Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 1

Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 19

Державне управління: удосконалення та розвиток № 4, 2018

Т. І. Биркович

д. держ. упр., доцент, завідувач кафедри державного управління і права Київського університету культури, м. Київ

АКРЕДИТАЦІЯ І РЕГУЛЮВАННЯ ЯКОСТІ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ В СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

T. Byrkovych

PhD. in Public Administration, Associated Professor, the Head of the Department of Public Administration and Law at Kiev University of Culture, Kyiv

ACCREDITATION AND REGULATION OF QUALITY OF MEDICAL SERVICES IN THE SYSTEM OF HEALTH PROTECTION

Л. В. Антонова

д. держ. упр., професор, професор кафедри обліку і аудиту, Чорноморський національний університет ім. П. Могили, м. Миколаїв, Україна

С. В. Лізаковська

к. держ. упр., доцент, викладач кафедри соціології і військової історії Військово-морської академії імені Героїв Вестерплатте в м. Гдиня, Польща

OСОБЛИВОСТІ ПРЕДСТАВНИЦТВА ТА ЛОБІЮВАННЯ ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

L. Antonova

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor, Professor of the Department of Accounting and Auditing, Petro Mohyla Black Sea National University named after the Petro Mohyla, Mykolayiv, Ukraine

S. Lizakowska

PhD in Public Administration, Associate Professor, Lecturer of the Department of Sociology and Military History, Polish Naval Academy named after the Heroes of Westerplatte , Gdynia, Poland

FEATURES OF REPRESENTATION AND LOBBYING OF CITIZENS INTERESTS IN PUBLIC AUTHORITIES

А. М. Валюх

директор Навчально-наукового інституту економіки та менеджменту, к. е. н., доцент, доцент кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

Д. Б. Зайцев

начальник Державної фіскальної служби в Рівненській області, аспірант, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

А. Ю. Якимчук

д. е. н., професор, професор кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У СФЕРІ ЗБЕРЕЖЕННЯ Й ВІДТВОРЕННЯ ПРИРОДНОГО КАПІТАЛУ

A. M. Valyukh

Director of Scientific-Research Institute of Economics and Management, PhD in Economics, Аssociate Professor of Public Administration, Documentation and Informational Activity Department, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne

D. B. Zaitsev

the Chief of State Fiskal Service of Ukraine in Rivne Region, post-graduate student National University of Water and Environmental Engineering, Rivne

A. Y. Yakymchuk

Dr hab. in Economics, Professor of Department of Public Administration, Documentation and Information Activity, NUWMNRU, Rivne

THE ROLE OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS IN THE FIELD OF PRESERVATION AND REPRODUCTION OF NATURAL CAPITAL

О. В. Марценюк-Розарьонова

к. е. н., доцент кафедри фінансів,банківської справи та страхування, Вінницький національний аграрний університет

О. М. Чорнопищук

бакалавр, кафедра фінансів, банківської справи та страхування, Вінницький національний аграрний університет

Я. Р. Якубовська

бакалавр, кафедра фінансів, банківської справи та страхування, Вінницький національний аграрний університет

ОСОБЛИВОСТІ СТРАХУВАННЯ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ

O. V. Martsenyuk-Rozaronova

Candidate of economic sciences, associate professor of department of finances, banking and insurance, Vinnytsia national agrarian University

O. M. Chornopischuk

bachelor, department of finances, banking and insurance, Vinnytsia national agrarian University

Y. R. Yakubovska

bachelor, department of finances, banking and insurance, Vinnytsia national agrarian University

FEATURES OF INSURANCE IN THE AGRICULTURAL SECTOR

А. П. Миколаєць

к. держ. упр., викладач, Міжрегіональна академія управління персоналом

РОЗВИТОК ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА У КОНТЕКСТІ НОВИХ ЦИВІЛІЗАЦІЙНИХ ТА НАЦІОНАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ

A. Mikolaets

Ph.D., lecturer Interregional Academy of Personnel Management

CIVIL SOCIETY DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF NEW CIVILIZATION AND NATIONAL CHALLENGES

М. С. Орлів

кандидат економічних наук, докторант кафедри парламентаризму та політичного менеджменту, Національна академія державного управління при Президентові України

