Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 1

Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 19

Державне управління: удосконалення та розвиток № 6, 2018

К. А. Андрющенко

д. е. н., професор кафедри економіки підприємств, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ПРОГРАМ ЩОДО ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ

Kateryna Andriushchenko

D.S. (Economics and Management of National Economy), Professor of the Enterprise Economic Department of KNEU

INTERNATIONAL EXPERIENCE OF APPLICATION OF STATE PROGRAMS ON SUPPORT OF DEVELOPMENT OF RESTORED SOURCES OF ENERGY

М. Ф. Аверкина

доктор економічних наук, професор кафедри економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій, Національний університет «Острозька академія»

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ ПОРТУГАЛІЇ В РУСЛІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ МІСТ

M. F. Averkyna

Doctor of economic sciences, professor of Economics and Mathematical Modeling and Information Technologies Department of The National University of Ostroh Academy

FOREING EXPERIENCE OF FORMATION THE REGIONAL POLICY RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT IN PORTUGAL FOR PROVIDING THE URBAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT

О. А. Шлапак

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та поведінкової економіки, Донецький національний університет, м. Вінниця

СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО КОМУНІКАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА

O. A. Shlapak

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Management and Behavioral Economics, Donetsk National University, Vinnytsia

MODERN CONCEPTS OF MANAGEMENT AND THEIR IMPACT ON THE OPTIMAL COMMUNICATION ENVIRONMENT

Р. М. Миронова

к. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту та публічного управління, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

О. В. Зоренко

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та публічного управління, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

НАПРЯМИ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ НАДАННЯ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ З УРАХУВАННЯМ ДОСВІДУ ІНШИХ КРАЇН

R. M. Myronova

Ph.D. in economic sciences, Associate Professor , Professor of the Department of Management and Public Administration, Dnipro State Agrarian and Economic University, Dnipro

O. V. Zorenko

Ph.D. in economic sciences, Associate Professor of the Department of Management and Public Administration, Dnipro State Agrarian and Economic University, Dnipro

DIRECTIONS OF REGULATION AND ADJUSTING OF PROCESSES OF GRANT OF PUBLIC SERVICES IN UKRAINE ACCODING TO EXPERIENCE OF OTHER COUNTRIES

А. П. Миколаєц

к. держ. упр., доцент, Міжрегіональна академія управління персоналом

ФОРМУВАННЯ ПРИНЦИПІВ РОЗВИТКУ ГРОМАДСЬКОСТІ В ДЕМОКРАТИЧНІЙ, ПРАВОВІЙ, СОЦІАЛЬНІЙ ДЕРЖАВІ

A. Mikolaets

Ph.D., lecturer Interregional Academy of Personnel Management

FORMATION OF PRINCIPLES FOR PUBLIC DEVELOPMENT IN THE DEMOCRATIC, LEGAL, SOCIAL STATE

М. С. Орлів

кандидат економічних наук, докторант кафедри парламентаризму та політичного менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

КОМПЛЕКСНИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИХ КАДРІВ ОРГАНІВ ВЛАДИ

M. S. Orliv

Ph.D. in Economics, Doctoral Student of Parliamentarism and Political Management Department, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

COMPLEX MECHANISM FOR GOVERNMENT REGULATION OF IN-SERVICE TRAINING FOR SENIOR EXECUTIVES OF PUBLIC AUTHORITIES

К. П. Чорна

кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри господарського, трудового права та цивільно-правових дисциплін, Міжрегіональна Академія управління персоналом, Київ

ЕВОЛЮЦІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У КРИМСЬКОМУ ХАНАТІ (XIII-XV СТ.)

K. Chorna

PhD. of Law, Associated Professor, Professor of the Department of Business law, labour rights and civil-law disciplines, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

THE EVOLUTION OF STATE GOVERNANCE IN THE CRIMEAN KHANATE (XIII-XV CENTURY)

Л. Х. Тихончук

к. держ. упр., доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

ТРАНСФОРМАЦІЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В СФЕРІ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

L. Kh. Tikhonchuk

PhD Public Administration, Associate Professor, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne

TRANSFORMATION OF THE FUNCTIONS OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE SPHERE OF REGULATION OF INTERNATIONAL ECONOMIC ACTIVITY

О. М. Світовий

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

О. В. Митяй

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

Г. О. Коваленко

кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ

O. M. Svitovyi

PhD in Economics, Associate Professor, assistant professor of the Department of Public management and administration, Uman National University of Horticulture, Uman

O. V. Mityay

PhD in Economics, Associate Professor, assistant professor of the Department of Public management and administration, Uman National University of Horticulture, Uman

H. A. Kovalenko

Candidate of Agricultural Science, associated Professor at the Department of Public management and administration. Uman National University of Horticulture, Uman

