Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 1

Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 19

Державне управління: удосконалення та розвиток № 4, 2017

О. В. Балуєва

д. е. н., доцент, проректор з наукової роботи, Донецький державний університет управління, м. Маріуполь

О. С. Келембет

старший викладач кафедри фінансів, обліку і аудиту, Донецький державний університет управління, м. Маріуполь

ІНСТРУМЕНТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ВІДНОВЛЕННЯ ТА РЕІНТЕГРАЦІЇ ДЕОКУПОВАНИХ ТА ПОСТРАЖДАЛИХ ВІД КОНФЛІКТУ ТЕРИТОРІЙ

O. V. Balueva

doctor of economics, associate Professor, vice-rector on scientific work Donetsk State University of Management, Mariupol, Ukraine

О. S. Kelembet

senior lecturer of the finance, accounting & auditing department Donetsk State University of Management, Mariupol, Ukraine

IMPLEMENTATION TOOLS OF THE STATE POLICY OF THE DEOCCUPATED AND CONFLICT-AFFECTED TERRITORIES RECOVERY AND REINTEGRATION

С. Ф. Марова

д. держ. упр., професор кафедри екологічного менеджменту, Донецький державний університет управління, м. Маріуполь

С. М. Вовк

к. е. н., доцент кафедри організації вищої освіти охорони здоров’я Донецького національного медичного університету

МЕДИЧНА ПОСЛУГА ЯК ТОВАР МЕДИЧНОГО РИНКУ

S. F. Marova

D. state Mgr., Professor, Department of environmental management, Donetsk state University of management, Mariupol

S. M. Vovkf

Ph. D. in Economics, associate Professor of the Department of higher education of health care of Donetsk national medical University

MEDICAL SERVICE AS A MEDICAL PRODUCT

Г. В. Костюк

к. е. н., доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

І. А. Павленко

д. е. н., професор кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

О. О. Підкуйко

к. н. з держ. упр., доцент кафедри менеджменту, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ

G. Kostiuk

PhD, associate professor of management department, Kyiv national university of technology and design, Kyiv

I. Pavlenko

Doctor of Economics, professor of management department, Kyiv national university of technology and design, Kyiv

O. Pidkuiko

PhD (Public Administration), associate professor of management department, Kyiv national university of technology and design, Kyiv

FEATURES OF FUNCTIONING AND ANTIMONOPOLY ADJUSTING OF MARKET OF POWER RESOURCES

Н. О. Лиховід

головний спеціаліст з внутрішнього аудиту Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Центр післядипломної освіти

ДОСЛІДЖЕННЯ НАСЛІДКІВ ТА ЕФЕКТІВ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ УКРАЇНИ

Natalya Alekseevna Likhovid

the main specialist in internal audit of the Main Territorial Department of Justice in the Dnipropetrovsk region, Oles Honchar Dnipro National University , the Centre of Postgraduate Education

RESEARCH ON THE CONSEQUENCES AND EFFECTS OF MIGRATION PROCESSES IN UKRAINE

М. Г. Орел

кандидат наук державного управління, докторант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою Національної академії державного управління при Президентові України

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТИПУ ДЕСТАБІЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ, ЯК ПЕРЕДУМОВА ПІДГОТОВКИ СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ У СФЕРІ ПОЛІТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ

M. G. Orel

PhD (Public administration), doctoral candidate of the Department of globalistics, European integration and the national security, National Academy of Public Administration, Office of the President of Ukraine

IDENTIFICATION OF DESTABILIZATION TYPE'S OF THE POLITICAL SYSTEM FOR PREPARATION STRATEGIC DECISIONS IN THE SPHERE OF POLITICAL SECURITY

А. Ю. Гладченко

докторант, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ РІВНОВАГОЮ В КОРПОРАТИВНІЙ СФЕРІ

