EnglishНа русском

Зміст журналу № 8, 2012

О. П. Ковалевська

к.е.н., доц.

КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ  РИНКУ ЖИТЛА В УКРАЇНІ

У статті представлено теоретичний аналіз ринку житла, його концепції формування та надано власне бачення даної категорії. Визначено стан ринку житла в Україні й обгрунтовано напрями його розвитку.
 
In the article a theoretical market of habitation, his conception of forming, analysis is presented and own vision of this category is given. Certainly market of habitation condition in Ukraine and grounded directions of his development.
 
В статье представлен теоретический анализ рынка жилья, его концепции формирования, и предоставлено собственное виденье данной категории. Определенно состояние рынка жилья в Украине и обосновано направления его развития.

І. В. Грузинська

аспірант кафедри україністики Національної академії державного управління при Президентові України

КУЛЬТУРА СПІЛКУВАННЯ КЕРІВНИКА НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ ЯК ОСНОВНИЙ ЧИННИК ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ КОЛЕКТИВОМ

Досліджується культура спілкування як основний чинник успішної діяльності керівника на державній службі. Одним із перспективних напрямків розвитку професійної культури керівника органу державної влади в сучасних умовах є розвиток
 
The culture of intercourse as basic factor of successful activity of leader is probed. Because, one of perspective directions of development of professional culture of director of there is development of culture of administrative intercourse in modern terms.
 
Исследуется культура общения как основной фактор успешной деятельности руководителя. Потому что одним из перспективных направлений развития профессиональной культуры руководителя органа госсударственного управления в современных условиях является развитие культуры управленческого общения.

І. О. Кульчій

к.н.держ.упр., старший викладач кафедри правових дисциплін Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка

ОПТИМІЗАЦІЯ ФУНКЦІЙ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

У статті досліджено механізм оптимізації функцій органів виконавчої влади в контексті реформування системи державного управління України та запропоновано розробити методику формування переліку функцій органів виконавчої влади.
 
The article is dedicated to the mechanism of optimization of the state administration functions in the context of the state administration system reformation in Ukraine. It is also proposed to work out methods of forming the list of executive body functions.

Н. В. Ляшенко

викладач, Кіровоградського інституту регіонального управління та економіки

Л. М. Янушева

викладач, Кіровоградського інституту регіонального управління та економіки

РИНОК  АВТОТРАНСПОРТНОГО  СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ: СТАН, ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТА ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СТРАХОВИХ ВІДНОСИН

У статті визначено проблеми та тенденції розвитку ринку автотранспортного страхування України. Проаналізовано динаміку основних показників діяльності учасників ринку. Наведені практичні рекомендації щодо вирішення проблем, які стримують розвиток національного ринку автострахування. У дослідженні проведений аналіз підходів до визначення сутності ролі транспортного страхування в сучасному суспільстві, на підставі якого запропоновано моделювання процесів управління автотранспортного ринку в умовах глобалізації страхових відносин.
 
The article outlines the challenges and trends in motor insurance market of Ukraine. The dynamics of the main indicators of market participants. These practical recommendations to solve problems that hinder the development of national motor insurance market. The study analyzes approaches to determining the nature of the role of vehicle insurance in modern society, under which the proposed modeling of motor control market in the globalization of insurance relations.

О. О. Стельмашенко

аспірант Донецького державного університету управління старший викладач кафедри «Менеджмент і логістика» Донецька академія автомобільного транспорту

ДЕРЖАВНОГО ВПЛИВУ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ПИВА В УКРАЇНІ

У статті проаналізовано значення та вплив реклами,сприйняття   свідомості людини, що призводить до засвоєння цінностей той чи іншої культурної системи. Це дозволяє говорити про рекламу як про найбільш ефективний інструмент опосередкованого державного впливу на функціонування ринку пива в Україні.
 
The article analyzes the importance and influence of advertising, the perception of consciousness that leads to the assimilation of the values of a cultural system. This allows us to talk about advertising as the most effective tool indirect government influence on the functioning of the beer market in Ukraine.

Т. Я. Лепьошкіна

аспірант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного управління при Президентові України

МАРКЕТИНГ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ПОЛІТИКИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СФЕРІ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ

Статтю присвячено з’ясуванню місця та ролі маркетингу як складової політики органів місцевого самоврядування у сфері місцевого розвитку.
 
