EnglishНа русском

Зміст журналу № 7, 2017

А. О. Дєгтяр

заслужений діяч науки і техніки України, доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри менеджменту і адміністрування Харківської державна академія культури, Харківська державна академія культури (м. Харків)

О. В. Балуєва

доктор економічних наук, доцент, проректор з наукової роботи, Донецький державний університет управління (м. Маріуполь)

В. І. Ляшенко

викладач кафедри менеджменту виробничої та невиробничої сфери, Донецький державний університет управління (м. Маріуполь)

СУЧАСНИЙ СТАН СУДНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ, ЯК НЕВІД'ЄМНОЇ ЧАСТИНИ ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

A. O. Dehtiar

Honored Worker of Science and Technology of Ukraine, Doctor of Science in Public Administration, Professor, Head of the Department of Management and Administration of the Kharkov State Academy of Culture, Kharkiv State Academic Culture (Kharkiv)

O. V. Baluieva

Doctor of Economics, Docent, vice rector for scientific work Donetsk State University of Management (Mariupol)

V. I. Liashenko

Teacher of the department of management of production and non-production sphere, Donetsk State University of Management (Mariupol)

THE CURRENT STATE OF THE SHIPBUILDING INDUSTRY, AS AN INTEGRAL PART OF THE DEFENSE INDUSTRY OF UKRAINE

Стаття присвячена аналізу сучасного стану суднобудівної галузі, а також особливостям державної політики галузі з моменту проголошення незалежності України. Здійснено аналіз зарубіжного досвіду (на прикладі трьох країн, а саме Китаю, Південної Кореї і Японії) з підтримки вітчизняного суднобудування. Визначені причини сучасного стану суднобудівної галузі як невід'ємної частини оборонно-промислового комплексу України. Наведені пропозиції щодо розвитку та подолання негативних тенденцій в галузі.
 
The article is devoted to the analysis of the current state of the shipbuilding industry, as well as the peculiarities of the state policy of the industry since the proclamation of Ukraine's independence. The analysis of foreign experience (on the example of three countries, namely China, South Korea and Japan) has been carried out for support of domestic shipbuilding. The reasons for the current state of the shipbuilding industry as an integral part of the defense industry complex of Ukraine are determined. The suggestions for development and overcoming of negative trends in the industry are presented.

І. О. Кульчій

к. держ. упр., доцент кафедри державного управління і права Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

БАЛАНС МІЖ ДОСТУПОМ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ЗАХИСТОМ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОВНОВАЖЕНЬ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ

І. О. Kulchiy

PhD., Associate Professor of State Administration and Law of Poltava National Technical University named after Yuri Kondratyuk

BALANCE BETWEEN ACCESS TO PUBLIC INFORMATION AND PROTECTION OF PERSONAL DATA IN THE CONTEXT OF IMPLEMENTATION OF AUTHORITIES OF THE PUBLIC AUTHORITIES OF UKRAINE

У статті проаналізовано норми законів України «Про захист персональних даних», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію» в контексті реалізації повноважень органів державної влади України. Визначено, що при оцінці доступності інформації про діяльність органів державної влади до уваги мають братися такі показники, як загальна кількість відповідей на інформаційні запити; кількість задоволених інформаційних запитів; кількість відмов у наданні інформації; кількість запитів, залишених без відповіді; ґрунтовність, повнота і точність відповіді; своєчасність надання інформації.
Відповідно завданнями органів державної влади мають стати усунення суперечностей нормативно-правових актів в інформаційній сфері та узгодження правових норм між собою, виходячи з великої кількості та розрізненості правових актів, які регулюють відносини в інформаційній сфері, обґрунтованим і доцільним залишається питання кодифікації інформаційного законодавства, окремими розділами до якого доцільно включити права і обов’язки людини і громадянина в інформаційній сфері, права і обов’язки держави, тощо. З огляду на те, що право громадян на доступ до інформації та захист персональних даних українським законодавством виділено в окремі категорії прав, доцільно законодавчо чітко визначити такі механізми: контролю за реалізацією цих прав; оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності щодо доступу до інформації та захисту персональних даних; притягнення до відповідальності посадових осіб за недотримання чинного законодавства, що регулює відносини у вказаних сферах.
 
