EnglishНа русском

Зміст журналу № 8, 2013

С. В. Гушко

д. е .н., професор, декан обліково-економічного факультету, Криворізький економічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг

УДОСКОНАЛЕННЯ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЮ ЕКОНОМІКОЮ ШЛЯХОМ ОПТИМІЗАЦІЇ БАГАТОЦІЛЬОВИХ РІШЕНЬ

S. V. Hushko

Doctor of Economics, Professor, Dean of Accounting and Economics Faculty, Kryvyi Rih Economic Institute SHEE “Kryvyi Rih National University”, Kryvyi Rih

IMPROVEMENT OF THE ANTI-CRISIS MANAGEMENT OF NATIONAL ECONOMY THROUGH THE OPTIMIZATION OF MULTIPURPOSE SOLUTIONS

Висвітлено питання щодо визначення стратегій антикризового управління макроекономічними системами країни. Запропоновані концептуальні підходи щодо оцінки та використання інформаційних ситуацій при формуванні узагальненої матриці теоретико-ігрової моделі ситуації прийняття стратегічних антикризових рішень в умовах функціонування макроекономічних систем. Наведено методичний підхід зведення кризових ситуацій стратегії розвитку макроекономічної системи до теоретико-ігрової економіко-математичної моделі, дослідження якої полегшує менеджменту макроекономічної системи визначати його оптимальну антикризову стратегію.

Issues of determining the strategies of anti-crisis management of macroeconomic system of the country are covered. Conceptual approaches to the assessment and usage of informational situations in formation of generalized matrix of a theoretical game model of making strategic anti-crisis decisions in conditions of functioning of macroeconomic systems are suggested. The methodical approach of turning critical situations of development strategy of macroeconomic system into a theoretical game economic and mathematical model, the study of which facilitates the management of a macroeconomic system to determine its optimal anti-crisis strategy, is also shown.

О. С. Децик

директор Українського національного інформаційного агентства «Укрінформ», аспірант Національної академії державного управління при Президентові України

ІНФОРМАЦІЙНЕ ВИСВІТЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВЛАДИ ЯК ПРЕДМЕТ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Alexander Detsyk

director of the Ukrainian National Information Agency "Ukrinform", graduate of the National Academy of Public Administration of the President of Ukraine

INFORMATION COVERAGE OF GOVERNMENT AS A RESEARCH SUBJECT

У статті проаналізовано стан дослідження проблеми інформаційного висвітлення діяльності органів державної влади, місця та ролі у цьому процесі державного інформаційного агентства та наукові підходи до визначення понять «інформаційне висвітлення/забезпечення/супроводження діяльності органів влади».

The article analyzes the research on information coverage of public authorities, place and role in this process, state news agencies and scientific approaches to defining the terms "information coverage / provision / support of the government."

Т. В. Новаченко

кандидат педагогічних наук, доцент, докторант кафедри державної політики і управління державними процесами НАДУ при Президентові України

СТАНОВЛЕННЯ АВТОРИТЕТУ ПРАВИТЕЛІВ КИЄВСЬКОЇ РУСІ

T. Novatchenko

National academy of public administration under the President of Ukraine

ESTABLISHMENT OF THEAUTHOEITY OF THE RULERSOF KIEVAN RUS

У статті проведено аналіз становлення феномену авторитет державців Київської Русі в контексті теорії епохальних циклів. Оскільки саме в межах циклів, в цілісному природному значенні формуються і розкладаються основні соціальні процеси і явища.

The article analyzes the formation of the phenomenon of the authority of heads of Kyiv Rusin the context of the theory of epochal cycles. Since it is within the cycles in the holistic natural value are formed and dissolved, the key social processes and phenomena.

Ф. В. Узунов

к. е. н., доцент, перший проректор Університету економіки та управління

ВИДИ ВЗАЄМОДІЇ БІЗНЕСУ З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА УПРАВЛІННЯ

F. V. Uzunov

Ph.D., associate Professor, first Pro-rector of the University of Economics and management

TYPES OF INTERACTION BETWEEN BUSINESS AND STATE AUTHORITIES

Ф. В. Узунов

к. э. н., доцент, первый проректор Университета экономики и управления

ВИДЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БИЗНЕСА С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ

У статті розглянуто види взаємодії бізнесу з органами державної влади та управління. Виділено три найбільш важливих форми партнерства держави і бізнесу.

The article considers the types of interaction between business and state authorities. Three of the most important forms of state-business partnership.

В статье рассмотрены виды взаимодействия бизнеса с органами государственной власти и управления. Выделено три наиболее важных формы партнерства государства и бизнеса.

