EnglishНа русском

Зміст журналу № 6, 2010

М. І. Мелешко

головний спеціаліст Секретаріату Кабінету Міністрів України

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЗЕРНА І РИНКОВИХ ВІДНОСИН

У статті висвітлено питання державного регулювання ринку зерна, ринкових відносин, визначення специфічних для неї чинників та механізмів, уточнено показники, що його характеризують.

О. Л. Тарасенко

аспірант кафедри європейської інтеграції Національної академії державного управління при Президентові України

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ МОВНОЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

У статті розглянута мовна політика Європейського Союзу (ЄС), як один із пріоритетних напрямів діяльності ЄС з моменту створення. Проаналізовано напрями та шляхи реалізації мовної політики ЄС. Запропоновано основні напрями вдосконалення державної мовної політики України.
 
The article deals with language policy of the European Union (EU) as one of the priorities of the EU since inception. The trends and ways to implement the language policy are analyzed. The basic directions of improving the state language policy in Ukraine are proposed.

О. Б. Білявська

аспірант кафедри державного управління і менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

Досліджено поняття принципів управління ризиками в діяльності органів державної влади. У статті подано характеристику системних і специфічних принципів управління ризиками. Запропонована авторська система принципів управління ризиками в державному управлінні.
 
The concept of principles of management by risks in activity of state structures is investigated. In article it is opened the characteristic of system and specific principles of risk-management. The author offers system of principles of risk-management in the public administration.

І. Л. Гасюк

доцент, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, завідувач кафедри фізичної культури та валеології Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії

СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ В УКРАЇНІ

Статтю присвячено висвітленню соціальних аспектів кадрового забезпечення галузі "Фізична культура і спорт". Досліджено сучасний стан кадрового забезпечення, проаналізовано кваліфікаційно-професійні вимоги до кожної професійної групи фахівців фізичної культури і спорту.

The article it is devoted social aspects of personnel maintenance of activity of branch "Physical training and sports". The current state of personnel maintenance of branch is investigated, qualifying and professional requests to each group of experts of physical training and sports are analysed.

П. В. Іванюта

кандидат економічних наук, завідувач кафедри обліку і аудиту Національної академії статистики обліку та аудиту (Полтавська філія)

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТАТИСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ТОВАРУ

За рахунок здійснення уніфікації первинних документів запропоновано окремі графи по відображенню якісних параметрів продукції для юридичного затвердження якості продукції та створення можливості в подальшомуб а також для поглиблення досліджень якості продукції на державному рівні. 

By proposed separate gpaphs in firsting documents after them unification do writing the quality parameters goods for justice asserting quality goods and creative possible in far perspective, and also for growth research quality goods on the state level.

С. А. Матійко

к.держ.упр., Мелітопольський інститут державного та муніципального управління КПУ

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Обґрунтовано ризики державного регулювання транспортної системи. Визначено основні загальносистемні проблеми державного регулювання розвитку транспортної галузі України.

The risks of the state adjusting of the transporting system are grounded. The basic general system problems of the state adjusting of development of transporting industry of Ukraine are certain.

О. Д. Скопич

аспірант, НАДУ при Президентові України

ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НОРМОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРЕДСТАВНИЦЬКИХ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Обґрунтовано інституційне забезпечення нормотворчої діяльності представницьких органів місцевого самоврядування.

The institute providing of normocreative activity of representative organs of local self-government is grounded.

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Кобець А. С.

головний редактор, д.держ.упр., професор, ректор Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Приходько І. П.

заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, завідуючий кафедрою обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Андрієнко М. В.

доктор наук з державного управління, доцент, начальник науково-дослідного центу захолів цивільного захисту

Антонов А. В.

д.держ.упр., професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Бондарчук Н. В.

д.держ.упр., професор кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Безугла Л. С.

к.е.н., доцент кафедри маркетингу Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Васільєва Л. М.

д.держ.упр., професор кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Вікторов В. Г.

д. ф. наук, професор кафедри філософії, соціології та історії Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Вініченко І. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Драган І. О.

д.держ.упр., с.н.с., проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Дацій Н. В.

д.держ.упр., професор, завідуюча кафедрою Київського національного лінгвістичного університету

Демчук Н. І.

д.е.н., професор кафедри фінансів та банківської справи Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Левченко Н. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Запорізького національного технічного університету

Литвин Ю. О.

д.держ.упр., професор кафедри економічної теорії та економіки підприємств Академії муніципального управління

Міщенко Д. А.

д.держ.упр., професор кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри державної служби інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри менеджменту організацій Дніпровського державного аграрно-економічного університету