Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 1

Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 19

Державне управління: удосконалення та розвиток № 4, 2020

DOI: 10.32702/2307-2156.2020.4

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.4.1

Л. С. Ладонько

д. е. н., професор кафедри публічного управління та адміністрування, Київський національний торговельно-економічний університет

Н. Л. Новікова

д. е. н., професор, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування, Київський національний торговельно-економічний університет

Н. В. Мірко

к. держ. упр., доцент кафедри публічного управління та адміністрування, Київський національний торговельно-економічний університет

ОСНОВНІ АСПЕКТИ КОМУНІКАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

L. Ladonko

Doctor of Economic Sciences, Professor of Public Management and Administration Department, Kyiv National University of Trade and Economics

N. Novikova

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of Public management and administration Department, Kyiv National University of Trade and Economics

N. Mirko

PhD in Public Administration, Associate Professor of Public management and administration Department, Kyiv National University of Trade and Economics

MAIN ASPECTS OF THE COMMUNICATIVE INTERACTION OF GOVERNMENT AUTHORITIES WITH PUBLIC

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.4.2

О. А. Панченко

д. мед. н., професор, Заслужений лікар України,директор, ДЗ «Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр МОЗ України», президент Всеукраїнської професійної психіатричної ліги

ЗАСОБИ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ ЯК ПЛАТФОРМА ДЕРЖАВНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

O. Panchenko

Doctor of Medicine, Professor, Honored Doctor of Ukraine, Director of the State Institution “Scientific – Practical Medical Rehabilitating – Diagnostic Center of the Ukrainian Ministry of Health”, President of the All-Ukrainian Professional Psychiatric League

MEANS OF MASS COMMUNICATION AS A PLATFORM OF THE STATE INFORMATION POLICY

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.4.3

Л. М. Ільїч

д. е. н., доцент, завідувач кафедри управління,Київський університет імені Бориса Грінченка

І. В. Яковенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління,Київський університет імені Бориса Грінченка

О. В. Акіліна

к. е. н., доцент, доцент кафедри управління,Київський університет імені Бориса Грінченка

УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОЮ СФЕРОЮ В УМОВАХ ПРИСКОРЕННЯ РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

L. Ilich

Doctor of Economic Sciences, Assosiate Professor, Head of the Chair of Managment,Borys Grinchenko Kyiv University

I. V. Yakovenko

PhD in Economics, Associate Professor of Management Department,Borys Grinchenko Kyiv University

O. V. Аkilina

PhD in Economics, Associate Professor of Management Department,Borys Grinchenko Kyiv University

MANAGING THE SOCIAL SPHERE IN THE MINDS OF THE FAST REFORMS OF DECENTRALIZATION

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.4.4

Л. В. Антонова

д. держ. упр., професор, професор кафедри обліку і аудиту, Чорноморський національний університет ім. П. Могили, м. Миколаїв, Україна

Л. В. Козлова

к. держ. упр., доцент, викладач кафедри публічного управління та адміністрування, Інститут державного управління Чорноморського національного університету ім. П. Могили, м. Миколаїв, Україна

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД РЕГУЛЮВАННЯ Й ДОТРИМАННЯ ЕТИЧНИХ НОРМ В СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

L. Antonova

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Professor of the Department of Accounting and Auditing, Petro Mohyla Black Sea National University

L. Kozlova

PhD in Public Administration, Associate Professor, Lecturer of the Department of Public Administration, Institute of Public Administration of the Black Sea National University

INTERNATIONAL EXPERIENCE OF REGULATION AND COMPLIANCE WITH ETHICAL NORMS IN THE FIELD OF HEALTHCARE

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.4.5

О. Ю. Стоян

д. держ. упр., доцент, завідувач кафедри менеджменту, Чорноморський національний університет ім. П. Могили

ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ ХАРИЗМАТИЧНОГО ЛІДЕРСТВА В СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

A. Stoyan

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Head of the Department of Management of the Petro Mohyla Black Sea National University

THEORETICAL PROVISIONS OF FORMATION OF CHARISMATIC LEADERSHIP IN THE SYSTEM OF PUBLIC ADMINISTRATION

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.4.50

В. О. Ковач

к. т. н., заступник директора з наукової роботи та міжнародної діяльності,Навчально - науковий інститут неперервної освіти, Національний авіаційний університет

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ

V. Kovach

PhD in Technical Sciences, Deputy Director for Research and International Affairs, Educational and Scientific Institute of Continuing Education of the National Aviation University

MAIN DIRECTIONS OF PUBLIC POLICY REGULATION ON POPULATION EMPLOYMENT

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.4.51

І. В. Моргачов

к. е. н., доцент кафедри публічного управління, менеджменту та маркетингу,Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Є. А. Івченко

