EnglishНа русском

Державне управління: удосконалення та розвиток № 4, 2019

DOI: 10.32702/2307-2156.2019.4

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.4.1

С. В. Онищук

доктор наук з державного управління, доцент, Заслужений юрист України, начальник міжрегіонального управління НАДС в Чернівецькій, Івано-Франківській та Тернопільській областях

ЗМІНА ІСТОТНИХ УМОВ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ: ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

S. V. Onyshchuk

Doctor of Sciences in Public Administration, Associate Professor, Honored Lawyer of Ukraine, Head of Interregional Department of the National Civil Service Agency in Chernivtsi, Ivano-Frankivsk and Ternopil Region

CHANGE OF FULL CONSTITUTION OF THE STATE SERVICE: PRACTICAL ASPECTS

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.4.2

О. І. Васильєва

д. держ. упр., професор, професор кафедри публічного управління та публічної службиНаціональної академії державного управління при Президентові України

Н. В. Васильєва

д. держ. упр., доцент, професор кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного управління при Президентові України

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄКТАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

O. Vasylieva

Doctor of Science in Public Administration, professor, professor of Public Administration and Public Service Department of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

N. Vasylieva

Doctor of Science in Public Administration, associate professor, professor of Regional Administration, Local Self-Government and Urban Management Department of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

SOME ASPECTS OF THE STATE ADMINISTRATION OF INTELLECTUAL PROPERTY OBJECTS

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.4.20

М. І. Дяченко

к.с-г.н., доцент кафедри публічного управління та адміністрування, Уманський національний університет садівництва, м. Умань, Черкаська обл.

О. П. Василенко

к.с-г.н., доцент кафедри публічного управління та адміністрування, Уманський національний університет садівництва, м. Умань, Черкаська обл.

ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ЛІДЕРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ МОЛОДІ УМАНЩИНИ

M. I. Diachenko

Candidate of Agricultural Science, Associated Professor at the Department of Public Management and Administration,Uman National University of Hosticulture, Uman, Cherkassy region.

O. P. Vasylenko

Candidate of Agricultural Science, Associated Professor at the Department of Public Management and Administration,Uman National University of Hosticulture, Uman, Cherkassy region.

FORMING AND REALIZATION OF LEADER POTENTIAL OF YOUNG PEOPLE OF THE UMAN REGION

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.4.21

М. І. Губа

кандидат економічних наук, доцент кафедри публічного управління та адміністрування, доцент,ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет»

О. Г. Карташова

кандидат економічних наук, доцент кафедри публічного управління та адміністрування,ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет

РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ ЧЕРЕЗ ПУБЛІЧНО – ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО

M. I. Huba

PhD in Economics,Associate Professor at the Department of public management and administration,SHEE "Kherson State Agrarian University"

O. H. Kartashova

PhD in Economics, Associate Professor at the Department of public management and administration,SHEE "Kherson State Agrarian University"

DEVELOPMENT OF RURAL AREAS THROUGH PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.4.22

О. Г. Бондаренко

кандидат наук з державного управління, доцент,докторант Національної академії Національної гвардії України

МЕТОДИКА ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧІ ПРІОРИТЕТНОСТІ ПРЕДСТАВНИЦТВА СИЛ БЕЗПЕКИ ЩОДО КЕРІВНИЦТВА ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ЇХ СПІЛЬНИХ ДІЙ ПРИ РЕАГУВАННІ НА КРИЗОВІ СИТУАЦІЇ

O. G. Bondarenko

PhD, Associate Professor, Colonel, Doctoral Student, National Academy of the National Guard of Ukraine

METHODS OF SOLVING THE TASKS OF PRIORITIZING THE SECURITY FORCES’ REPRESENTATION IN THE PUBLIC ADMINISTRATION BODIES OF LOGISTIC SUPPORT OF THEIR JOINT ACTIONS IN RESPONDING TO CRISIS

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.4.100

І. А. Берлінець

викладач кафедри педіатричних дисциплін,Львівський інститут медсестринства та лабораторної медицини ім. А. Крупинського

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД У СФЕРІ МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ: ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

I. A. Berlinets

lecturer of the department of pediatric disciplines,A. Krupinsky Institute of Nursing and Health laboratory medicine of Lviv

FOREIGN EXPERIENCE IN THE FIELD OF MEDICAL REHABILITATION: PROSPECTS OF USE IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.4.101

С. В. Сороковська

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

РОЛЬ ТА МІСЦЕ МОНІТОРИНГУ І ОЦІНКИ В ДЕРЖАВНІЙ ПОЛІТИЦІ У СФЕРІ ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ

S. V. Sorokovska

post-graduate student, National academy of public administration under the President of Ukraine, Kyiv

THE ROLE AND PLACE OF MONITORING AND EVALUATION IN THE STATE POLICY IN THE SPHERE OF DRINKING WATER SUPPLY

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.4.102

Н. Г. Єршова

магістр публічного управління та адміністрування

ПУБЛІЧНІ КОМУНІКАЦІЇ У ПУБЛІЧНІЙ ПОЛІТИЦІ: ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ

Nadiia Yershova

Master's Degree in Public Management and Administration

PUBLIC COMMUNICATION IN PUBLIC POLICY: DETERMINATION OF THE MAIN CONCEPTS

DOI: 10.32702/2307-2156-2019.4.103

Я. М. Біляєв

Аспірант Національної академії державного управління при Президентові України

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МОЛОДІ

Y. M. Belyaev

Graduate student of the National Academy for Public Administrationunder the President of Ukraine

ORGANIZATIONAL FUNDAMENTALS OF STATE POLICY ON ENSURING YOUTH SOCIAL MOBILITY

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Open_Access

Crossref Member Badge

Редакційна колегія

Кобець А. С.

головний редактор, д.держ.упр., професор, ректор Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Приходько І. П.

заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, завідуючий кафедрою обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Андрієнко М. В.

доктор наук з державного управління, доцент, начальник науково-дослідного центу захолів цивільного захисту

Антонов А. В.

д.держ.упр., професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Бондарчук Н. В.

д.держ.упр., професор кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Безугла Л. С.

к.е.н., доцент кафедри маркетингу Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Васільєва Л. М.

д.держ.упр., професор кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Вікторов В. Г.

д. ф. наук, професор кафедри філософії, соціології та історії Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Вініченко І. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Драган І. О.

д.держ.упр., с.н.с., проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Дацій Н. В.

д.держ.упр., професор, завідуюча кафедрою Київського національного лінгвістичного університету

Демчук Н. І.

д.е.н., професор кафедри фінансів та банківської справи Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Кураташвілі А. А.

Доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), Науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, Завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі, Президент Міжнародної Академії соціально-економічних на ук, Президент Міжнародної Академії Політичного менеджменту і Президент Міжнародної Академії Юридичних наук, Дійсний член Нью-Йоркської Академії наук, Академік Академії політичних наук США, Засновник і головний редактор Міжнародного наукового журналу «Прогрес» і Міжнародного наукового журналу «Проблеми Юриспруденції», Член Федерації журналістів

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідуючий відділом, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Левченко Н. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Запорізького національного технічного університету

Литвин Ю. О.

д.держ.упр., професор кафедри економічної теорії та економіки підприємств Академії муніципального управління

Міщенко Д. А.

д.держ.упр., професор кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри державної служби інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри менеджменту організацій Дніпровського державного аграрно-економічного університету