The article analyzes the norms of the laws of Ukraine «On Protection of Personal Data», «On Access to Public Information», «On Information» in the context of the exercise of the powers of the state authorities of Ukraine. It has been determined that when assessing the availability of information on the activities of public authorities, indicators such as the total number of responses to information requests should be taken into account; Number of satisfied information requests; The number of refusals to provide information; Number of queries left unanswered; Thoroughness, completeness and accuracy of the answer; Timeliness of providing information.
According to the tasks of the state authorities, the elimination of contradictions in the legal acts in the information sphere and the harmonization of legal norms among themselves, based on the large number and diversity of legal acts regulating relations in the information sphere, the issue of codification of the information legislation, separate sections is justified and expedient. To which it is expedient to include rights and obligations of a person and citizen in the information sphere, rights and obligations of the state, etc. Given that the right of citizens to access information and the protection of personal data in Ukrainian legislation is allocated in separate categories of rights, it is expedient to legislatively define the following mechanisms: control over the realization of these rights; Appeal against decisions, actions or inactivity of state authorities, local self-government bodies, associations of citizens, enterprises, institutions, organizations irrespective of the form of ownership regarding access to information and protection of personal data; Prosecution of officials for non-compliance with the current legislation regulating relations in the specified spheres.

А. В. Ліпінська

к. п. н., доцент, доцент кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи, КНУКіМ, м. Київ

ВИВЧЕННЯ МЕТОДІВ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІМИ ФАХІВЦЯМИ З ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

A. V. Lipinska

Candidate of Pedagogic science, assistant professor, assistant professor of the Information, Library and Archive Studies Kyiv National University of Culture and Arts, Kyiv

STUDY OF METHODS OF INFORMATION AND ANALYTICAL ACTIVITY FUTURE SPECIALISTS IN DOCUMENTATION SCIENCE AND INFORMATIONAL ACTIVITY

У статті розглянуто методи інформаційно-аналітичної діяльності, які вивчають майбутні фахівці з документознавства та інформаційної діяльності. Описано класифікацію методів опрацювання інформації. Охарактеризовано наступні методи: ділової гри, мозковий штурм, Дельфі, колективного блокноту, сценаріїв, абстрагування, конкретизація, порівняння, індукція, дедукція та інші.
 
The article deals with the special of studying the methods of information and analytical activity future specialists in documentation science and informational activity. The classification of methods of processing information is described. The following methods are described: business game, brainstorming, Delphi, collective notebook, script, abstraction, specification, comparison, induction, deduction, and others.

О. С. Твердохліб

к. держ. упр., доцент кафедри інформаційної політики та електронного урядування Національної академії державного управління при Президентові України

РЕТРОСПЕКТИВНО-КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЮ СФЕРОЮ УКРАЇНИ

Oleksandr Stepanovych Tverdokhlib

candidate of sciences in public administration, associate professor of the information policy and e-governance department at the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

RETROSPECTIVELY-COMPARATIVE ANALYSIS OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE INFORMATION SPHERE OF UKRAINE

Автором на підставі історичних фактів та джерел здійснено комплексне наукове теоретико-методологічне дослідження, присвячене проблематиці становлення й еволюції інформаційної сфери України. Базуючись на багатовіковому досвіді та враховуючи послідовні етапи ґенези й розвитку Української держави, виокремлено особливості й характерні ознаки цієї предметної сфери наукового дискурсу. Проведено ретроспективно-порівняльний аналіз впливу з боку держави на інформаційні відносини між окремими людьми, усім суспільством та державою загалом в умовах утвердження сучасних демократичних принципів публічного управління й подальшого поступу в цьому напрямі. Окреслено основні проблеми, пов’язані з формуванням та реалізацією інформаційної політики держави на різних історичних періодах її розвитку. Охарактеризовано сучасний стан і напрями діяльності органів публічної влади, що пов’язана з інформаційною сферою України.
 
Based on historical facts and sources the author carries out a comprehensive scientific theoretically-methodological research devoted to problematic of formation and evolution of the information sphere in Ukraine. Grounded on centuries-old experience and taking into consideration consistent stages of genesis and development of the Ukrainian state he marks out peculiarities and distinctive features of this scientific discourse’s subject domain. A retrospectively-comparative analysis of the state’s influence on information relations between particular persons, the entire society and the state in whole under conditions of modern public administration’s democratic principles strengthening and further development in this direction is made here. Main problems concerned with forming and realization of the state’s information policy in different historical periods of its development are outlined. Modern conditions and activity directions of public authorities concerned with Ukrainian information sphere are pointed out.

Р. В. Матвієнко

Здобувач, Інститут законодавства Верховної Ради України

СУЧАСНА МОДЕЛЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА УКРАЇНИ

Roman Vladimirovich Matvienko

Getter, Institute of Legislation of the Verkhovna Rada of Ukraine

MODERN MODEL OF STATE REGULATION OF AGRARIAN PRODUCTION IN UKRAINE

Розглянуто основні чинники державного регулювання аграрного виробництва. Проаналізовано та оцінено вплив державного регулювання аграрного виробництва, а також обґрунтовано та запропоновано схему базових складових теоретичної моделі державного регулювання аграрного виробництва.
 