The article is devoted to the elucidation of the place and role of marketing as part of municipal policy on local development.

А. О. Пугач

аспірант кафедри державної політики та управління політичними процесами, Національної академії державного управління при Президентові України

ОПТИМІЗАЦІЯ ПОСТАНОВКИ ЦІЛЕЙ ТА ВИРОБЛЕННЯ ЗАВДАНЬ У СИСТЕМІ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ

Досліджено сутність та специфіку інформаційно-аналітичного забезпечення державного управління, виділено недоліки цієї системи та обґрунтуванно необхідність створення ефективної загальнодержавної інформаційно-аналітичної системи управління, яка підвищить оперативність, обґрунтованість і коректність прийняття управлінських рішень.
 
We have searched the nature and specificity of information and analysis of public administration, disclosed shortcomings of this system and justified the need for effective national information-analytical system management which enhances efficiency, validity and correctness of administrative decisions.

Т. А. Крушельницька

к.е.н., доцент, докторант кафедри управління національним господарством Національної академії державного управління при Президентові України

МАТРИЦЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ЯК МЕТОДИЧНА ОСНОВА РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНО - УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПОДАТКОВИХ ІНСТИТУЦІЙ В УКРАЇНІ

В статті автор пропонує матрицю управлінських рішень як методичну основу розвитку державного управління податковою системою України в умовах міжнародної економічної інтеграції.
 
In the article the author offers a matrix management decisions as a methodological basis of development of the state administration of tax system of Ukraine in the conditions of international economic integration.

І. В. Матюрін

здобувач Донецького державного університету управління

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СФЕРИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ

В статті автором розроблено пропозиції щодо вдосконалення механізмів державного регулювання сфери соціального захисту військовослужбовців у системі соціального захисту населення в умовах реформування Збройних сил правоохоронних органів України та у сфері охорони здоров’я.
 
 В статье автором разработаны предложения по совершенствованию механизмов государственного регулирования сферы социальной защиты военнослужащих в системе социальной защиты населения в условиях реформирования Вооруженных сил и правоохранительных органов Украины, а также в сфере здравоохранения.
 
In the article the author has been worked out the proposals for improvement of mechanisms of public regulation of social protection of militarymen in the system of social protection of population in conditions in the conditions of the reform of the Armed forces, law-enforcement agencies of Ukraine, as well as in the field of healthcare protection.

В. В. Узунов

к. е. н., доцент, ректор, Університету економіки та управління

РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Розглянуто основні засади розвитку інноваційної інфраструктури регіону. З’ясовано недоліки напрямів формування та розвитку сучасної інноваційної інфраструктури регіонів. Досліджено основні елементи розвитку регіональної інноваційної інфраструктури. Визначено принципи формування та розвитку інноваційної інфраструктури в регіоні. Обґрунтовано етапи формування регіональної політики становлення інноваційного потенціалу.

Basic principles of development of innovative infrastructure of region are considered. The lacks of directions of forming and development of modern innovative infrastructure of regions are found out. The basic elements of development of regional innovative infrastructure are investigational. Principles of forming and development of innovative infrastructure are certain in a region. The stages of forming of regional politics of becoming of innovative potential are reasonable.

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Кобець А. С.

головний редактор, д.держ.упр., професор, ректор Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Приходько І. П.

заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, завідуючий кафедрою обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Андрієнко М. В.

доктор наук з державного управління, доцент, начальник науково-дослідного центу захолів цивільного захисту

Антонов А. В.

д.держ.упр., професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Бондарчук Н. В.

д.держ.упр., професор кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Безугла Л. С.

к.е.н., доцент кафедри маркетингу Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Васільєва Л. М.

д.держ.упр., професор кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Вікторов В. Г.

д. ф. наук, професор кафедри філософії, соціології та історії Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Вініченко І. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Драган І. О.

д.держ.упр., с.н.с., проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Дацій Н. В.

д.держ.упр., професор, завідуюча кафедрою Київського національного лінгвістичного університету

Демчук Н. І.

д.е.н., професор кафедри фінансів та банківської справи Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Левченко Н. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Запорізького національного технічного університету

Литвин Ю. О.

д.держ.упр., професор кафедри економічної теорії та економіки підприємств Академії муніципального управління

Міщенко Д. А.

д.держ.упр., професор кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри державної служби інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри менеджменту організацій Дніпровського державного аграрно-економічного університету