Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 1

Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 19

Державне управління: удосконалення та розвиток № 5, 2019

DOI: 10.32702/2307-2156.2019.5

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.5.1

Н. В. Дацій

д. держ. упр., проф., професор кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управлінняЖитомирського національного агроекологічного університету

ПАРТИСИПАТИВНІСТЬ ЯК ПРИНЦИП НАУКОВОГО УПРАВЛІННЯ В ЯКОСТІ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ОСВІТИ

Nadiia Datsii

doctor of sciences in public administration, professor, professor of the department of economic theory, intellectual property and public administrationZhytomyr National Agroecological University

PARTICIPATIVITY AS THE PRINCIPLE OF SCIENTIFIC MANAGEMENT IN THE QUALITY OF EDUCATION INCREASE

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.5.2

В. В. Божкова

доктор економічних наук, професор кафедри бізнес-економіки та адміністрування, фізико-математичний факультет, Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка

А. О. Білан

Магістрантка спеціальності «Публічне управління та адміністрування», кафедра бізнес-економіки та адміністрування, фізико-математичний факультет, Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕФОРМУВАННЯ СФЕРИ РИТУАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Victoriya Bozhkova

Doctor of Economics, Professor at the Department of Business Economics and administration, Faculty of Physics and Mathematics, Sumy Anton Makarenko State Pedagogical University

Аnna Bilan

Master's Degree student in Public Management and Administration,Department of Business Economics and administration, Faculty of Physics and Mathematics, Sumy Anton Makarenko State Pedagogical University

PROBLEMS AND PROSPECTS OF REFORMATION OF RITUAL SERVICE BUSINESS

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.5.3

М. В. Андрієнко

доктор наук з державного управління, доцент, начальник центру заходів цивільного захисту, Український науково-дослідний інститут цивільного захисту

О. М. Дячкова

кандидат педагогічних наук, викладач кафедри психології діяльності в особливих умовах, Черкаський інститут пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля НУЦЗ України

А. В. Борисов

начальник науково-інформаційного відділу, Український науково-дослідний інститут цивільного захисту

О. І. Соколенко

науковий співробітник науково-інформаційного відділу, Український науково-дослідний інститут цивільного захисту

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО ОПОВІЩЕННЯ ПРИ ВИНИКНЕННІ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ В УКРАЇНІ

M. V. Andriyenko

doctor of sciences in public administration, associate professor, head of research center of civil protection measures, Ukrainian scientific research institute of civil protection

O. M. Diachkova

candidate of pedagogical sciences, lecturer of the department of psychological activity in special conditions Cherkassy institute of fire safety them. Heroes of Chernobyl NUCP of Ukraine

A. V. Borisov

chief of the informational department, Ukrainian research institute for civil protection

O. I. Sokolenko

researcher of the scientific and information department of the Ukrainian research institute for civil protection

INFORMATION SYSTEM OF PUBLIC PROCEEDINGS IN CASE OF EXTRAORDINARY SITUATIONS IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.5.4

О. І. Шапоренко

доктор наук з державного управління, професор кафедри управлінських технологій,Вищий навчальний заклад «Університет «КРОК», м. Київ, Україна

МАРКЕТИНГОВИЙ ПІДХІД В ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

O. Shaporenko

Doctor of Science in Public Administration, Professor of the Department of Management TechnologiesHigher educational institution “University “KROK” Kiev, Ukraine

MARKETING APPROACH IN THE ORGANIZATION OF MANAGING THE ACTIVITY OF THE ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.5.20

Т. В. Запорожець

кандидат наук з державного управління,докторант кафедри інформаційної політики та цифрових технологійНаціональної академії управління при Президентові України

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА ЗАПРОВАДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ: ЕВОЛЮЦІЯ НАУКОВОЇ ДУМКИ

T. V. Zaporozhets

Ph.D (Public administration), C. Sc. (Public administration), Doctor’s Degree applicant, of Information Policy and Digital Technologies Faculty, National Academy of Public Administration, under the President of Ukraine

CONCEPTUAL SOURCES OF IMPLEMENTATION OF THE INTELLECTUAL GOVERNANCE MECHANISMS IN THE ACTIVITIES OF THE GOVERNMENTAL AUTHORITIES: THE EVOLUTION OF THE SCIENTIFIC OPINION

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.5.21

О. Г. Бондаренко

кандидат наук з державного управління, доцент,докторант Національної академії Національної гвардії України

УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СПІЛЬНИМИ ДІЯМИ СИЛ БЕЗПЕКИ ТА ЇХ ЛОГІСТИЧНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ПРИ РЕАГУВАННІ НА КРИЗОВІ СИТУАЦІЇ

O. G. Bondarenko

PhD, Associate Professor, Colonel, Doctoral Student,National Academy of the National Guard of Ukraine

