Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 1

Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 19

Державне управління: удосконалення та розвиток № 6, 2019

DOI: 10.32702/2307-2156.2019.6

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.6.1

О. І. Васильєва

д. держ. упр., професор, професор кафедри публічного управління та публічної службиНаціональної академії державного управління при Президентові України

Н. В. Васильєва

д. держ. упр., доцент, професор кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містомНаціональної академії державного управління при Президентові України

КОРУПЦІЯ - ОДНА З НАЙАКТУАЛЬНІШИХ ПРОБЛЕМ СУЧАСНОСТІ

O. Vasylieva

Doctor of Science in Public Administration, professor, professor of Public Administration and Public Service Department of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

N. Vasylieva

Doctor of Science in Public Administration, associate professor, professor of Regional Administration, Local Self-Government and Urban Management Department of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

CORRUPTION IS ONE OF THE MOST IMPORTANT PROBLEMS OF MODERNIZATION

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.6.2

М. І. Іщенко

доктор економічних наук, професор кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування,Криворізький національний університет

В. С. Адамовська

кандидат економічних наук, доценткафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адмініструванняКриворізький національний університет

Г. М. Краснова

магістрант кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адмініструванняКриворізький національний університет

ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Nikolay Ishchenko

Doctor of Economics, ProfessorKrivoy Rog National University

Victoriia Adamovska

Candidate of Economic Sciences, Associate ProfessorKrivoy Rog National University

Anna Krasnova

master student, Krivoy Rog National University

FEATURES ASSESS THE EFFECTIVENESS OF MANAGEMENT DECISIONS BY LOCAL GOVERNMENTS

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.6.3

В. С. Толуб’як

д. н. держ. упр., доцент, професор кафедри менеджменту та публічного управління Тернопільського національного економічного університету

Ю. Г. Королюк

д. н. держ. упр., доцент, професор кафедри економічної кібернетики та міжнародних економічних відносин Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ

ПОЛІТИКА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ЗАГРОЗ

V. S. Tolub’iak

Doctor of Sciences in Public Administration, Docent, Professor at the Department of Management and Public Administration, Ternopil National Economic University

Yu. H. Koroliuk

Doctor of Sciences in Public Administration, Docent, Professor of the Department of Economic Cybernetics and International Economic Relations, Chernivtsi Institute of Trade and Economics KNUTE

THE POLICY OF ECONOMIC SECURITY OF UKRAINE IN CONDITIONS OF GLOBAL THREATS

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.6.30

О. Г. Бондаренко

кандидат наук з державного управління, доцент, докторантНаціональної академії Національної гвардії України

С. В. Бєлай

доктор наук з державного управління, професор, старший науковий співробітник Науково-дослідного центру службово-бойової діяльності НГУНаціональної академії Національної гвардії України

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ СПІЛЬНИХ ДІЙ СИЛ БЕЗПЕКИ ПРИ РЕАГУВАННІ НА КРИЗОВІ СИТУАЦІЇ

O. G. Bondarenko

PhD, Associate Professor, Doctoral Student, National Academy of the National Guard of Ukraine

S. V. Belai

Dr, Professor, Major Reasercher, National Academy of the National Guard of Ukraine

METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF RESEARCHING THE PUBLIC ADMINISTRATUIN OF LOGISTIC SUUHJRN OF SECURITY FORCES’ JOINT ACTIONS IN RESPONSE THE CRISIS SITUATIONS

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.6.31

T. Kravchinska

PhD of Sciences in Pedagogy, associate Professor of Philosophy and Education of Adults Department of the Central Institute Of Postgraduate Education of the State Higher Educational Institution «University of educational management» National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

STATE MANAGEMENT OF PRESCHOOL EDUCATION IN DEVELOPMENT IN DOMESTIC AND FOREIGN LITERATURE

Т. С. Кравчинська

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри філософії і освіти дорослих Центральний інститут післядипломної освіти Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України, м. Київ

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ У ВІТЧИЗНЯНІЙ І ЗАРУБІЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.6.32

О. О. Скорик

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та підприємництва,Черкаський державний технологічний університет

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ПРОЕКТУВАННЯ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

A. A. Skorik

PhD, Associate Professor of economics and entrepreneurshipCherkasy State Technological University

CONCEPTUAL BASES OF ORGANIZATIONAL DESIGNING IN PUBLIC MANAGEMENT

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.6.79

Ю. В. Гаврилечко

аспірант кафедри маркетингу,Київський національний торговельно-економічний університет, Київ

ЦІНА ЯК СКЛАДОВА МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ СУБ’ЄКТА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Y. V. Gavrilechko

Post-graduate of the Department of Marketing,Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

PRICE AS A MARKETING STRATEGY COMPONENT ОF PUBLIC PUBLIC ADMINISTRATION SUBJECT

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.6.80

Ю. М. Семенова

аспірант Національного Університету водного господарства та природокористування

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ЗАКОННОГО ВОДОКОРИСТУВАННЯ

Y. M. Semenova

National University of Water and Environmental Engineering, Post-Graduated Student

INVESTIGATING OF THE PROBLEMS OF LEGAL WATER RESOURCES USE DEMANDS COMPLIANCE

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.6.81

В. А. Швець

аспірант Міжрегіональної академії управління персоналом

СПЕЦИФІКА РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Valerii Shvets

Postgraduate Student of the Interregional Academy of Personnel Management

SPECIFICITY OF IMPLEMENTATION OF ENVIRONMENTAL POLICY AT THE REGIONAL LEVEL


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 105

Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 190

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Open_Access

Crossref Member Badge

Редакційна колегія

Кобець Анатолій Степанович

головний редактор, доктор наук з державного управління, ректор, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Васільєва Леся Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гришова Інна Юріївна

доктор економічних наук, професор, Педагогічний Університет Цзянсу, Китай

Дєгтяр Олег Андрійович

доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова

Домбровська Світлана Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, начальник навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України

Коваль Яна Сергіївна

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Логвінов Валерій Григорович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом

Приходько Ігор Павлович

доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний Університет

Пугач Андрій Миколайович

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Ромін Андрій Вячеславович

доктор наук з державного управління, доцент, начальник факультету Пожежної безпеки, Національний університет цивільного захисту України

Садковий Володимир Петрович

доктор наук з державного управління, професор, ректор, Національний університет цивільного захисту України

Сиченко Віктор Володимирович

доктор наук з державного управління, доцент, ректор, Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»

Сорока Світлана Вікторівна

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна

Ульянченко Юрій Олександрович

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри економічної політики та менеджменту, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Шведун Вікторія Олександрівна

доктор наук з державного управління, старший науковий дослідник, завідувач кафедри менеджменту навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України