EnglishНа русском

Державне управління: удосконалення та розвиток № 7, 2019

DOI: 10.32702/2307-2156.2019.7

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.7.1

О. Ф. Сальнікова

доктор наук з державного управління, старший науковий співробітник, начальник навчально-наукового центру стратегічних комунікацій у сфері забезпечення національної безпеки та оборони Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ

В. О. Кушнір

кандидат наук з державного управління, професор кафедри стратегічних комунікацій навчально-наукового центру стратегічних комунікацій у сфері забезпечення національної безпеки та оборони Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ

І. В. Прощин

викладач кафедри стратегічних комунікацій навчально-наукового центру стратегічних комунікацій у сфері забезпечення національної безпеки та оборони Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ

ЦИВІЛЬНО-ВІЙСЬКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ЯК ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ

O. F. Salnikova

Doctor of Public Administration, senior researcher, Chief of the educational and research center of strategic communications in the sphere of national security and defense of the National Defence University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi, Kyiv

V. O. Kushnir

Candidate of Public Administration, professor of department of strategic communications of the educational and research center of strategic communications in the sphere of national security and defense of the National Defence University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi, Kyiv

I. V. Proshchyn

Lecturer of department of strategic communications of the educational and research center of strategic communications in the sphere of national security and defense of the National Defence University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi, Kyiv

CIVIL-MILITARY COOPERATION AS AN ELEMENT OF THE STRATEGIC COMMUNICATIONS SYSTEM

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.7.2

I. V. Zablodska

Doctor of Economics, Professor, Professor of Department of Management, Marketing and Public AdministrationVolodymyr Dahl East Ukrainian National University, Severodonetsk

D. Y. Drozhzhin

Candidate of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Associate Professorof Department of Management, Marketing and Public AdministrationVolodymyr Dahl East Ukrainian National University, Severodonetsk

N. О. Derzhak

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Department of Management, Marketing and Public AdministrationVolodymyr Dahl East Ukrainian National University, Severodonetsk

MODERN INNOVATION STRUCTURES: MANAGEMENT ASPECT

І. В. Заблодська

Доктор економічних наук, професор, професор кафедрипублічного управління, менеджменту та маркетингуСхідноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк

Д. Ю. Дрожжин

кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедрипублічного управління, менеджменту та маркетингуСхідноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк

Н. О. Держак

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедрипублічного управління, менеджменту та маркетингуСхідноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк

СУЧАСНІ ІННОВАЦІЙНІ СТРУКТУРИ: УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.7.20

Л. В. Литвинова

кандидат психологічних наук, доцент,доцент кафедри публічної політики та політичної аналітикиНАДУ при Президентові України (Київ, Україна)

ДО ПИТАННЯ НАУКОВОГО ОСМИСЛЕННЯ ПОНЯТТЯ КОМУНІКАТИВНОГО ПРОСТОРУ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА АНАЛІЗ КОНЦЕПЦІЙ

L. V. Lytvynova

Ph. D (psychological sciences),Associate Professor of the Department of Public Policy and Public AnalystNational Academy of Public Administration under the President of Ukraine(Kiev, Ukraine)

TO THE QUESTION OF SCIENTIFIC COMPREHENSION OF THE NOTION OF COMMUNICATIVE SPACE: THE PRESENT STATE AND THE ANALYSIS OF CONCEPTS

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.7.21

Н. С. Грабар

к. держ. упр., провідний фахівець відділу з координації наукової роботи та докторантури, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ГЛОБАЛЬНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

N. Hrabar

PhD in Public Administration, leading specialist in the coordination of scientific work and doctoral studies, Kharkiv Regional Institute of Public Administration of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

INFORMATION SECURITY IN THE CONTEXT OF THE FORMATION OF A GLOBAL INFORMATION SOCIETY

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.7.22

І. Я. Зима

к. мед. наук, Головний лікар комунального закладу«Рівненська обласна клінічна лікарня», м. Рівне

РЕАЛІЗАЦІЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В РЕГІОНІ (НА ПРИКЛАДІ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

I. Zyma

PhD in Medical sciencChief Physician of the Municipal Institution"Rivne Regional Clinical Hospital", city of Rivne

REALIZATION OF THE MECHANISM OF PUBLIC ADMINISTRATION OF THE HEALTH CARE SYSTEM IN THE REGION (FOR EXAMPLE, RIVNE REGION)

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.7.23

І. В. Шевчук

кандидат наук державного управління,доцент кафедри публічного управління та адмініструванняХмельницького університет у управління та права

КИТАЙ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ СТРАТЕГІЧНИЙ ПАРТНЕР УКРАЇНИ В СФЕРІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ

I. V. Shevchuk

Ph.D. in Public Administration, Head of the Law and Science Expert Department,Leonid Yuzkov Khmelnytskiy University of Management and Law

CHINA AS A PRIORITY STRATEGIC PARTNER OF UKRAINE IN THE FIELD OF ECONOMIC SECURITY IN THE FACE OF GLOBALIZATION CHALLENGES

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.7.100

С. В. Сороковська

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ (ПРИНЦИПИ) ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СЕКТОРІ ВОДОПОСТАЧАННЯ У ШВЕЙЦАРСЬКІЙ КОНФЕДЕРАЦІЇ: УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

S. V. Sorokovska

post-graduate student, National academy of public administration under the President of Ukraine, Kyiv

POST-GRADUATE STUDENT, NATIONAL ACADEMY OF PUBLIC ADMINISTRATION UNDER THE PRESIDENT OF UKRAINE, KYIV

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.7.101

M. Liulevych

Master of specialty "Public Administration and Administration" of the department of economic theory, intellectual property and public administrationZhytomyr National Agroecological University

O. Kapytula

Master of specialty "Public Administration and Administration" of the department of economic theory, intellectual property and public administrationZhytomyr National Agroecological University

INFORMATION PROVIDING OF INNOVATIVE SYSTEM OF ADMINISTRATIVE SERVICES DELIVERY

М. П. Люлевич

магістр спеціальності «Публічне управління та адміністрування» кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управлінняЖитомирського національного агроекологічного університету

О. Я. Капитула

магістр спеціальності «Публічне управління та адміністрування» кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управлінняЖитомирського національного агроекологічного університету

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Open_Access

Crossref Member Badge

Редакційна колегія

Кобець Анатолій Степанович

головний редактор, доктор наук з державного управління, ректор Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Домбровська Світлана Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, начальник навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України

Кураташвілі Альфред Анзорович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі

Кураташвілі Анзор Альфредович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної Академії управління персоналом

Приходько Ігор Павлович

доктор наук з державного управління, професор, Завідувач кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний Університет

Пугач Андрій Миколайович

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Ромін Андрій Вячеславович

доктор наук з державного управління, доцент, Начальник факультету Пожежної безпеки Національного університету цивільного захисту України

Садковий Володимир Петрович

доктор наук з державного управління, професор, Ректор Національного університету цивільного захисту України

Сиченко Віктор Володимирович

доктор наук з державного управління, доцент, Ректор Комунального закладу вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»

Ульянченко Юрій Олександрович

доктор наук з державного управління, доцент, Професор кафедри економічної політики та менеджменту, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Шведун Вікторія Олександрівна

доктор наук з державного управління, старший науковий дослідник, завідувач кафедри менеджменту навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України