EnglishНа русском

Державне управління: удосконалення та розвиток № 5, 2018

М. Ф. Аверкина

доктор економічних наук, проф. кафедри економіко-математичного моделювання Національного університету «Острозька академія»

Д. К. Каток

студент, Національний університет «Острозька академія»

МОДЕЛЮВАННЯ РІВНЯ ІНФЛЯЦІЇ В УКРАЇНІ

M. F. Averkina

doctor of economic sciences, prof. Department of Economics and Mathematical Modeling of the National University "Ostroh Academy"

D. K. Katok

student, Ostroh Academy National University

MODELING OF INFLATION LEVEL IN UKRAINE

В. С. Толуб’як

д. н. держ. упр., доцент, професор кафедри менеджменту та публічного управління Тернопільського національного економічного університету, м. Тернопіль

РОЛЬ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

V. S. Tolubyak

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor at the Department of Management and Public Administration, Ternopil National Economic University, Ternopil

THE ROLE OF FINANCIAL CAPACITY IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE COUNTRY

І. М. Грищенко

доктор наук з державного управління, доцент кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності ННІ післядипломної освіти Національного університету біоресурсів та природокористування України, м. Київ

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ

Iryna Gryshchenko

Doctor of Public Administration, Professor of the Department of Public Administration and Innovation Management of the Institute of Postgraduate Education of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, city Kyiv

FOREIGN EXPERIENCE OF MANAGEMENT REGIONAL DEVELOPMENT

Т. М. Брус

к. держ. упр., доцент, вчений секретар Університету митної справи та фінансів, м. Дніпро

А. В. Аршиннікова

аспірант, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

ПОСИЛЕННЯ ВПЛИВУ КРАЙНІХ ПРАВИХ ПОЛІТИЧНИХ СИЛ ЯК РЕАКЦІЯ НА КОРУПЦІЙНІ ПРОЯВИ В СУСПІЛЬСТВІ

T. M. Brus

Ph.D. in public administration, Associate Prof., Secretary of scientific council, University of customs and finance

A. V. Arshynnikova

a postgraduate student, University of customs and finance

STRENGTHENING OF THE INFLUENCE OF FAR RIGHT-WING POLITICAL PARTIES AS A REACTION TO CORRUPTION IN SOCIETY

О. О. Бутник

к. держ. упр., доцент, доцент науково-дослідного інституту, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В КРАЇНАХ З РОЗВИНУТИМИ РИНКОВИМИ ВІДНОСИНАМИ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

O. O. Butnyk

Candidate of Science in Public Administration, Associate Professor, Associate Professor of the Research Institute, Kyiv National University of Culture and Arts

ANALYSIS OF MODELS OF SOCIAL POLICY IN THE COUNTRIES WITH DEVELOPED MARKET RELATIONS: EXPERIENCE FOR UKRAINE

Л. О. Бобко

к. пед. н., доцент кафедри економіки та менеджменту, Львівський національний університет імені Івана Франка

ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В УКРАЇНІ

L. O. Bobko

Сandidate of Science (Pedagogical), associate professor of the Department Economic and Management, Ivan Franko National University of Lviv

PROBLEMS OF BECOMING AND DEVELOPMENT OF PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM IN UKRAINE

Г. О. Коваленко

к.с.-г.н., доцент кафедри публічного управління та адміністрування, Уманського національного університету садівництва, м. Умань, Черкаська обл.

М. І. Дяченко

к.с.-г.н., доцент кафедри публічного управління та адміністрування, Уманського національного університету садівництва, м. Умань, Черкаська обл.

І. В. Чукіна

викладач кафедри публічного управління та адміністрування, Уманського національного університету садівництва, м. Умань, Черкаська обл.

ОГЛЯД РЕФОРМ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

H. A. Kovalenko

Candidate of Agricultural Science, Associated Professor at the Department of Public Management and Administration. Uman National University of Horticulture, Uman Cherkasy region

M. I. Diachenko

Candidate of Agricultural Science, Associated Professor at the Department of Public Management and Administration. Uman National University of Horticulture, Uman Cherkasy region

І. V. Chukina

Teacher of the Department of Public Management and Administration. Uman National University of Horticulture, Uman Cherkasy region

REFORM REWIEW OF LOCAL SELF-GOVERNMENT AND TERRITORIAL AUTHORITIES IN UKRAINE

Л. Ю. Снісаренко

кандидат юридичних наук, доцент кафедри державознавства і права Національної академії державного управління при Президентові України

ЗАХИСТ ПРАВ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ В КОНТЕКСТІ КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД

L. Y. Snisarenko

Candidate of Law, Associate Professor of the Department of State and Law, National Academy of Public Administration, Office of the President of Ukraine