FUNCTIONS OF THE STATE EMPLOYMENT SERVICE IN THE CONDITIONS OF DECENTRALIZATION OF THE POWER

Т. В. Голобородько

канд. екон. наук., асистент кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування, ДВНЗ «Криворізький національний університет»

О. Д. Дубіна

здобувач вищої освіти ступеня магістр, ДВНЗ «Криворізький національний університет»

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПУБЛІЧНОМУ АДМІНІСТРУВАННІ: ДОСВІД УКРАЇНИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКІ ОРІЄНТИРИ

T. V. Holoborodko

PhD in Economics, Assistant Professor of Accounting, Taxation, Public Administration and Administration, SHEE «Kryvyi Rih National University»

O. D. Dubina

Master of Higher Education Degree, SHEE «Kryvyi Rih National University»

INFORMATION TECHNOLOGIES USE IN PUBLIC ADMINISTRATION: UKRAINE'S EXPERIENCE AND EUROPEAN BENCHMARKS

Н. О. Гаман

кандидат наук з державного управління, старший викладач кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ У ПЕРІОД КРИЗИ

N. O. Haman

Candidate of Sciences in Public Administration, Senior Lecturer of the Department of Marketing, Management and Business Management, Uman State Pedagogical University the name of Pavlo Tychyna

STATE REGULATION OF BANKING INSTITUTIONS IN THE PERIOD OF THE CRISIS

О. А. Касян

аспірант кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

Н. В. Бондарчук

доктор наук з державного управління, професор кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

ЗБІЙ ПОДАТКОВОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ: СУТЬ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ

O. A. Kasian

post-graduate student of the Department of Accounting, Audit and Management of Financial and Economic Security, Dnipro State University of Agriculture and Economics, Dnipro

N. V. Bondarchuk

Doctor of Public Administration, Professor of Accounting, Audit and Financial and Economic Security Management, Dnipro State University of Agriculture and Economics, Dnipro

THE FAILURE OF THE TAX MECHANISM OF PUBLIC ADMINISTRATION IN AGRICULTURE: THE ESSENCE OF THE PROBLEM AND THE WAYS OF ITS SOLUTION

О. С. Решетнікова

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

СУЧАСНА ТАРИФНА ПОЛІТИКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ СТИМУЛЮЮЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДЛЯ ТЕПЛОПОСТАЧАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. S. Reshetnikova

Postgraduate, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

MODERN TARIFF POLICY AND THE INTRODUCTION OF INCENTIVE REGULATION FOR DISTRICT HEATING ENTERPRISES

І. Б. Якайтіс

здобувач, Івано-Франківський університет нафти і газу, м. Івано-Франківськ

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕХAНIЗМIВ ДЕРЖAВНОГО УПРAВЛIННЯ IННОВAЦIЙНИМ РОЗВИТКОМ ОCВIТИ ТA НAУКИ В УКРAЇНI

I. Yakaytis

Applicant, Ivano-Frankivsk University of Oil and Gas, Ivano-Frankivsk

METHODICAL ASPECTS OF EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF MECHANISMS OF STATE PROMOTION BY INNOVATIVE DEVELOPMENT OF CURRENT INNOVATION IN UKRAINE

O. F. Caracasidi

postgraduate, Interregional Academy of Personnel Management Kyiv

LOCAL SELF-GOVERNMENT: BASIC BASES AND MODELS OF FUNCTIONING IN MODERN SOCIETIES

О. Ф. Каракасіді

аспірантка, Міжрегіональна Академія управління персоналом, м. Київ

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ: БАЗОВІ ЗАСАДИ ТА МОДЕЛІ ФУНКЦІОНУВАННЯ У СУЧАСНИХ СУСПІЛЬСТВАХ


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 105

Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 190

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Open_Access

Crossref Member Badge

Редакційна колегія

Кобець Анатолій Степанович

головний редактор, доктор наук з державного управління, ректор, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Васільєва Леся Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гришова Інна Юріївна

доктор економічних наук, професор, Педагогічний Університет Цзянсу, Китай

Дєгтяр Олег Андрійович

доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова

Домбровська Світлана Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, начальник навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України

Коваль Яна Сергіївна

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Логвінов Валерій Григорович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом

Приходько Ігор Павлович

доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний Університет

Пугач Андрій Миколайович

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Ромін Андрій Вячеславович

доктор наук з державного управління, доцент, начальник факультету Пожежної безпеки, Національний університет цивільного захисту України

Садковий Володимир Петрович

доктор наук з державного управління, професор, ректор, Національний університет цивільного захисту України

Сиченко Віктор Володимирович

доктор наук з державного управління, доцент, ректор, Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»

Сорока Світлана Вікторівна

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна

Ульянченко Юрій Олександрович

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри економічної політики та менеджменту, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Шведун Вікторія Олександрівна

доктор наук з державного управління, старший науковий дослідник, завідувач кафедри менеджменту навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України