EnglishНа русском

Зміст журналу № 7, 2012

Н. В. Москалець

головний консультант сектору юридичного забезпечення діяльності КСУ Секретаріату КСУ

ДОСВІД І ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

У статті узагальнено досвід реформування політичної системи в Україні починаючи з років становлення держави до сучасного етапу. Окреслено поняття політичної реформи. Висвітлено проблеми реформування політичної системи в Україні, які доцільно врахувати при проведенні наступних політичних перетворень в нашій державі.
 
The article generalises experience of implementing reforms of the political system in Ukraine from the first years of the formation of the State up to the present stage. The notion "political reform" is determined. The problems of reforming the political system in Ukraine which are expedient to be taken into consideration during implementation of future political transformations in our State are highlighted.

О. В. Сімкіна

аспірант кафедри європейської інтеграції Національної академії державного управління при Президентові України

ЗМІСТОВНИЙ АСПЕКТ ПОНЯТТЯ «СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ» ТА ОСНОВНІ ЗАСАДИ ЙОГО ВТІЛЕННЯ НА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ПРОСТОРІ

Досліджено становлення і розвиток поняття «соціальний захист» в державах-членах Європейського Союзу та Україні; представлено основні засади втілення та впровадження у досвід європейських країн складових соціального захисту та проаналізовано відповідні статистичні дані.
 
Исследовано становление и развитие понятия “социальная защита» в государствах-членах Европейского Союза и Украине; предаставлены основные принципы осуществления и внедрения в опыт европейских стран составляющих социальной защиты и проанализированы соответствующие статистические данные.
 
The article is devoted to the investigation of the “social protection” concept formation and development in EU members-states and in Ukraine and to presentation of the basic principles of embodiment and implementation of European experience in the social protection sphere on the basis of the corresponding statistic data.

А. В. Антонов

к.е.н., докторант Академії муніципального управління (м. Київ)

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

В статті визначено напрями удосконалення форм державної підтримки розвитку сільських територій, які на відміну від існуючої підтримки доходів, орієнтовані на підтримку техніко-економічного розвитку аграрних товаровиробників; сформульоване власне бачення визначень: методи прямої державної підтримки і методи непрямої державної підтримки.
 
In article the directions of improvement of forms of the state support of development of rural territories, which, unlike the existing income support targeted to support the feasibility of agricultural producers; formulated their own vision of definitions: methods of direct state support and the methods of indirect government support.

Т. І. Биркович

докторант, Чорноморський державний університет імені Петра Могили

АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ПРИВАТИЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ЕНЕРГЕТИЦІ УКРАЇНИ

В статье анализируются особенности приватизации в энергетической сфере в Украине, современная нормативно-правовая база приватизации, пути усовершенствования приватизационных процессов.
 
In the article there were analyzed particularities of privatization in energy sphere, modern legal base of privatization, and ways of improvement of privatization processes.

І. С. Герасименко

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ В КОМПЛЕКСНОМУ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

Досліджується сутність та основи формування механізмів державного управління інвестиційними процесами в комплексному розвитку регіонів. Проаналізовано теоретичні підходи до формування і управління інвестиційним процесом в регіоні. Визначено алгоритм  формування механізмів державного управління інвестиційними процесами в комплексному розвитку регіонів.
 
Essence and bases of forming of mechanisms state administration investment processes are investigated in complex development of regions. Theoretical approaches are analysed  to forming and  investment process control in a region. The  algorithm of  forming mechanisms of state administration investment processes is certain in complex development of regions.

О. П. Ковалевська

к.е.н., доц.

ФОРМУВАННЯ РИНКУ ЖИТЛА В СИСТЕМІ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

У статті розкрито основи формування ринку житла в Україні. Представлено залежність розвитку ринку житла в системі реалізації соціально-економічної політики. Запропоновано напрями розвитку ринку житла в Україні.
 
The article explores the basics of forming the housing market in Ukraine. Dependence of the housing market in the system of social and economic policy. Directions of the housing market in Ukraine.
 
В статье раскрыты основы формирования рынка жилья в Украине. Представлена зависимость развития рынка жилья в системе реализации социально-экономической политики. Предложены направления развития рынка жилья в Украине.

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Кобець А. С.

головний редактор, д.держ.упр., професор, ректор Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Приходько І. П.

заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, завідуючий кафедрою обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Андрієнко М. В.

доктор наук з державного управління, доцент, начальник науково-дослідного центу захолів цивільного захисту

Антонов А. В.

д.держ.упр., професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Бондарчук Н. В.

д.держ.упр., професор кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Безугла Л. С.

к.е.н., доцент кафедри маркетингу Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Васільєва Л. М.

д.держ.упр., професор кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Вікторов В. Г.

д. ф. наук, професор кафедри філософії, соціології та історії Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Вініченко І. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Драган І. О.

д.держ.упр., с.н.с., проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Дацій Н. В.

д.держ.упр., професор, завідуюча кафедрою Київського національного лінгвістичного університету

Демчук Н. І.

д.е.н., професор кафедри фінансів та банківської справи Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Левченко Н. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Запорізького національного технічного університету

Литвин Ю. О.

д.держ.упр., професор кафедри економічної теорії та економіки підприємств Академії муніципального управління

Міщенко Д. А.

д.держ.упр., професор кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри державної служби інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри менеджменту організацій Дніпровського державного аграрно-економічного університету