EnglishНа русском

Державне управління: удосконалення та розвиток № 5, 2015

М. В. Кравченко

д. держ. упр., доц., професор кафедри соціальної і гуманітарної політики НАДУ при Президентові України

ЄВРОПЕЙСЬКІ ПІДХОДИ ТА МЕХАНІЗМИ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ

M. Kravchenko

Doctorate in Public Administration, Associate Professor, Professor of Social and Humanitarian Policy of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

EUROPEAN APPROACHES AND MECHANISMS OF PENSION REFORM

Г. Л. Рябцев

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри державної політики та суспільного розвитку, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ПРІОРИТЕТИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ РИНКУ НАФТОПРОДУКТІВ В УКРАЇНІ НА ПЕРІОД ДО 2030 РОКУ

G. L. Riabtsev

Doctor of Science in public administration, associate professor, professor of public policy and social development, the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

PRIORITIES OF PUBLIC POLICY OF OIL MARKET IN UKRAINE UNTIL 2030

В. Я. Місюра

кандидат наук з державного управління, докторант Національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ

МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК ПОНЯТЬ В СФЕРІ СЕРВІСНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

Vadim Misiura

Doctoral candidate, The National Academy of Public Administration of the President of Ukraine, Ph.D. in public administration

METHODOLOGICAL CONJUNCTION OF CONCEPTS IN THE AREA OF CIVIL SERVICE POLICY

Н. В. Вострікова

асистент кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності

Ю. В. Шпак

д. держ. упр., професор, в. о. завідувача кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ У ВОДНОМУ КОДЕКСІ УКРАЇНІ ТА ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ

N. V. Vostrikova

Assistant of Public Administration, Documentation and Information Activities Department

Y. V. Shpak

Doctor of Public Administration, Professor, Acting head of Public Administration, Documentation and Information Activities Department, National University of Water Management and Nature Resources Use, Rivne

FUNCTIONAL ENSURING OF PUBLIC ADMINISTRATION OF WATER RESOURCES IN THE WATER CODE OF UKRAINE AND ITS IMPROVEMENT

О. С. Качний

к. держ. упр., докторант Академії муніципального управління, м. Київ

ЗАКОНОДАВЧІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ – СТРАТЕГІЧНОГО НАПРЯМУ ОПТИМІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

А. Kachnyj

PhD in Public Administration, the postdoctoral student of the Academy of Municipal Management, Kyiv

LEGAL ASPECTS OF IMPLEMENTATION OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES THAT ARE STRATEGIC DIRECTIONS OF OPTIMIZATION OF PUBLIC ADMINISTRATION

Н. В. Винниченко

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України», Україна

ПУБЛІЧНИЙ АУДИТ ЯК ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЮ

N. V. Vynnychenko

Ph.D. in еkonomics, associate professor, State Higher Education «Ukrainian academy of Banking of the National bank of Ukraine», Ukraine

THE PUBLIC AUDIT AS А PART OF THE CONTROL BUDGETS SYSTEM

Є. О. Архипова

к. філос. н., доцент кафедри теорії та практики управління, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ ЯК ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Ye. O. Arkhypova

PhD in Philosophy, Associate Professor of the Department of Theory and Practice of Management, National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv

E-GOVERNMENT AS A FORM OF PUBLIC ADMINISTRATION

Я. І. Цебро

к. е. н., доцент кафедри державного управління та педагогічного менеджменту, Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Y. I. Tsebro

Ph.D., assistant professor of public administration and educational management, Sumy regional institute of postgraduate education

STATE REGULATION OF COMPETITIVENESS OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Ю. П. Чеберяк

аспірант 4 року навчання без відриву від виробництва кафедри управління національним господарством та економічної політики Національної академії державного управління при Президентові України

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВИМ ФОНДОМ УКРАЇНИ

Iulia Cheberiak

4 year learning PhD student on-the-job department of management of national economy and economic policy of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

LEGISLATIVE REGULATION OF HOUSING MANAGEMENT UKRAINE

Л. М. Акімова

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів та природокористування, Національного університету водного господарства та природокористування

ТЕОРИТИЧНІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

L. Akimova

THEORETICALLY, THE FOUNDATIONS OF STATE MANAGEMENT OF NATIONAL SECURITY DEVELOPMENT

В. В. Шпачук

доктор наук з державного управління, доцент

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ УКРАЇНИ В ПЕРІОД ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

V. V. Shpachuk

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE POLICY OF STATE BORROWINGS OF UKRAINE IN THE PERIOD OF ECONOMIC TRANSFORMATION

Ю. Ю. Ряховська

кандидат економічних наук,Класичний приватний університет, м. Запоріжжя, Україна

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ДЕРЖАВНОГО ВПЛИВУ НА РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Y. Y. Ryakhovskaya

Ph.D. in Economics SciencesKlasychnyj pryvatnyj universytet, Zaporizhzhia, Ukraine

PRINCIPLES OF PUBLIC COMMUNICATIVE POLICY FOR PREVENTION AND COMBATING CORRUPTION

С. В. Кудлаєнко

доцент кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ

В. В. Онофрійчук

магістр

АДРЕСНА ДОПОМОГА ЯК СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

S. Kudlayenko

assistant professor of management and administration of Vinnitsa Trade and Economic Institute KNTEU

V. Onofriychuk

master

TARGETED ASSISTANCE AS PART OF SOCIAL POLICY

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Open_Access

Crossref Member Badge

Редакційна колегія

Кобець А. С.

головний редактор, д.держ.упр., професор, ректор Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Приходько І. П.

заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, завідуючий кафедрою обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Андрієнко М. В.

доктор наук з державного управління, доцент, начальник науково-дослідного центу захолів цивільного захисту

Антонов А. В.

д.держ.упр., професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Бондарчук Н. В.

д.держ.упр., професор кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Безугла Л. С.

к.е.н., доцент кафедри маркетингу Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Васільєва Л. М.

д.держ.упр., професор кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Вікторов В. Г.

д. ф. наук, професор кафедри філософії, соціології та історії Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Вініченко І. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Драган І. О.

д.держ.упр., с.н.с., проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Дацій Н. В.

д.держ.упр., професор, завідуюча кафедрою Київського національного лінгвістичного університету

Демчук Н. І.

д.е.н., професор кафедри фінансів та банківської справи Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Кураташвілі А. А.

Доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), Науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, Завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі, Президент Міжнародної Академії соціально-економічних на ук, Президент Міжнародної Академії Політичного менеджменту і Президент Міжнародної Академії Юридичних наук, Дійсний член Нью-Йоркської Академії наук, Академік Академії політичних наук США, Засновник і головний редактор Міжнародного наукового журналу «Прогрес» і Міжнародного наукового журналу «Проблеми Юриспруденції», Член Федерації журналістів

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідуючий відділом, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Левченко Н. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Запорізького національного технічного університету

Литвин Ю. О.

д.держ.упр., професор кафедри економічної теорії та економіки підприємств Академії муніципального управління

Міщенко Д. А.

д.держ.упр., професор кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри державної служби інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри менеджменту організацій Дніпровського державного аграрно-економічного університету