Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 1

Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 19

Державне управління: удосконалення та розвиток № 4, 2016

Є. Г. Карташов

доктор наук з державного управління, Академія Муніципального управління

МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ДЕМОКРАТІЇ

E. G. Kartashov

Doctor of Public Administration, the Academy of Municipal Management

MECHANISMS OF REGIONAL ENVIRONMENTAL DEMOCRACY

Ю. Г. Королюк

д. н. держ. упр., доцент, заступник директора з науково-педагогічної роботи та інноваційного розвитку Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ, м. Чернівці

ПОТЕНЦІАЛ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В МЕХАНІЗМАХ СЦЕНАРНОГО УПРАВЛІННЯ

Yu. Koroliuk

Doctor of Philosophy (Public Administration), associate professor, Deputy Director for scientific and pedagogical work and innovation development of Chernivtsi trade and economics institute of KNTEU, Chernivtsi

REGIONAL DEVELOPMENT POTENTIAL IN THE SCENARIO MANAGEMENT MECHANISMS

О. Я. Красівський

д. і. н., професор, завідувач кафедри європейської інтеграції та права, Львівський регіональний інститут державного управління, м. Львів

С. І. Книшик

аспірант кафедри європейської інтеграції та права, Львівський регіональний інститут державного управління,м. Львів

ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СЕРЕДНЬОЮ ОСВІТОЮ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ

O. Y. Krasivskiy

Doctor of History, Professor, Head of European Integration and Law, Lviv Regional Institute of Public Administration

S. I. Knyshyk

postgraduate student European integration and Law, Lviv Regional Institute of Public Administration

LEGAL BASIS REFORMING GOVERNMENT SECONDARY EDUCATION IN UKRAINIAN SOCIETY

С. А. Чукут

доктор наук з державного управління, професор, в.о. завідувача кафедри теорії та практики управління Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

М. С. Шуляк

студент 5 курсу факультету соціології і права Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут», м. Київ

АНАЛІЗ КРАЩИХ ПРАКТИК НАДАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ В ОБ'ЄДНАНИХ АРАБСЬКИХ ЕМІРАТАХ

Svitlana А. Chukut

Professor, Acting Head, Department of Theory and Practice of Management, National Technical University of Ukraine «Kiev Polytechnic Institute»

M. S. Shuliak

student of faculty sociology and law National Technical University of Ukraine «Kiev Polytechnic Institute»

THE ANALYSIS OF BEST PRACTICES IN THE PROVISION OF E-SERVICES IN THE UNITED ARAB EMIRATES

Г. Б. Марушевський

к. філос. н., старший викладач кафедри освіти дорослих, Інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, м. Київ

МЕТОДОЛОГІЯ ПРОВЕДЕННЯ ГАЛУЗЕВИХ АНАЛІЗІВ ДЛЯ ІНТЕГРАЦІЇ ПОЛОЖЕНЬ КОНВЕНЦІЙ РІО В ПОЛІТИКУ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

G. B. Marushevskyi

PhD in Philosophy, Senior Lecturer, Department of Adult Education, Institute of Retraining and Advanced Training, National Pedagogical Dragomanov University, Kyiv

METHODOLOGY OF SECTORAL ANALYSES FOR INTEGRATING PROVISIONS OF RIO CONVENTIONS INTO UKRAINE’S DEVELOPMENT POLICY

С. В. Сімак

к. держ. упр., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи (економічний напрям) Академії муніципального управління, м. Київ

ІНСТИТУЦІЙНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ВЗАЄМОДІЇ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА, ВЛАДИ ТА БІЗНЕСУ

S. V. Simak

PhD in Public Administration., Vice-rector Academy of Municipal Adminitration MES Ukraine

THE INSTITUTIONAL BASICS OF RESEARCH COOPERATION MECHANISMS CIVIL SOCIETY, AUTHORITIES AND BUSINESS

І. М. Грищенко

к. держ. упр., докторант Національної академії державного управління при Президентові України, м. Київ

АЛГОРИТМ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ЛІДЕРСТВА В СИСТЕМІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

I. M. Gryshchenko

PhD., doctoral of the National Academy of Public Administration under the Office of the President of Ukraine, city Kyiv

ALGORITHM DEVELOPMENT AND LEADERSHIP DEVELOPMENT IN THE LOCAL GOVERNMENT SYSTEM

К. В. Пивоваров

к. держ. упр., докторант Академії муніципального управління

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ УКРАЇНИ

K. V. Pivovarov

PhD in Public Administration., doctoral student at the Academy of Municipal Management

IMPROVING THE SYSTEM OF FINANCIAL CONTROL IN PUBLIC ADMINISTRATION UKRAINE

С. А. Мороз

здобувач науково-дослідної лабораторії управління у сфері цивільного захисту, Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВНЗ: КОМПЕТЕНЦІЯ ЛЮДИНИ, УНІВЕРСИТЕТУ ТА ДЕРЖАВИ

S. A. Moroz

Seeker of Science and Research Laboratory for Management in the Field of Civil Protection, National University of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv

STATE MANAGEMENT OF DEVELOPMENT OF UNIVERSITY’S LABOUR POTENTIAL: THE HUMAN’S, UNIVERSITY’S AND THE STATE’S COMPETENCE

О. В. Рашковська

аспірант кафедри державної  політики та суспільного розвитку Національної академії державного управління при Президентові України

ВПЛИВ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМУНІКАЦІЇ НА ДЕМОКРАТИЗАЦІЮ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ

О. Rashkovskaya

postgraduate student, Department of public policy and social developvent National Academy of Public Administration by the President of Ukraine, Кyiv

THE IMPACT OF CIVIL COMMUNICATION ON DEMOCRATIZATION OF PUBLIC ADMINISTRATION IN UKRAINE


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 105

Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 190

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Open_Access

Crossref Member Badge

Редакційна колегія

Кобець Анатолій Степанович

головний редактор, доктор наук з державного управління, ректор, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Васільєва Леся Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гришова Інна Юріївна

доктор економічних наук, професор, Педагогічний Університет Цзянсу, Китай

Дєгтяр Олег Андрійович

доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова

Домбровська Світлана Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, начальник навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України

Коваль Яна Сергіївна

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Логвінов Валерій Григорович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом

Приходько Ігор Павлович

доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний Університет

Пугач Андрій Миколайович

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Ромін Андрій Вячеславович

доктор наук з державного управління, доцент, начальник факультету Пожежної безпеки, Національний університет цивільного захисту України

Садковий Володимир Петрович

доктор наук з державного управління, професор, ректор, Національний університет цивільного захисту України

Сиченко Віктор Володимирович

доктор наук з державного управління, доцент, ректор, Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»

Сорока Світлана Вікторівна

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна

Ульянченко Юрій Олександрович

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри економічної політики та менеджменту, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Шведун Вікторія Олександрівна

доктор наук з державного управління, старший науковий дослідник, завідувач кафедри менеджменту навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України