Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 1

Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 19

Державне управління: удосконалення та розвиток № 5, 2018

М. Ф. Аверкина

доктор економічних наук, проф. кафедри економіко-математичного моделювання Національного університету «Острозька академія»

Д. К. Каток

студент, Національний університет «Острозька академія»

МОДЕЛЮВАННЯ РІВНЯ ІНФЛЯЦІЇ В УКРАЇНІ

M. F. Averkina

doctor of economic sciences, prof. Department of Economics and Mathematical Modeling of the National University "Ostroh Academy"

D. K. Katok

student, Ostroh Academy National University

MODELING OF INFLATION LEVEL IN UKRAINE

В. С. Толуб’як

д. н. держ. упр., доцент, професор кафедри менеджменту та публічного управління Тернопільського національного економічного університету, м. Тернопіль

РОЛЬ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

V. S. Tolubyak

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor at the Department of Management and Public Administration, Ternopil National Economic University, Ternopil

THE ROLE OF FINANCIAL CAPACITY IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE COUNTRY

І. М. Грищенко

доктор наук з державного управління, доцент кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності ННІ післядипломної освіти Національного університету біоресурсів та природокористування України, м. Київ

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ

Iryna Gryshchenko

Doctor of Public Administration, Professor of the Department of Public Administration and Innovation Management of the Institute of Postgraduate Education of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, city Kyiv

FOREIGN EXPERIENCE OF MANAGEMENT REGIONAL DEVELOPMENT

Т. М. Брус

к. держ. упр., доцент, вчений секретар Університету митної справи та фінансів, м. Дніпро

А. В. Аршиннікова

аспірант, Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

ПОСИЛЕННЯ ВПЛИВУ КРАЙНІХ ПРАВИХ ПОЛІТИЧНИХ СИЛ ЯК РЕАКЦІЯ НА КОРУПЦІЙНІ ПРОЯВИ В СУСПІЛЬСТВІ

T. M. Brus

Ph.D. in public administration, Associate Prof., Secretary of scientific council, University of customs and finance

A. V. Arshynnikova

a postgraduate student, University of customs and finance

STRENGTHENING OF THE INFLUENCE OF FAR RIGHT-WING POLITICAL PARTIES AS A REACTION TO CORRUPTION IN SOCIETY

О. О. Бутник

к. держ. упр., доцент, доцент науково-дослідного інституту, Київський національний університет культури і мистецтв, м. Київ

АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В КРАЇНАХ З РОЗВИНУТИМИ РИНКОВИМИ ВІДНОСИНАМИ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

O. O. Butnyk

Candidate of Science in Public Administration, Associate Professor, Associate Professor of the Research Institute, Kyiv National University of Culture and Arts

ANALYSIS OF MODELS OF SOCIAL POLICY IN THE COUNTRIES WITH DEVELOPED MARKET RELATIONS: EXPERIENCE FOR UKRAINE

Л. О. Бобко

к. пед. н., доцент кафедри економіки та менеджменту, Львівський національний університет імені Івана Франка

ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В УКРАЇНІ

L. O. Bobko

Сandidate of Science (Pedagogical), associate professor of the Department Economic and Management, Ivan Franko National University of Lviv

PROBLEMS OF BECOMING AND DEVELOPMENT OF PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM IN UKRAINE

Г. О. Коваленко

к.с.-г.н., доцент кафедри публічного управління та адміністрування, Уманського національного університету садівництва, м. Умань, Черкаська обл.

М. І. Дяченко

к.с.-г.н., доцент кафедри публічного управління та адміністрування, Уманського національного університету садівництва, м. Умань, Черкаська обл.

І. В. Чукіна

викладач кафедри публічного управління та адміністрування, Уманського національного університету садівництва, м. Умань, Черкаська обл.

ОГЛЯД РЕФОРМ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

H. A. Kovalenko

Candidate of Agricultural Science, Associated Professor at the Department of Public Management and Administration. Uman National University of Horticulture, Uman Cherkasy region

M. I. Diachenko

Candidate of Agricultural Science, Associated Professor at the Department of Public Management and Administration. Uman National University of Horticulture, Uman Cherkasy region

І. V. Chukina

Teacher of the Department of Public Management and Administration. Uman National University of Horticulture, Uman Cherkasy region

REFORM REWIEW OF LOCAL SELF-GOVERNMENT AND TERRITORIAL AUTHORITIES IN UKRAINE

Л. Ю. Снісаренко

кандидат юридичних наук, доцент кафедри державознавства і права Національної академії державного управління при Президентові України

ЗАХИСТ ПРАВ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ В КОНТЕКСТІ КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД

L. Y. Snisarenko

Candidate of Law, Associate Professor of the Department of State and Law, National Academy of Public Administration, Office of the President of Ukraine

LEGAL ENTITIES’ RIGHTS PROTECTION IN CONTEXT OF CONVENTION FOR THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AND FUNDAMENTAL FREEDOMS