РОЗВИТОК СИСТЕМНИХ ЛІДЕРІВ ДЛЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗА ІНДИВІДУАЛЬНО-ЦЕНТРИЧНИМ ТА СИСТЕМНО-ОРІЄНТОВАНИМ ПІДХОДАМИ

M. S. Orliv

Ph.D. in Economics, Doctoral Student of Parliamentarism and Political Management Department, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

SYSTEMIC LEADERS DEVELOPMENT FOR PUBLIC ADMINISTRATION BY INDIVIDUAL-CENTRIC AND SYSTEM-ORIENTED APPROACHES

І. В. Чаплай

канд. наук з держ. упр., докторант кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна академія управління персоналом, м. Київ

ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНО-ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМУНІКАЦІЇ В УКРАЇНІ

I. V. Chaplay

PhD in Public Administration, PhD student of the Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv

WAYS OF OPTIMIZING THE EFFECTIVENESS OF STATE-CIVIL COMMUNICATION IN UKRAINE

О. П. Василенко

к.с-г.н., доцент кафедри публічного управління та адміністрування, Уманський національний університет садівництва, м. Умань, Черкаська обл.

М. І. Дяченко

к.с-г.н., доцент кафедри публічного управління та адміністрування, Уманський національний університет садівництва, м. Умань, Черкаська обл.

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ І ЇЇ НАСЛІДКИ ДЛЯ ГРОМАДИ

O. P. Vasylenko

Candidate of Agricultural Science, Associated Professor at the Department of Public Management and Administration, Uman National University of Hosticulture, Uman, Cherkassy region

M. I. Diachenko

Candidate of Agricultural Science, Associated Professor at the Department of Public Management and Administration, Uman National University of Hosticulture, Uman, Cherkassy region

DECENTRALIZATION OF POWER AND ITS SOCIETY CONSEQUENCES

О. В. Іванюк

к. е. н, доцент кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

В. А. Довженко

к. е. н, доцент, доцент кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

І. В. Кравець

к. е. н, доцент кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВІТЧИЗНЯНІЙ СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

O. V. Ivaniuk

Ph.D., Associate Professor, Department of Economic Theory, Intellectual Property and Public Administration, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

V. A. Dovzhenko

Ph.D., Associate Professor, Department of Economic Theory, Intellectual Property and Public Administration, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

I. V. Kravets

Ph.D., Associate Professor, Department of Economic Theory, Intellectual Property and Public Administration, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

PERSPECTIVES OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE DOMESTIC PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM

О. В. Митяй

к. е. н., доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

О. М. Світовий

к. е. н., доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування, Уманський національний університет садівництва, м. Умань

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЮ СПІЛЬНОТОЮ В УКРАЇНІ

O. Mityay

PhD (Economics), Assistant Professor, Uman National University of Horticulture, Uman

A. Svitovii

PhD (Economics), Assistant Professor, Uman National University of Horticulture, Uman

PUBLIC ADMINISTRATION OF THE TERRITORIAL COMMUNITY IN UKRAINE

Ю. Ю. Ряховська

кандидат економічних наук,Класичний приватний університет, м. Запоріжжя, Україна

ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

Y. Y. Ryakhovskaya

Ph.D. in Economics SciencesKlasychnyj pryvatnyj universytet, Zaporizhzhia, Ukraine

FOREIGN EXPERIENCE OF FORMATION OF MODERN GOVERNMENT INNOVATIVE POLICY

О. В. Білозір

кандидат юридичних наук,доцент кафедри публічного адміністрування Міжрегіональної академії управління персоналом

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СПІЛЬНОТИ В КРАЇНІ

Oksana Bilozir

PhD, Associate Professor, Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management

THEORETICAL ASPECTS OF STATE INFLUENCE ON THE FORMATION OF THE SOCIAL COMMUNITY IN THE COUNTRY

В. С. Гнатенко

кандидат економічних наук, Дружківський міський голова

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НАСЕЛЕННЯ КОРОЛІВСТВА НОРВЕГІЇ