Л. В. Барабаш

магістр державного управління, м. Київ

РОЛЬ ОПОЗИЦІЇ У ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

L. V. Barabash

master of Public Administration, Kyiv

THE ROLE OF OPPOSITION IN LOCAL GOVERNMENT IMPROVING

У статті проаналізовано специфіку діяльності органів місцевого самоврядування у демократичній політичній системі, визначено особливості взаємодії політичної опозиції та органів місцевого самоврядування.

The paper analyzes the specifics of local government in a democratic political system, peculiarities of the interaction of political opposition and local governments.

Б. М. Якимюк

Національна академія державного управління при Президентові України, м.Київ, магістр управління суспільним розвитком, магістр міжнародної інформації

ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

Bogdan M. Iakymiuk

The National Academy of Public Administration, Office of the President of Ukraine, Kyiv City, Master in Public Administration, Master in International Information

PROGRAM AND TARGET ORIENTED ENSURING OF THE STATE ANTI-CORRUPTION POLICIES

У статті розглянуто порядок формування, основні завдання та стан реалізації Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки та регіональних антикорупційних програм органів виконавчої влади України. Визначено головні причини недоліків програмно-цільового підходу до впровадження антикорупційної стратегії та запропоновано напрями підвищення ефективності реалізації державних антикорупційних програм.

This paper analyzes main provisions and the process of developing and implementation of the State programme for preventing and combating corruption for the period of 2011-2015 and regional anti-corruption programs of the governmental executive bodies of Ukraine. Major causes of defects of the program and target oriented approach to the anti-corruption strategy implementation are determined, and directions for improving effectiveness of the implementation of the state anti-corruption programs are suggested.

В статье рассмотрены порядок формирования, основные задания и состояние реализации Государственной программы предотвращения и противодействия коррупции на 2011-2015 года и региональных антикоррупционных програм органов исполнительной власти Украины. Определены главные причины недостатков программно-целевого подхода к внедрению антикоррупционной стратегии и предложены направления повышения эффективности реализации государственных антикоррупционных программ.

О. В. Клименко

кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права і конституційного права Академії муніципального управління

МЕХАНІЗМИ РОЗГЛЯДУ КОНФЛІКТІВ В ОХОРОНІ ЗДОРОВ'Я

E. V. Klimenko

Academy of municipal management, associate professor of the theory and history of the state and right and constitutional right department, candidate of legal sciences, associate professor

MECHANISMS OF THE CONFLICT IN HEALTH CARE

В даній статті здійснено аналіз механізмів вирішення спорів в галузі охорони здоров’я та визначені перспективи розвитку законодавства у зазначеному напрямку.

This article analyzes mechanisms for resolving disputes in the health and prospects of development of certain legislation in that direction.

П. О. Скок

здобувач, Академія муніципального управління

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

P. Skok

Researcher, Academy of Municipal Management

MODERN TRENDS IN THE EDUCATION MARKET

Визначено теоретичні і методичні основи сучасних тенденцій розвитку ринку освітніх послуг, а також розглянуто життєвий цикл освітніх послуг. Розглянуто фактори змін на ринку освітніх послуг є процеси інтеграції, що ведуть до формування єдності підходів до кваліфікаційних вимог сучасного професіонала, що забезпечує рухливість трудових ресурсів. Сформовано шляхи та напрямки удосконалення механізмів державного регулювання вищої освіти в Україні.

Theoretical and methodological foundations of current trends in the education market and examined the life cycle of education. The factors of change in the educational market is the integration of processes leading to the formation of the unity of approaches to the qualification requirements of the modern professional, providing mobility workforce. Formed ways and directions of improvement of state regulation of higher education in Ukraine.

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Кобець А. С.

головний редактор, д.держ.упр., професор, ректор Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Приходько І. П.

заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, завідуючий кафедрою обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Андрієнко М. В.

доктор наук з державного управління, доцент, начальник науково-дослідного центу захолів цивільного захисту

Антонов А. В.

д.держ.упр., професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Бондарчук Н. В.

д.держ.упр., професор кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Безугла Л. С.

к.е.н., доцент кафедри маркетингу Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Васільєва Л. М.

д.держ.упр., професор кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Вікторов В. Г.

д. ф. наук, професор кафедри філософії, соціології та історії Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Вініченко І. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Драган І. О.

д.держ.упр., с.н.с., проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Дацій Н. В.

д.держ.упр., професор, завідуюча кафедрою Київського національного лінгвістичного університету

Демчук Н. І.

д.е.н., професор кафедри фінансів та банківської справи Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Левченко Н. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Запорізького національного технічного університету

Литвин Ю. О.

д.держ.упр., професор кафедри економічної теорії та економіки підприємств Академії муніципального управління

Міщенко Д. А.

д.держ.упр., професор кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри державної служби інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри менеджменту організацій Дніпровського державного аграрно-економічного університету