Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 1

Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 19

Державне управління: удосконалення та розвиток № 4, 2013

М. А. Міненко

д. е. н., професор кафедри менеджменту, Київський національний торговельно-економічний університет

РІЕЛТОРСТВО В УКРАЇНІ

M. Minenko

phd in economics, professor of department of management, Kyiv National university of trade and economics

REALTORSTVO IN UKRAINE

І. О. Кульчій

кандидат наук з державного управління, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ОРГАНІЗАЦІЇ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

I. O. Kulchiy

PROBLEMS AND PROSPECTS OF ORGANIZATION OF SYSTEM OF STATE ADMINISTRATION REFORMING IN UKRAINE

И. А. Кульчий

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОРГАНИЗАЦИИ РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Ю. В. Погребняк

аспірант, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Дніпропетровськ

ФЕНОМЕНОЛОГІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ДО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМИ ПРОЕКТАМИ

U. V. Pogrebnyak

post-graduate student, Dnipropetrovsk Regional Institute of Public Administration of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Dnipropetrovsk

PHENOMENOLOGY OF PROFESSIONAL READINESS OF READINESS OF PUBLIC EMPLOYEES TO THE MANAGEMENT OF SOCIAL PROJECTS

Т. В. Новаченко

кандидат педагогічних наук, доцент, докторант кафедри державної політики і управління державними процесами НАДУ при Президентові України

КОМПАРАТИВІЗМ ДЕФІНІЦІЇ АВТОРИТЕТ

T. Novatchenko

COMPARATIVISM THE DEFINITION OF THE AUTHORITY

Т. В. Федорів

к. філол. наук, докторант кафедри державного управління і менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України

МЕДІА-РЕПУТАЦІЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА СПЕЦИФІКА ЇЇ ФОРМУВАННЯ

T. V. Fedoriv

MEDIA REPUTATION OF THE GOVERNMENT AND THE SPECIFICITY OF ITS FORMATION

Т. В. Федорив

МЕДИА-РЕПУТАЦИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И СПЕЦИФИКА ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ

С. О. Сибиряков

здобувач кафедри державної політики та управління політичними процесами Національної академії державного управління при Президентові України, науковий співробітник Українського центру культурних досліджень Міністерства культури України, м. Київ

СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ УКРАЇНИ ЯК ЧИННИК СТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

S. O. Sybyryakov

Postgraduate degree PhD Department of Public Policy and Management political processes of the National Academy of Public Administration of Ukraine, research associate Ukrainian Center for Cultural Studies of the Ministry of Culture of Ukraine, Kyiv

SOCIAL CAPITAL CIVIL SERVANTS UKRAINE AS A FACTOR IN THE FORMATION OF CIVIL SOCIETY

С. Ф. Радзімовська

кандидат наук з державного управління, Завідувач кафедри Державного управління та самоврядування Міжрегіональна Академія управління персоналом

ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ

Svetlana Radzimovska

PhD in Public Administration, Head of Department of the State Administration and Local Government Interregional Academy of Personnel Management

UKRAINE EUROPEAN INTEGRATION

І. В. Костенок

к. е. н., доцент, Донецькйи державний університет управління

ДЕРЖАВНІ МЕХАНІЗМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ ТА МІСЦЕВИХ ГРОМАД

I. V. Kostenok

PhD, Professor, Donetsk state universityb of management

STATE MECHANISMS OF INTERESTS OPTIMISATION BETWEEN STATE AND LOCAL COMMUNITIES

И. В. Костенок

к. э. н., доцент, Донецкий государственный университет управления

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ОПТИМИЗАЦИИ ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВА И МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ

Л. М. Бєлкін

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, директор ТОВ «Газета», Донецька область

КОНЦЕПТИ «ВЛАДА», «ДЕРЖАВА», «ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ», «ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО»: ҐЕНЕЗА ВИНИКНЕННЯ, РОЗВИТКУ, ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ТА ВЗАЄМОДІЇ

В. В. Олійник

к. пед. н., докторант, ДВНЗ "Університет менеджменту освіти"

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЮ ОСВІТОЮ В УКРАЇНІ

Vladimir V. Oleinik

Ph.D. in education, doctoral, University Education Management

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS PUBLIC ADMINISTRATION OF POSTGRADUATE EDUCATION IN UKRAINE

О. Ю. Стоян

докторант Чорноморського державного університету ім. Петра Могили

КОМПЛЕКСНИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ І РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

O. Y. Stoyan

Doctoral candidate of Petro Mohyla Black Sea State University

COMPLEX MECHANISM OF STATE CONTROL AND REGULATION OF THE DEVELOPMENT OF RENEWABLE ENERGY OF UKRAINE

А. Ю. Стоян

докторант Черноморского государственного университета им. Петра Могилы

КОМПЛЕКСНЫЙ МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ  УКРАИНЫ

Н. В. Кулак

здобувач Академії муніципального управління

ФОРМУВАННЯ ТА ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ СИСТЕМ ТОРГІВЛІ

Nataliia V. Kulak

Аspirant Academy of Municipal Management

FORMATION OF THE ESSENCE AND PRINCIPLES OF ELECTRONIC TRADING SYSTEMS


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 105

Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 190

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Open_Access

Crossref Member Badge

Редакційна колегія

Кобець Анатолій Степанович

головний редактор, доктор наук з державного управління, ректор, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Васільєва Леся Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гришова Інна Юріївна

доктор економічних наук, професор, Педагогічний Університет Цзянсу, Китай

Дєгтяр Олег Андрійович

доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова

Домбровська Світлана Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, начальник навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України

Коваль Яна Сергіївна

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Логвінов Валерій Григорович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом

Приходько Ігор Павлович

доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний Університет

Пугач Андрій Миколайович

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Ромін Андрій Вячеславович

доктор наук з державного управління, доцент, начальник факультету Пожежної безпеки, Національний університет цивільного захисту України

Садковий Володимир Петрович

доктор наук з державного управління, професор, ректор, Національний університет цивільного захисту України

Сиченко Віктор Володимирович

доктор наук з державного управління, доцент, ректор, Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»

Сорока Світлана Вікторівна

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна

Ульянченко Юрій Олександрович

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри економічної політики та менеджменту, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Шведун Вікторія Олександрівна

доктор наук з державного управління, старший науковий дослідник, завідувач кафедри менеджменту навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України