Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 1

Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 19

Державне управління: удосконалення та розвиток № 7, 2018

О. В. Радченко

доктор наук з державного управління, професор, Заслужений працівник освіти України, головний науковий співробітник науково-дослідного відділу Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького orcid.org/0000–0002–0437–6131

Р. А. Науменко

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічного управління та адміністрування Київського національного торговельно-економічного університету orcid.org/0000–0001–9992-8922

ПРИНЦИПИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНОГО КАПІТАЛУ ВІДПОВІДНО ДО СТРАТЕГІЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

O. V. Radchenko

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Honored Worker of Education of Ukraine, Chief Scientist of the Research Department of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine named after Bogdan Khmelnytsky orcid.org/0000–0002–0437–6131

R. A. Naumenko

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Professor of the Department of Public Administration and Administration of Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv orcid.org/0000–0001–9992-8922

PRINCIPLES OF NATURAL CAPITAL CONSERVATION UNDER THE STRATEGY OF ENVIRONMENTAL SAFETY OF THE STATE

Л. В. Антонова

д. держ. упр., професор, професор кафедри обліку і аудиту, Чорноморський національний університет ім. П. Могили, м. Миколаїв, Україна

С. В. Лізаковська

к. держ. упр., доцент, викладач кафедри соціології і військової історії Військово-морської академії імені Героїв Вестерплатте в м. Гдиня, Польща

ОЦІНКА МЕХАНІЗМІВ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

L. Antonova

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Professor of the Department of Accounting and Auditing, Petro Mohyla Black Sea National University named after the Petro Mohyla, Mykolayiv, Ukraine

S. Lizakowska

PhD in Public Administration, Associate Professor, Lecturer of the Department of Sociology and Military History, Polish Naval Academy named after the Heroes of Westerplatte , Gdynia, Poland

EVALUATION OF INTERACTION MECHANISMS BETWEEN PUBLIC AUTHORITIES AND PUBLIC IN STATE MANAGEMENT SYSTEM

Є. О. Архипова

к. філос. н., доцент кафедри теорії та практики управління, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ

ПАТРІОТИЗМ У РОЗУМІННІ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ: АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ДИНАМІКА ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ

Ye. O. Arkhypova

PhD in Philosophy, Associate Professor of the Department of Theory and Practice of Management, National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv

PATRIOTISM IN THE UNDERSTANDING OF MODERN YOUTH: ANALYSIS OF RESULTS OF RESEARCH AND THE DYNAMICS OF KEY INDICATORS

М. А. Ажажа

кандидат наук з державного управління, здобувач кафедри публічного управління та землеустрою Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У КОНТЕКСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ

M. A. Azhazha

Candidate of Science in Public Administration, applicant of the Department of Public Administration and Land Management Сlassical private university, Zaporozhye

THEORETICAL BASES OF STATE REGULATION OF DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL POTENTIAL OF FUTURE SPECIALISTS IN THE CONTEXT OF MODERNIZATION OF EDUCATION

А. В. Мовчанюк

к. е. н., старший викладач кафедри публічного управління та адміністрування, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

М. I. Дяченко

к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

СУЧАСНИЙ СТАН СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УМАНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

A. V. Movchaniuk

Ph.D., Senior Lecturer of the Department of Public Administration and Administration, Uman National University of Horticulture, Uman

M. I. Diachenko

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of the Department of Public Administration and Administration, Uman National University of Horticulture, Uman

THE MODERN STATE OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF UMAN DISTRICT OF CHERKASY AREA IN DECENTRALIZATION CONDITIONS

Т. Л. Томнюк

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та підприємництва, Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Чернівці

ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕАЛІЗАЦІЇ

T. L. Tomniuk

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Chernivtsi Institute of Trade and Economics of Kyiv National Economic and Trade University, Chernivtsi

LIBERALIZATION OF THE UKRAINIAN TAX SYSTEM: TRENDS AND PROSPECTS OF IMPLEMENTATION

Г. О. Сабадош

к. е. н., доцент, доцент кафедри макроекономіки та державного управління, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

О. В. Харченко

бакалавр факультету економіки та управління, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, м. Київ

ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРУВАННЯ ПРОЦЕСУ ВИМІРЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

H. Sabadosh

Ph.D., Associate Professor, SHEI “Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman”, Kyiv

