Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 1

Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 19

Державне управління: удосконалення та розвиток № 7, 2020

DOI: 10.32702/2307-2156.2020.7

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.7.1

А. А. Олешко

д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту та публічного адміністрування, Київський національний університет технологій та дизайну

С. М. Бондаренко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та публічного адміністрування, Київський національний університет технологій та дизайну

Є. О. Діденко

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту та публічного адміністрування, Київський національний університет технологій та дизайну

УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДХОДІВ ДО СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

A. Oleshko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of Department of management and public administration, Kyiv National University of Technology and Design

S. Bondarenko

PhD in Economics, Associate Professor, Assistant professor of Department of management and public administration, Kyiv National University of Technology and Design

E. Didenko

PhD in Economics, Associate Professor, Assistant professor of Department of management and public administration, Kyiv National University of Technology and Design

IMPROVING APPROACHES TO CREATING A QUALITY MANAGEMENT SYSTEM IN LOCAL GOVERNMENTS

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.7.2

Л. А. Гаєвська

д. держ. упр., доцент, заступник начальника управління – начальник відділу науково-методичного забезпечення освітніх програм управління аналізу й організації навчальної роботи, Національна академія державного управління при Президентові України

Н. О. Васюк

к. держ. упр., доцент кафедри соціальної і гуманітарної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

О. І. Ушакова

науковий співробітник відділу організації фундаментальних та прикладних досліджень Інституту експертно-аналітичних та наукових досліджень, Національна академія державного управління при президентові України

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПІДГОТОВКИ КЕРІВНИХ КАДРІВ-ЛІДЕРІВ – ВИКЛИКИ ДЛЯ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ

L. Gayevskaya

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Deputy Head of the Department of Analysis and Organization of Educational Work, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

N. Vasiuk

Associate Professor of the Department of Social and Humanitarian Policy, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

О. Ushakova

researcher of Institute of expert-analytical and scientific researches, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

FOREIGN EXPERIENCE OF HEALTHCARE LEADERS TRAINING - CHALLENGES FOR PUBLIC HEALTH POLICY IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.7.3

В. В. Коваленко

д. е. н., професор, професор кафедри банківської справи, Одеський національний економічний університет, Одеса

РЕГУЛЮВАННЯ ЛІКВІДНОСТІ БАНКІВ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

V. Kovalenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Banking, Odessa National Economic University, Odessa

LIQUIDITY REGULATION OF BANKS OF UKRAINE: PROBLEMS AND PROSPECTS

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.7.4

А. О. Касич

д. е. н., проф.,завідувач кафедри менеджменту та публічного адміністрування, Київський національний університет технологій та дизайну

O. O. Підкуйко

к. н. з держ. упр., доцент кафедри менеджменту та публічного адміністрування, Київський національний університет технологій та дизайну

Н. В. Кулак

к. н. з держ. упр., доцент кафедри менеджменту та публічного адміністрування, Київський національний університет технологій та дизайну

Н. В. Бугас

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та публічного адміністрування, Київський національний університет технологій та дизайну

ДОСВІД ТА ОРІЄНТИРИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

А. Kasych

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of Department of Management and Public Administration, Kyiv National University of Technology and Design

O. Pidkuiko

PhD in Public Administration, Associate Professor of Department of Management and Public Administration, Kyiv National University of Technology and Design

N. Kulak

PhD in Public Administration, Associate Professor of Department of Management and Public Administration, Kyiv National University of Technology and Design

N. Buhas

PhD in Economics, Associate Professor of Department of Management and Public Administration, Kyiv National University of Technology and Design

EXPERIENCE AND GUIDELINES FOR IMPROVING THE EDUCATIONAL PROCESS SPECIALTY IN PUBLIC MANAGEMENT AND ADMINISTRATION

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.7.50

О. О. Скорик

к. е. н., доцент кафедри економіки та управління, Черкаський державний технологічний університет

Н. П. Рябоконь

к. е. н., доцент кафедри економіки та управління, Черкаський державний технологічний університет

ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ МОДЕЛІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ

O. Skoryk

PhD in Economics, Associate Professor of economics and administration Cherkasy State Technological University

N. Riabokon

PhD in Economics, Associate Professor of economics and administration Cherkasy State Technological University

DIGITAL TRANSFORMATION OF THE PUBLIC GOVERNANCE MODEL: FOREIGN EXPERIENCE AND DOMESTIC REALITIES

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.7.51

І. В. Моргачов

к. е. н., доцент кафедри публічного управління, менеджменту та маркетингу, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Є. І. Овчаренко

д. е. н., професор та завідувач кафедри публічного управління, менеджменту та маркетингу, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Є. А. Івченко

д. е. н., професор кафедри публічного управління, менеджменту та маркетингу, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

М. М. Бучнєв

к. е. н., доцент кафедри публічного управління, менеджменту та маркетингу, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»