д. е. н., професор кафедри публічного управління, менеджменту та маркетингу,Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Д. Ю. Дрожжин

к. держ. упр., доцент кафедри публічного управління, менеджменту та маркетингу,Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

АУТСОРСИНГ В РЕГІОНАЛЬНОМУ ЕЛЕКТРОННОМУ ВРЯДУВАННІ В УКРАЇНІ

I. Morhachov

PhD in Economics, Associate Professor Volodymyr Dahl East Ukrainian National University

Ye. Ivchenko

Doctor of Economic Sciences, Professor Volodymyr Dahl East Ukrainian National University

D. Drozhzhyn

PhD in Public Administration, Associate Professor Volodymyr Dahl East Ukrainian National University

OUTSOURCING IN REGIONAL ELECTRONIC GOVERNANCE IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.4.52

В. О. Копанчук

к. ю. н., доцент,Національний університет цивільного захисту України

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

V. Kopanchuk

PhD in Law, Associate Professor,National University of Civil Protection of Ukraine

METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF PROVIDING PUBLIC SECURITY OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.4.53

О. О. Маслиган

к. е. н., доцент кафедри туризму і географії, Мукачівський державний університет

О. В. Касинець

старший викладач кафедри туризму і географії, Мукачівський державний університет

СУТНІСНЕ РОЗУМІННЯ КЛАСТЕРІВ ТА СПЕЦИФІКА УПРАВЛІННЯ ЇХ РОЗВИТКОМ В СФЕРІ РЕКРЕАЦІЇ ТА ТУРИЗМУ

O. Maslihan

PhD in Economics, Associate Professor of Tourism and Geography, Mukachevo State University

O. Kasinecz`

Lecturer at the Department of Tourism and Geography, Mukachevo State University

THE NATURE OF CLUSTER CATEGORY AND SPECIFITY OF MANAGE THEIR DEVELOPMENT IN TOURISM AND RECREATION

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.4.54

В. Я. Карковська

к. е. н., доцент кафедри адміністративного та фінансового менеджменту,Національний університет «Львівська політехніка»

ЗАСТОСУВАННЯ «МОДЕЛІ ЗРІЛОСТІ КАДРОВОЇ БЕЗПЕКИ» В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

V. Karkovska

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Administrative and Financial Management, Lviv Polytechnic National University

APPLICATION OF THE MODEL OF PERSONNEL SECURITY IN STATE AUTHORITIES

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.4.55

Т. В. Голобородько

к. е. н., старший викладач кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування, Криворізький національний університет

СУБ’ЄКТИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ В СФЕРІ ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ

T. Holoborodko

PhD in Economics, Senior Lecturer of Accounting, Taxation, Public Administration and Administration, Kryvyi Rih National University

SUBJECTS OF PUBLIC ADMINISTRATION AND MANAGEMENT IN ACCOUNTING AND TAXATION

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.4.56

Я. В. Паламаренко

к. е. н., старший викладач, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Y. Palamarenko

PhD in Economics, Vinnytsia National Agrarian University (Vinnytsya)

CONCEPTUAL PROVISIONS OF STATE REGULATION OF INNOVATION PROCESSES

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.4.57

Ю. Г. Прав

к. е. н., доцент, Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом», Навчально-науковий інститут міжнародних відносин та соціальних наук, кафедра публічного адміністрування

СТРАТЕГІЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ

Yu. Prav

PhD in Economics, Associate Professor, Higher Educational Institution “Interregional Academy of Personnel Management” Private Joint-Stock Company, Educational-Scientific Institute of International Relations and Social Sciences, Public Administration Department

STRATEGY OF STATE REGULATION OF REGIONAL INVESTMENT-BUILDING COMPLEX

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.4.58

І. А. Нечаєва

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту,Національний університет «Запорізька політехніка»

РЕФОРМА СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ЯК ЗАСІБ ЗМІЦНЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ПЕРМАНЕНТНОЇ КРИЗИ

I. Nechayeva

PhD in Economics, associate professor,Zaporizhzhia National Polytechnic University, Zaporizhzhia

SOCIAL INSURANCE SYSTEM REFORMATION AS MEANS OF SOCIOECONOMIC SECURITY ENHANCEMENT DURING THE PERMANENT ECONOMIC CRISIS IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.4.59

О. П. Василенко

к.с-г.н., доцент кафедри публічного управління та адміністрування,Уманський національний університет садівництва, м. Умань, Черкаська обл.