O. Kharchenko

Bachelor of Faculty of Economics and Management, SHEI “Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman”, Kyiv

EFFECTIVENESS EVALUATION OF EXECUTIVE BODY FUNCTIONING: PROBLEMS OF ADMINISTRATION PROCESS

Р. С. Кропивницький

Інститут державного управління у сфері цивільного захисту

МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НАУКОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ НАУКОВИХ УСТАНОВ СИСТЕМИ МВС УКРАЇНИ

R. S. Kropivnitskiy

Institute of public administration in the field of civil protection

MECHANISM OF STATE MANAGEMENT OF SCIENTIFIC ACTIVITY OF SCIENTIFIC INSTITUTIONS OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF UKRAINE

В. А. Колесник

спеціаліст відділу представництва при виконанні судових рішень Департаменту підтримання обвинувачення та представництва інтересів держави в суді Генеральної прокуратури України

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗГЛЯДУ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ СПОРІВ: ПУБЛІЧНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ

V. Kolesnyk

Specialist of the Department of Prosecution and Representation of the State in the Court of the Prosecutor General's Office of Ukraine

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PREREQUISITES FOR THE CONSIDERATION OF PUBLIC LAW DISPUTES: PUBLIC AND MANAGEMENT ASPECTS

Д. В. Бізонич

кандидат технічних наук, директор ТОВ«Еталонтехсервіс» м. Харків, Україна

РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ЗМІСТОВНОЇ СКЛАДОВОЇ ПОНЯТТЯ «ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ ЖКГ»

D. Bizonych

Candidate of technical sciences,Director of «Etalontechservice» LLC, Kharkiv, Ukraine

REPRESENTATION OF THE SUBSTANTIVE COMPONENT OF THE DEFINITION "PUBLIC GOVERNANCE IN HOUSING AND COMMUNAL SERVICES"

В. Д. Тогобицька

докторант, Навчально-науково-виробничий центрНаціонального університету цивільного захисту України

ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ЯК ПРОВІДНИЙ НАПРЯМОК РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ТА СУСПІЛЬСТВА

V. Tohobytska

Doctoral candidate, Training Research and Production Center of theNational University of Civil Protection of Ukraine

DIGITAL TRANSFORMATION AS A LEADING DIRECTION OF ECONOMIC AND SOCIETY DEVELOPMENT

Р. Б. Примуш

кандидат наук державного управління, докторант

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ В СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

R. Primush

PhD in Public Administration, doctoral candidate

INFORMATION PROVISION OF STRATEGIC PLANNING IN THE FIELD OF NATIONAL SECURITY

Т. І. Ситник

аспірант кафедри публічного адміністрування у сфері цивільного захисту, Національний університет цивільного захисту України

ВПЛИВ ФАКТОРІВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ В ПЕРІОД ЕПІДЕМІОЛОГІЧНИХ ЗАГРОЗ НА ДЕРЖАВНУ ПОЛІТИКУ ПІДТРИМКИ ТА СТАБІЛІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ

T. Sytnyk

Postgraduate student of the Department of Public Civil Administration Defense, National University civil defense of Ukraine

THE INFLUENCE OF SOCIO-ECONOMIC UNCERTAINTY FACTORS DURING THE PERIOD OF EPIDEMIOLOGICAL THREATS ON THE STATE SUPPORT POLICY AND STABILISM

В. В. Чурилов

здобувач, Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В БУДІВНИЦТВІ

V. Churylov

Сandidate for a degree, National University of Civil Defense of Ukraine, Kharkiv

FACTORS INFLUENCING THE STATE REGULATION OF THE IMPLEMENTATION OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN CONSTRUCTION

Р. В. Буковський

здобувач Національного університету цивільного захисту України, м. Харків

ОСОБЛИВОСТІ СУСПІЛЬНИХ ТЕОРІЙ ВЗАЄМОДІЇ ГРОМАДСЬКОСТІ З ОРГАНАМИ ВЛАДИ

R. Bukovskyi

postgraduate student of the National University of Civil Defense of Ukraine, Kharkiv

FEATURES OF PUBLIC THEORIES OF PUBLIC INTERACTION WITH AUTHORITIES

Р. Ю. Набока

здобувач Навчально-науково-виробничого центру,Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

МЕХАНІЗМИ РОЗРОБКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ЦІЛЬОВОЇ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ УПРАВЛІННЯ ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ

