Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 1

Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 19

Державне управління: удосконалення та розвиток № 5, 2022

DOI: 10.32702/2307-2156.2022.5

DOI: 10.32702/2307-2156-2022.5.1

О. І. Пархоменко-Куцевіл

д. держ. упр., професор, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування, Університет Григорія Скоровороди в Переяславі

МЕХАНІЗМИ КАДРОВОГО АУДИТУ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ПІД ЧАС ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ ТА КОНФЛІКТІВ

O. Parkhomenko-Kutsevil

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Head of the Department of Public Administration, Hryhoriy Skorovoroda University in Pereyaslav

MECHANISMS OF PERSONNEL AUDIT OF PUBLIC AUTHORITIES DURING MILITARY ACTIONS AND CONFLICTS

DOI: 10.32702/2307-2156-2022.5.2

В. І. Абрамов

д. філос. н., професор, Воєнно-дипломатична академія імені Євгенія Березняка

О. В. Зюзя

аспірант кафедри глобальної та національної безпеки, Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби Київського національного університету імені Тараса Шевченка

УДОСКОНАЛЕНА БАЗОВА МОДЕЛЬ МІЖДЕРЖАВНОГО ПРОТИБОРСТВА З УРАХУВАННЯМ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ

V. Abramov

Doctor of Sciences in Philosophy, Professor, Leading Researcher MilitaryDiplomatic Academy Named AfterYevheniy Bereznyak, Kyiv, Ukraine

O. Ziuzia

Postgraduate student of the Department of Global and National Security, Educational and Scientific Institute of Public Administration and Civil Service of the Taras Shevchenko National University of Kyiv

IMPROVED BASIC MODEL OF INTERSTATE CONFLICT TAKING INTO ACCOUNT CURRENT TRENDS OF THE RUSSIAN-UKRAINIAN WAR

DOI: 10.32702/2307-2156-2022.5.3

З. В. Гбур

д. держ. упр., професор, професор кафедри управління охороною здоров’я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика

Л. В. Галушкіна

магістр з держ. упр., головний спеціаліст відділу права на працю Департаменту моніторингу соціальних прав, Секретаріат Уповноваженого ВРУ з прав людини

О. О. Акімов

д. держ. упр., професор кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ: ФУНКЦІЇ, ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Z. Hbur

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of UkraineKyiv, Ukraine

L. Galushkina

Mаstеr's dеgrее of Public Administration, Chief Specialist of the Department of Right to Work of the Department of Monitoring Social Rights, Secretariat of the Commissioner VRU on human rights

O. Akimov

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor of the Department of Healthcare Management and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine, Kyiv, Ukraine

THE CABINET OF MINISTERS OF UKRAINE: FUNCTIONS, POWERS AND RESPONSIBILITIES

DOI: 10.32702/2307-2156-2022.5.70

Л. І. Бондаренко

аспірант кафедри публічного управління та митного адміністрування,Університет митної справи та фінансів

УДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРНОЇ ПОБУДОВИ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРАЦІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

L. Bondarenko

Postgraduate student of the Department of Public Management and Custom Administration, University of Customs and Finance

IMPROVING THE STRUCTURAL STRUCTURE OF EXECUTIVE BODIES AS A FACTOR IN ENSURING THE EFFICIENCY OF CIVIL SERVANTS

DOI: 10.32702/2307-2156-2022.5.71

О. В. Банчук-Петросова

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри конституційного, міжнародного права та публічно-правових дисциплін Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія", м. Київ

Л. М. Єфіменко

к. держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування, Таврійський державний агротехнологічний університет

ФОРМУВАННЯ ЄДИНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

O. Banchuk-Petrosova

PhD in Public Administration, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Constitutional, International Law and Public Law Disciplines, Kyiv Institute of Intellectual Property and Law of the National University «Odessa Law Academy», Kyiv

L. Yefimenko

PhD in Public Administration, Associate Professor of the Department of Public Administration, Dmytro Motornyi Tavria State Agrotechnological University

FORMATION OF A UNIFIED STATE POLICY IN THE FIELD OF FOREIGN TRADE

DOI: 10.32702/2307-2156-2022.5.100

П. В. Польовий

аспірант, Хмельницький університет управління та права ім. Леоніда Юзькова,начальник відділу управління персоналом та нагород, Чернівецька обласна державна адміністрація

КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОГО СУСПІЛЬСТВА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

P. Polovyi

Postgraduate student, Leonid Yuzkov Khmelnytskyi University of Management and Law, Head of the Department of Personnel Management and Awards, Chernivtsi Regional State Administration

HUMAN RESOURCE POTENTIAL OF PUBLIC AUTHORITY BODIES IN THE DEVELOPMENT OF DIGITAL SOCIETY: A THEORETICAL ASPECT


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 105

Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 190

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Open_Access

Crossref Member Badge

Редакційна колегія

Кобець Анатолій Степанович

головний редактор, доктор наук з державного управління, ректор, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Васільєва Леся Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гришова Інна Юріївна

доктор економічних наук, професор, Педагогічний Університет Цзянсу, Китай

Дєгтяр Олег Андрійович

доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова

Домбровська Світлана Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, начальник навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України

Коваль Яна Сергіївна

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Логвінов Валерій Григорович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом

Приходько Ігор Павлович

доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний Університет

Пугач Андрій Миколайович

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Ромін Андрій Вячеславович

доктор наук з державного управління, доцент, начальник факультету Пожежної безпеки, Національний університет цивільного захисту України

Садковий Володимир Петрович

доктор наук з державного управління, професор, ректор, Національний університет цивільного захисту України

Сиченко Віктор Володимирович

доктор наук з державного управління, доцент, ректор, Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»

Сорока Світлана Вікторівна

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна

Ульянченко Юрій Олександрович

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри економічної політики та менеджменту, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Шведун Вікторія Олександрівна

доктор наук з державного управління, старший науковий дослідник, завідувач кафедри менеджменту навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України