IMPROVING THE REGULATORY FRAMEWORK OF PUBLIC ADMINISTRATION OF SECURITY FORCES’ JOINT ACTIONS AND THEIR LOGISTICS SUPPORT IN RESPONSE TO CRISIS SITUATIONS

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.5.22

В. П. Биховченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів ім. Л. Л. Тарангул,Університет державної фіскальної служби України, м. Ірпінь

ПЕРСПЕКТИВИ ГЕНДЕРНО-ОРІЄНТОВАНИХ БЮДЖЕТІВ ОБ’ЄДНАНЬ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

V. P. Bykhovchenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance them. L. L. Taragul, University of the State Fiscal Service of Ukraine, Irpin

PERSPECTIVES OF GENDER-ORIENTED BUDGETS OF TERRITORIAL COMMUNITY ASSOCIATIONS

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.5.23

А. Г. Розсказов

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри публічної служби та управління навчальними й соціальними закладами, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПОНЯТТЯ «СОЦІАЛЬНИЙ ЗАКЛАД»: ПУБЛІЧНО-УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ

A. G. Rozskazov

Candidate of Science in Public Administration, Docent of the Department of Public Service and Management of Educational and Social Institutions, Luhansk Taras Shevchenko National University

THE FEATURES OF USE THE DEFINITION “SOCIAL INSTITUTION”: PUBLIC MANAGEMENT ASPECT

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.5.24

Б. М. Гамалюк

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри господарсько-правових дисциплін юридичного факультету Львівського державного університету внутрішніх справ

С. В. Говорун

кандидат наук з державного управління

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ: ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ СПРАВ ПО ПОЖЕЖАХ, ЩО СПРИЧИНЕНІ ПОРУШЕННЯМ ВИМОГ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ ПЕРЕДБАЧЕНИХ СТ. 270 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

B. M. Hamaliuk

PhD in Public Administration, Associate Professor of the Faculty of Economics and Law, Faculty of Law, Lviv State University of Internal Affairs

S. V. Govorun

PhD in Public Administration

PUBLIC ADMINISTRATION IN THE SPHERE OF FIRE SAFETY: FEATURES OF INVESTIGATION CASES OF FIRES WHAT ARE VIOLATED REQUIREMENT FIRE SAFETY BY SUBJECTS OF ENTREPRENEURSHIP EXPRESSED ART. NO 270 OF CRIMINAL CODE OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.5.25

Л. А. Маслова

кандидат наук з державного управління, викладач кафедри теорії держави і права,Академія державної пенітенціарної служби

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДУХОВНОЇ БЕЗПЕКИ: ЗАГРОЗИ РЕЛІГІЙНОЇ СФЕРИ

L. A. Maslova

Candidate of Public Administration, lecturer of the Department of Theory of State and Law,Academy of the State Penitentiary Service

THE STATE REGULATION OF ENSURING THE PROCESS OF SPIRITUAL SECURITY: THREATS ОF THE RELIGIUS SPHERE

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.5.26

Х. В. Плецан

доцент, кандидат наук з державного управління, доцент кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, заступник декана Факультету готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, Київський національний університет культури і мистецтв

ФОРМУВАННЯ І УДОСКОНАЛЕННЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ В СЕРЕДОВИЩІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

K. Pletsan

docent, Candidate of Public Administration, docent of the Department of the hotel-restaurant and tourist business deputy Dean of the Faculty of Hotel and Restaurant and Tourism Business Kyiv National University of Culture and Arts

FORMATION AND IMPROVEMENT OF PERSONNEL POLICY IN THE PUBLIC ADMINISTRATION ENVIRONMENT: EXTERNAL EXPERIENCE

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.5.27

В. С. Адамовська

кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування,Криворізький національний університет

Ю. І. Романенко

магістрант кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування,Криворізький національний університет

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ

Victoriia Adamovska

Candidate of Economic Sciences, Associate Professordepartment of Accounting, Taxation, Public Management and AdministrationKrivoy Rog National University

Yuliya Romanenko

Master’s studentdepartment of Accounting, Taxation, Public Management and AdministrationKrivoy Rog National University

THEORETICAL PRINCIPLES AND METHODICAL APPROACHES TO ESTIMATION LEADERSHIP SKILLS OF PUBLIC SERVANTS

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.5.28

О. О. Усаченко

кандидат наук з державного управління,докторант Інституту законодавства Верховної Ради України

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ СТРУКТУРНОГО РЕФОРМУВАННЯ ОБОРОННОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Oleksandr Usachenko

Candidate of Sciences in Public Administration,Doctoral student of the Legislation Institute of The Verkhovna Rada of Ukraine

