Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 1

Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 19

Державне управління: удосконалення та розвиток № 6, 2020

DOI: 10.32702/2307-2156.2020.6

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.6.1

Л. В. Антонова

д. держ. упр., професор, професор кафедри обліку і аудиту, Чорноморський національний університет ім. П. Могили, м. Миколаїв, Україна

О. М. Штирьов

к. держ. упр., доцент, завідувач кафедри місцевого самоврядування та регіонального розвитку, Інститут державного управління Чорноморського національного університету ім. П. Могили, м. Миколаїв, Україна

КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОЦЕСІ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ З ІНСТИТУТАМИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

L. Antonova

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Professor of the Department of Accounting and Auditing, Petro Mohyla Black Sea National University

O. Shtyrov

PhD in Public Administration, Associate Professor, Institute of Public Administration, Petro Mohyla Black Sea National University

COMMUNICATIVE TECHNOLOGIES IN THE PROCESS OF INTERACTION OF PUBLIC AUTHORITIES WITH INSTITUTIONS OF CIVIL SOCIETY

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.6.2

В. В. Євдокимов

д. е. н., професор, Державний університет «Житомирська політехніка»

ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНИЙ АПАРАТ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

V. Ievdokymov

Doctor of Economic Sciences, Professor, Zhytomyr Polytechnic State University

CONCEPTUAL AND CATEGORICAL APPARATUS OF STATE POLICY IN THE FIELD OF LAW ENFORCEMENT

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.6.50

М. І. Дяченко

к.с.-г.н., доцент кафедри публічного управління та адміністрування Уманський національний університет садівництва, м. Умань, Черкаська область

І. В. Чукіна

к. е. н., викладач кафедри публічного управління та адміністрування,Уманський національний університет садівництва, м.Умань, Черкаська область

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПАЛАНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

M. Dyachenko

PhD in Agricultural Sciences, Associated Professor of the Department of Public Management and Administration, Uman National University of Horticulture, Uman, Cherkasy region

I. Chukina

PhD in Economics, Lecturer in the Department of Public Administration and Administration and Administration, Uman National University of Horticulture, Uman, Cherkasy region

CURRENT SITUATION AND PROSPECTS OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE PALANSK RURAL UNITED TERRITORIAL COMMUNITY

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.6.51

Ю. В. Золотницька

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Поліський національний університет, м. Житомир

О. А. Опалов

к. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування ім. М.П. Поліщука,Поліський національний університет, м. Житомир

О. В. Захаріна

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління,Поліський національний університет, м. Житомир

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ: ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИЙ АСПЕКТ

Y. Zolotnytska

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of economic theory, intellectual property and public administration, Polissya National University, Zhytomyr

O. Opalov

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of management of organizations and administration named by M.P. Polishchuk, Polissya National University, Zhytomyr

O. Zaharina

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of economic theory, intellectual property and public administration, Polissya National University, Zhytomyr

PUBLIC MANAGEMENT OF RURAL AREAS’ SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN UKRAINE: EUROPEAN INTEGRATION ASPECT

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.6.52

Р. В. Палагусинець

к. е. н., заступник керівника відділу Управління забезпечення міжпарламентськихзв’язків Апарату Верховної ради України

ДИПЛОМАТИЧНА СЛУЖБА В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Rostyslav Palagusynets

PhD in Economics, Deputy Head of Division, Inter-Parliamentary Relations Directorate of the Parliament of Ukraine

DIPLOMATIC SERVICE IN THE FRAMEWORK OF PUBLIC ADMINISTRATION

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.6.53

С. П. Кошова

старший викладач кафедри управління охороною здоров’я Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ АДАПТИВНОГО НАВЧАННЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

S. P. Koshova

senior lecturer of Healthcare Management Department Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Kyiv, Ukraine

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF CIVIL SERVANTS’ ADAPTIVE TRAINING

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.6.54

О. О. Усаченко

к. держ. упр., науковий співробітник,Науково-організаційний відділ військової частини А4444

