EnglishНа русском

Зміст журналу № 8, 2010

Н. В. Дацій

к.е.н., доц.,РВПС України НАН України

ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА ЯК ФАКТОР ГАРАНТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Визначено недоліки інвестиційної політики реального сектора економіки на сучасному етапі. Досліджено реалізацію системного підходу у формуванні інвестиційної політики.
 
The lacks of investment policy of the real sector of economy are certain on a modern stage. Realization of systems approach is explored in forming of investment policy.

С. А. Матійко

к.держ.упр., Мелітопольський інститут державного та муніципального управління КПУ

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ

Визначено принципи державного регулювання формування ринку залізничних транспортних послуг. Обґрунтовано основні напрями державного регулювання в області повітряного транспорту.
 
Principles of the state adjusting of forming of market of railway transporting services are certain. Basic directions of the state adjusting are grounded in the region of air transport.

П. В. Іванюта

к.е.н., завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Полтавська філія Національна академія статистики, обліку та аудиту

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОЛОГО-ТЕХНОГЕННОЮ БЕЗПЕКОЮ УКРАЇНИ

В статті обґрунтовані особливості державного регулювання еколого-техногенною безпекою України.
  
In the article by validity is particulars of state regulation ecology-technogenic keeping of Ukraine.

А. О. Пугач

аспірант кафедри державної політики та управління політичними процесами, Національна академія державного управління при Президентові України

СУТНІСТЬ ПРОЦЕСУ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

Досліджено сутність процесу інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної виконавчої влади в Україні та окреслено низку об"єктивних чинників, які ускладнюють здійснення інформаційно-аналітичної роботи.
 
The author investigates a basic nature of analytical and information support to executive authorities of Ukraine. The article contains key factors which complicate analytical and information activities.

Л. В. Лисенко

аспірант кафедри права та законотворчого процесу, ХарРІ НАДУ при Президентові України

ПАРТНЕРСЬКА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ: СУТНІСТЬ І УМОВИ ФОРМУВАННЯ

Розглянуто умови формування партнерської моделі управління соціально-економічним розвитком сільських територій за умови взаємодії місцевого самоврядування з різними суб’єктами господарювання. Метою моделі є сприяння людському розвитку через підвищення ступеня участі громадян, нарощування місцевого потенціалу і встановлення партнерських взаємовідносин.
 
It is considered conditions of formation of partner case socio-economic development of rural territories frame on condition of co-operating of local self-government with the different subjects of menage. A model aim is an assistance to human development through the increase of degree of participation of citizens, increase of local potential and establishment of partner mutual relations.

С. Л. Благодєтєлєва-Вовк

доцент, к.е.н., Черкаський державний технологічний університет

УПРАВЛІНСЬКА ТЕХНОЛОГІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЕКТОРУ ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ ЗМІН «ПІДПРИЄМСТВО» — «МІКРОЦИВІЛІЗАЦІЯ» — «КУЛЬТУРНИЙ ЛІДЕР»

З метою впровадження положень концепції «підприємство як мікроцивілізація» розроблено управлінську технологію, за допомогою якої створюються умови для вирощування в організаціях інститутів активного громадянства і культурного лідерства.
 
For the implementation of the concept of “enterprise as a microcivilization” developed management technology that helps create conditions for growing organizations of institutions active citizenship and cultural leadership.

Н. В. Міокова

аспірант, НАДУ при Президентові України,Міністерство економіки України

УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ МЕХАНІЗМІВ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ В КОНТЕКСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

Навести обґрунтовані і рекомендовані для практичного використання комплексні управлінські механізми в державному секторі, які спрямовані на створення прозорої та ефективної системи державного управління.
 
To bring the complex management mechanism of the state sector, which is directed on creation of clear and effective system of state management, is recommended for the practical use.

Т. А. Маляренко

докторант, Донецький державний університет управління, дослідник програми ERASMUS MUNDUS, університет Трьомсьо, Норвегія

КЛАСТЕРИ НЕГАТИВНОГО СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА КОНФЛІКТИ В УКРАЇНІ

У статті досліджуються та обґрунтовуються корінні причини й чинники соціальних конфліктів та ризиків у кластерах негативного соціального розвитку в Україні, в тому числі механізми ескалації конфліктів, спричинені «слабкою державою», небезпекою людини та інституціональним виключенням.
 
This article is to explore and explain root causes and triggers of social conflict and risk in clusters of social underdevelopment in Ukraine with particular attention to conflict escalation mechanisms related to ‘weak state,’ human insecurity and institutional exclusion.

І. А. Медведєв

к. держ. упр., Харківський регіональний інститут державного управління Національної Академії державного управління при Президентові України, докторант кафедри державного управління та менеджменту, м. Харків

УНІВЕРСИТЕТ ЯК ОБ'ЄКТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

 В статті розглядається проблема університету як об"єкту державного управління. Автор робить спробу аналізу проблем відносин держави і університету в сучасному суспільстві. Розглядаються особливості університету як об"єкту державного управління в сучасному соціумі .
 
In article the problem of university a yak of object of the government is considered. The author does attempt to analyse the state and university relation in a modern society. Features of university a yak of object of the government are considered.

О. В. Зотов

Голова постійної комісії з питань бюджету та банківської діяльності Одеської обласної ради

ПРОЕКТ, УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТОМ: ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ,  СУБ’ЄКТИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

В статті розглянуто особливості, характеристики та етапи проекту, особливості та характеристики процесу управління проектом, надано тлумачення категоріям «проект» та «управління проектом», здійснено класифікацію проектів, що здійснюються органами державного управління, визначено суб’єктів державного управління проектами в Україні.

