Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 1

Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 19

Державне управління: удосконалення та розвиток № 7, 2021

DOI: 10.32702/2307-2156.2021.7

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.7.1

З. В. Гбур

д. держ. упр., професор, професор кафедри управління охороною здоров’я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика

ПРИНЦИПИ РОБОТИ АРМІЇ ОБОРОНИ ІЗРАЇЛЮ ТА ЇХ ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ В УКРАЇНІ

Z. Hbur

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor,Professor of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of UkraineKyiv, Ukraine

PRINCIPLES OF WORK OF THE ISRAELI DEFENSE ARMY AND THEIR IMPLEMENTATION IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.7.29

Н. П. Король

керівник апарату, Вінницький апеляційний суд

ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ З МІЖНАРОДНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ЩОДО МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ

N. Korol

Chief of staff, Vinnytsia Court of Appeal

NTERACTION OF PUBLIC AUTHORITIES WITH INTERNATIONAL ORGANIZATIONS REGARDING LOCAL DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.7.30

П. О. Фесянов

к. держ. упр., доцент кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування

С. С. Хомуйло

студентка ІІ курсу, група ДСз-21м спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» , Національний університет водного господарства та природокористування

ТРАНСФОРМАЦІЯ СУТНОСТІ ОРГАНІВ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ НА ШЛЯХУ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ ТА СУЧАСНИЙ СТАН ПОБУДОВИ УПРАВЛІНСЬКОЇ ВЕРТИКАЛІ

P. Fesianov

PhD in Public Administration, Associate Professor of the Department of Public Administration, Documentation and Information Activity, National University of Water Management and Environmental Sciences

S. Khomuilo

Student, group DSZ-21m specialty 281 "Public administration and administration", National University of Water Management and Environmental Sciences

TRANSFORMATION OF THE ESSENCE OF THE JUSTICE OF UKRAINE ON THE WAY OF EUROPEAN INTEGRATION AND THE CURRENT STATE OF CONSTRUCTION OF THE MANAGEMENT VERTICAL

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.7.31

О. В. Вакун

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління та адміністрування, Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Західноукраїнського національного університету, м. Івано-Франківськ

І. В. Семчук

к. е. н., доцент кафедри економіки, обліку та оподаткування, Вінницький навчально-науковий інститут економікиЗахідноукраїнського національного університету, м. Вінниця

О. В. Грабчук

асистент кафедри права та правоохоронної діяльності, Державний університет «Житомирська політехніка», м. Житомир

PR-СЛУЖБА В СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ: ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

О. Vakun

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management and Administration, IvanoFrankivsk Educational and Scientific Institute of Managementof West Ukrainian National University, Ivano-Frankivsk

I. Semchuk

PhD in Economics, Vinnуtsia Educational and Research Institute of Economicsof West Ukrainian National University, Vinnуtsia

O. Hrabchuk

Assistant of the Department of Law and Law Enforcement Activities,State University «Zhytomyr Polytechnic», Zhytomyr

PR-SERVICE IN THE FIELD OF PUBLIC ADMINISTRATION: THE MAIN DIRECTIONS OF DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.7.32

О. В. Акіліна

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління, Київський університет імені Бориса Грінченка

А. Г. Панченко

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри управління,Київський університет імені Бориса Грінченка

ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

O. Akilina

PhD in Economics,Associate Professor of the Department of Management, Borys Grinchenko Kyiv University

А. Panchenko

PhD in Public Administration, Associate Professor of the Department of Management,Borys Grinchenko Kyiv University

FORMATION OF REGIONAL POLICY IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.7.33

В. В. Антонюк

к. держ. упр., керівник Першого відділу Апарату Верховної Ради України

ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА В СТРУКТУРІ СУЧАСНОГО ГЕОПОЛІТИЧНОГО ПРОТИБОРСТВА: НОВІ КОНТЕКСТИ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ

V. Antoniuk

PhD in Public Administration,Head of the First Department of the Verkhovna Rada of Ukraine

INFORMATION WAR IN THE STRUCTURE OF MODERN GEOPOLITICAL CONFLICT: NEW CONTEXTS AND INTERPRETATIONS

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.7.34

Л. А. Мельник

к. держ. упр, головний консультант Управління культурно-мистецького та природно-заповідного фонду, Державне управління справами

Г. С. Чорнокозинська

cтудентка, Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТЕРИТОРІЇ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ (НА ПРИКЛАДІ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ)

L. Melnuk

PhD in Public Administration, Chief consultant of the Department of Cultural, Artistic and Nature Reserve Fund, State Administration of Affairs

H. Chornokozynska

Student, Educational and Scientific Institute of Public Administration and Civil Service of Taras Shevchenko National University of Kyiv

FEATURES OF ENSURING THE ENVIRONMENTAL SAFETY OF THE TERRITORY IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT (ON THE EXAMPLE OF VINNYTSIA REGION)

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.7.70

Я. О. Чепурко

аспірант кафедри соціальної і гуманітарної політики,Національна академії державного управління при Президентові України

ВИКОРИСТАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ЩОДО ВПЛИВУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА НА ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЮ СОЦІОГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

Ya. Chepurko

Postgraduate student of the Department of Social and Humanitarian Policy,National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

USE OF FOREIGN EXPERIENCE ON THE INFLUENCE OF CIVIL SOCIETY ON THE FORMATION AND IMPLEMENTATION OF SOCIO-HUMANITARIAN POLICY

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.7.71

Р. Ю. Набока

здобувач Навчально-науково-виробничого центру,Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

МЕХАНІЗМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ

R. Naboka

Сandidate for a degree, Educational, Research and Production Centre, National University of Civil Defence of Ukraine

MECHANISMS OF THE TRANSFORMATION OF STATE REGULATION OF THE CIRCULAR ECONOMY IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.7.72

О. О. Корченкова

студентка 2 курсу магістратури заочної форми навчання, Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка

НОВІТНІ ПІДХОДИ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ ВЕЛИКИХ МІСТ

O. Korchenkova

2nd year master's student, Educational and Scientific Institute of Public Administration and Civil Service of Taras Shevchenko National University of Kyiv

MODERN APPROACHES IN ADMINISTRATION OF LARGE CITIES SUSTAINABLE DEVELOPMENT


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 105

Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 190

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Open_Access

Crossref Member Badge

Редакційна колегія

Кобець Анатолій Степанович

головний редактор, доктор наук з державного управління, ректор, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Васільєва Леся Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гришова Інна Юріївна

доктор економічних наук, професор, Педагогічний Університет Цзянсу, Китай

Дєгтяр Олег Андрійович

доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова

Домбровська Світлана Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, начальник навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України

Коваль Яна Сергіївна

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Логвінов Валерій Григорович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом

Приходько Ігор Павлович

доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний Університет

Пугач Андрій Миколайович

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Ромін Андрій Вячеславович

доктор наук з державного управління, доцент, начальник факультету Пожежної безпеки, Національний університет цивільного захисту України

Садковий Володимир Петрович

доктор наук з державного управління, професор, ректор, Національний університет цивільного захисту України

Сиченко Віктор Володимирович

доктор наук з державного управління, доцент, ректор, Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»

Сорока Світлана Вікторівна

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна

Ульянченко Юрій Олександрович

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри економічної політики та менеджменту, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Шведун Вікторія Олександрівна

доктор наук з державного управління, старший науковий дослідник, завідувач кафедри менеджменту навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України