EnglishНа русском

Зміст журналу № 5, 2015

М. В. Кравченко

д. держ. упр., доц., професор кафедри соціальної і гуманітарної політики НАДУ при Президентові України

ЄВРОПЕЙСЬКІ ПІДХОДИ ТА МЕХАНІЗМИ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ

M. Kravchenko

Doctorate in Public Administration, Associate Professor, Professor of Social and Humanitarian Policy of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

EUROPEAN APPROACHES AND MECHANISMS OF PENSION REFORM

Узагальнено європейські підходи та механізми реформування солідарної пенсійної системи з метою вироблення пропозицій для України щодо напрямів, засобів, інструментів і механізмів проведення пенсійної реформи, здійснення державної політики у суміжних сферах. Найбільш поширеними є: грунтовні підготовчі заходи щодо проведення пенсійної реформи, підвищення віку виходу на пенсію для працездатних громадян, стимулювання населення до участі у приватних системах пенсійного забезпечення, збільшення кількості років сплати страхових внесків, скасування дострокового виходу на пенсію, страхові внески майже в рівній пропорції сплачують роботодавець і працівник, умови отримання державної пенсії, спрощення доступу до інформації про нарахування пенсії. Запропоновано пропозиції для України щодо напрямів, засобів, інструментів і механізмів проведення пенсійної реформи.
 
European approaches and mechanisms to reform the solidary pension system in order to develop proposals for Ukraine regarding directions, means, tools and mechanisms for pension reform, the state policy in related areasare reviewed. The most common are: thorough preparations for pension reform, raise of the retirement age for able-bodied citizens, encouragement of people’s participation in the private pension system, increase in the number of years of insurance contributions, the abolition of early retirement, premiums in almost equal proportions paid by employer and employee, terms of the state pension provision, simplified access to information on pension accrual. Proposals for Ukraine on directions, means, tools and mechanisms for pension reform are given.

Г. Л. Рябцев

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри державної політики та суспільного розвитку, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ПРІОРИТЕТИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ РИНКУ НАФТОПРОДУКТІВ В УКРАЇНІ НА ПЕРІОД ДО 2030 РОКУ

G. L. Riabtsev

Doctor of Science in public administration, associate professor, professor of public policy and social development, the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

PRIORITIES OF PUBLIC POLICY OF OIL MARKET IN UKRAINE UNTIL 2030

Скорочення власного виробництва нафтопродуктів посилює залежність України від імпорту й загрожує її енергетичній безпеці. З огляду на це, цільовий стан державної політики розвитку ринку нафтопродуктів має відповідати чотирьом стратегічним цілям: формуванню енергоефективного суспільства; забезпеченню енергетичної самодостатності; реалізації принципів належного управління; інтеграції у світову енергетичну систему. Основні механізми розвитку ринку нафтопродуктів України мають бути спрямовані на: визначення й правове закріплення пріоритетів розвитку галузі; формування інструментів, здатних ефективно впливати та узгоджувати інтереси учасників ринку нафтопродуктів, стимулюючи розвиток ринкових процесів у бажаному для суспільства напрямі; удосконалення правового простору, встановлення єдиних, зрозумілих, прозорих, стабільних правил діяльності учасників ринку нафтопродуктів; забезпечення ефективного функціонування підприємств із державною часткою власності; справедливого розподілу доходів; екологічної рівноваги; посилення державного нагляду й контролю; покращання конкурентного середовища, підтримку й захист добросовісної конкуренції, запобігання проявам монополізму на ринку нафтопродуктів; зменшення асиметричності інформації щодо учасників ринку, цін, якості нафтопродуктів.
 
Reducing domestic production of motor fuel increases the dependence of Ukraine on imports and threatens its energy security. Given this, the target state of the public policy of the market must comply with the four strategic objectives: the formation of an energy-efficient society; ensure energy self-sufficiency; implementation of the principles of good governance; integration into the global energy system. The basic mechanisms of development of the market should be aimed at the definition and legislative consolidation of the priorities of development of the oil industry and fuel market; forming tools, can effectively influence and align the interests of stakeholders, encouraging the development of market processes in the desired direction for the society; as well as to improve the legal environment, the establishment of a unified, clear, transparent, stable rules of activities of stakeholders; as well as ensuring the effective functioning of enterprises with state share ownership; as well as a fair distribution of income, to ensure the ecological balance, strengthening state supervision and control; as well as to improve the competitive environment, support and protection of fair competition, prevention of manifestations of monopoly in the oil market; and to reduce asymmetric information about the participants of the market, prices and quality of fuels.