Л. М. Родченко

д. держ. упр., професор, професор кафедри менеджменту, Донбаська державна машинобудівна академія

І. Ю. Родченко

к. держ. упр., головний державний інспектор, Координаційно-моніторингова митниця Державної митної служби України

ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОБОРОННОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Ol. Usachenko

PhD in Public Administration, Researcher, Scientific and Organizational Department of Military Unit A4444

L. Rodchenko

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Professor of the Department of Management, Donbass State Machine-Building Academy

I. Rodchenko

PhD in Public Administration, Chief State Inspector, Coordination and Monitoring Customs of the State Customs Service of Ukraine

FEATURES OF FINANCING INNOVATION ACTIVITIES OF THE DEFENSE INDUSTRY

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.6.100

В. А. Чигринський

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України

ПОЛІТИКО-ПРАВОВЕ ПРОЕКТУВАННЯ ТА ДЕРЖАВНЕ КОНСТРУЮВАННЯ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ІСПАНІЇ: УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

V. Chyhrynskyi

Postgraduate student of the Department of European integration and globalization and management of national security, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

POLITICAL AND LEGAL DESIGN AND STATE CONSTRUCTION OF SPAIN'S NATIONAL SECURITY SYSTEM: LESSONS FOR UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.6.101

О. С. Білик

аспірант кафедри економіки, підприємництва та фінансів,Бердянський державний педагогічний університет

УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

O. Bilyk

Postgraduate student of the Department of Economics, Entrepreneurship and Finance, Berdyansk State Pedagogical University

MANAGEMENT OF INNOVATIVE ACTIVITY OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.6.102

О. В. Коваленко

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ КІБЕРБЕЗПЕКИ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ДЕРЖАВНОГО БУДІВНИЦТВА

O. Kovalenko

Postgraduate student of the Department of European integration and globalization and management of national security, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

CONCEPTUAL FUNDAMENTALS OF THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL CYBER SECURITY SYSTEM OF UKRAINE AT THE CURRENT STAGE OF STATE BUILDING

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.6.300

О. І. Пархоменко-Куцевіл

д. держ. упр, професор, завідувач кафедри публічного адміністрування, Навчально-науковий інституту міжнародних відносин та соціальних наук Міжрегіональної Академії управління персоналом

РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ “ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ПОЛІТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ” (АВТОР - ОРЕЛ М. Г., Д. ДЕРЖ. УПР.)

O. Parkhomenko-Kutsevil

Doctor of science of public administration, Professor, Head of the department of public administration, Educational and Scientific Institute of International Relations and Social Sciences of the InterRegional Academy of Personnel Management

REVIEW OF THE BOOK “THE THEORETICAL BASIS OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE SPHERE OF POLITICAL SECURITY” (AUTHOR: OREL M., DOCTOR OF SCIENCES IN PUBLIC ADMINISTRATION)


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 105

Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 190

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Open_Access

Crossref Member Badge

Редакційна колегія

Кобець Анатолій Степанович

головний редактор, доктор наук з державного управління, ректор, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Васільєва Леся Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гришова Інна Юріївна

доктор економічних наук, професор, Педагогічний Університет Цзянсу, Китай

Дєгтяр Олег Андрійович

доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова

Домбровська Світлана Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, начальник навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України

Коваль Яна Сергіївна

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Логвінов Валерій Григорович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом

Приходько Ігор Павлович

доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний Університет

Пугач Андрій Миколайович

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Ромін Андрій Вячеславович

доктор наук з державного управління, доцент, начальник факультету Пожежної безпеки, Національний університет цивільного захисту України

Садковий Володимир Петрович

доктор наук з державного управління, професор, ректор, Національний університет цивільного захисту України

Сиченко Віктор Володимирович

доктор наук з державного управління, доцент, ректор, Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»

Сорока Світлана Вікторівна

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна

Ульянченко Юрій Олександрович

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри економічної політики та менеджменту, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Шведун Вікторія Олександрівна

доктор наук з державного управління, старший науковий дослідник, завідувач кафедри менеджменту навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України