Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 1

Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 19

Державне управління: удосконалення та розвиток № 5, 2020

DOI: 10.32702/2307-2156.2020.5

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.5.1

О. П. Дяченко

д. держ. упр., доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Одеський державний аграрний університет

О. В. Ніколюк

д. е. н., доцент, професор кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

В. Д. Мужайло

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і логістики, Одеська національна академія харчових технологій

ОРГАН КОНСТИТУЦІЙНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ В МЕХАНІЗМІ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ: ДО ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ОКРЕМИХ ФУНКЦІЙ

О. Diachenko

Doctor of Sciences in Public Administration, associate professor, associate professor of department of accounting and taxation, Odessa State Agrarian University

О. Nikoliuk

Doctor of Economic Sciences, associate professor, professor of the Department of Management and Logistics, Odessa National Academy of Food Technologies

V. Muzhailo

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Management and Logistics, Odessa National Academy of Food Technologies

CONSTITUTIONAL JURISDICTION AUTHORITY IN THE MECHANISM OF STATE AUTHORITIES: TO THE ISSUE OF REALIZATION OF INDIVIDUAL FUNCTIONS

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.5.2

Н. М. Левченко

д. держ. упр., професор, професор кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Запорізький національний технічний університет

Л. В. Антонова

професор кафедри обліку і аудиту, Чорноморського національного університету ім. П. Могили, м. Миколаїв, Україна

ЕКОНОМІЧНА ДИПЛОМАТІЯ ЯК ЗАПОРУКА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

N. Levchenko

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Professor of the Department of Business, Trade and Stock Exchanges, Zaporizhzhya National Technical University

L. Antonova

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Professor of the Department of Accounting and Auditing, Petro Mohyla Black Sea National University

ECONOMIC DIPLOMACY AS A GUARANTEE OF NATIONAL SECURITY OF THE STATE

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.5.3

М. Ф. Криштанович

д. держ. упр., професор, професор кафедри педагогіки та інноваційної освіти, Інститут права, психології та інноваційної освіти, Національний університет «Львівська політехніка», Україна

ОСНОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

M. Kryshtanovych

Doctor of Science in Public Administration, Professor, Professor of the Department of Pedagogy and Innovative Education, Institute of Law, Psychology and Innovative Education, National University "Lviv Polytechnic", Ukraine

MAIN CHARACTERISTICS OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE FIELD OF FINANCE OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.5.50

В. О. Ковач

к. т. н., заступник директора з наукової роботи та міжнародної діяльності,Навчально - науковий інститут неперервної освіти,Національний авіаційний університет

РИНОК ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ЯК СКЛАДОВА ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЗАЙНЯТОСТІ

V. Kovach

PhD in Technical Sciences, Deputy Director for Research and International Affairs, Educational and Scientific Institute of Continuing Education of the National Aviation University

THE MARKET OF EDUCATIONAL SERVICES AS A COMPONENT OF THE STATE EMPLOYMENT POLICY

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.5.51

В. О. Копанчук

к. ю. н., доцент, Національний університет цивільного захисту України

ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

V. Kopanchuk

PhD in Law, Associate Professor,National University of Civil Protection of Ukraine

LEGAL PRINCIPLES OF PROVIDING PUBLIC SECURITY OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.5.52

Ю. Г. Прав

к. е. н., доцент, Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» Навчально-науковий інститут міжнародних відносин та соціальних наук, кафедра публічного адміністрування

ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ У ГАЛУЗІ СТИМУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У БУДІВНИЦТВІ

Yu. Prav

PhD in Economics, Associate Professor, Higher Educational Institution “Interregional Academy of Personnel Management” Private Joint-Stock Company, Educational-Scientific Institute of International Relations and Social Sciences, Public Administration Department

THE ECONOMIC POLICY OF THE STATE IN THE FIELD OF INVESTMENT INVESTMENT PROCESSES IN CONSTRUCTION

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.5.53

А. Д. Барзилович

к. м. н., директор, МЦ КіндерКлінік, м. Київ

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКОВИХ МЕХАНІЗМІВ У СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

A. Barzylovych

PhD in Medical Sciences, Director, mc KinderKlinik, Kyiv

POWER SUPPLY OF THE MARKET MECHANISMS AT THE SYSTEM OF THE HEALTH OF HEALTH’S UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.5.54

М. І. Дяченко

к.с.-г.наук, доцент кафедри публічного управління та адміністрування,Уманський національний університет садівництва, м.Умань, Черкаська область

І. В. Чукіна

к.е.н., викладач кафедри публічного управління та адміністрування,Уманський національний університет садівництва, м.Умань, Черкаська область

О. М. Світовий

к.е.н., доцент кафедри публічного управління та адміністрування,Уманський національний університет садівництва, м. Умань, Черкаська область

БЮРОКРАТИЧНА ТЯГАНИНА В ПОДАЛЬШОМУ СТВОРЕННІ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

M. Dyachenko

PhD in Agricultural Sciences, Associated Professor at theDepartment of Public Management and Administration,Uman National University of Horticulture, Uman, Cherkasy region

I. Chukina

PhD in Economics, Lecturer in the Department of Public Administration andAdministration and Administration, Uman National University of Horticulture,Uman National University of Horticulture, Uman, Cherkasy region

