EnglishНа русском

Державне управління: удосконалення та розвиток № 8, 2015

В. В. Заблоцький

доктор наук з державного управління, професор кафедри державної служби, адміністрування та управління, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

V. V. Zablotskyi

Doctor of Science in State Administration, Professor of the Civil Service, Administration and Management Faculty of State institution “Luhansk Taras Shevchenko National University”

IMPLEMENTATION OF THE EUROPEAN STANDARDS OF FORMING AND FUNCTIONING OF LOCAL SELF-GOVERNMENT IN UKRAINE

Н. В. Ткаленко

д. е. н., доцент кафедри менеджменту, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

О. В. Михайловська

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

Н. В. Філіпова

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

Р. Ю. Коваль

магістр, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ АВТОДОРОЖНЬОГО БУДІВНИЦТВА

N. Tkalenko

d. e. s., associate professor chair of management, Chernihiv state technological university, Chernihiv

O. Mykhailovska

c. e. s., associate professor chair of management, Chernihiv state technological university, Chernihiv

N. Filippova

c. e. s., associate professor chair of management, Chernihiv state technological university, Chernihiv

R. Koval

Master, Chernihiv state technological university, Chernihiv

INFORMATION SUPPORT OF MANAGEMENT OF ROAD CONSTRUCTION ENTERPRISES

О. В. Делія

к. і. н., доцент, доцент кафедри управління персоналом і економіки праці, ВНЗУ «Полтавський університет економіки і торгівлі», м. Полтава

ДЕРЖАВНА І ПУБЛІЧНА ПОЛІТИКА: ДО ПИТАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ВИВЧЕННЯ

O. V. Deliya

PhD, Lecturer of the Poltava university of economics and trade, Poltava

GOVERNMENT AND PUBLIC POLICY: THE QUESTION OF THE METHODOLOGY OF THE STUDY

Т. Г. Титаренко

асистент кафедри, здобувач, Чернігівський національний технологічний університет, м. Чернігів, Україна

ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ І ЗМІСТ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

T. G. Tytarenko

assistant, researcher degree, Chernihiv National Technological University, Сhernihiv, Ukraine

THE CONCEPT AND NATURE AND CONTENTS OF PUBLIC POLICY REGULATION OF LAND RELATIONS IN UKRAINE

Л. Ю. Снісаренко

кандидат юридичних наук, доцент кафедри державознавства і права Національної академії управління при Президентові України, м. Київ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА ФОРМА: ПОНЯТТЯ ТА ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ЛЕГІТИМАЦІЇ СУБ’ЄКТІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

L. Y. Snisarenko

Candidate of Law, Associate Professor of the Department of Statebuilding and Law of the National Academy of Public Administartion, Office of the President of Ukraine

THE ORGANIZATIONAL-LEGAL FORM: DEFINITION AND PRACTICAL USE FOR LEGITIMATION OF ECONOMIC ACTIVITIES BODIES

Д. І. Дідух

аспірант, КНУ ім. Т.Шевченка

ВІД СВІТОВОЇ СТОЛИЦІ ПІРАТСТВА ДО ЛІДЕРА З ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: СІНГАПУРСЬКИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

D. I. Didukh

Postgraduate student, Taras Shevchenko National University of Kyiv

FROM WORLD PIRATE’S CAPITAL TO THE GLOBAL LEADER IN THE PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY: SINGAPORE'S EXPERIENCE OF STATE REGULATION IN THE SPHERE OF INTELLECTUAL PROPERTY

В. В. Коваль

кандидат технічних наук, доцент кафедри економічної кібернетики та інформаційної діяльності Східноєвропейського університету економіки і менеджменту

Я. М. Манькута

кандидат економічних наук, викладач кафедри економічної кібернетики Східноєвропейського університету економіки і менеджменту

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ У ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМІ ВНЗ

V. V. Koval

PhD., associate professor of the Department of Economic Cybernetics of East European University of Economics and Management

Y. M. Mankuta

PhD in Economics lecturer of the Department of Economic Cybernetics of East European University of Economics and Managemen

QUALITY MANAGEMENT OF PROVIDING EDUCATIONAL SERVICES WITHIN THE INFORMATION-ANALYTICAL SYSTEM OF A HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENT

А. В. Антонов

д. держ. упр., доцент кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки, Чорноморський державний університет ім. П. Могили

НАПРЯМИ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

A. V. Antonov

doctor in public administration, associate professor of the department of social work and pedagogy, Petro Mohyla Black sea state university, Mykolaiv

DIRECTIONS OF STIMULATING OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY: FOREIGN EXPERIENCE

М. М. Негрич

аспірант Академії муніципального управління

ВПЛИВ СИТУАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ФОРМУВАННІ ПАКЕТУ ПРЯМИХ ІНВЕСТИЦІЙ І ПРОЕКТІВ В БУДІВНИЦТВО

Nikolai Nehrych

a graduate student of the Academy of Municipal Management

INFLUENCE OF FORMATION SITUATIONAL MANAGEMENT PACKAGE DIRECT INVESTMENTS AND PROJECTS IN CONSTRUCTION

В. В. Шевчук

здобувач кафедри менеджменту та адміністування, ЧНУ ім. Петра Могили

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ  ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ІНСТИТУТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

V. V. Shevchuk

Petro Mohyla Black Sea National University

STATE REGULATION OF INNOVATION DEVELOPMENT OF UKRAINE'S HEALTH SYSTEM IN TERMS OF TRANSFORMATION OF CIVIL SOCIETY

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Open_Access

Crossref Member Badge

Редакційна колегія

Кобець А. С.

головний редактор, д.держ.упр., професор, ректор Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Приходько І. П.

заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, завідуючий кафедрою обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Андрієнко М. В.

доктор наук з державного управління, доцент, начальник науково-дослідного центу захолів цивільного захисту

Антонов А. В.

д.держ.упр., професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Бондарчук Н. В.

д.держ.упр., професор кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Безугла Л. С.

к.е.н., доцент кафедри маркетингу Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Васільєва Л. М.

д.держ.упр., професор кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Вікторов В. Г.

д. ф. наук, професор кафедри філософії, соціології та історії Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Вініченко І. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Драган І. О.

д.держ.упр., с.н.с., проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Дацій Н. В.

д.держ.упр., професор, завідуюча кафедрою Київського національного лінгвістичного університету

Демчук Н. І.

д.е.н., професор кафедри фінансів та банківської справи Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Кураташвілі А. А.

Доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), Науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, Завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі, Президент Міжнародної Академії соціально-економічних на ук, Президент Міжнародної Академії Політичного менеджменту і Президент Міжнародної Академії Юридичних наук, Дійсний член Нью-Йоркської Академії наук, Академік Академії політичних наук США, Засновник і головний редактор Міжнародного наукового журналу «Прогрес» і Міжнародного наукового журналу «Проблеми Юриспруденції», Член Федерації журналістів

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідуючий відділом, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Левченко Н. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Запорізького національного технічного університету

Литвин Ю. О.

д.держ.упр., професор кафедри економічної теорії та економіки підприємств Академії муніципального управління

Міщенко Д. А.

д.держ.упр., професор кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри державної служби інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри менеджменту організацій Дніпровського державного аграрно-економічного університету