EnglishНа русском

Державне управління: удосконалення та розвиток № 4, 2013

М. А. Міненко

д. е. н., професор кафедри менеджменту, Київський національний торговельно-економічний університет

РІЕЛТОРСТВО В УКРАЇНІ

M. Minenko

phd in economics, professor of department of management, Kyiv National university of trade and economics

REALTORSTVO IN UKRAINE

І. О. Кульчій

кандидат наук з державного управління, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ОРГАНІЗАЦІЇ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

I. O. Kulchiy

PROBLEMS AND PROSPECTS OF ORGANIZATION OF SYSTEM OF STATE ADMINISTRATION REFORMING IN UKRAINE

И. А. Кульчий

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОРГАНИЗАЦИИ РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Ю. В. Погребняк

аспірант, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, м. Дніпропетровськ

ФЕНОМЕНОЛОГІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ДО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНИМИ ПРОЕКТАМИ

U. V. Pogrebnyak

post-graduate student, Dnipropetrovsk Regional Institute of Public Administration of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine, Dnipropetrovsk

PHENOMENOLOGY OF PROFESSIONAL READINESS OF READINESS OF PUBLIC EMPLOYEES TO THE MANAGEMENT OF SOCIAL PROJECTS

Т. В. Новаченко

кандидат педагогічних наук, доцент, докторант кафедри державної політики і управління державними процесами НАДУ при Президентові України

КОМПАРАТИВІЗМ ДЕФІНІЦІЇ АВТОРИТЕТ

T. Novatchenko

COMPARATIVISM THE DEFINITION OF THE AUTHORITY

Т. В. Федорів

к. філол. наук, докторант кафедри державного управління і менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України

МЕДІА-РЕПУТАЦІЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА СПЕЦИФІКА ЇЇ ФОРМУВАННЯ

T. V. Fedoriv

MEDIA REPUTATION OF THE GOVERNMENT AND THE SPECIFICITY OF ITS FORMATION

Т. В. Федорив

МЕДИА-РЕПУТАЦИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И СПЕЦИФИКА ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ

С. О. Сибиряков

здобувач кафедри державної політики та управління політичними процесами Національної академії державного управління при Президентові України, науковий співробітник Українського центру культурних досліджень Міністерства культури України, м. Київ

СОЦІАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ УКРАЇНИ ЯК ЧИННИК СТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

S. O. Sybyryakov

Postgraduate degree PhD Department of Public Policy and Management political processes of the National Academy of Public Administration of Ukraine, research associate Ukrainian Center for Cultural Studies of the Ministry of Culture of Ukraine, Kyiv

SOCIAL CAPITAL CIVIL SERVANTS UKRAINE AS A FACTOR IN THE FORMATION OF CIVIL SOCIETY

С. Ф. Радзімовська

кандидат наук з державного управління, Завідувач кафедри Державного управління та самоврядування Міжрегіональна Академія управління персоналом

ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ

Svetlana Radzimovska

PhD in Public Administration, Head of Department of the State Administration and Local Government Interregional Academy of Personnel Management

UKRAINE EUROPEAN INTEGRATION

І. В. Костенок

к. е. н., доцент, Донецькйи державний університет управління

ДЕРЖАВНІ МЕХАНІЗМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ ТА МІСЦЕВИХ ГРОМАД

I. V. Kostenok

PhD, Professor, Donetsk state universityb of management

STATE MECHANISMS OF INTERESTS OPTIMISATION BETWEEN STATE AND LOCAL COMMUNITIES

И. В. Костенок

к. э. н., доцент, Донецкий государственный университет управления

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ОПТИМИЗАЦИИ ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВА И МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ

Л. М. Бєлкін

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, директор ТОВ «Газета», Донецька область

КОНЦЕПТИ «ВЛАДА», «ДЕРЖАВА», «ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ», «ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО»: ҐЕНЕЗА ВИНИКНЕННЯ, РОЗВИТКУ, ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ТА ВЗАЄМОДІЇ

В. В. Олійник

к. пед. н., докторант, ДВНЗ "Університет менеджменту освіти"

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЮ ОСВІТОЮ В УКРАЇНІ

Vladimir V. Oleinik

Ph.D. in education, doctoral, University Education Management

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS PUBLIC ADMINISTRATION OF POSTGRADUATE EDUCATION IN UKRAINE

О. Ю. Стоян

докторант Чорноморського державного університету ім. Петра Могили

КОМПЛЕКСНИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ І РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

O. Y. Stoyan

Doctoral candidate of Petro Mohyla Black Sea State University

COMPLEX MECHANISM OF STATE CONTROL AND REGULATION OF THE DEVELOPMENT OF RENEWABLE ENERGY OF UKRAINE

А. Ю. Стоян

докторант Черноморского государственного университета им. Петра Могилы

КОМПЛЕКСНЫЙ МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ  УКРАИНЫ

Н. В. Кулак

здобувач Академії муніципального управління

ФОРМУВАННЯ ТА ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ СИСТЕМ ТОРГІВЛІ

Nataliia V. Kulak

Аspirant Academy of Municipal Management

FORMATION OF THE ESSENCE AND PRINCIPLES OF ELECTRONIC TRADING SYSTEMS

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Open_Access

Crossref Member Badge

Редакційна колегія

Кобець А. С.

головний редактор, д.держ.упр., професор, ректор Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Приходько І. П.

заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, завідуючий кафедрою обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Андрієнко М. В.

доктор наук з державного управління, доцент, начальник науково-дослідного центу захолів цивільного захисту

Антонов А. В.

д.держ.упр., професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Бондарчук Н. В.

д.держ.упр., професор кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Безугла Л. С.

к.е.н., доцент кафедри маркетингу Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Васільєва Л. М.

д.держ.упр., професор кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Вікторов В. Г.

д. ф. наук, професор кафедри філософії, соціології та історії Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Вініченко І. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Драган І. О.

д.держ.упр., с.н.с., проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Дацій Н. В.

д.держ.упр., професор, завідуюча кафедрою Київського національного лінгвістичного університету

Демчук Н. І.

д.е.н., професор кафедри фінансів та банківської справи Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Кураташвілі А. А.

Доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), Науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, Завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі, Президент Міжнародної Академії соціально-економічних на ук, Президент Міжнародної Академії Політичного менеджменту і Президент Міжнародної Академії Юридичних наук, Дійсний член Нью-Йоркської Академії наук, Академік Академії політичних наук США, Засновник і головний редактор Міжнародного наукового журналу «Прогрес» і Міжнародного наукового журналу «Проблеми Юриспруденції», Член Федерації журналістів

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідуючий відділом, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Левченко Н. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Запорізького національного технічного університету

Литвин Ю. О.

д.держ.упр., професор кафедри економічної теорії та економіки підприємств Академії муніципального управління

Міщенко Д. А.

д.держ.упр., професор кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри державної служби інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри менеджменту організацій Дніпровського державного аграрно-економічного університету