Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 1

Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 19

Державне управління: удосконалення та розвиток № 7, 2019

DOI: 10.32702/2307-2156.2019.7

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.7.1

О. Ф. Сальнікова

доктор наук з державного управління, старший науковий співробітник, начальник навчально-наукового центру стратегічних комунікацій у сфері забезпечення національної безпеки та оборони Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ

В. О. Кушнір

кандидат наук з державного управління, професор кафедри стратегічних комунікацій навчально-наукового центру стратегічних комунікацій у сфері забезпечення національної безпеки та оборони Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ

І. В. Прощин

викладач кафедри стратегічних комунікацій навчально-наукового центру стратегічних комунікацій у сфері забезпечення національної безпеки та оборони Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ

ЦИВІЛЬНО-ВІЙСЬКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ЯК ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ

O. F. Salnikova

Doctor of Public Administration, senior researcher, Chief of the educational and research center of strategic communications in the sphere of national security and defense of the National Defence University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi, Kyiv

V. O. Kushnir

Candidate of Public Administration, professor of department of strategic communications of the educational and research center of strategic communications in the sphere of national security and defense of the National Defence University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi, Kyiv

I. V. Proshchyn

Lecturer of department of strategic communications of the educational and research center of strategic communications in the sphere of national security and defense of the National Defence University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi, Kyiv

CIVIL-MILITARY COOPERATION AS AN ELEMENT OF THE STRATEGIC COMMUNICATIONS SYSTEM

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.7.2

I. V. Zablodska

Doctor of Economics, Professor, Professor of Department of Management, Marketing and Public AdministrationVolodymyr Dahl East Ukrainian National University, Severodonetsk

D. Y. Drozhzhin

Candidate of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Associate Professorof Department of Management, Marketing and Public AdministrationVolodymyr Dahl East Ukrainian National University, Severodonetsk

N. О. Derzhak

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Department of Management, Marketing and Public AdministrationVolodymyr Dahl East Ukrainian National University, Severodonetsk

MODERN INNOVATION STRUCTURES: MANAGEMENT ASPECT

І. В. Заблодська

Доктор економічних наук, професор, професор кафедрипублічного управління, менеджменту та маркетингуСхідноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк

Д. Ю. Дрожжин

кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедрипублічного управління, менеджменту та маркетингуСхідноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк

Н. О. Держак

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедрипублічного управління, менеджменту та маркетингуСхідноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк

СУЧАСНІ ІННОВАЦІЙНІ СТРУКТУРИ: УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.7.3

Д. О. Грицишен

д. е. н., професор, декан факультету публічного управління та права, Державний університет "Житомирська політехніка"

С. В. Свірко

професор кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, Державний університет "Житомирська політехніка"

І. В. Супрунова

к. е. н., доцент, докторант кафедри обліку і аудиту, Державний університет "Житомирська політехніка"

ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ: АНАЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ

D. Grytsyshen

Doctor of Economic Sciences, Professor, The Dean of the Faculty of Public Administration and Law,Zhytomyr Polytechnic State University

S. Svirko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Economic Security, Public Management and Administration, Zhytomyr Polytechnic State University

I. Suprunova

PhD in Economics, Associate Professor, PhD Student in Accounting and Auditing Department, Zhytomyr Polytechnic State University

PUBLIC PROCUREMENT IN THE CONDITIONS OF PUBLIC FINANCE MANAGEMENT SYSTEM REFORM: ANALYTICAL ASPECT

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.7.4

В. В. Євдокимов

д. е. н., професор, Державний університет «Житомирська політехніка»

ОСВІТНІЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

V. Ievdokymov

Doctor of Economic Sciences, Professor, Zhytomyr Polytechnic State University

EDUCATIONAL MECHANISM OF FORMATION AND IMPLEMENTATION OF STATE POLICY IN THE FIELD OF LAW ENFORCEMENT

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.7.20

Л. В. Литвинова

кандидат психологічних наук, доцент,доцент кафедри публічної політики та політичної аналітикиНАДУ при Президентові України (Київ, Україна)

ДО ПИТАННЯ НАУКОВОГО ОСМИСЛЕННЯ ПОНЯТТЯ КОМУНІКАТИВНОГО ПРОСТОРУ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА АНАЛІЗ КОНЦЕПЦІЙ

