EnglishНа русском

Державне управління: удосконалення та розвиток № 5, 2017

Є. Г. Карташов

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри управління проектами та загальнофахових дисциплін Інституту менеджменту та психології НАПН України, м. Київ

РОЗВИТОК МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ В СИСТЕМІ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

E. Kartashov

Doctor of Public Administration, Institute of Management and Psychology NAPS Ukraine, Kyiv

THE DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL STANDARDS IN THE SYSTEM OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT

  К. В. Дубич

д. н. з державного управління, професор кафедри соціальної політики, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, м. Київ

К. В. Данилюк

здобувачка, асистент викладача кафедри менеджменту та публічного управління Рівненського державного гуманітарного університету, м. Рівне

PESTL-АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПАЛІАТИВНОЮ ТА ХОСПІСНОЮ ДОПОМОГОЮ В УКРАЇНІ

K. V. Dubych

PhD in Public Administration, Professor of Social Policy, National Pedagogical Dragomanov University, Kyiv

K. Daniluk

Zdobuvachka, assistant lecturer in management and public administration in Rivne State Humanitarian University, Rivne

PESTL-ANALYSIS OF CURRENT GOVERNMENT PALLIATIVE AND HOSPICE CAREIN UKRAINE

А. В. Кожина

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, м. Київ

СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Alla Kozhyna

PhD in Public Administration, Associate Professor of the Department of Public Administration of the Taurida National V.I. Vernadsky University (TNU), Kyiv

STRATEGIC GUIDELINES FOR PUBLIC MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF CIVIL SOCIETY DEVELOPMENT

Т. В. Вовк

викладач кафедри менеджменту виробничої та невиробничої сфери Донецького державного університету управління

С. М. Вовк

к. е. н., доцент кафедри управління охороною здоров’я Донецького національного медичного університету

ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ МЕРЕЖ З ПОЗИЦІЇ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

T. V. Vovk

lecturer Department of management virobnicho nemyrovycha spherical Sovereign Donetsk management University

S. M. Vovk

Ph. D. in Economics, associate Professor, Department of management ohoronoyu health Donetsk national University medychne

THE FORMATION OF MANAGERIAL NETWORKING FROM THE STANDPOINT OF THE GREENING OF SCHOOL EDUCATION

М. С. Калина

к. н. держ. упр., доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, Національний університет фізичного виховання і спорту України, м. Київ

ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВИ ТА СУСПІЛЬСТВА

M. S. Kalyna

Ph.D. in public administration, associate professor of department of social and humanitarian disciplines, National University of physical education and sports of Ukraine, Kyiv

EUROPEAN INTEGRATION OF UKRAINE: COOPERATION PROBLEMS BETWEEN STATE AND SOCIETY

А. Ю. Гладченко

докторант, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

СКЛАДОВІ РЕГІОНАЛЬНО-ІНТЕГРАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ РІВНОВАГОЮ В УКРАЇНІ

A. Gladchenko

Tavria national university

THE COMPONENTS OF REGIONAL-INTEGRATION MODEL OF GOVERNANCE OF ECONOMIC EQUILIBRIUM IN UKRAINE

С. М. Невмержицька

к. т. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

Р. М. Федоряк

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

О. О. Підкуйко

к. н. з держ. упр., доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ МУНІЦИПАЛЬНИХ СЛУЖБОВЦІВ У СИСТЕМІ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

S. Nevmerzhytska

Ph.D., Associate Professor, Assistant Professor of the Department of Management, Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv

R. Fedoryak

Ph.D. of Economics, Associate Professor, Assistant Professor of the Department of Management, Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv

O. Pidkuyko

Ph.D. of Public Administration, Associate Professor of the Department of Management, Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv

SOCIAL RESPONSIBILITY OF MUNICIPAL EMPLOYEES IN THE SYSTEM OF MUNICIPAL MANAGEMENT

Л. М. Мельничук

к. держ. упр., докторант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

МІЖСЕКТОРНЕ ПАРТНЕРСТВО У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПРАКТИЦІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНІВ

L. M. Melnychuk

PhD in Public Administration, Рostdoctoral Student, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