A. Gladchenko

TAVRIA NATIONAL UNIVERSITY OBJECTIVES AND FUNCTIONS OF PUBLIC ADMINISTRATION ECONOMIC EQUILIBRIUM IN THE CORPORATE FIELD

Є. В. Козловський

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри міжнародного туризму Київського національного університету культури і мистецтв

Н. В. Булгакова

викладач кафедри міжнародного туризму Київського національного університету культури і мистецтв

ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВАХ

Yevhen Kozlovsky

PhD in Public Administration, Associate Professor,Assistant Professor of the Dept. of International Tourism, Kyiv National University of Culture and Arts

Nataliya Bulgakova

Assistant of the Dept. of International Tourism, Kyiv National University of Culture and Arts

LEGISLATIVE SUPPORT OF TOURISM IN FOREIGN COUNTRIES

В. В. Друк

к. держ. упр., докторант кафедри інформаційної політики та електронного урядування Національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ

СУЧАСНІ НАУКОВІ ПІДХОДИ ЩОДО ДОСЛІДЖЕННЯ ПОНЯТТЯ “КОМУНІКАЦІЯ” В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

Viktoriya Druk

PhD in Public Administration, doctoral candidate of National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

MODERN SCIENTIFIC APPROACHES OF THE CONCEPT OF COMMUNICATION IN PUBLIC GOVERNANCE

В. С. Адамовська

к. е. н, доцент, доцент кафедри обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування, ДВНЗ «Криворізький національний університет»

МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ ТА ВИБІР НАПРЯМУ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

V. S. Adamovska

candidate of economic science, associate professor of the accounting, taxation, public management and administration department, National University of Krivoy Rog

GOVERNMENT REGULATION MECHANISM OF ECONOMY AND SELECTION DIRECTLY ECONOMIC POLICY IN THE CURRENT ECONOMIC CONDITIONS

Ю. Л. Мохова

к. держ. упр., доцент кафедри економічної теорії, державного управління та публічного адміністрування, Донецький національний технічний університет, м. Покровськ

СПІВВІДНОШЕННЯ ЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ТА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В СТРУКТУРНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

J. L. Mokhova

PhD in Public Administration., Associate Professor of Economics and Public Administration, Donetsk National Technical University, Pokrovsk

VALUE OF CENTRALIZATION AND DECENTRALIZATION IN THE STRUCTURAL ORGANIZATION OF PUBLIC ADMINISTRATION

Г. В. Ортіна

докторант Академії фінансового управління Міністерства фінансів України

КЛАСТЕРИЗАЦІЯ ЯК НАПРЯМ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ АНТИКРИЗОВОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

G. V. Ortina

doctoral student Academy of Financial Management Ministry of Finance of Ukraine

CLUSTERING AS FOR EXAMPLE STATE ANTI-CRISIS STRATEGY ECONOMICS DEVELOPMENT

Н. А. Гнидюк

кандидат наук з державного управління

РОЗВИТОК ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ НА ЗАСАДАХ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ В НАПРЯМКУ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

N. Gnydiuk

Ph.D. in Public Administration

PUBLIC SERVICE DEVELOPMENT ON PROFESSIONAL TRAINING PRINCIPLES IN THE DIRECTION OF EUROINTEGRATION

Н. А. Гнидюк

кандидат наук по государственному управлению

РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ НА ПРИНЦИПАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В НАПРАВЛЕНИИ ЕВРОИНТЕГРАЦИИ

А. М. Валюх

к. е. н., доцент, доцент кафедри державного управління, документознавства та інформаційної діяльності, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗБЕРЕЖЕННЯМ ПРИРОДНОГО КАПІТАЛУ УКРАЇНИ

A. M. Valyukh

PhD in Economics, Аssociate Professor of department of Public Administration, Documentation and Informational Activity Department, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne

CHARACTERISTICS OF THE ORGANIZATIONAL SYSTEM OF PUBLIC ADMINISTRATION OF NATURAL CAPITAL РRESERVATION OF UKRAINE

Л. В. Олексюк

аспірант кафедри інформаційної політики та електронного урядування, Національна академія державного управління при Президентові України

ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ФІЗИЧНИХ ТА ЮРИДИЧНИХ ОСІБ В ЕЛЕКТРОННИХ УРЯДУВАННІ, ДЕМОКРАТІЇ ТА КОМЕРЦІЇ

L. V. Oleksiuk

a postgraduate student at the Department of Information Policy and Digital Governance, National academy for public administration under the President of Ukraine

REGULATING THE IDENTIFICATION OF INDIVIDUALS AND ENTITIES IN E-GOVERNANCE, DEMOCRACY AND COMMERCE

Р. С. Савранський

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ

ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ПРИПАРТІЙНИХ МОЛОДІЖНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

R. S. Savranskyi

graduate student, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Kyiv

CONCEPT AND ESSENCE OF YOUTH WING OF POLITICAL PARTIES

О. В. Звіздай

аспірант кафедри регіонального розвитку та місцевого самоврядування, ХарРІ НАДУ при Президентові України, м. Харків

НАУКОВІ ТЕОРІЇ ПОХОДЖЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА СФОРМОВАНІ НА ЇХ ОСНОВІ МОДЕЛІ

O. V. Zvizdai

postgraduate student of Regional Development and Local Self-Government Department of KRI NAPA, Kharkiv

SCIENTIFIC THEORIES OF LOCAL SELF-GOVERNMENT ORIGIN AND MODELS ON THEIR BASIS

Д. В. Адамов

аспірант, старший викладач кафедри фінансів, обліку та оподаткування, Донецький державний університет управління, м. Маріуполь

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНИХ ТА РИНКОВИХ РЕГУЛЯТОРІВ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО МАЛОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ

D. V. Adamov

a graduate student, the assistant of finance, accounting and taxing, Donetsk State University of Management (Mariupol city)

THE IMPACT OF GOVERNMENT REGULATORS AND MARKET DEVELOPMENT OF DOMESTIC SMALL BUSINESS OF UKRAINE

М. А. Юхненко

аспірант, старший викладач кафедри фінансів, обліку та оподаткування, Донецький державний університет управління, м. Маріуполь

ЗНАЧЕННЯ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ У РОЗБУДОВІ ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

M. A. Yukhnenko

a graduate student, assistant of finance, accounting and taxing, Donetsk State University of Management (Mariupol city)

THE VALUE OF TREASURY IN THE DEVELOPMENT OF THE INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION IN UKRAINE

Р. П. Сивий

аспірант, Національна академія державного управління при Президентові України

ДЕФІНІЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

R. P. Syvyii

Post-graduate student, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

DEFINITION OF PUBLIC SERVICE IN THE COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 105

Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 190

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Open_Access

Crossref Member Badge

Редакційна колегія

Кобець Анатолій Степанович

головний редактор, доктор наук з державного управління, ректор, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Васільєва Леся Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гришова Інна Юріївна

доктор економічних наук, професор, Педагогічний Університет Цзянсу, Китай

Дєгтяр Олег Андрійович

доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова

Домбровська Світлана Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, начальник навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України

Коваль Яна Сергіївна

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Логвінов Валерій Григорович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом

Приходько Ігор Павлович

доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний Університет

Пугач Андрій Миколайович

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Ромін Андрій Вячеславович

доктор наук з державного управління, доцент, начальник факультету Пожежної безпеки, Національний університет цивільного захисту України

Садковий Володимир Петрович

доктор наук з державного управління, професор, ректор, Національний університет цивільного захисту України

Сиченко Віктор Володимирович

доктор наук з державного управління, доцент, ректор, Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»

Сорока Світлана Вікторівна

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна

Ульянченко Юрій Олександрович

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри економічної політики та менеджменту, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Шведун Вікторія Олександрівна

доктор наук з державного управління, старший науковий дослідник, завідувач кафедри менеджменту навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України