STATE REGULATION OF THE STRUCTURAL REFORM PROCESSING PROCESS

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.5.29

І. Ю. Родченко

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри публічного адмініструванняМіжрегіональної академії управління персоналом

ВИЗНАЧЕННЯ ОБ'ЄКТИВНИХ ТА СУБ’ЄКТИВНИХ ПРИЧИН РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Igor Rodchenko

Candidate of Sciences in Public Administration, Associate Professor of the Public Administration Department in the Interregional Academy of Personnel Management

IDENTIFICATION OF OBJECTIVE AND SUBJECTIVE REASONS FOR REFORMING THE PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.5.30

Л. В. Сергієнко

к. н. держ. упр., доцент кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, Державний університет «Житомирська політехніка»

О. Д. Крикун

аспірантка кафедри публічного адміністрування,Міжрегіональна академія управління персоналом

С. М. Петрик

аспірант кафедри публічного адміністрування,Міжрегіональна академія управління персоналом

КАДРОВА ПОЛІТИКА В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ: ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ

L. Sergienko

PhD in Public Administration, Assistant Professor of Department of Economic Security,Public Management and Administration, Zhytomyr Polytechnic State University

O. Krykun

Post Graduate Student in Public Administration,Interregional Academy of Personnel Management

S. Petryk

Postgraduate Student, Department of Public Administration,Interregional Academy of Personnel Management

PERSONNEL POLICY IN PUBLIC AUTHORITIES: ASSESSMENT OF THE CURRENT STATE

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.5.31

Л. А. Мельник

к.держ.упр, головний консультант Управління культурно-мистецького та природно-заповідного фонду, Державне управління справами

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ СФЕРИ

L. A. Melnuk

PhD in public administration, chief consultant of the Department of cultural, artistic and nature reserve fund, State Administration of Affairs

MECHANISMS OF STATE REGULATION OF THE RESORT AND RECREATIONAL SPHERE

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.5.100

С. П. Дерев’янко

магістр публічного управління та адміністрування, магістр з фінансів, головний спеціаліст – державний інспектор, Державна інспекція ядерного регулювання України

ФОРМИ УЧАСТІ ГРОМАДЯН В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

S. Derevianko

master of Public Administration, master of Finance, Senior specialist-state inspector State Nuclear Regulatory Inspectorate of Ukraine

FORMS OF CITIZENS’ PARTICIPATION IN PUBLIC ORDER MAINTENANCE

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.5.101

В. О. Щербак

аспірант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом,Національної академії державного управління при Президентові України

ПРАКТИКИ БАГАТОРІВНЕВОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

Viktor Oleksiyovich Shcherbak

postgraduate student of the Department of Regional Administration, Local Self-Government and City Administration,National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

PRACTICES OF MULTILEVEL TERRITORIAL MANAGEMENT IN CONDITIONS OF DECENTRALIZATION OF POWER IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.5.102

Ю. В. Теличкан

аспірант Міжрегіональної академії управління персоналом

АНАЛІЗ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ГАЛУЗІ НАУКИ «ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ» ЗА НАПРЯМОМ ВПРОВАДЖЕННЯ ДОБРОГО ВРЯДУВАННЯ В СИСТЕМУ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ В УКРАЇНІ

Yu. V. Telychkan

Graduate student of Interregional Academy of Personnel Management

SCIENTIFIC RESEARCHES ANALYSIS IN THE FIELD OF SCIENCE “PUBLIC ADMINISTRATION” IN THE DIRECTION OF INTRODUCING GOOD GOVERNANCE IN THE PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM IN UKRAINE


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 105

Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 190

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Open_Access

Crossref Member Badge

Редакційна колегія

Кобець Анатолій Степанович

головний редактор, доктор наук з державного управління, ректор, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Васільєва Леся Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гришова Інна Юріївна

доктор економічних наук, професор, Педагогічний Університет Цзянсу, Китай

Дєгтяр Олег Андрійович

доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова

Домбровська Світлана Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, начальник навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України

Коваль Яна Сергіївна

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Логвінов Валерій Григорович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом

Приходько Ігор Павлович

доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний Університет

Пугач Андрій Миколайович

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Ромін Андрій Вячеславович

доктор наук з державного управління, доцент, начальник факультету Пожежної безпеки, Національний університет цивільного захисту України

Садковий Володимир Петрович

доктор наук з державного управління, професор, ректор, Національний університет цивільного захисту України

Сиченко Віктор Володимирович

доктор наук з державного управління, доцент, ректор, Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»

Сорока Світлана Вікторівна

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна

Ульянченко Юрій Олександрович

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри економічної політики та менеджменту, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Шведун Вікторія Олександрівна

доктор наук з державного управління, старший науковий дослідник, завідувач кафедри менеджменту навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України