R. Naboka

Сandidate for a degree, Educational, Research and Production Centre,National University of Civil Defence of Ukraine

MECHANISMS OF DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF THE STATE TARGETED INTEGRATED PROGRAM OF SOLID HOUSEHOLD WASTE MANAGEMENT

А. П. Радченко

магістрант

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПОНЯТТЯ ПОЛІТИКО-УПРАВЛІНСЬКА ЕЛІТА В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

A. Radchenko

master

CONCEPTUALIZATION OF THE CONCEPT OF POLITICAL-MANAGEMENT ELITE IN THE CONDITIONS OF TRANSFORMATION OF THE PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM

Д. С. Лаврентій

аспірант, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, ORCID: 0000-0003-3414-6705

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Dmitriy Lavrenty

post-graduate student, Taurida National Vernadsky University

DIRECTIONS OF PERFECTION OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE FIELD OF HEALTH CARE OF UKRAINE

В. В. Джумеля

здобувач Інституту законодавства Верховної Ради України

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ПРОТИДІЇ ТІНЬОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

V. V. Dzhumelia

applicant of the Institute of Legislation of the Verkhovna Rada of Ukraine

EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF THE MECHANISM OF IMPLEMENTATION OF THE STATE POLICY OF COUNTERACTION TO THE SHADOW ECONOMY

А. А. Лукіянчук

аспірант Міжрегіональної академії управління персоналом

РЕСУРСОЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ТА ВПЛИВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НА ФОРМУВАННЯ ЇЇ СКЛАДОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Anatolij Lukijanchuk

postgraduate student of the Interregional Academy of Personnel Management

RESOURCE SAFETY OF THE AGRICULTURAL SECTOR AND THE INFLUENCE OF GOVERNMENTAL REGULATION ON THE FORMATION OF ITS COMPONENT ELEMENTS

Ю. А. Сак

аспірант кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної Академії управління персоналом

РЕАЛІЗАЦІЯ ПОЛІТИКО-АДМІНІСТРАТИВНОГО РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В СВІТІ ТА В УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ

Yu. A. Sak

Interregional Academy of Personnel Management

IMPLEMENTATION OF POLITICAL AND ADMINISTRATIVE REFORMATION OF THE SYSTEM OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE WORLD AND IN UKRAINE: THEORETICAL PRINCIPLES

Марван Музхер Хуссеін Музхер

здобувач кафедри публічного адміністрування,Міжрегіональна академія управління персоналом

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНО-БАНКІВСЬКОЇ ПІДТРИМКИ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК РУШІЙНОЇ СИЛИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

Marvan Muzher Hussein Muzher

postgraduate student of the International Academy of Personnel Management, Kyiv

WAYS TO IMPROVE THE SYSTEM OF STATE-BANKING SUPPORT OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS

І. О. Ніколенко

здобувач Міжрегіональної академії управління персоналом

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО СУЧАСНОГО УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ НАДАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Ihor Nikolenko

Postgraduate Student of the Interregional Academy of Personnel Management

THEORETICAL APPROACHES TO CONTEMPORARY GOVERNANCE IN THE PROVISION OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 105

Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 190

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Open_Access

Crossref Member Badge

Редакційна колегія

Кобець Анатолій Степанович

головний редактор, доктор наук з державного управління, ректор, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Васільєва Леся Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гришова Інна Юріївна

доктор економічних наук, професор, Педагогічний Університет Цзянсу, Китай

Дєгтяр Олег Андрійович

доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова

Домбровська Світлана Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, начальник навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України

Коваль Яна Сергіївна

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Логвінов Валерій Григорович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом

Приходько Ігор Павлович

доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний Університет

Пугач Андрій Миколайович

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Ромін Андрій Вячеславович

доктор наук з державного управління, доцент, начальник факультету Пожежної безпеки, Національний університет цивільного захисту України

Садковий Володимир Петрович

доктор наук з державного управління, професор, ректор, Національний університет цивільного захисту України

Сиченко Віктор Володимирович

доктор наук з державного управління, доцент, ректор, Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»

Сорока Світлана Вікторівна

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна

Ульянченко Юрій Олександрович

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри економічної політики та менеджменту, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Шведун Вікторія Олександрівна

доктор наук з державного управління, старший науковий дослідник, завідувач кафедри менеджменту навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України