М. І. Дяченко

к.с-г.н., доцент кафедри публічного управління та адміністрування,Уманський національний університет садівництва, м. Умань, Черкаська обл.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ КАДРОВИХ СЛУЖБ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

O. Vasylenko

PhD in Agricultural Sciences, Associated Professor at the Department of Public Management and Administration,Uman National University of Hosticulture, Uman, Cherkassy region

M. Diachenko

Associated Professor at the Department of Public Management and Administration,Uman National University of Hosticulture, Uman, Cherkassy region

ORGANIZATIONAL AND LEGAL BASIS OF PERSONNEL SERVICES ACTIVITY IN STATE AUTHORITIES AND LOCAL MUNICIPALITY

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.4.60

А. Ю. Василенко

к. геолог. н., державний експерт, Міністерство освіти і науки України

ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ВІДКРИТОЇ НАУКИ В КРАЇНАХ ЄС (НА ПРИКЛАДІ ФІНЛЯНДІЇ)

A. Vasylenko

PhD in Geology, State Expert, Ministry of Education and Science of Ukraine

THE ESTABLISHMENT AND IMPLEMENTATION OF THE PUBLIC OPEN SCIENCE POLICY IN THE EU COUNTRIES (EXAMPLE OF FINLAND)

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.4.61

B. Д. Мужайло

к. е. н., доцент, Одеська національна академія харчових технологій

К. С. Колеснікова

к. е. н., доцент, Одеський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

П. П. Несененко

к. е. н., доцент, Одеський національний економічний університет

ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

V. Muzhaylo

PhD in Economics, Associate Professor Odessa National Academy of Food Technologies, Odessa, Ukraine

K. Kolesnikova

PhD in Economics, Associate Professor, Odessa Trade and Economic Institute, Kiev National University of Trade and Economics, Odessa, Ukraine

P. Nesenenko

PhD in Economics, Associate Professor, Odessa National Economic University, Odessa, Ukraine

ELECTRONIC GOVERNANCE AS AN IMPORTANT FACTOR IMPROVEMENT OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE CONDITIONS OF DECENTRALIZATION

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.4.62

Н. А. Сіцінський

к. держ. упр., головний науковий співробітник,Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

НАУКОВИЙ СУПРОВІД ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИХ РЕФОРМ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ У ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІЙ СФЕРІ

N. Sitsinskiy

PhD in Public Administration,Chief Scientist Ukrainian State Employment Service Training Institute

SCIENTIFIC SUPPORT OF PUBLIC-GOVERNMENTAL REFORMS TO PROVIDE NATIONAL SECURITY OF UKRAINE IN FOREIGN POLICY

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.4.63

А. М. Гаврилюк

к. н. держ. упр., доцент, доцент кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу,Київський національний університет культури і мистецтв

СОЦІОГУМАНІТАРНІ ЗАСАДИ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В СФЕРІ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

A. Нavryliuk

PhD in Public Administration, docent, Department of Hotel and Restaurant and Tourism Business,Kiev National University of Culture and Arts, Kiev

SOCIO-HUMANISTIC PRINCIPLES OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE SPHERE OF TOURISM IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.4.64

В. О. Чабаров

к. т. н., доцент, доцент кафедри менеджменту і логістики,Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса, Україна

О. В. Євтушок

к. е. н., старший викладач кафедри маркетингу, підприємництва і торгівлі,Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса, Україна

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ ТА СИСТЕМА ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

V. Chabarov

PhD in Technical Sciences, Associate Professor of Management and LogisticsOdessa National Academy of Food Technologies

O. Yevtushok

PhD in Economics, Senior Lecturer in the Department of Marketing, Entrepreneurship and Trade, Odessa National Academy of Food Technologies

LABOR ORGANIZATION AND PAYROLL SYSTEM FOR CIVIL SERVANTS: AN INTERNATIONAL EXPERIENCE FOR UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.4.65

О. О. Бутник

к. держ. упр., доцент, доцент Науково-дослідного інститутуКиївського національного університету культури і мистецтв

ПЕРСПЕКТИВИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ КРЕАТИВНОЮ ЕКОНОМІКОЮ В УКРАЇНІ

O. Butnyk

PhD in Public Administration, Associate Professor,Associate Professor of the Research Institute Kyiv National University of Culture and Arts

PERSPECTIVES OF PUBLIC ADMINISTRATION OF CREATIVE ECONOMY IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.4.66

Л. І. Кийда

к. держ. упр., старший викладач кафедри публічного управління та митного адміністрування, Університет митної справи та фінансів

Н. І. Шевченко

к. держ. упр., доцент, доцент кафедри публічного управління та митного адміністрування, Університет митної справи та фінансів