В. Я. Місюра

кандидат наук з державного управління, докторант Національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ

МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК ПОНЯТЬ В СФЕРІ СЕРВІСНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

Vadim Misiura

Doctoral candidate, The National Academy of Public Administration of the President of Ukraine, Ph.D. in public administration

METHODOLOGICAL CONJUNCTION OF CONCEPTS IN THE AREA OF CIVIL SERVICE POLICY

В даній статті прояснено зміст категорії «сервісна політика держави» з загальнотеоретичних, загальнометодологічних позицій та з точки зору методології державного управління. Стаття конкретизує поняття послуга, сервіс, сервісна діяльність, розкриває основні складові сервісної політики держави. Методологічний аналіз концепції сервісної політики держави показує, що вона не вичерпується наданням лише адміністративних послуг населенню, а включає в себе різноманітні заходи з регуляції та контролю надання публічних послуг в суспільстві.
 
The article reveals content of category " state service policy " in general theoretical, methodological positions and general terms of methodology of public administration. The article elaborates on the concept of service, service activities, reveals the main components of a service policy. Methodological analysis of the concept “service policy” shows that it is not only limited to the provision of administrative services but includes a variety of measures of regulation and control the delivery of public services in the community.

Н. В. Вострікова

асистент кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності

Ю. В. Шпак

д. держ. упр., професор, в. о. завідувача кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ У ВОДНОМУ КОДЕКСІ УКРАЇНІ ТА ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ

N. V. Vostrikova

Assistant of Public Administration, Documentation and Information Activities Department

Y. V. Shpak

Doctor of Public Administration, Professor, Acting head of Public Administration, Documentation and Information Activities Department, National University of Water Management and Nature Resources Use, Rivne

FUNCTIONAL ENSURING OF PUBLIC ADMINISTRATION OF WATER RESOURCES IN THE WATER CODE OF UKRAINE AND ITS IMPROVEMENT

У статті наведено аналіз функціонального забезпечення державного управління водними ресурсами в Україні на підставі розгляду компетенцій, функцій і завдань різних гілок влади та різних державних органів влади за чинним Водним кодексом. Виявлено суперечливі моменти, що полягають у дублюванні функцій, текстових неточностях, потребу їх зміни, нового перерозподілу, видалення і поширення на інші органи влади, особливо органи місцевого самоврядування у зв’язку з програмами децентралізації влади. Запропоновано відповідні зміни для внесення їх у текст Водного кодексу.
 
The article presents the functional analysis of ensuring of public administration of water resources in Ukraine under consideration of competence, functions and objectives of different branches of government and various public authorities under the current Water Code. contradictory moments that are as similar functions, text inaccuracies that need to change, a new redistribution, remove and spread to other authorities, especially local authorities in connection with programs of decentralization of power are found. An appropriate amendment for inclusion in the text of the Water Code are offered.

О. С. Качний

к. держ. упр., докторант Академії муніципального управління, м. Київ

ЗАКОНОДАВЧІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ – СТРАТЕГІЧНОГО НАПРЯМУ ОПТИМІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

А. Kachnyj

PhD in Public Administration, the postdoctoral student of the Academy of Municipal Management, Kyiv

LEGAL ASPECTS OF IMPLEMENTATION OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES THAT ARE STRATEGIC DIRECTIONS OF OPTIMIZATION OF PUBLIC ADMINISTRATION

У статті презентується основна вітчизняна законодавча база, спільні для всього світу нормативно-правові положення, якими керується сучасне суспільство, впроваджуючи інформаційно-комунікаційні технології (IKT) в систему органів державної влади; визначається місце, роль і значення ІКТ на нинішньому етапі розвитку людства, аналізуються їх особливості, специфіка впровадження та подальшого використання у сфері державного управління, з урахуванням можливих ризиків; йдеться також про широке коло можливостей для ефективних адміністративних перетворень, що виникло завдяки новітнім технологіям, передусім всесвітній системі об’єднаних комп’ютерних мереж Інтернет, створеної для зберігання й передання інформації.
 
The article presents the main domestic legislation, international regulations that govern modern society, introducing information and communication technologies (ICT) in the system of bodies of state authority; define the place, role and importance of ICT at the present stage of mankind's development, analyzes their features, the specifics of implementation and further use in the field of public administration, taking into account possible risks; also we are talking about the possibilities for effective administrative reforms introduced with the latest technology, especially the global system of interconnected computer networks, the Internet, created to store and transfer information.

