Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 1

Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 19

Державне управління: удосконалення та розвиток № 8, 2014

Г. Л. Рябцев

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри державної політики та суспільного розвитку, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

РЕСУРСИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ: КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

G. L. Riabtsev

Doctor of Science in public administration, associate professor, professor of public policy and social development, the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

PUBLIC POLICY INPUTS: CLASSIFICATION AND USE

А. В. Терент’єва

доктор наук з державного управління, старший науковий співробітник, завідувач кафедри державного управління, менеджменту та навчання за міжнародними проектами, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ ЯК МЕТОД УХВАЛЕННЯ І ОБҐРУНТУВАННЯ РІШЕНЬ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

A. V. Terentieva

Doctor of science of public administration, senior researcher, head of department of public service, management and learning under international projects, Institute of public administration in sphere of civil protection

SYSTEMS ANALYSIS AS A METHOD OF DECISION-MAKING AND JUSTIFICATION OF CIVIL PROTECTION

Я. Ю. Цимбаленко

к. н. з державного управління, доцент Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ В СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ

Y. Y. Tsymbalenko

PhD, National Technical University of Ukraine “Kyiv Politechnic Institute”, Kyiv

DIRECTIONS OF PERFECTION OF LEGISLATION OF UKRAINE IN THE SPHERE OF THE PUBLIC PURCHASING AS A FACTOR OF DEVELOPMENT OF THE UKRAINIAN ECONOMY

А. І. Машко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

О. Р. Квасовський

к. е. н., доцент, заступник директора навчально-наукового інституту інноваційних освітніх технологій, доцент кафедри фінансів суб’єктів господарювання і страхування, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ДЕФІЦИТУ БЮДЖЕТУ

A. I. Mashko

Ph.D. in Economics, Department of Finances, Ternopil National Economy University, Ternopil

A. R. Kvasovskyy

Ph.D. in Economics, Deputy Director of the research institute of innovative educational technologies, Department of Finances of the Managerial Subjects and Insurance Department, Ternopil National Economy University, Ternopil

THEORETICAL APPROACHES TO DETERMINING THE NATURE OF THE BUDGET DEFICIT

Л. Б. Круп’як

к. е. н., доцент, доцент кафедри державного і муніципального управління, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

І. Й. Круп’як

к. е. н., старший викладач кафедри міжнародних фінансів та глобальної економіки ім. С.І.Юрія, Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

ІННОВАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ АДМІНІСТРУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ В КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЇЇ ПЕРСОНАЛУ

L. B. Krupiak

Ph.D., associate professor, assistant professor of state and municipal government, Ternopil National Economic University, Ternopil

I. Y. Krupiak

PhD, Senior Lecturer, Department of International Finance and the Global Economy named after S.I.Yuriy, Ternopil National Economic University, Ternopil

INNOVATIVE MECHANISMS OF THE MODERNIZATION OF THE ADMINISTRATION OF THE ACTIVITY OF THE ORGANIZATION IN THE CONTEXT OF IMPROVING PROFESSIONAL COMPETENCE OF ITS STAFF

Є. А. Кульгінський

к. м. н., доцент, докторант кафедри управління охороною суспільного здоров’я НАДУ при Президенті України, м. Київ

СТАН ЦЕНТРІВ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ НА ПЕРШОМУ ЕТАПІ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ‘Я В УКРАЇНІ

E. A. Kulginskiy

PhD in medicine science, Doctorant of National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

CONDITION CENTERS OF PRIMARY HEALTH CARE IN THE FIRST STAGE OF HEALTH SYSTEM REFORM IN UKRAINE

В. М. Марковець

магістр держ. управління, гол. cпеціаліст Мінекономрозвитку України

ТЕХНОЛОГІЇ ВПЛИВУ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ НА ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ

V. M. Markovets

The Master of Public Administration, Public Servant of Ministry of Economic Development of Ukraine

TECHNOLOGIES IMPACT OF GOVERNMENT POLICY ON THE DEVELOPMENT OF PATRIOTIC EDUCATION OF YOUTH

В. В. Антонюк

аспірант кафедри національної безпеки, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕАГУВАННЯ НА СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА ЗАГРОЗИ ІНФОРМАЦІЙНІЙ БЕЗПЕЦІ

V. V. Antonyuk

postgraduate student, The National Security Department, The National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

STATE MECHANISMS TO RESPOND TO MODERN CHALLENGES AND THREATS TO INFORMATION SECURITY

Г. Б. Жихарева

аспірант Академії муніципального  управління МОН України, м. Київ

УМОВИ ТА ТЕНДЕНЦІЇ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

А. Б. Жихарева

аспирант Академии муниципального  управления МОН Украины, г. Киев

УСЛОВИЯ И ТЕНДЕНЦИИ ЭКОЛОГИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

A. B. Gihareva

Aspirant Academy of Municipal Management Education of Ukraine, s. Kyiv

TERMS AND TRENDS GREENING GOVERNMENT

Р. В. Овчаренко

к. гос. упр., доцент кафедры экологического менеджмента, Донецкий государственный университет управления, г. Мариуполь

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ВЫБОРУ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ МОДЕЛИ ИННОВАЦИОННОГО НАРОДНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ: ОТРАСЛЕВОЙ АСПЕКТ

R. V. Ovcharenko

Ph.D., Associate Professor, Department of ecological management, Donetsk state university of management, Mariupol

THE METHODICAL APPROACH TO A CHOICE OF SUBJECTS OF MANAGING FOR INTRODUCTION OF THE INNOVATIVE NATIONAL ENTERPRISE MODEL: BRANCH ASPECT


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 105

Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 190

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Open_Access

Crossref Member Badge

Редакційна колегія

Кобець Анатолій Степанович

головний редактор, доктор наук з державного управління, ректор, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Васільєва Леся Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гришова Інна Юріївна

доктор економічних наук, професор, Педагогічний Університет Цзянсу, Китай

Дєгтяр Олег Андрійович

доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова

Домбровська Світлана Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, начальник навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України

Коваль Яна Сергіївна

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Логвінов Валерій Григорович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом

Приходько Ігор Павлович

доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний Університет

Пугач Андрій Миколайович

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Ромін Андрій Вячеславович

доктор наук з державного управління, доцент, начальник факультету Пожежної безпеки, Національний університет цивільного захисту України

Садковий Володимир Петрович

доктор наук з державного управління, професор, ректор, Національний університет цивільного захисту України

Сиченко Віктор Володимирович

доктор наук з державного управління, доцент, ректор, Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»

Сорока Світлана Вікторівна

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна

Ульянченко Юрій Олександрович

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри економічної політики та менеджменту, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Шведун Вікторія Олександрівна

доктор наук з державного управління, старший науковий дослідник, завідувач кафедри менеджменту навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України