Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 1

Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 19

Державне управління: удосконалення та розвиток № 6, 2016

Л. О. Матвейчук

к. е. н., доцент, докторант, Національна академія державного управління при Президентові України

О. М. Соколова

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління національним господарством та економічної політики, Національна академія державного управління при Президентові України

ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД У РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОГО ФОРМАТУ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ УКРАЇНИ

L. O. Matvejciuk

PhD in Economics, Associate Professor, Doctoral Student, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

O. M. Sokolova

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Governance of National Economy and Economic Policy, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

INNOVATIVE APPROACH FOR THE E-FORMAT DEVELOPMENT IN UKRAINIAN PUBLIC ADMINISTRATION

І. О. Кульчій

кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри державного управління і права Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

А. А. Штепа

студентка 4 курсу гуманітарного факультету Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК СИСТЕМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: ДОСВІД КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Inna Kulchiy

PhD in public administration, associate professor, associate professor of the department of public administration and law in Poltava National Technical Yuri Kondratyuk university, Poltava

Alla Shtepa

The student of the fourth year of Humanitarian department in Poltava National Technical Yuri Kondratyuk university, Poltava

THE FORMATION AND ADVANCEMENT OF LOCAL AUTHORITY: THE EXPERIENCE OF EUROPEAN UNION COUNTRIES

А. О. Надежденко

к. держ. упр, завідувач кафедри раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища, Маріупольський державний університет, м. Маріуполь

Н. О. Чечета

магістр, Маріупольський державний університет, м. Маріуполь, Таврійський державний агротехнологічний університет, м. Мелітополь

ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ (ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ)

A. A. Nadezhdenko

Candidate of Science in Public Administration, Chief of Department of Rational Use of Natural Resources and Environment Protection Chair, Mariupol State University, Mariupol

N. O. Checheta

master, Mariupol State University, Mariupol, Tavria State Agrotechnological University, Melitopol

ЕCOLOGICAL POLICY OF UKRAINE (ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC ASPECTS)

С. М. Приліпко

к. е. н., доцент, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

НЕПРИБУТКОВИЙ СТАТУС СУБ’ЄКТІВ ОБСЛУГОВУЮЧОЇ КООПЕРАЦІЇ МАЛИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ

S. M. Prylipko

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Public Management and Administration, Uman National University of Horticulture, Uman

THE NON-PROFIT STATUS OF SERVICE COOPERATIVE ENTITIES OF SMALL AGRICULTURAL COMMODITY PRODUCERS

Р. О. Баранов

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України

ПРОТИДІЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ЗЛОЧИННИХ ДОХОДІВ ТА ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ З ВИКОРИСТАННЯМ ВІРТУАЛЬНИХ ВАЛЮТ

R. O. Baranov

Postgraduate student of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

COMBATING MONEY LAUNDERING AND TERRORIST FINANCING USING VIRTUAL CURRENCIES

Т. А. Федоренко

аспірант кафедри управління охороною суспільного здоров’я, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ПРАВО ГРОМАДЯН НА УЧАСТЬ У ФОРМУВАННІ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

T. A. Fedorenko

Ph.D. student of the Department of Public Health Management, the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

THE RIGHT OF CITIZENS TO PARTICIPATE IN THE FORMATION AND IMPLEMENTATION OF PUBLIC POLICY IN THE HEALTH CARE SPHERE

С. О. Баранов

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України

ОСНОВНІ МЕТОДИ ВПЛИВУ ДЕРЖАВИ НА ТІНЬОВУ ЕКОНОМІКУ

S. O. Baranov

Postgraduate student of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

BASIC METHODS STATE INFLUENCE ON SHADOW ECONOMY


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 105

Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 190

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Open_Access

Crossref Member Badge

Редакційна колегія

Кобець Анатолій Степанович

головний редактор, доктор наук з державного управління, ректор, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Васільєва Леся Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гришова Інна Юріївна

доктор економічних наук, професор, Педагогічний Університет Цзянсу, Китай

Дєгтяр Олег Андрійович

доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова

Домбровська Світлана Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, начальник навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України

Коваль Яна Сергіївна

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Логвінов Валерій Григорович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом

Приходько Ігор Павлович

доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний Університет

Пугач Андрій Миколайович

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Ромін Андрій Вячеславович

доктор наук з державного управління, доцент, начальник факультету Пожежної безпеки, Національний університет цивільного захисту України

Садковий Володимир Петрович

доктор наук з державного управління, професор, ректор, Національний університет цивільного захисту України

Сиченко Віктор Володимирович

доктор наук з державного управління, доцент, ректор, Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»

Сорока Світлана Вікторівна

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна

Ульянченко Юрій Олександрович

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри економічної політики та менеджменту, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Шведун Вікторія Олександрівна

доктор наук з державного управління, старший науковий дослідник, завідувач кафедри менеджменту навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України