Н. В. Винниченко

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України», Україна

ПУБЛІЧНИЙ АУДИТ ЯК ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЮ

N. V. Vynnychenko

Ph.D. in еkonomics, associate professor, State Higher Education «Ukrainian academy of Banking of the National bank of Ukraine», Ukraine

THE PUBLIC AUDIT AS А PART OF THE CONTROL BUDGETS SYSTEM

В статті розглядаються особливості функціонування публічного аудиту в інших країнах  та передумови його впровадження в вітчизняну практику зокрема. З цією метою проаналізовано сучасний стан адаптації публічного аудиту в Україні, а також визначено ряд труднощів, що стримують його розвиток. Сучасний стан розвитку публічного аудиту свідчить про можливість його реалізації в різних сферах державного управління. Обґрунтовано важливість його впровадження в бюджетний процес та доведено його переваги в частині здійснення поточного бюджетного контролю. Розроблено модель реалізації публічного аудиту в бюджетному процесі, та визначено його завдання і напрями. Сформульовано переваги реалізації публічного аудиту в бюджетному процесі, серед яких особливе місце належить розвитку демократичних цінностей та підвищенню довіри між владою і громадою.
 
The article deals with the peculiarities of public audit in other countries and the conditions of its implementation into the national practice in particular. In this mean the modern state of adaptation of the public audit in Ukraine is analyzed and a number of problems that hinder its development are identified. The current state of public audit indicates the possibility of its implementation in various areas of public administration. The importance of its implementation in the budget process is justified and its benefits in terms of implementation of the current budget control are proven. The model of public audit in the implementation of the budget process is worked out and its objectives and directions are defined. Benefits of the implementation of public audit in the budget process are formulated, among which the special place belongs to the development of democratic values and increase the trust between the authorities and the community.

Є. О. Архипова

к. філос. н., доцент кафедри теорії та практики управління, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ ЯК ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Ye. O. Arkhypova

PhD in Philosophy, Associate Professor of the Department of Theory and Practice of Management, National Technical University of Ukraine «Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv

E-GOVERNMENT AS A FORM OF PUBLIC ADMINISTRATION

Стаття присвячена проблемі розвитку електронного урядування в Україні. Показано, що електронне урядування є одним із необхідних факторів розвитку інформаційного суспільства та побудови демократичного суспільства, оскільки спрощує процедури отримання громадянами адміністративних послуг, полегшує доступ до потрібної їм інформації, а також сприяє відкритості та прозорості органів державної влади і місцевого самоврядування. Проаналізовано нормативно-правову базу України з питань впровадження електронного урядування, визначено основні проблеми розвитку електронного урядування в Україні, зокрема вказано на недостатню кількість фахівців із відповідною професійною освітою, низький рівень комп’ютерної грамотності персоналу державних установ, недостатню обізнаність державних службовців та потенційних користувачів механізмів електронного урядування з їх суттю та перевагами, відсутність загальноприйнятих стандартів щодо впровадження та оцінювання рівня розвитку електронного урядування.
Аргументовано необхідність збільшення обсягів підготовки фахівців з електронного урядування у вищих навчальних закладах України. Зазначено перелік професійних вмінь та навиків, якими має володіти фахівець з електронного урядування.
 
The article devoted to a problem of e-government in Ukraine. It is shown that e-government is one of the essential factors in the development of the information society and a democratic society building, because it simplifies procedures of receiving of the administrative services by the citizens, facilitates access to information they need, and also contributes to openness and transparency of governmental authorities and local self-governments.
Analyzed the legislative and regulatory framework of Ukraine on implementing e-government, identified the main problem of e-government in Ukraine, particularly pointed to the lack of specialists with the appropriate professional education, the low level of computer literacy of the state institutions staff, the lack of awareness among governmental agents and potential users of the mechanisms of e-government to its essence and benefits, the lack of common standards for implementation and evaluation of the e-government development.
It is proved the necessity of increase the number of specialists which are training in e-governance in higher educational institutions of Ukraine. It is shown the list of professional abilities and skills that should have a specialist in e-governance.

