EnglishНа русском

Державне управління: удосконалення та розвиток № 5, 2016

І. О. Дегтярьова

к. філол. н., докторант кафедри права та європейської інтеграції Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ІНСТИТУЦІЙНІ УМОВИ РОЗВИТКУ АКАДЕМІЧНОЇ КАР'ЄРИ В УКРАЇНІ

I. O. Degtyareva

Candidate of Philology, Doctoral student rights and European integration of the Dnipropetrovsk Regional Institute of Public Administration of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

REGULATORY FRAMEWORK AND INSTITUTIONAL CONDITIONS OF ACADEMIC CAREER IN UKRAINE

І. І. Ковтуник

к. геогр. н., ст. викладач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи економічного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА СПІВПРАЦЯ В ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ

I. I. Kovtunyk

PhD in Geography, senior professor of tourism and hotel-restaurant business chair of economical department, Ivan Ogiyenko Kamyanets-Podilsky national university

INTERNATIONAL ACTIVITY AND COOPERATION IN THE FIELD OF TOURISM

В. О. Шведун

старший науковий співробітник Навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

V. O. Shvedun

senior scientific employee of Educational-scientific-production center, National University of Civil Protection of Ukraine

METHODOLOGICAL MAITENANCE OF ADVERTISING ACTIVITY STATE CONTROL

Ю. Г. Маковій

аспірант Чорноморського національного університету імені Петра Могили

ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ ЯК ОБ'ЄКТ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Yurii Makovii

postgraduate Petro Mohyla Black Sea National University

ENERGY SECURITY OF UKRAINE AS AN OBJECT OF STATE REGULATION

В. В. Черкаска

к. держ. упр.

СУТНІСТЬ ТА ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ

V. Cherkaska

PhD Public Administration

ESSENCE AND FUNCTIONS OF GOVERNMENT CONTROL OF DEVELOPMENT AGRARIAN TO THE SECTOR OF UKRAINE

Г. М. Розум

аспірант Міжрегіональної академії управління персоналом

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ

Gregory Nikolaevich Rozum

postgraduate student of the Interregional Academy of Personnel Management

FORMATION OF THE MECHANISM OF PUBLIC ADMINISTRATION INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE REGION

А. О. Бойко

заступник начальника відділу Держгеокадастру у Деражнянському районіГоловного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області

ТЕОРЕТИЧНІ ПОГЛЯДИ НА РОЗВИТОК СИСТЕМИ ЯКОСТІ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

Antonina Boyko

Deputy Head of the State Geocodraw Department in the Derazhnyansky Districtof the General Directorate of the State Geocodistra in Khmelnytskyi Oblast

THEORETICAL VIEWS FOR DEVELOPMENT OF QUALITY SYSTEM IN LAND RELATIONS

Д. С. Мартишин

кандидат наук з богослов’я, завідувач кафедри українського православ’я та теології,Міжрегіональна Академія управління персоналом, м. Київ

ГЕНЕЗИС СТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВОТВОРЧОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДОКТРИНИ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ: БІБЛІЙНІ ВИТОКИ

D. S. Martyshyn

candidate sciences in theology, head of the Department of Ukrainian Orthodoxy and Theology,Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

THE GENESIS OF THE BECOMING OF STATE ORGANIZATIONAL SOCIAL DOCTRINE OF ORTHODOX CHURCH: BIBLICAL ORIGINS

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Open_Access

Crossref Member Badge

Редакційна колегія

Кобець Анатолій Степанович

головний редактор, доктор наук з державного управління, ректор Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Васільєва Леся Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Домбровська Світлана Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, начальник навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України

Gryshova Inna

Doctor of Economic Sciences, Professor Jiangsu Normal University, Jiangsu Sheng, China

Коваль Яна Сергіївна

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Кураташвілі Анзор Альфредович (Тбілісі, Грузія)

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної Академії управління персоналом

Приходько Ігор Павлович

доктор наук з державного управління, професор, Завідувач кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний Університет

Пугач Андрій Миколайович

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Ромін Андрій Вячеславович

доктор наук з державного управління, доцент, Начальник факультету Пожежної безпеки Національного університету цивільного захисту України

Садковий Володимир Петрович

доктор наук з державного управління, професор, Ректор Національного університету цивільного захисту України

Сиченко Віктор Володимирович

доктор наук з державного управління, доцент, Ректор Комунального закладу вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»

Сорока Світлана Вікторівна

доктор наук з державного управління, доцент професор кафедри публічного управління та адміністрування Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна

Ульянченко Юрій Олександрович

доктор наук з державного управління, доцент, Професор кафедри економічної політики та менеджменту, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Шведун Вікторія Олександрівна

доктор наук з державного управління, старший науковий дослідник, завідувач кафедри менеджменту навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України