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

L. Kiyda

PhD in Public Administration, Senior Lecturer, Department of Public Administration and Custom Administration, University of Customs and Finance

N. Shevchenko

PhD in Public Administration, Associate Professor, Associate Professor, Department of Public Administration and Custom Administration,University of Customs and Finance

FEATURES OF IMPLEMENTATION OF STATE CUSTOMS POLICY IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.4.67

Л. Р. Криничко

к. мед. н., здобувач кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, Державний університет «Житомирська політехніка»

Г. І. Ляхович

к. н. з держ.управл., доцент, директор, Івано-Франківський навчально-науковий інститут менеджменту Тернопільського національного економічного університет М. Івано-Франківськ

ОЦІНКА НАСЛІДКІВ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ

L. R. Krynychko

Ph.D., candidate of the Department of Economic Security, Public Administration and Administration, Zhytomyr Polytechnic State University

H. I. Liakhovych

PhD (State Administration), Associate Professor, Director of the Ivano-Frankivsk Educational and Scientific Management Institute of Ternopil National Economic University (7 Halytska Str., Ivano-Frankivsk

ASSESSMENT OF THE CONSEQUENCES AND RESULTS OF HEALTH SYSTEM REFORM IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.4.150

К. О. Чернокалова

аспірант кафедри публічного управління та митного адміністрування,Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

РОЛЬ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СТАНОВЛЕННІ ТА ФУНКЦІОНУВАННІ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

K. Chernokalova

postgraduate student, Department of Public Administration and Customs Administration,University of Customs and Finance, Dnipro, Ukraine

THE ROLE OF PUBLIC ADMINISTRATION MECHANISMS IN THE FORMATION AND FUNCTIONING OF CIVIL SOCIETY

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.4.151

О. І. Бобровський

аспірант кафедри державного управління та місцевого самоврядування, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Україна

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

O. Bobrovskyi

postgraduate student of the Department of Public Administration and Local Government, Dnipropetrovsk Regional Institute of Public Administration of the National Academy of Public Administration the President of Ukraine, Ukraine

THEORETICAL PRINCIPLES OF PUBLIC MANAGEMENT OF TERRITORIAL COMMUNITIES

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.4.152

Т. В. Парфенюк

аспірант кафедри публічної політики та політичної аналітики,Національна академія державного управління при Президентові України

ЗАІНТЕРЕСОВАНІ СТОРОНИ У ВИРОБЛЕННІ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В ЕНЕРГЕТИЧНІЙ СФЕРІ УКРАЇНИ

T. Parfeniuk

postgraduate student of the Department of Public Policy and Political Analytics, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

STAKEHOLDERS IN THE PROCESS OF PUBLIC POLICY MAKING IN THE ENERGY SECTOR OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.4.153

О. М. Вівсяник

аспірант, Міжрегіональна Академія Управління персоналом, м. Київ

ВПЛИВ НЕОІНСТИТУАЛІЗМУ НА ВИЗНАЧЕННІ МІСЦЯ ОРГАНІЗАЦІЙ В ІНСТИТУЦІЙНОМУ МЕХАНІЗМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

O. Vivsyanyk

postgraduate student, Interregional Academy of Personnel Management (Kyiv)

THE INFLUENCE OF NEOINSTITUTIONALISM ON DETERMINATION OF THE PLACE OF ORGANIZATIONS IN THE INSTITUTIONAL MECHANISM OF PUBLIC GOVERNANCE


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 105

Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 190

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Open_Access

Crossref Member Badge

Редакційна колегія

Кобець Анатолій Степанович

головний редактор, доктор наук з державного управління, ректор, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Васільєва Леся Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гришова Інна Юріївна

доктор економічних наук, професор, Педагогічний Університет Цзянсу, Китай

Дєгтяр Олег Андрійович

доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова

Домбровська Світлана Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, начальник навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України

Коваль Яна Сергіївна

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Логвінов Валерій Григорович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом

Приходько Ігор Павлович

доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний Університет

Пугач Андрій Миколайович

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Ромін Андрій Вячеславович

доктор наук з державного управління, доцент, начальник факультету Пожежної безпеки, Національний університет цивільного захисту України

Садковий Володимир Петрович

доктор наук з державного управління, професор, ректор, Національний університет цивільного захисту України

Сиченко Віктор Володимирович

доктор наук з державного управління, доцент, ректор, Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»

Сорока Світлана Вікторівна

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна

Ульянченко Юрій Олександрович

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри економічної політики та менеджменту, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Шведун Вікторія Олександрівна

доктор наук з державного управління, старший науковий дослідник, завідувач кафедри менеджменту навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України