V. S. Hnatenko

Candidate of Economic Sciences, Druzhkivka mayor

PECULIARITIES OF THE ECONOMIC SECURITY FORMATION OF NORWAY POPULATION

Р. Б. Примуш

кандидат наук державного управління, докторант

СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО МОНІТОРИНГУ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

R. Primush

PhD in Public Administration, doctoral candidate

STATE MONITORING SYSTEM IN THE FIELD OF NATIONAL SECURITY OF UKRAINE

О. І. Васильєв

здобувач, Навчально-науково-виробничий центр НУЦЗУ

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЮ СФЕРОЮ В УКРАЇНІ: НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

O. Vasiliev

Сandidate for a degree,Training Research and Production Center of the National University of Civil Defence of Ukraine

PUBLIC ADMINISTRATION OF INFORMATION IN UKRAINE: PROVISION OF ADMINISTRATIVE SERVICES

Р. М. Колісник

аспірант Навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ У ПРОБЛЕМАТИЦІ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

R. M. Kolisnik

researcher of Training Research and Production Center of the National University of Civil Protection of Ukraine

BASIC CONCEPTS IN ENSURING THE EFFECTIVENESS OF ENTERPRISE MANAGEMENT

О. І. Целуйко

здобувач, Державний університет управління та технології (Київ, Україна)

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Oleksii Tseluiko

Postgraduate, State University of Infrastructure and Technologies (Kyiv, Ukraine)

PECULIARITIES OF STATE FINANCIAL CONTROL IN ENSURING NATIONAL SECURITY OF UKRAINE

Н. С. Піх

аспірантка, ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіонадьна Академія управління персоналом»

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ (ПУБЛІЧНОЇ) БЕЗПЕКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

N. S. Pikh

Graduate student at the InterRegional Academy of Personnel Management

ENSURING COMMUNITY (PUBLIC) SAFETY IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION

А. А. Дємідова

магістрант спеціальності «Публічне управління та адміністрування», Криворізький національний університет, м. Кривий Ріг

А. Б. Ярова

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування, Криворізький національний університет, м. Кривий Ріг

ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЯК «ЧЕТВЕРТА НЕФОРМАЛЬНА ГІЛКА ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ»: СПОСОБИ МЕДІА-МАНІПУЛЯЦІЇ

A. A. Diemidova

Master of specialty «Рublic management and administration», National University of Kriviy Rig

A. B. Iarova

candidate of economic science, associate professor of the accounting, taxation, public management and administration department, National University of Kriviy Rig

MASS-MEDIA AS «FOURTH INFORMAL BRANCH OF PUBLIC AUTHORITY»:METHODS OF MEDIA-MANIPULATION

О. І. Жайворонок

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

СУЧАСНІ ЗАГРОЗИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ТЕРОРИЗМУ В УМОВАХ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ ПРОТИ УКРАЇНИ

O. Zhaivoronok

post-graduate student of the Department of Globalistics, European Integration and National Security Management of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

MODERN THREATS OF INFORMATION TERRORISM IN THE CONDITIONS OF HYBRID WAR AGAINST UKRAINE


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 105

Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 190

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Open_Access

Crossref Member Badge

Редакційна колегія

Кобець Анатолій Степанович

головний редактор, доктор наук з державного управління, ректор, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Васільєва Леся Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гришова Інна Юріївна

доктор економічних наук, професор, Педагогічний Університет Цзянсу, Китай

Дєгтяр Олег Андрійович

доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова

Домбровська Світлана Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, начальник навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України

Коваль Яна Сергіївна

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Логвінов Валерій Григорович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом

Приходько Ігор Павлович

доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний Університет

Пугач Андрій Миколайович

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Ромін Андрій Вячеславович

доктор наук з державного управління, доцент, начальник факультету Пожежної безпеки, Національний університет цивільного захисту України

Садковий Володимир Петрович

доктор наук з державного управління, професор, ректор, Національний університет цивільного захисту України

Сиченко Віктор Володимирович

доктор наук з державного управління, доцент, ректор, Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»

Сорока Світлана Вікторівна

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна

Ульянченко Юрій Олександрович

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри економічної політики та менеджменту, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Шведун Вікторія Олександрівна

доктор наук з державного управління, старший науковий дослідник, завідувач кафедри менеджменту навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України