В статье рассмотрено особенности, характеристики и этапы проекта, особенности и характеристики процесса управления проектом, даны определения категориям «проект» и «управление проектом», классифицировано проекты, совершаемые органами государственного управления, определены субъекты государственного управления проектами в Украине.

In the article considered especially characteristics and stages of the project, features and characteristics of the project management process, defines categories of "project" and "project management", classified projects carried out by the public administration, defined subjects of public administration projects in Ukraine.

М. А. Латинін

д.держ.упр., доцент, зав. кафедри економічної політики, ХарРІ НАДУ при Президентові України

О. В. Думенко

аспірант кафедри державного будівництва, ХарРІ НАДУ при Президентові України

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМ РОЗВИТКОМ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

У статті визначено напрями удосконалення державного управління стратегічним розвитком інвестиційного потенціалу регіонів України.

В статье определены направления усовершенствования государственного управления стратегическим развитием инвестиционного потенциала регионов Украины.

In the article directions of improvement of the government are determined by strategic development of investment potential of regions of Ukraine.

В. А. Тарнай

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

ОСОБЛИВОСТІ КАТЕГОРІАЛЬНОГО АПАРАТУ АУДИТУ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття присвячена аналізу категоріального апарату аудиту адміністративної діяльності, в основу якого покладено аудит ефективності, аудит економічності та аудит результативності. Автор обґрунтовує необхідність розмежування та визначення відповідних понятть пов’язаних з аудитом адміністративної діяльності.

Статья посвящена анализу категориального аппарата аудита административной деятельности, в основу которого положен аудит эффективности, аудит экономичности и аудит результативности. Автор обосновывает необходимость розмежуванн и определение соответствующих понятть связанных с аудитом административной деятельности.

The article is devoted to the analysis of categories connected with performance audit, the audit of efficiency, audit of economy and audit of effectiveness, is fixed in basis of the article. An author grounds the necessity of separation and determination of different notions related to the performance audit.

Т. А. Комашенко

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ РИНКУ ІНВЕСТИЦІЙ В ІННОВАЦІЇ : ПРОБЛЕМИ ТА ПОДАЛЬШІ ПЕРСПЕКТИВИ

У статті висвітлено особливості розвитку інфраструктури ринку інвестицій в інновації та основних її інститутів, окреслено заходи державної політики в цьому напрямку, визначено проблеми та подальші перспективи розбудови інвестиційної інфраструктури України. Визначено основні елементи інфраструктури ринку інвестицій у інновації та нематеріальні активи.

The particularities of infrastructure"s development of investment in innovations market and the main infrastructure"s institutions were considered in this article. The government policy activities in this direction, the problems and perspective of infrastructure"s development of investment market were identified. The main infrastructure"s elements of the investment market in innovation and intangible assets were defined.

О. В. Павлов

Голова Лисянської районної державної адміністрації Черкаської області

ПЕРСПЕКТИВИ ТА НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СФЕРИ В УМОВАХ КРИЗ

Здійснено аналіз сутності кризових явищ в соціально-економічній сфері та принципів антикризового управління, на основі чого визначено основні напрями та пріоритети державного регулювання соціально-економічного розвитку в умовах криз.

In the article the essence of the crisis phenomena in social and economic sphere and principles of anti-crisis management is analyzed. On this basis the main directions and priorities of state regulation of social and economic development in the conditions of crises are defined.

Ю. М. Комар

д. держ. упр., професор, Донецького державного університету управління

РОЛЬ ПІДСИСТЕМИ «МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ» В НАУКОВОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Визначена роль підсистеми «Місцеве самоврядування» в науковому забезпеченні системи державного управління.
 
The role of the subsystem "Local government" in the scientific zabezmechenni symstemy government.

А. В. Антонов

к. е. н., докторант Академії муніципального управління (м. Київ)

ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД КРЕДИТУВАННЯ

В статті проаналізовано особливості становлення сільськогосподарського кредитного ринку в різних країнах; обґрунтована необхідність створення спеціалізованого агро банку; визначена роль держави роль у формуванні сприятливого середовища для активізації банківських послуг орієнтованих на розвиток сільських територій.
 
In article features of formation of the agricultural credit market in the various countries are analysed; need of creation of specialized agro bank is proved; the state role a role in formation of the favorable environment for activization of banking services of the rural territories focused on development is defined.

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Кобець А. С.

головний редактор, д.держ.упр., професор, ректор Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Приходько І. П.

заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, завідуючий кафедрою обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Андрієнко М. В.

доктор наук з державного управління, доцент, начальник науково-дослідного центу захолів цивільного захисту

Антонов А. В.

д.держ.упр., професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Бондарчук Н. В.

д.держ.упр., професор кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Безугла Л. С.

к.е.н., доцент кафедри маркетингу Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Васільєва Л. М.

д.держ.упр., професор кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Вікторов В. Г.

д. ф. наук, професор кафедри філософії, соціології та історії Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Вініченко І. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Драган І. О.

д.держ.упр., с.н.с., проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Дацій Н. В.

д.держ.упр., професор, завідуюча кафедрою Київського національного лінгвістичного університету

Демчук Н. І.

д.е.н., професор кафедри фінансів та банківської справи Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Левченко Н. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Запорізького національного технічного університету

Литвин Ю. О.

д.держ.упр., професор кафедри економічної теорії та економіки підприємств Академії муніципального управління

Міщенко Д. А.

д.держ.упр., професор кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри державної служби інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри менеджменту організацій Дніпровського державного аграрно-економічного університету