I. Morhachov

PhD in Economics, Associate Professor Volodymyr Dahl East Ukrainian National University

Ie. Ovcharenko

Doctor of Economic Sciences, Professor Volodymyr Dahl East Ukrainian National University

Ye. Ivchenko

Doctor of Economic Sciences, Professor Volodymyr Dahl East Ukrainian National University

M. Buchniev

PhD in Economics, Associate Professor Volodymyr Dahl East Ukrainian National University

USE OF INNOVATIVE EDUCATIONAL INFORMATION TECHNOLOGIES FOR TRAINING MASTERS IN THE SPECIALTY "PUBLIC MANAGEMENT"

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.7.52

Н. Г. Клименко

к. держ. упр., доцент, начальник відділу організації фундаментальних та прикладних досліджень Інституту експертно-аналітичних та наукових досліджень Національної академії державного управління при Президентові України

ПІДХОДИ, ПРИНЦИПИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НЕДЕРЖАВНИХ ІНСТИТУЦІЙ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

N. Klymenko

PhD in Public Administration, Associate Professor, Head of the Department for the Organization of Fundamental and Applied Research of the Institute of Expert-Analytical and Scientific Research of the National Academy for Public Administrationunder the President of Ukraine

APPROACHES, PRINCIPLES AND METHODS OF RESEARCH OF PUBLIC REGULATION OF ACTIVITIES OF NON- STATE INSTITUTIONS IN THE CONTEXT OF NATIONAL SECURITY

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.7.53

Д. Г. Ткачук

Національна академія державного управління при Президентові України

НАЦІОНАЛЬНІ МЕНШИНИ ЯК ОБ’ЄКТИ-СУБ’ЄКТИ ДЕРЖАВНОЇ ЕТНОПОЛІТИКИ

D. Tkachuk

National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

NATIONAL MINORITIES AS OBJECTS-SUBJECTS OF STATE ETHNOPOLITICS

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.7.54

Н. В. Махінчук

слухач, Національна академія державного управління при Президентові України, завідувач стоматологічного відділення Центральної поліклініки МВС України

Н. І. Обушна

д. держ. упр., доцент, доцент кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ В УКРАЇНІ

N. Makhinchuk

student, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine Head of the dental department of the Central Polyclinic of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine

N. Obushna

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Associate Professor of Department for Public Governance and Public Service, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

THEORETICAL ASPECTS OF STRATEGIC MANAGEMENT IN THE SYSTEM OF DENTAL CARE TO THE POPULATION IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.7.55

С. О. Теплов

слухач, Національна академія державного управління при Президентові України

HR-МЕНЕДЖМЕНТ НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

S. Teplov

student, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

HR-MANAGEMENT IN CIVIL SERVICE: THEORETICAL ASPECT

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.7.56

В. Ф. Загурська-Антонюк

к. політ. н., доцент, доцент кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, Державний університет «Житомирська політехніка»

ВІЙСЬКОВО-БІОЛОГІЧНІ ВИКЛИКИ ДЛЯ БЕЗПЕКИ У СУЧАСНОМУ ГЕОПОЛІТИЧНОМУ СТАНІ СВІТУ ЯК НАСЛІДКИ ПАНДЕМІЇ COVID-19

V. Zagurska-Antoniuk

PhD in Political Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the chair of economic security, public administration and administration, State University «Zhytomyr Polytechnic»

MILITARY-BIOLOGICAL CALLS ARE FOR SAFETY IN MODERN GEOPOLITICAL STATE OF THE WORLD AS CONSEQUENCES OF PANDEMIC OF COVID - 19


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 105

Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 190

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Open_Access

Crossref Member Badge

Редакційна колегія

Кобець Анатолій Степанович

головний редактор, доктор наук з державного управління, ректор, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Васільєва Леся Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гришова Інна Юріївна

доктор економічних наук, професор, Педагогічний Університет Цзянсу, Китай

Дєгтяр Олег Андрійович

доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова

Домбровська Світлана Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, начальник навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України

Коваль Яна Сергіївна

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Логвінов Валерій Григорович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом

Приходько Ігор Павлович

доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний Університет

Пугач Андрій Миколайович

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Ромін Андрій Вячеславович

доктор наук з державного управління, доцент, начальник факультету Пожежної безпеки, Національний університет цивільного захисту України

Садковий Володимир Петрович

доктор наук з державного управління, професор, ректор, Національний університет цивільного захисту України

Сиченко Віктор Володимирович

доктор наук з державного управління, доцент, ректор, Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»

Сорока Світлана Вікторівна

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна

Ульянченко Юрій Олександрович

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри економічної політики та менеджменту, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Шведун Вікторія Олександрівна

доктор наук з державного управління, старший науковий дослідник, завідувач кафедри менеджменту навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України