CROSS-SECTOR PARTNERSHIP IN THE PRACTICE OF PUBLIC ADMINISTRATION OF THE SOCIAL DEVELOPMENT OF UKRAINE'S REGIONS

Т. О. Паутова

к. держ. упр., доцент кафедри державного управління і права, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

А. І. Неділько

асистент кафедри державного управління і права, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ФОРМУВАННЯ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

T. О. Pautova

PhD in Public Administration, Associate Professor of the Public Administration and Law Department, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

A. I. Nedilko

assistant of the Public Administration and Law Department, Poltava National Technical Yuri Kondratyuk University, Poltava

FORMATION AND IMPROVEMENT OF THE THE PROVISION OF ADMINISTRATIVE SERVICES IN UKRAINE

С. В. Сороковська

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ

S. V. Sorokovska

post-graduate student, National academy of public administration under the President of Ukraine, Kyiv

ESSENCE AND CONTENT OF THE STATE POLICY IN THE SPHERE OF DRINKING WATER SUPPLY

Г. С. Іванов

здобувач, Донецький державний університет управління (м. Маріуполь)

АНАЛІЗ СТАНУ ТА ПОКАЗНИКІВ РОЗВИТКУ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ

H. S. Ivanov

Applicant for PhD, Donetsk State University of Management (Mariupol)

ANALYSIS OF THE STATUS AND DEVELOPMENT INDICATORS OF SEAPORTS IN UKRAINE

Д. А. Перебийніс

студентка 2 курсу магістратури економічного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

Г. Ю. Тлуста

к. е. н., доцент кафедри страхування, банківської справи та ризик-менеджменту, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ВПЛИВ СИСТЕМИ СТРАХУВАННЯ ДЕПОЗИТІВ НА ДОЛАРИЗАЦІЮ В УКРАЇНІ

D. Perebiynis

student, Faculty of Economics, Taras Shevchenko National University of Kyiv

G. Tlusta

candidate of economic sciences, Associate Professor, Department of Insurance, Banking and Risk Management, Taras Shevchenko National University of Kyiv

THE IMPACT OF THE DEPOSIT INSURANCE SYSTEM ON DOLLARIZATION IN UKRAINE

О. В. Маколкіна

асистент кафедри економічної кібернетики Вінницького національного аграрного університету

ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

O. Makolkina

Assistant Department of Economic Cybernetics Vinnytsia National Agrarian University

E-GOVERNANCE IN THE AGRICULTURAL SECTOR

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Open_Access

Crossref Member Badge

Редакційна колегія

Кобець А. С.

головний редактор, д.держ.упр., професор, ректор Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Приходько І. П.

заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, завідуючий кафедрою обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Андрієнко М. В.

доктор наук з державного управління, доцент, начальник науково-дослідного центу захолів цивільного захисту

Антонов А. В.

д.держ.упр., професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Бондарчук Н. В.

д.держ.упр., професор кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Безугла Л. С.

к.е.н., доцент кафедри маркетингу Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Васільєва Л. М.

д.держ.упр., професор кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Вікторов В. Г.

д. ф. наук, професор кафедри філософії, соціології та історії Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Вініченко І. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Драган І. О.

д.держ.упр., с.н.с., проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Дацій Н. В.

д.держ.упр., професор, завідуюча кафедрою Київського національного лінгвістичного університету

Демчук Н. І.

д.е.н., професор кафедри фінансів та банківської справи Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Кураташвілі А. А.

Доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), Науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, Завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі, Президент Міжнародної Академії соціально-економічних на ук, Президент Міжнародної Академії Політичного менеджменту і Президент Міжнародної Академії Юридичних наук, Дійсний член Нью-Йоркської Академії наук, Академік Академії політичних наук США, Засновник і головний редактор Міжнародного наукового журналу «Прогрес» і Міжнародного наукового журналу «Проблеми Юриспруденції», Член Федерації журналістів

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідуючий відділом, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Левченко Н. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Запорізького національного технічного університету

Литвин Ю. О.

д.держ.упр., професор кафедри економічної теорії та економіки підприємств Академії муніципального управління

Міщенко Д. А.

д.держ.упр., професор кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри державної служби інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри менеджменту організацій Дніпровського державного аграрно-економічного університету