Я. І. Цебро

к. е. н., доцент кафедри державного управління та педагогічного менеджменту, Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Y. I. Tsebro

Ph.D., assistant professor of public administration and educational management, Sumy regional institute of postgraduate education

STATE REGULATION OF COMPETITIVENESS OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Проблема конкурентоспроможності вимагає від менеджменту ВНЗ вибору науково обґрунтованої мети та розробки на її основі стратегії розвитку. Важливим питанням будь-якої управлінської діяльності є результативність використання потенційних можливостей, а також розширення наявного потенціалу. Це визначає і якість освітньої послуги. В даний час вітчизняну вищу освіту можна представити як єдину систему, рівні якої мають безліч прямих і зворотних зв’язків. Ця управлінська система потребує постійного удосконалення, що пов’язано не тільки з необхідністю ефективного розподілу ресурсів, але і з важливістю зміцнення позицій на світовому ринку освітніх послуг. В Україні поступово створюються умови для переходу на модель управління освітнім процесом з обмеженим державним контролем – упроваджуються державні стандарти освіти, затверджено всі складові галузевих стандартів освіти, установлено норми і організації навчального процесу тощо.
 
The problem of competitiveness requires from management the higher educational institutions of choice scientifically sound objectives and developments based on it strategy development. An important issue of any management activity is the effectiveness of the use of potential opportunities, and expanding existing capacity. It determines the quality of educational services. Currently domestic higher education can be represented as a single system, the levels of which have many forward and backward linkages. This management system requires continuous improvement, which is associated not only with the need for efficient resource allocation, but also the importance of strengthening positions in the global market of educational services. In Ukraine are gradually created the conditions for the transition to a model of management of educational process with limited state control – implemented state standards of education, approved all the components industry standards of education, determines the standards and organization of the educational process.

Ю. П. Чеберяк

аспірант 4 року навчання без відриву від виробництва кафедри управління національним господарством та економічної політики Національної академії державного управління при Президентові України

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВИМ ФОНДОМ УКРАЇНИ

Iulia Cheberiak

4 year learning PhD student on-the-job department of management of national economy and economic policy of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

LEGISLATIVE REGULATION OF HOUSING MANAGEMENT UKRAINE

У статті досліджено існуючу нормативно-правову базу щодо системи управління житловим фондом, ураховуючи те, що запровадження на ринку нових форм управління багатоквартирним будинком почалося не так давно, детально розглянуто та проаналізовано питання нормативно-правового регулювання діяльності управителів спільного майна багатоквартирних будинків, необхідність визначення на законодавчому рівні вимог до його діяльності, відповідальності та повноважень, а також досліджено ефективність запровадження такої форми управління будинком. За результатами проведеного дослідження щодо нормативно-правового регулювання системи управління житловим фондом запропоновано удосконалення законодавчої бази щодо діяльності управителя (управляючих компаній) на ринку утримання житла.

In the article the existing regulatory framework concerning the system of housing management, considering that the market introduction of new forms of governance apartment house began not long ago considered and analyzed in detail the issue of legal regulation of common property managers of apartment buildings, the need to determine legislative requirements of its operations, responsibilities and powers as well as the effectivity of introducing this form of home control. The results of the study on the legal regulation of housing management proposed to improve the legislative framework for the activities of the manager (management companies) in the market housing maintenance.

С. В. Кудлаєнко

доцент кафедри менеджменту та адміністрування Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ

В. В. Онофрійчук

магістр

АДРЕСНА ДОПОМОГА ЯК СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

S. Kudlayenko

assistant professor of management and administration of Vinnitsa Trade and Economic Institute KNTEU