The main factors of state regulation of agrarian production are considered. The influence of state regulation of agrarian production has been analyzed and evaluated, and the scheme of the basic components of the theoretical model of state regulation of agrarian production has been substantiated and proposed.

Н. В. Галицька

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

СВІТОВИЙ ДОСВІД ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРОЕКТІВ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

N. Halytska

Post-graduate Student, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

GLOBAL EXPERIENCE IN THE FUNCTIONING OF PROJECTS IN HIGHER EDUCATION

У статті досліджується кращий світовий досвід функціонування проектів у сфері вищої освіти. Визначено переваги міжнародних проектів у сфері вищої освіти, серед яких створення методичної літератури, спільних освітніх центрів, популяризація країни, вивчення мови тощо. Доведено, що більш широка реалізація таких проектів можлива за умови автономії вищих навчальних закладів та децентралізації управління вищою освітою.
 
The article examines the best global experience in the functioning of projects in higher education. The advantages of international projects in higher education among which are the creation of methodological literature, joint educational centers, promotion of the country, learning of languages etc. are defined. It is proved that a wider implementation of such projects is possible upon condition of the higher education institutions autonomy and decentralization of administration in higher education.

Ю. М. Уздєнова

аспірант кафедри соціальної і гуманітарної політики, НАДУ при Президентові України

КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІНЦЯ

Y. N. Uzdenova

post-graduate student of the Department of Social and Humanitarian Policy, National Academy of Public Administration office of  the President of Ukraine

BROADCASTING CULTURE OF PUBLIC MANAGER

У статті обгрунтовано актуальність дослідження культури мовлення публічного управлінця, адже діяльність посадовців тісно пов’язана з мовленням, є можна сказати їх візитною карткою. Адже формування мови є однією з найголовніших потреб всіх держав. Державні службовці повинні дбати про мовну культуру та надавати приклад правильного мовлення, оскільки професійна діяльність публічних управлінців здійснюється за допомогою спілкування. І тому високий рівень мовної культури має бути найголовнішим у іміджі держслужбовця. З’ясовано сутність понять: мова, мовлення, культура мови, культура мовлення; висвітлено основні принципи культури мовлення; визначено комунікативні ознаки культури мовлення, яких має дотримуватися публічний управлінець у своїй діяльності; виокремлено ключові проблеми культури мовлення публічного управлінця та запропоновано шляхи їх вирішення; обґрунтовано важливість формування культури мовлення публічного управлінця.
 
The article substantiates the relevance of the study of the broadcasting culture of public manager. Because the activity of officials is closely connected with broadcasting and can say a lot about them. Because the formation of language is one of the most important needs of all states. Government employees should take care of linguistic culture and provide an example of proper speech because professional activity of public managers is carried out by means of communication. Therefore, the high level of linguistic culture should be the most important in the image of a government employee. The essence of concepts is clarified: language, speech, culture of language, culture of speech; the main principles of the culture of speech are highlighted; communicative features of the culture of speech, which should be followed by the public manager in their activity, are determined; the key problems of the public speaking manager culture are outlined and ways of their solution are proposed; the importance of forming the broadcasting culture of public manager is substantiated.

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Кобець А. С.

головний редактор, д.держ.упр., професор, ректор Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Приходько І. П.

заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, завідуючий кафедрою обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Андрієнко М. В.

доктор наук з державного управління, доцент, начальник науково-дослідного центу захолів цивільного захисту

Антонов А. В.

д.держ.упр., професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Бондарчук Н. В.

д.держ.упр., професор кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Безугла Л. С.

к.е.н., доцент кафедри маркетингу Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Васільєва Л. М.

д.держ.упр., професор кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Вікторов В. Г.

д. ф. наук, професор кафедри філософії, соціології та історії Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Вініченко І. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Драган І. О.

д.держ.упр., с.н.с., проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Дацій Н. В.

д.держ.упр., професор, завідуюча кафедрою Київського національного лінгвістичного університету

Демчук Н. І.

д.е.н., професор кафедри фінансів та банківської справи Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Левченко Н. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Запорізького національного технічного університету

Литвин Ю. О.

д.держ.упр., професор кафедри економічної теорії та економіки підприємств Академії муніципального управління

Міщенко Д. А.

д.держ.упр., професор кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри державної служби інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри менеджменту організацій Дніпровського державного аграрно-економічного університету