Л. Х. Тихончук

к. н. д. у, докторант, Національний університет водного господарства та природокористування

МОДЕЛІ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРА НА ОСНОВІ ВЗАЄМОДІЇ З МІЖНАРОДНИМИ ІНСТИТУЦІЯМИ

L. H. Tikhonchuk

Ph.D., doctoral student National University of Water Management and Nature Management

MODELS OF ESTIMATION OF EFFICIENCY OF STATE SUPPORT OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF THE CORPORATE SECTOR BASED ON INTERACTION WITH INTERNATIONAL INSTITUTIONS

Л. Х. Тихончук

к. н. д. у, докторант, Национальный университет водного хозяйства и природопользования

МОДЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРА НА ОСНОВЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ИНСТИТУТАМИ

Н. О. Гаман

кандидат наук з державного управління, старший викладач кафедри маркетингу, менеджменту та управління бізнесом, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ: ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ

N. O. Haman

Candidate of Sciences in Public Administration, Senior Lecturer of the Department of Marketing, Management and Business Management, Uman State Pedagogical University the name of Pavlo Tychyna

INTERNATIONAL EXPERIENCE OF FORMATION OF ECONOMIC SECURITY OF THE STATE: PERSPECTIVES FOR UKRAINE

А. П. Баранов

викладач Східно-європейського слов’янського університету

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ МЕХАНІЗМІВ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ПРИНЦИПІВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

A. P. Baranov

Lecturer at Eastern European Slavic University

METHODOLOGICAL ASPECTS OF MECHANISMS FOR IMPLEMENTING THE PRINCIPLES OF PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEMS

О. О. Гречаніченко

аспірант кафедри економічної політики та врядування, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

РИЗИК-ОРІЄНТОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ЯК МЕХАНІЗМ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ В УКРАЇНІ

O. Grechanichenko

post-graduate student of the Department of Economic Policy and Governance of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

RISK-ORIENTED MANAGEMENT AS A MECHANISM OF PUBLIC STATE FINANCIAL MANAGEMENT IN UKRAINE

Л. М. Щуревич

аспірант кафедри публічної політики та політичної аналітики, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

L. Shchurevych

post-graduate student of the Department of Public Policy and Political Analysis, National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

MECHANISMS OF THE PUBLIC AGRICULTURAL POLICY OF UKRAINE

М. В. Слоньовський

аспірант, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

СИСТЕМА РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ

Mikhail Slonovsky

post-graduate student of the Interregional Academy of Personnel Management (MAUP), Kyiv

SYSTEM OF DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES OF THE SYSTEM OF PUBLIC ADMINISTRATION: THEORETICAL ANALYSIS

Г. М. Юськов

здобувач, Міжрегіональна академія управління персоналом

ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ ІНСТИТУТАМИ ВЛАДИ ТА ГРОМАДСЬКОСТІ

G. Iuskov

postgraduate, Interregional Academy of Personnel Management

PROBLEMS OF SOCIAL EMERGENCY BETWEEN INSTITUTIONS OF POWER AND THE PUBLIC

І. О. Драган

Професор кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування Житомирського державного технологічного університету, д. держ. упр, с. н. с.

РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ КАЧНОГО ОЛЕКСАНДРА СТАЛІНОЛЕНОВИЧА «ІННОВАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ПРАКТИКА»

I. O. Dragan

REVIEW ON THE MONOGRAPH TO KACHNII OLEKSANDR STALINOLENOVICH "INNOVATIVE MECHANISMS OF STATE MANAGEMENT OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGIONS OF UKRAINE: THEORY, METHODOLOGY, PRACTICE"


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 105

Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 190

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Open_Access

Crossref Member Badge

Редакційна колегія

Кобець Анатолій Степанович

головний редактор, доктор наук з державного управління, ректор, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Васільєва Леся Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гришова Інна Юріївна

доктор економічних наук, професор, Педагогічний Університет Цзянсу, Китай

Дєгтяр Олег Андрійович

доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова

Домбровська Світлана Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, начальник навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України

Коваль Яна Сергіївна

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Логвінов Валерій Григорович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом

Приходько Ігор Павлович

доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний Університет

Пугач Андрій Миколайович

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Ромін Андрій Вячеславович

доктор наук з державного управління, доцент, начальник факультету Пожежної безпеки, Національний університет цивільного захисту України

Садковий Володимир Петрович

доктор наук з державного управління, професор, ректор, Національний університет цивільного захисту України

Сиченко Віктор Володимирович

доктор наук з державного управління, доцент, ректор, Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»

Сорока Світлана Вікторівна

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна

Ульянченко Юрій Олександрович

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри економічної політики та менеджменту, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Шведун Вікторія Олександрівна

доктор наук з державного управління, старший науковий дослідник, завідувач кафедри менеджменту навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України