L. V. Lytvynova

Ph. D (psychological sciences),Associate Professor of the Department of Public Policy and Public AnalystNational Academy of Public Administration under the President of Ukraine(Kiev, Ukraine)

TO THE QUESTION OF SCIENTIFIC COMPREHENSION OF THE NOTION OF COMMUNICATIVE SPACE: THE PRESENT STATE AND THE ANALYSIS OF CONCEPTS

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.7.21

Н. С. Грабар

к. держ. упр., провідний фахівець відділу з координації наукової роботи та докторантури, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ГЛОБАЛЬНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

N. Hrabar

PhD in Public Administration, leading specialist in the coordination of scientific work and doctoral studies, Kharkiv Regional Institute of Public Administration of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

INFORMATION SECURITY IN THE CONTEXT OF THE FORMATION OF A GLOBAL INFORMATION SOCIETY

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.7.22

І. Я. Зима

к. мед. наук, Головний лікар комунального закладу«Рівненська обласна клінічна лікарня», м. Рівне

РЕАЛІЗАЦІЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В РЕГІОНІ (НА ПРИКЛАДІ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

I. Zyma

PhD in Medical sciencChief Physician of the Municipal Institution"Rivne Regional Clinical Hospital", city of Rivne

REALIZATION OF THE MECHANISM OF PUBLIC ADMINISTRATION OF THE HEALTH CARE SYSTEM IN THE REGION (FOR EXAMPLE, RIVNE REGION)

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.7.23

І. В. Шевчук

кандидат наук державного управління,доцент кафедри публічного управління та адмініструванняХмельницького університет у управління та права

КИТАЙ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ СТРАТЕГІЧНИЙ ПАРТНЕР УКРАЇНИ В СФЕРІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ

I. V. Shevchuk

Ph.D. in Public Administration, Head of the Law and Science Expert Department,Leonid Yuzkov Khmelnytskiy University of Management and Law

CHINA AS A PRIORITY STRATEGIC PARTNER OF UKRAINE IN THE FIELD OF ECONOMIC SECURITY IN THE FACE OF GLOBALIZATION CHALLENGES

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.7.24

О. О. Усаченко

кандидат наук з державного управління,докторант Інституту законодавства Верховної Ради України

ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РЕФОРМУВАННЯ ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ США ТА ЄС

Oleksandr Usachenko

Candidate of Sciences in Public Administration,Doctoral student of the Legislation Institute of The Verkhovna Rada of Ukraine

EXPERIENCE OF STATE REGULATION OF THE REFORM OF THE US AND EU DEFENSE INDUSTRIAL COMPLEX

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.7.25

В. С. Гнатенко

Дружківський міський голова, кандидат економічних наук

ІНФОРМАЦІЙНІ ВИКЛИКИ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ДЕРЖАВИ

V. S. Hnatenko

Druzhkivka mayor, Candidate of Economic Sciences

INFORMATION CHALLENGES FOR THE ECONOMIC SECURITY OF THE STATE

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.7.26

В. В. Ксендзук

к. е. н., доцент, Державний університет «Житомирська політехніка»

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

V. Ksendzuk

PhD in Economics, Associate Professor, Zhytomyr Polytechnic State University

ORGANIZATIONAL MECHANISM OF FORMATION AND IMPLEMENTATION OF THE STATE FOREIGN TRADE POLICY OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.7.54

Р. Ю. Кривенкова

старший викладач ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ТУРИСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ УКРАЇНИ

R. Kryvenkovа

senior lecturer at Uzhhorod National University

LEGISLATIVE SUPPORT FOR THE FORMATION OF TOURIST POTENTIAL IN THE PUBLIC ADMINISTRATION OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.7.55

Ф. Р. Криничко

здобувач кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, Держаний університет «Житомирська політехніка»

ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я ЯК СУСПІЛЬНЕ БЛАГО: ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ

F. Krynychko

Сandidate for a degree of the Department of Economic Security, Public Management And Administration, Zhytomyr Polytechnic State University

PUBLIC HEALTH AS A PUBLIC GOOD: PUBLIC ADMINISTRATION ASPECT

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.7.56

М. Р. Ковальський

к. держ. упр., Центрально-Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький), заступник начальника, м. Житомир

ЦІЛІ І ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПУБЛІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ І УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ

M. Kovalskyi

PhD in Public Administration, Central-Western Interregional Department of the Ministry of Justice (Khmelnytskyi), Deputy Head, Zhytomyr

GOALS AND BASIC PRINCIPLES OF PUBLIC REGULATION AND MANAGEMENT OF TERRITORIAL DEVELOPMENT

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.7.57

О. В. Мотайло

к. мед. н., асистент кафедри оториноларингології,Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

ТРАНСФОРМАЦІЯ ПІДХОДІВ ДО РОЗУМІННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЯК СТРУКТУРНОЇ СКЛАДОВОЇ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ

O. Motaylo

PhD in Medical Sciences, Assistant of the Department of Otorhinolaryngology,National Medical University named after O. O. Bogomolets

TRANSFORMATION OF APPROACHES TO UNDERSTANDING THE HEALTHCARE SYSTEM AS A STRUCTURAL COMPONENT OF STATE SECURITY

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.7.58

О. В. Банчук-Петросова

старший викладач кафедри міжнародних відносин, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

ПІДХІД ДО ПЛАНУВАННЯ ПРІОРИТЕТНОГО РОЗВИТКУ ЕКСПОРТНИХ ГАЛУЗЕЙ ВИРОБНИЦТВА

O. Banchuk-Petrosova

Senior Lecturer of the Department of International Relations, Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv

APPROACH TO PLANNING THE PRIORITY DEVELOPMENT OF EXPORT INDUSTRIES

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.7.100

С. В. Сороковська

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ (ПРИНЦИПИ) ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СЕКТОРІ ВОДОПОСТАЧАННЯ У ШВЕЙЦАРСЬКІЙ КОНФЕДЕРАЦІЇ: УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

S. V. Sorokovska

post-graduate student, National academy of public administration under the President of Ukraine, Kyiv

POST-GRADUATE STUDENT, NATIONAL ACADEMY OF PUBLIC ADMINISTRATION UNDER THE PRESIDENT OF UKRAINE, KYIV

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.7.101

M. Liulevych

Master of specialty "Public Administration and Administration" of the department of economic theory, intellectual property and public administrationZhytomyr National Agroecological University

O. Kapytula

Master of specialty "Public Administration and Administration" of the department of economic theory, intellectual property and public administrationZhytomyr National Agroecological University

INFORMATION PROVIDING OF INNOVATIVE SYSTEM OF ADMINISTRATIVE SERVICES DELIVERY

М. П. Люлевич

магістр спеціальності «Публічне управління та адміністрування» кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управлінняЖитомирського національного агроекологічного університету

О. Я. Капитула

магістр спеціальності «Публічне управління та адміністрування» кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управлінняЖитомирського національного агроекологічного університету

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.7.102

В. М. Цепенда

Здобувач, Національний університет цивільного захисту України

МЕТОДИ ТА МОДЕЛЬ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ В СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

V. M. Tsependa

Applicant, National University of Civil Defense of Ukraine

METHODS AND MODEL OF STATE CONTROL IN THE FIELD OF ENERGY


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 105

Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 190

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Open_Access

Crossref Member Badge

Редакційна колегія

Кобець Анатолій Степанович

головний редактор, доктор наук з державного управління, ректор, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Васільєва Леся Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гришова Інна Юріївна

доктор економічних наук, професор, Педагогічний Університет Цзянсу, Китай

Дєгтяр Олег Андрійович

доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова

Домбровська Світлана Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, начальник навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України

Коваль Яна Сергіївна

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Логвінов Валерій Григорович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом

Приходько Ігор Павлович

доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний Університет

Пугач Андрій Миколайович

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Ромін Андрій Вячеславович

доктор наук з державного управління, доцент, начальник факультету Пожежної безпеки, Національний університет цивільного захисту України

Садковий Володимир Петрович

доктор наук з державного управління, професор, ректор, Національний університет цивільного захисту України

Сиченко Віктор Володимирович

доктор наук з державного управління, доцент, ректор, Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»

Сорока Світлана Вікторівна

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна

Ульянченко Юрій Олександрович

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри економічної політики та менеджменту, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Шведун Вікторія Олександрівна

доктор наук з державного управління, старший науковий дослідник, завідувач кафедри менеджменту навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України