Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 1

Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 19

Державне управління: удосконалення та розвиток № 5, 2014

О. В. Орлов

д. держ. упр., доцент, зав. кафедри інформаційних технологій і систем управління ХарРІ НАДУ при Президентові України

Ю. М. Онищенко

викладач кафедри інформаційної безпеки Харківського національного університету внутрішніх справ, м. Харків

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ БОРОТЬБИ З КІБЕРЗЛОЧИННІСТЮ

Р. Б. Примуш

Заступник голови Хмельницького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

УПРАВЛІННЯ КРЕАТИВНІСТЮ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

R. B. Prymush

Deputy Head of Khmelnitsky regional territorial office of the Antimonopoly Committee of Ukraine

MANAGING CREATIVITY OF CIVIL SERVANTS

А. А. Халецька

доктор наук з державного управління, професор, Донецький державний університет управління

А. В. Халецький

кандидат наук з державного управління, Донецький державний університет управління

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

A. А. Khaletskа

Doctor of Science in Public Administration, Full Professor, Donetsk State University of Management

A. V. Khaletskiy

PhD in Public Administration, Donetsk State University of Management

INSTITUTIONAL SUPPORT INTERACTION BETWEEN THE GOVERNMENT AND CIVIL SOCIETY

С. Є. Антонова

к. е. н., доцент кафедри державного управління та місцевого самоврядування Національного університету водного господарства та природокористування

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ

S. Е. Antonova

Associate Professor of Public Administration and Local Government, National University of Water Management and Nature Resources Use, Candidate of Economic Sciences

ORGANIZATIONAL AND LEGAL SUPPORT IN PUBLIC ADMINISTRATION OF THE POPULATION WATER SUPPLY

А. Ю. Якимчук

к. е. н., доцент, доцент кафедри державного управління та місцевого самоврядування, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

ГРАНТОВІ ПРОЕКТИ ЯК ЕКОНОМІЧНЕ СТИМУЛЮВАННЯ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ УКРАЇНИ

A. Y. Yakymchuk

PhD in Economics, Аssociate Professor of department of Public Administration and Local management, NUWMNRU, Rivne

GRANT PROJECTS AS ECONOMIC INCENTIVES OF SOLVING THE PROBLEM OF BIODIVERSITY CONSERVATION OF UKRAINE

О. В. Делія

к. і. н., доцент, доцент кафедри управління персоналом і економіки праці, ВНЗУ «Полтавський університет економіки і торгівлі», м. Полтава

ДО ПИТАННЯ ПРО МІСЦЕВУ ВЛАДУ В СРСР

O. V. Deliya

PhD, Lecturer of the Poltava university of economics and trade, Poltava

TO A QUESTION OF LOCAL AUTHORITIES IN THE USSR

В. І. Андріяш

кандидат політичних наук, доцент, Інститут державного управління, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

ПЕРСПЕКТИВИ МОДЕРНІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕТНОПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

V. I. Andriyash

PhD in Political Science, Associate Professor, Institute of Public Administration at the Petro Mohyla Black Sea State University, Mykolaiv

FUTURE OF MODERNIZATION STATE REGULATION OF ETHNO-POLITICAL PROCESSES IN UKRAINE IN THE GLOBALIZATION

О. П. Баранов

аспірант національної академії державного управління при Президентові України м. Київ, полковник, заступник Голови Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту

ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАНЬ, НА ЯКІ ПОКЛАДАЛИСЬ ЗАВДАННЯ АНАЛОГІЧНІ ЗАВДАННЯМ ДЕРЖСПЕЦТРАНССЛУЖБИ

O. P. Baranov

graduate student of national academy of state administration, at President of Ukraine m. Kyiv, colonel, vice-chairman Administration of Government special service of transport

HISTORY IS CREATIONS OF THE SOLDIERY FORMINGS, UPON WHICH TASKS DEPENDED ANALOGICAL THE TASK OF DERZHSPECTRANSSLUZHBI

С. А. Задорожний

аспірант кафедри управління суспільним розвитком Національної академії державного управління при Президентові України

ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ ЯК ПЕРШОЧЕРГОВЕ ЗАВДАННЯ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ

S. Zadorozhnyy

Aspirant of cathedra of management of social development, National Academy of Public Administration, the President of Ukraine

COUNTERACTION CORRUPTION AS A PRIORITY TASK LOCAL GOVERNMENT

О. С. Нагорічна

к. п. н. заступник директора з наукової та організаційної роботи, Державний науково-дослідний інститут митної справи, м. Хмельницький

Ю. О. Коновалов

старший науковий співробітник, Державний науково-дослідний інститут митної справи, м. Хмельницький

ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

O. S. Nagorichna

PhD., Pedagogic Science, State Scientific Research Institute of Customs Service

Y. О. Konovalov

Senior Researcher, State Scientific Research Institute of Customs Service

LEGISLATIVE SUPPORT FOR THE PROCESS OF STATE REGULATION OF RESEARCH ACTIVITIES

О. В. Євсюкова

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри історії, теорії держави і права та конституційного права Академії муніципального управління

СИСТЕМА ПРИНЦИПІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ: КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВА НЕОБХІДНІСТЬ

O. V. Yevsiukova

candidate of science with public administration, associate professor of history, theory of state and law and constitutional law The Academy of municipal administration

THE PRINCIPLES OF THE ORGANIZATION OF ACTIVITY OF BODIES OF LOCAL SELF-GOVERNMENT IN UKRAINE: CONSTITUTIONAL LEGAL NEED

В. С. Продивус

аспірант Академії муніципального управління

СТРУКТУРУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТІЙКИМ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ

V. S. Prodyvus

a graduate student of the Academy of Municipal Management

STRUCTURING OF MECHANISMS OF STATE REGULATION SUSTAINABLE REGIONAL DEVELOPMENT


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 105

Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 190

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Open_Access

Crossref Member Badge

Редакційна колегія

Кобець Анатолій Степанович

головний редактор, доктор наук з державного управління, ректор, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Васільєва Леся Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гришова Інна Юріївна

доктор економічних наук, професор, Педагогічний Університет Цзянсу, Китай

Дєгтяр Олег Андрійович

доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова

Домбровська Світлана Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, начальник навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України

Коваль Яна Сергіївна

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Логвінов Валерій Григорович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом

Приходько Ігор Павлович

доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний Університет

Пугач Андрій Миколайович

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Ромін Андрій Вячеславович

доктор наук з державного управління, доцент, начальник факультету Пожежної безпеки, Національний університет цивільного захисту України

Садковий Володимир Петрович

доктор наук з державного управління, професор, ректор, Національний університет цивільного захисту України

Сиченко Віктор Володимирович

доктор наук з державного управління, доцент, ректор, Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»

Сорока Світлана Вікторівна

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна

Ульянченко Юрій Олександрович

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри економічної політики та менеджменту, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Шведун Вікторія Олександрівна

доктор наук з державного управління, старший науковий дослідник, завідувач кафедри менеджменту навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України