O. Svitovyi

PhD in Economics, Associated Professor at the Department of Public Management and Administration, Uman National University of Horticulture, Uman, Cherkasy region

BUREAUCRATIC PURPOSE IN THE FURTHER STRATEGY OF THE UNITED STATES

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.5.55

О. І. Вальчук

к. і. н., асистент кафедри правових наук та філософії,Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

ЕЛЕКТРОННІ СЕРВІСИ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ СТРАХУВАННЯМ В УКРАЇНІ

O. Valchuk

PhD in Historical Sciences, assistant of the Department of Legal Sciences and Philosophy, Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University

ELECTRONIC SERVICES IN THE PUBLIC GOVERNANCE SYSTEM OF SOCIAL INSURANCE IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.5.56

Т. В. Запорожець

к. держ. упр., докторант кафедри інформаційної політики та цифрових технологій,Національна академія державного управління при Президентові України

РОЗБУДОВА ЦИФРОВИХ ІНФРАСТРУКТУР ЯК ФАКТОР ПОДОЛАННЯ ЦИФРОВОГО РОЗРИВУ

T. Zaporozhets

PhD in Public Administration, Doctor’s Degree applicant, of Information Policy and Digital Technologies Faculty, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

DEVELOPMENT OF DIGITAL INFRASTRUCTURES AS A FACTOR OF OVERCOMING THE DIGITAL DIVIDE

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.5.57

В. Ф. Загурська-Антонюк

к. політ. н., доцент, доцент кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, Державний університет «Житомирська політехніка»

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА ТА СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

V. Zagurska-Antoniuk

PhD in Political Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of economic security, public administration and administration, State University «Zhytomyr Polytechnic»

NATIONAL SECURITY AND PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.5.58

І. В. Лазебна

к. е. н., доцент,доцент кафедри публічного управління та адміністрування,Київський національний торговельно-економічний університет

Н. Л. Новікова

д. е. н., професор, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування, Київського національного торговельно-економічного університету

НЕОБХІДНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ УКРАЇНИ

І. Lazebna

PhD in Economics, Associate Professor,Associate Professor of Public management and administration Department,Kyiv National University of Trade and Economics

N. Novikovа

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of Public management and administration Department, Kyiv National University of Trade and Economics

THE NEED FOR STATE REGULATION OF THE RAIL MARKET IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.5.59

Л. А. Слатвінська

к. е. н, доцент, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНКЛЮЗИВНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

L. Slatvinska

PhD in Economics, Associate Professor, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University

ASPECTS OF ACCESSIBLE TOURISM DEVELOPMENT IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.5.60

О. М. Лозовський

к. е. н., доцент, Вінницький національний торговельно-економічний інститут КНТЕУ

М. А. Горшков

старший викладач, Вінницький національний торговельно-економічний інститут КНТЕУ

РОЗВИТОК РЕСУРСНОГО БАЛАНСУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

O. Lozovskyi

PhD in Economics, Associate Professor, Vinnytsia Institute of Trade and Economics of KNUTE

M. Horshkov

Senior Lecturer, Vinnytsia Institute of Trade and Economics of KNUTE

DEVELOPMENT OF RESOURCE BALANCE FOR THE TERRITORIAL COMMUNITY

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.5.61

Є. В. Соловйов

аспірант кафедри публічної політики та політичної аналітики,Національна академія державного управління при Президентові України

ДО ПИТАННЯ ПРО ІНТЕГРАЦІЮ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ У ПРИЙМАЮЧІ ГРОМАДИ В УКРАЇНІ

E. Solovjov

Postgraduate student of public policy and political analysis department, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

ON THE INTEGRATION OF INTERNALLY DISPLACED PERSONS INTO HOST COMMUNITIES IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.5.62

У. Т. Лукашевська

аспірант кафедри адміністративного та фінансового менеджменту, Національний університет «Львівська політехніка»

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ

U. Lukashevska

Postgraduate student of the Department of Administrative and Financial Management, Lviv Polytechnic National University

MAIN DEVELOPMENT TRENDS FINANCIAL TECHNOLOGIES IN UKRAINE


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 105

Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 190

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Open_Access

Crossref Member Badge

Редакційна колегія

Кобець Анатолій Степанович

головний редактор, доктор наук з державного управління, ректор, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Васільєва Леся Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гришова Інна Юріївна

доктор економічних наук, професор, Педагогічний Університет Цзянсу, Китай

Дєгтяр Олег Андрійович

доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова

Домбровська Світлана Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, начальник навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України

Коваль Яна Сергіївна

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Логвінов Валерій Григорович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом

Приходько Ігор Павлович

доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний Університет

Пугач Андрій Миколайович

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Ромін Андрій Вячеславович

доктор наук з державного управління, доцент, начальник факультету Пожежної безпеки, Національний університет цивільного захисту України

Садковий Володимир Петрович

доктор наук з державного управління, професор, ректор, Національний університет цивільного захисту України

Сиченко Віктор Володимирович

доктор наук з державного управління, доцент, ректор, Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»

Сорока Світлана Вікторівна

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна

Ульянченко Юрій Олександрович

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри економічної політики та менеджменту, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Шведун Вікторія Олександрівна

доктор наук з державного управління, старший науковий дослідник, завідувач кафедри менеджменту навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України