EnglishНа русском

Зміст журналу № 7, 2010

Н. В. Дацій

к.е.н., доцент, РВПС України НАН України

ШЛЯХИ АКТИВІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ В ДЕРЖАВНІЙ ІНВЕСТИЦІЙНІЙ ПОЛІТИЦІ

Визначено шляхи реалізації державної політики в інвестиційній сфері. Уточнено поняття «інвестиційний процес», «інвестиційна діяльність». Розглянуто стадії інвестиційного процесу в державі. Визначено державний вплив на інвестиційний процес.
 
The ways of realization of state policy are certain in an investment sphere. The concept «investment process», «investment activity is specified». The stages of investment process are considered in the state. State influence is certain on an investment process.

І. П. Приходько

к.е.н., доц., докторант, РВПС України НАН України

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ІНТЕГРАЦІЇ ВИЩОЇ АГРАРНОЇ ОСВІТИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ

Розглянуто перешкоди і недоліки реалізації технічної допомоги з боку ЄС Україні у сфері реформування вищої аграрної освіти. Проаналізовано сучасні форми євроінтеграції вищої школи. Сформульовано напрямки удосконалення використання ВНЗ можливостей допомоги, що надається міжнародними фундаціями.
 
The obstacles and lacks of realization of technical help from the side of ЕU are considered to Ukraine in the field of reformation of higher agrarian education. The modern forms of eurointegration of high school are analysed. It is formulated directions of improvement of the use of higher establishments possibilities of help, that is given by international foundation.

О. В. Скидан

д.е.н., доцент, завідувач кафедри організації виробничих та інформаційних систем, Житомирський національний агроекологічний університет

ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА ЯК ПРІОРИТЕТ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ: ПРОБЛЕМИ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ

Досліджено інституціональні проблеми формування продовольчої безпеки. На основі вивчення і узагальнення вітчизняного та зарубіжного досвіду визначено її суть, складові, показники та механізм забезпечення.

The institutional problems of food security development have been investigated. Based on a study and extension of both home and foreign experiments, the heart of the problem, its formulation, indices and mechanism of providing have been specified.

В. В. Шпачук

к.держ.упр., доцент, Національна Академія статистики, обліку та аудиту

КРИЗА БАНКУ ТА БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ: ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ,  СУБ’ЄКТИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

В статті розглянуто особливості, ознаки та риси криз банківської системи, виділено категорії «криза банку» та «криза банківської системи» і надано їх тлумачення, здійснено типологізацію криз, виділено специфічні групи причин виникнення криз банківських систем та відповідні рівні суб’єктів управління, роль органів державного управління, фактори ідентифікації криз.

В статье рассмотрено особенности, признаки и черты кризисов банковской системы, выделено категории «кризи банка» и «кризи банковской системы», дано им определение, проведено типологизацию кризисов, выделено специфические группы причин возникновения кризисов банковских систем и соответствующие уровни субъектов управления, роль органов государственного управления, факторы идентификации кризисов.

Н. В. Ільченко

Черкаський державний технологічний університет

КОНЦЕПЦІЯ УЧАСТІ ТА МЕТОДИ ЗАЛУЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ДО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

В статье исследуется концепция участия, виды и уровни участия населения в процессе развития территориального сообщества. Так же рассматриваются методы и механизмы привлечения членов сообщества к решению проблем на местном уровне.
 
The article is about the concept of participation, types and levels of citizens’ participation in the process of territorial community development. Besides it is described methods and mechanisms of involving of the community members to problems’ solving on local level.

Д. В. Карамишев

доцент, доктор наук з державного управління, професор кафедри управління охороною суспільного здоров’я, Харківський регіональний інститут Національної академії державного управління при Президентові України

О. Г. Рогова

доцент, кандидат юридичних наук, доцент кафедри права та законотворчого процесу, Харківський регіональний інститут Національної академії державного управління при Президентові

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ МЕДИЧНИХ І ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

У статті досліджуються державне управління системою охорони здоров’я, форми та зміст страхування професійної відповідальності у сфері медичної діяльності, що покликане забезпечити захист фахівців медичної сфери від судових позовів та гарантувати захист прав пацієнтів.
 
