Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 1

Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 19

Державне управління: удосконалення та розвиток № 5, 2017

Є. Г. Карташов

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри управління проектами та загальнофахових дисциплін Інституту менеджменту та психології НАПН України, м. Київ

РОЗВИТОК МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ В СИСТЕМІ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

E. Kartashov

Doctor of Public Administration, Institute of Management and Psychology NAPS Ukraine, Kyiv

THE DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL STANDARDS IN THE SYSTEM OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT

  К. В. Дубич

д. н. з державного управління, професор кафедри соціальної політики, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, м. Київ

К. В. Данилюк

здобувачка, асистент викладача кафедри менеджменту та публічного управління Рівненського державного гуманітарного університету, м. Рівне

PESTL-АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПАЛІАТИВНОЮ ТА ХОСПІСНОЮ ДОПОМОГОЮ В УКРАЇНІ

K. V. Dubych

PhD in Public Administration, Professor of Social Policy, National Pedagogical Dragomanov University, Kyiv

K. Daniluk

Zdobuvachka, assistant lecturer in management and public administration in Rivne State Humanitarian University, Rivne

PESTL-ANALYSIS OF CURRENT GOVERNMENT PALLIATIVE AND HOSPICE CAREIN UKRAINE

А. В. Кожина

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, м. Київ

СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Alla Kozhyna

PhD in Public Administration, Associate Professor of the Department of Public Administration of the Taurida National V.I. Vernadsky University (TNU), Kyiv

STRATEGIC GUIDELINES FOR PUBLIC MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF CIVIL SOCIETY DEVELOPMENT

Т. В. Вовк

викладач кафедри менеджменту виробничої та невиробничої сфери Донецького державного університету управління

С. М. Вовк

к. е. н., доцент кафедри управління охороною здоров’я Донецького національного медичного університету

ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ МЕРЕЖ З ПОЗИЦІЇ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

T. V. Vovk

lecturer Department of management virobnicho nemyrovycha spherical Sovereign Donetsk management University

S. M. Vovk

Ph. D. in Economics, associate Professor, Department of management ohoronoyu health Donetsk national University medychne

THE FORMATION OF MANAGERIAL NETWORKING FROM THE STANDPOINT OF THE GREENING OF SCHOOL EDUCATION

М. С. Калина

к. н. держ. упр., доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, Національний університет фізичного виховання і спорту України, м. Київ

ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВИ ТА СУСПІЛЬСТВА

M. S. Kalyna

Ph.D. in public administration, associate professor of department of social and humanitarian disciplines, National University of physical education and sports of Ukraine, Kyiv

EUROPEAN INTEGRATION OF UKRAINE: COOPERATION PROBLEMS BETWEEN STATE AND SOCIETY

А. Ю. Гладченко

докторант, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

СКЛАДОВІ РЕГІОНАЛЬНО-ІНТЕГРАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ РІВНОВАГОЮ В УКРАЇНІ

A. Gladchenko

Tavria national university

THE COMPONENTS OF REGIONAL-INTEGRATION MODEL OF GOVERNANCE OF ECONOMIC EQUILIBRIUM IN UKRAINE

С. М. Невмержицька

к. т. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

Р. М. Федоряк

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

О. О. Підкуйко

к. н. з держ. упр., доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ МУНІЦИПАЛЬНИХ СЛУЖБОВЦІВ У СИСТЕМІ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

S. Nevmerzhytska

Ph.D., Associate Professor, Assistant Professor of the Department of Management, Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv

R. Fedoryak

Ph.D. of Economics, Associate Professor, Assistant Professor of the Department of Management, Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv

O. Pidkuyko

Ph.D. of Public Administration, Associate Professor of the Department of Management, Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv

SOCIAL RESPONSIBILITY OF MUNICIPAL EMPLOYEES IN THE SYSTEM OF MUNICIPAL MANAGEMENT

Л. М. Мельничук

к. держ. упр., докторант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

МІЖСЕКТОРНЕ ПАРТНЕРСТВО У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПРАКТИЦІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНІВ

L. M. Melnychuk

PhD in Public Administration, Рostdoctoral Student, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

CROSS-SECTOR PARTNERSHIP IN THE PRACTICE OF PUBLIC ADMINISTRATION OF THE SOCIAL DEVELOPMENT OF UKRAINE'S REGIONS

Т. О. Паутова

к. держ. упр., доцент кафедри державного управління і права, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

А. І. Неділько

асистент кафедри державного управління і права, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ФОРМУВАННЯ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

T. О. Pautova

PhD in Public Administration, Associate Professor of the Public Administration and Law Department, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

A. I. Nedilko

assistant of the Public Administration and Law Department, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

FORMATION AND IMPROVEMENT OF THE THE PROVISION OF ADMINISTRATIVE SERVICES IN UKRAINE

С. В. Сороковська

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ

S. V. Sorokovska

post-graduate student, National academy of public administration under the President of Ukraine, Kyiv

ESSENCE AND CONTENT OF THE STATE POLICY IN THE SPHERE OF DRINKING WATER SUPPLY

Г. С. Іванов

здобувач, Донецький державний університет управління (м. Маріуполь)

АНАЛІЗ СТАНУ ТА ПОКАЗНИКІВ РОЗВИТКУ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ

H. S. Ivanov

Applicant for PhD, Donetsk State University of Management (Mariupol)

ANALYSIS OF THE STATUS AND DEVELOPMENT INDICATORS OF SEAPORTS IN UKRAINE

Д. А. Перебийніс

студентка 2 курсу магістратури економічного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

Г. Ю. Тлуста

к. е. н., доцент кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ВПЛИВ СИСТЕМИ СТРАХУВАННЯ ДЕПОЗИТІВ НА ДОЛАРИЗАЦІЮ В УКРАЇНІ

D. Perebiynis

student, Faculty of Economics, Taras Shevchenko National University of Kyiv

G. Tlusta

candidate of economic sciences, Associate Professor, Department of Insurance, Banking and Risk Management, Taras Shevchenko National University of Kyiv

THE IMPACT OF THE DEPOSIT INSURANCE SYSTEM ON DOLLARIZATION IN UKRAINE

О. В. Маколкіна

асистент кафедри економічної кібернетики Вінницького національного аграрного університету

ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

O. Makolkina

Assistant Department of Economic Cybernetics Vinnytsia National Agrarian University

E-GOVERNANCE IN THE AGRICULTURAL SECTOR


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 105

Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 190

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Open_Access

Crossref Member Badge

Редакційна колегія

Кобець Анатолій Степанович

головний редактор, доктор наук з державного управління, ректор, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Васільєва Леся Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гришова Інна Юріївна

доктор економічних наук, професор, Педагогічний Університет Цзянсу, Китай

Дєгтяр Олег Андрійович

доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова

Домбровська Світлана Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, начальник навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України

Коваль Яна Сергіївна

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Логвінов Валерій Григорович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом

Приходько Ігор Павлович

доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний Університет

Пугач Андрій Миколайович

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Ромін Андрій Вячеславович

доктор наук з державного управління, доцент, начальник факультету Пожежної безпеки, Національний університет цивільного захисту України

Садковий Володимир Петрович

доктор наук з державного управління, професор, ректор, Національний університет цивільного захисту України

Сиченко Віктор Володимирович

доктор наук з державного управління, доцент, ректор, Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»

Сорока Світлана Вікторівна

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна

Ульянченко Юрій Олександрович

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри економічної політики та менеджменту, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Шведун Вікторія Олександрівна

доктор наук з державного управління, старший науковий дослідник, завідувач кафедри менеджменту навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України