postgraduate student, Taras Shevchenko National University of Kyiv

FROM WORLD PIRATE’S CAPITAL TO THE GLOBAL LEADER IN THE PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY: SINGAPORE'S EXPERIENCE OF STATE REGULATION IN THE SPHERE OF INTELLECTUAL PROPERTY

В. В. Коваль

кандидат технічних наук, доцент кафедри економічної кібернетики та інформаційної діяльності Східноєвропейського університету економіки і менеджменту

Я. М. Манькута

кандидат економічних наук, викладач кафедри економічної кібернетики Східноєвропейського університету економіки і менеджменту

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ У ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМІ ВНЗ

V. V. Koval

PhD., associate professor of the Department of Economic Cybernetics of East European University of Economics and Management

Y. M. Mankuta

PhD in Economics lecturer of the Department of Economic Cybernetics of East European University of Economics and Managemen

QUALITY MANAGEMENT OF PROVIDING EDUCATIONAL SERVICES WITHIN THE INFORMATION-ANALYTICAL SYSTEM OF A HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENT

А. В. Антонов

д. держ. упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки, Чорноморський державний університет ім. П. Могили

НАПРЯМИ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

A. V. Antonov

doctor in public administration, associate professor of the department of social work and pedagogy, Petro Mohyla Black sea state university, Mykolaiv

DIRECTIONS OF STIMULATING OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY: FOREIGN EXPERIENCE

М. М. Негрич

аспірант Академії муніципального управління

ВПЛИВ СИТУАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ФОРМУВАННІ ПАКЕТУ ПРЯМИХ ІНВЕСТИЦІЙ І ПРОЕКТІВ В БУДІВНИЦТВО

Nikolai Nehrych

a graduate student of the Academy of Municipal Management

INFLUENCE OF FORMATION SITUATIONAL MANAGEMENT PACKAGE DIRECT INVESTMENTS AND PROJECTS IN CONSTRUCTION

В. В. Шевчук

здобувач кафедри менеджменту та адміністування, ЧНУ ім. Петра Могили

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ  ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

V. V. Shevchuk

Petro Mohyla Black Sea National University

STATE REGULATION OF INNOVATION DEVELOPMENT OF UKRAINE'S HEALTH SYSTEM IN TERMS OF TRANSFORMATION OF CIVIL SOCIETY


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 105

Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 190

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Open_Access

Crossref Member Badge

Редакційна колегія

Кобець Анатолій Степанович

головний редактор, доктор наук з державного управління, ректор, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Васільєва Леся Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гришова Інна Юріївна

доктор економічних наук, професор, Педагогічний Університет Цзянсу, Китай

Дєгтяр Олег Андрійович

доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова

Домбровська Світлана Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, начальник навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України

Коваль Яна Сергіївна

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Логвінов Валерій Григорович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом

Приходько Ігор Павлович

доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний Університет

Пугач Андрій Миколайович

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Ромін Андрій Вячеславович

доктор наук з державного управління, доцент, начальник факультету Пожежної безпеки, Національний університет цивільного захисту України

Садковий Володимир Петрович

доктор наук з державного управління, професор, ректор, Національний університет цивільного захисту України

Сиченко Віктор Володимирович

доктор наук з державного управління, доцент, ректор, Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»

Сорока Світлана Вікторівна

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна

Ульянченко Юрій Олександрович

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри економічної політики та менеджменту, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Шведун Вікторія Олександрівна

доктор наук з державного управління, старший науковий дослідник, завідувач кафедри менеджменту навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України