 The public administration of the healthcare system, forms and content of the medical and pharmaceutical professional liability insurance, the malpractice insurance, personal liability insurance are investigated. The problems of the medical professionals protection from legal prosecution, lawsuits and guarantee of the protection patient rights are discussed.

О. А. Ясюкевич

аспірант кафедри економічної політики, ХарРІ НАДУ

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ОБ’ЄКТІВ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ

На основі дослідження організаційних засад державного регулювання відносин в сфері промислової власності в Україні запропоновані напрями удосконалення організаційного забезпечення державного регулювання ринку об’єктів промислової власності в Україні.
 
 On the basis of the research of the state regulation organization basis of the relations in the sphere of the industrial property it was suggested the concepts of improvement of the organizational provision of the industrial property objects market state regulation in Ukraine.

П. В. Іванюта

к.е.н., завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, Полтавська філія Національної академії статистики, обліку та аудиту

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГАРМОНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ ЯКОСТІ ТОВАРУ У ВІДПОВІДНОСТІ МІЖНАРОДНИХ І ЄВРОПЕЙСЬКИХ НОРМ

Узагальнено досвід державного регулювання у системі управління якісності товарів, гармонізації його міжнародним та національним стандартам.
 
Обобщенный опыт государственного регулирования в системе управления качественных особенностей товаров, гармонизации его международным и национальным стандартам.
 
Is generally the experience of state regulation in system management of quality particular goods and him unification to international and national standards.

Д. А. Міщенко

к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ВЗАЄМОУЗГОДЖЕНІСТЬ ДІЙ ДЕРЖАВИ У ПЕРЕБУДОВІ ГАЛУЗЕВОЇ СТРУКТУРИ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА У ВІДПОВІДНОСТІ ДО ВИКЛИКІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

У статті розглядаються теоретичні засади інтеграції у аграрному секторі економіки, проведено аналіз закордонного досвіду здійснення інтеграційних процесів у сільському господарстві, наведено основні переваги інтеграції у аграрному секторі.
 
Theoretical principles of integration in the agrarian sector of economy are examined in the article, the analysis of oversea experience of realization of integration processes is conducted in agriculture, basic advantages of integration are resulted in an agrarian sector.

С. А. Матійко

к.держ.упр., Мелітопольський інститут державного та муніципального управління КПУ

СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ'ЯЗКІВ У ТРАНСПОРТНІЙ СИСТЕМІ

У статті розкрито складові елементи механізму державного регулювання зв"язків у транспортній системі.

In the article the component elements of mechanism of the state adjusting of communications are exposed in the transporting system.

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Кобець А. С.

головний редактор, д.держ.упр., професор, ректор Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Приходько І. П.

заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, завідуючий кафедрою обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Андрієнко М. В.

доктор наук з державного управління, доцент, начальник науково-дослідного центу захолів цивільного захисту

Антонов А. В.

д.держ.упр., професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Бондарчук Н. В.

д.держ.упр., професор кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Безугла Л. С.

к.е.н., доцент кафедри маркетингу Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Васільєва Л. М.

д.держ.упр., професор кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Вікторов В. Г.

д. ф. наук, професор кафедри філософії, соціології та історії Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Вініченко І. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Драган І. О.

д.держ.упр., с.н.с., проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Дацій Н. В.

д.держ.упр., професор, завідуюча кафедрою Київського національного лінгвістичного університету

Демчук Н. І.

д.е.н., професор кафедри фінансів та банківської справи Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Левченко Н. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Запорізького національного технічного університету

Литвин Ю. О.

д.держ.упр., професор кафедри економічної теорії та економіки підприємств Академії муніципального управління

Міщенко Д. А.

д.держ.упр., професор кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри державної служби інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри менеджменту організацій Дніпровського державного аграрно-економічного університету