V. Onofriychuk

master

TARGETED ASSISTANCE AS PART OF SOCIAL POLICY

У статті розглянуто основні підходи до поняття соціальної допомоги. Обґрунтовано адресність соціальної допомоги. Охарактеризовано методи надання адресної соціальної допомоги, її переваги та недоліки.
Соціальна допомога – це система заходів, що призначені для покращення матеріального стану окремих соціальних прошарків населення шляхом виконання відповідних соціальних програм та забезпечення діяльності мережі відповідних соціальних закладів. Соціальна допомога надається у грошовій або натуральній формах (безплатні товари та послуги), фінансується з державного та місцевих бюджетів, добровільних пожертвувань та надається малозабезпеченим верствам населення як на підставі перевірки їхніх доходів і засобів існування, так і без таких перевірок.
Адресність – це надання соціальної допомоги найбільш нужденним громадянам або сім’ям з урахуванням матеріального стану та середньомісячного сукупного доходу, що підтверджується відповідними документами і перевіряється у ході обстеження матеріального стану осіб, у тому числі їх доходів. Тобто, сутність адресності полягає у забезпеченні підвищення доходу нужденних при мінімальних затратах та максимальній віддачі від витрачених засобів.
Адресність допомоги надає можливість:збільшити розмір допомоги найбільш нужденним верствам населення в межах наявного бюджету програми соціальної допомоги; досягнути заданого ефекту за найменших витрат бюджетних коштів. Поставлена мета досягається за рахунок спрямування коштів цільовим, найменш забезпеченим категоріям населення.
Серед основних факторів, що можуть перешкодити впровадженню програм адресності є: заполітизованість питання пільг та адресної грошової допомоги і, а відтак, брак взаєморозуміння і неможливість ухвалення законодавчого рішення про реформування; непорозуміння груп інтересів, зокрема малозабезпечених громадян, які заміну пільг на адресну допомогу асоціюватимуть з позбавленням пільг. До того ж, ефективному реформуванню системи адресності соціальних допомог можуть зашкодити: високі адміністративні витрати на розроблення та впровадження удосконаленої системи адресної допомоги; збільшення навантаження на бюджет внаслідок усунення перехресного субсидування пільг підприємствами–надавачами пільгових послуг; небажання колишніх пільговиків платити за послуги.
Адресність соціальних виплат може бути вдосконалена шляхом підвищення витрат на допомоги по безробіттю і бідності при одночасному скороченні витрат на деякі інші види допомог. Тоді кошти, зекономлені завдяки скороченню інших видів допомог, могли б бути використані на фінансування значної частини додаткових витрат, пов’язаних з підвищенням розміру допомоги по безробіттю та нужденним.

In the article the main approaches to the concept of social assistance. Grounded targeting of social assistance. Characterized methods of targeted social assistance, its advantages and disadvantages.
Social assistance - a system of measures designed to improve the financial condition of certain social strata of the population through the implementation of relevant social programs and support of network related social institutions. Social assistance is provided in cash or in kind (goods and services free of charge), funded from state and local budgets, donations and given to the poor as a check on the basis of their income and livelihood, and without such checks.
Targeting - a social assistance to the neediest citizens or families considering the financial condition and average total income, which is confirmed by relevant documents and checked during the inspection of the material status of persons, including their income. That is, the essence is to provide targeted revenue increase in need at a minimum cost and maximum return on funds spent.
Targeting aid allows: to increase the amount of assistance to the most needy segments of the population within the available budget social assistance programs; to achieve a given effect at the least cost budget. The goal is achieved by channeling funds target, the poorest populations.
Among the factors that prevent the implementation of programs targeted are: politicization of the issue of benefits and targeted social assistance and, hence, lack of understanding and inability to adoption of legislative decisions on reform; confusion of interest groups, including disadvantaged citizens replaced by targeted assistance asotsiyuvatymut deprivation of privileges. In addition, effective reform of targeted social assistance can damage: high administrative costs of developing and implementing an improved system of targeted assistance; increased pressure on the budget due to the elimination of cross-subsidization benefits companies providing benefit services; the reluctance of former beneficiaries pay for services.
Targeting of social benefits can be improved by increasing spending on unemployment and poverty while reducing costs for certain other types of benefits. Then the funds saved by reducing other forms of assistance could be used to finance a large part of additional costs associated with increasing the size of unemployment benefits and the needy.

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Кобець А. С.

головний редактор, д.держ.упр., професор, ректор Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Приходько І. П.

заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, завідуючий кафедрою обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Андрієнко М. В.

доктор наук з державного управління, доцент, начальник науково-дослідного центу захолів цивільного захисту

Антонов А. В.

д.держ.упр., професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Бондарчук Н. В.

д.держ.упр., професор кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Безугла Л. С.

к.е.н., доцент кафедри маркетингу Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Васільєва Л. М.

д.держ.упр., професор кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Вікторов В. Г.

д. ф. наук, професор кафедри філософії, соціології та історії Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Вініченко І. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Драган І. О.

д.держ.упр., с.н.с., проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Дацій Н. В.

д.держ.упр., професор, завідуюча кафедрою Київського національного лінгвістичного університету

Демчук Н. І.

д.е.н., професор кафедри фінансів та банківської справи Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Левченко Н. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Запорізького національного технічного університету

Литвин Ю. О.

д.держ.упр., професор кафедри економічної теорії та економіки підприємств Академії муніципального управління

Міщенко Д. А.

д.держ.упр., професор кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри державної служби інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри менеджменту організацій Дніпровського державного аграрно-економічного університету