EnglishНа русском

Державне управління: удосконалення та розвиток № 6, 2013

М. А. Міненко

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту Київського національного торговельно-економічного університету

ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В СУЧАСНІ МОДЕЛІ РЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬСТВА

M. Minenko

Ph.D of economic science, professor of the department of management of the Kyiv national trade-economical university

TRANSFORMATION OF THE GOVERNANCE INTO MODERN MODEL OF REGULATION OF THE SOCIETY

І. Я. Погрібний

д. е. н., зав кафедрою бухгалтерського обліку та аудиту, ВФЕУ

ОКРЕМІ ОСОБЛИВОСТІ АУДИТУ ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ (НА ПРИКЛАДІ ОДНІЄЇ З СФЕР ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА - ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ)

I. Ya. Pogribniy

d. e. n., zav by the department of record-keeping and audit, VFEU

SEPARATE FEATURES OF AUDIT ARE AT INTRODUCTION OF INVESTMENT PROJECTS (ON THE EXAMPLE OF ONE OF SPHERES OF ZHITLOVO-KOMUNAL'NOGO ECONOMY - HANDLING HARD DOMESTIC WASTES)

Д. В. Кіслов

кандидат політичних наук, докторант Національної академії державного управління при Президентові України, доцент кафедри маркетингу та реклами Київського національного торговельно-економічного університету, м. Київ

ВОЄННО-ПОЛІТИЧНИЙ МАРКЕТИНГ ТА ЙОГО МІСЦЕ В РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Denis Kislov

PhD in Political Science student of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, assistant professor of marketing and advertising Kyiv National Trade and Economic University

MILITARY-POLITICAL MARKETING AND ITS PLACE IN THE IMPLEMENTATION GOVERNMENT

В. М. Бєлоусов

здобувач Академії муніципального управління м. Київ

МЕХАНІЗМИ УСУНЕННЯ РИЗИКІВ У ПРОЦЕСІ РЕФОРМУВАННЯ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ

Vitaliy Belousov

Researcher Municipal Management Academy, Kyiv

MECHANISMS OF RISK IN THE REFORM OF THE PENSION SYSTEM IN UKRAINE

В. М. Белоусов

соискатель Академии муниципального управления, г. Киев

МЕХАНИЗМЫ УСТРАНЕНИЯ РИСКОВ В ПРОЦЕССЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ В УКРАИНЕ

Л. М. Бєлкін

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, директор ТОВ «Газета», Донецька область

КЛАСИФІКАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОВАДЖЕНЬ У КОНТЕКСТІ ШИРОКОГО РОЗУМІННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

L. M. Belkin

Ph.D., Senior Scientist, Director of «Gazeta Ltd», Donetsk region

ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS CLASSIFICATION IN CONTEXT BROAD UNDERSTANDING OF THE ADMINISTRATIVE PROCESS IN PUBLIC ADMINISTRATION

В. І. Андріяш

кандидат політичних наук, доцент, докторант кафедри державної служби, Інститут державного управління, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

СУБСИДІАРНА МОДЕЛЬ ЕТНОПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

V. I. Andriyash

PhD in Political Science, Associate Professor, postdoctoral student at the Department of civil service at the Institute of Public Administration at the Petro Mohyla Black Sea State University, Mykolaiv

SUBSIDIARITY MODEL ETHNIC UKRAINE

О. К. Ткачова

к. н. держ. упр., доцент, Академія митної служби України

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНСТИТУЦІЙНИХ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ МИТНОЮ СПРАВОЮ

O. K. Tkachova

PhD in Public Administration, associate professor of of department of higher mathematics and computer science, Academy of customs service of Ukraine

THE THEORETICAL BASIS OF THE INSTITUTIONAL MECHANISMS OF PUBLIC ADMINISTRATION CUSTOMS BUSINESS

А. В. Євсюкова

студент філософського факультету КНУ ім. Тараса Шевченка

ВПЛИВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ НА ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІ: ДОСВІД СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

A. V. Ievsiukova

student philosophical faculty of Kiev University Taras Shevchenko

THE INFLUENCE OF THE EDUCATIONAL PROCESS FOR THE FORMATION OF POLITICAL SOCIALIZATION OF YOUTH: THE EXPERIENCE OF THE UNITED STATES OF AMERICA TO UKRAINE

В. В. Олійник

к. пед. н., докторант, ДВНЗ "Університет менеджменту освіти"

НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Vladimir V. Oleinik

Ph.D. in education, doctoral, University Education Management

PUBLIC ADMINISTRATION AREAS OF INNOVATION DEVELOPMENT OF POSTGRADUATE EDUCATION IN UKRAINE

Д. О. Березовський

аспірант, Донецький державний університет управління

МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД МОНІТОРИНГУ ТА КОНТРОЛЮ

D. O. Berezovsky

graduate student, Donetsk State University of Management

MODELS OF FORMATION OF EFFECTIVE SYSTEM OF PUBLIC MANAGEMENT: FOREIGN PRACTICES OF MONITORING AND CONTROL

А. О. Бондар

здобувач Академії муніципального управління

СВІТОВИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

Andriy O. Bondar

Researcher Academy of Municipal Management

INTERNATIONAL EXPERIENCE OF PUBLIC ADMINISTRATION ECONOMIC SECURITY AND ITS USE IN UKRAINE

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Open_Access

Crossref Member Badge

Редакційна колегія

Кобець А. С.

головний редактор, д.держ.упр., професор, ректор Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Приходько І. П.

заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, завідуючий кафедрою обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Андрієнко М. В.

доктор наук з державного управління, доцент, начальник науково-дослідного центу захолів цивільного захисту

Антонов А. В.

д.держ.упр., професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Бондарчук Н. В.

д.держ.упр., професор кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Безугла Л. С.

к.е.н., доцент кафедри маркетингу Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Васільєва Л. М.

д.держ.упр., професор кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Вікторов В. Г.

д. ф. наук, професор кафедри філософії, соціології та історії Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Вініченко І. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Драган І. О.

д.держ.упр., с.н.с., проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Дацій Н. В.

д.держ.упр., професор, завідуюча кафедрою Київського національного лінгвістичного університету

Демчук Н. І.

д.е.н., професор кафедри фінансів та банківської справи Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Кураташвілі А. А.

Доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), Науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, Завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі, Президент Міжнародної Академії соціально-економічних на ук, Президент Міжнародної Академії Політичного менеджменту і Президент Міжнародної Академії Юридичних наук, Дійсний член Нью-Йоркської Академії наук, Академік Академії політичних наук США, Засновник і головний редактор Міжнародного наукового журналу «Прогрес» і Міжнародного наукового журналу «Проблеми Юриспруденції», Член Федерації журналістів

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідуючий відділом, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Левченко Н. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Запорізького національного технічного університету

Литвин Ю. О.

д.держ.упр., професор кафедри економічної теорії та економіки підприємств Академії муніципального управління

Міщенко Д. А.

д.держ.упр., професор кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри державної служби інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри менеджменту організацій Дніпровського державного аграрно-економічного університету