Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 1

Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 19

Державне управління: удосконалення та розвиток № 6, 2021

DOI: 10.32702/2307-2156.2021.6

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.6.1

О. В. Євсюкова

д. держ. упр., доцент кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

ЦИФРОВА СПРОМОЖНІСТЬ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

О. Evsyukova

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Public Governance and Public Service, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

DIGITAL CAPACITY OF TERRITORIAL COMMUNITIES IN UKRAINE: PROBLEMS AND PROSPECTS

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.6.29

І. В. Іжутова

начальник кафедри стратегічних комунікацій навчально-наукового центру стратегічних комунікацій у сфері забезпечення національної безпеки та оборони, Національний університет оборони України імені Івана Черняховського, м. Київ

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ЗАСАД ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ СИСТЕМИ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ У СФЕРІ ОБОРОНИ УКРАЇНИ

I. Izhutova

Chief of the Department of Training Section of the educational and research center of strategic communications in the sphere of security and defense of the National Defence University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi, Kyiv

PROPOSALS CONCERNING IMPROVEMENT OF STRUCTURAL AND LEGISLATIVE BASIS OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF STRATEGIC COMMUNICATIONS IN DEFENCE OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.6.30

І. П. Динник

к. держ. упр., асистент кафедри публічного управління та адміністрування, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВИ У СУЧАСНОМУ СВІТІ

I. Dynnyk

PhD in Public Administration, Assistant of the Department of Public Administration, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

MECHANISMS OF DEVELOPMENT AND FUNCTIONING OF THE STATE IN THE MODERN WORLD

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.6.31

А. Г. Розсказов

к. держ. упр., доцент кафедри публічної служби та управління навчальними й соціальними закладами, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

ТЕОРЕТИЧНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ ПРОЦЕСУ СТАЖУВАННЯ

A. Rozskazov

PhD in Public Administration, Associate Professor of the Department of Public Service and Management of Educational and Social Institutions, Luhansk Taras Shevchenko National University

THEORETICAL AND LEGAL ASPECT OF THE INTERNSHIP PROCESS

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.6.32

Т. В. Арбузова

к. е. н., доцент,доцент кафедри публічного управління, адміністрування та міжнародної економіки, Білоцерківський національний аграрний університет

В. І. Панасюк

к. е. н., доцент,доцент кафедри публічного управління, адміністрування та міжнародної економіки, Білоцерківський національний аграрний університет

ФОРМУВАННЯ ПУБЛІЧНОГО ХАРАКТЕРУ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ

T. Arbuzova

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of the Department of public management, administration and international economics, Bila Tserkva National Agrarian University

V. Panasiuk

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of the Department of public management, administration and international economics, Bila Tserkva National Agrarian University

FORMATION OF THE PUBLIC NATURE OF THE STATE AGRARIAN POLICY

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.6.33

Н. В. Опар

к. держ. упр., доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ НАДАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

N. Opar

PhD in Public Administration, Associate Professor of the Department of Records Management and Information Activity, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas

THEORETICAL FUNDAMENTALS OF ELECTRONIC SERVICES PROVIDENCE IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.6.34

М. В. Макаренко

к. мед. н., здобувач наукового ступеня доктора наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, директор клініки ММ-дентал

НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОЇ ЕПІДЕМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ

M. Makarenko

PhD in Medical Sciences, Сandidate for a degree of Doctor of Science, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Director of MM-Dental Clinic

SCIENTIFIC APPROACHES TO THE ORGANIZATION OF PREVENTIVE MEASURES IN THE CONDITIONS OF AN UNSTABLE EPIDEMIC SITUATION

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.6.35

Ю. В. Золотницька

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Поліський національний університет, м. Житомир

О. А. Опалов

к. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування ім. М.П. Поліщука, Поліський національний університет, м. Житомир

П. В. Піонтківський

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Поліський національний університет, м. Житомир

РОЗВИТОК ТЕОРІЙ МОТИВАЦІЇ ДО ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ: ІСТОРИЧНИЙ КОНЦЕПТ

Y. Zolotnytska

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economic Theory, Intellectual Property and Public Administration, Polissia National University, Zhytomyr

O. Opalov

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management of Organizations and Administration named by M.P. Polishchuk, Polissya National University, Zhytomyr

P. Piontkivskyi

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economic Theory, Intellectual Property and Public Administration, Polissia National University, Zhytomyr

DEVELOPMENT OF MOTIVATION THEORIES FOR CIVIL SERVICE: HISTORICAL CONCEPT

DOI: 10.32702/2307-2156-2021.6.100

Я. В. Сандрачук

аспірант, ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

РОЗВИТОК НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮСТИЦІЇ ЯК ФАКТОР ПОСИЛЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ЗАКОННІСТЮ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

Y. Sandrachuk

Postgraduate student of the State Institution of Higher Education University of Educational Management National Academy of Educational Sciences of Ukraine

DEVELOPMENT OF NORMATIVE-LEGAL REGULATION OF ADMINISTRATIVE JUSTICE AS A FACTOR OF STRENGTHENING CONTROL OVER LEGALITY OF PUBLIC POWER IN UKRAINE


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 105

Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 190

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Open_Access

Crossref Member Badge

Редакційна колегія

Кобець Анатолій Степанович

головний редактор, доктор наук з державного управління, ректор, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Васільєва Леся Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гришова Інна Юріївна

доктор економічних наук, професор, Педагогічний Університет Цзянсу, Китай

Дєгтяр Олег Андрійович

доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова

Домбровська Світлана Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, начальник навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України

Коваль Яна Сергіївна

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Логвінов Валерій Григорович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом

Приходько Ігор Павлович

доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний Університет

Пугач Андрій Миколайович

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Ромін Андрій Вячеславович

доктор наук з державного управління, доцент, начальник факультету Пожежної безпеки, Національний університет цивільного захисту України

Садковий Володимир Петрович

доктор наук з державного управління, професор, ректор, Національний університет цивільного захисту України

Сиченко Віктор Володимирович

доктор наук з державного управління, доцент, ректор, Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»

Сорока Світлана Вікторівна

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна

Ульянченко Юрій Олександрович

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри економічної політики та менеджменту, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Шведун Вікторія Олександрівна

доктор наук з державного управління, старший науковий дослідник, завідувач кафедри менеджменту навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України