LEGAL ENTITIES’ RIGHTS PROTECTION IN CONTEXT OF CONVENTION FOR THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AND FUNDAMENTAL FREEDOMS

Л. Х. Тихончук

к. н. д. у, докторант, Національний університет водного господарства та природокористування

МОДЕЛІ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРА НА ОСНОВІ ВЗАЄМОДІЇ З МІЖНАРОДНИМИ ІНСТИТУЦІЯМИ

L. H. Tikhonchuk

Ph.D., doctoral student National University of Water Management and Nature Management

MODELS OF ESTIMATION OF EFFICIENCY OF STATE SUPPORT OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF THE CORPORATE SECTOR BASED ON INTERACTION WITH INTERNATIONAL INSTITUTIONS

Л. Х. Тихончук

к. н. д. у, докторант, Национальный университет водного хозяйства и природопользования

МОДЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРА НА ОСНОВЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ИНСТИТУТАМИ

Н. О. Гаман

кандидат наук з державного управління, старший викладач кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ: ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ

N. O. Haman

Candidate of Sciences in Public Administration, Senior Lecturer of the Department of Marketing, Management and Business Management, Uman State Pedagogical University the name of Pavlo Tychyna

INTERNATIONAL EXPERIENCE OF FORMATION OF ECONOMIC SECURITY OF THE STATE: PERSPECTIVES FOR UKRAINE

О. О. Гречаніченко

аспірант кафедри економічної політики та врядування, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

РИЗИК-ОРІЄНТОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК МЕХАНІЗМ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ В УКРАЇНІ

O. Grechanichenko

post-graduate student of the Department of Economic Policy and Governance of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

RISK-ORIENTED MANAGEMENT AS A MECHANISM OF PUBLIC STATE FINANCIAL MANAGEMENT IN UKRAINE

Л. М. Щуревич

аспірант кафедри публічної політики та політичної аналітики, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

L. Shchurevych

post-graduate student of the Department of Public Policy and Political Analysis, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

MECHANISMS OF THE PUBLIC AGRICULTURAL POLICY OF UKRAINE

М. В. Слоньовський

аспірант, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

СИСТЕМА РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ

Mikhail Slonovsky

post-graduate student of the Interregional Academy of Personnel Management (MAUP), Kyiv

SYSTEM OF DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES OF THE SYSTEM OF PUBLIC ADMINISTRATION: THEORETICAL ANALYSIS

І. О. Драган

Професор кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування Житомирського державного технологічного університету, д. держ. упр, с. н. с.

РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ КАЧНОГО ОЛЕКСАНДРА СТАЛІНОЛЕНОВИЧА «ІННОВАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ПРАКТИКА»

I. O. Dragan

REVIEW ON THE MONOGRAPH TO KACHNII OLEKSANDR STALINOLENOVICH "INNOVATIVE MECHANISMS OF STATE MANAGEMENT OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGIONS OF UKRAINE: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE"

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Open_Access

Crossref Member Badge

Редакційна колегія

Кобець А. С.

головний редактор, д.держ.упр., професор, ректор Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Приходько І. П.

заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, завідуючий кафедрою обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Андрієнко М. В.

доктор наук з державного управління, доцент, начальник науково-дослідного центу захолів цивільного захисту

Антонов А. В.

д.держ.упр., професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Бондарчук Н. В.

д.держ.упр., професор кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Безугла Л. С.

к.е.н., доцент кафедри маркетингу Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Васільєва Л. М.

д.держ.упр., професор кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Вікторов В. Г.

д. ф. наук, професор кафедри філософії, соціології та історії Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Вініченко І. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Драган І. О.

д.держ.упр., с.н.с., проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Дацій Н. В.

д.держ.упр., професор, завідуюча кафедрою Київського національного лінгвістичного університету

Демчук Н. І.

д.е.н., професор кафедри фінансів та банківської справи Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Кураташвілі А. А.

Доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), Науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, Завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі, Президент Міжнародної Академії соціально-економічних на ук, Президент Міжнародної Академії Політичного менеджменту і Президент Міжнародної Академії Юридичних наук, Дійсний член Нью-Йоркської Академії наук, Академік Академії політичних наук США, Засновник і головний редактор Міжнародного наукового журналу «Прогрес» і Міжнародного наукового журналу «Проблеми Юриспруденції», Член Федерації журналістів

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідуючий відділом, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Левченко Н. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Запорізького національного технічного університету

Литвин Ю. О.

д.держ.упр., професор кафедри економічної теорії та економіки підприємств Академії муніципального управління

Міщенко Д. А.

д.держ.упр., професор кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри державної служби інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри менеджменту організацій Дніпровського державного аграрно-економічного університету