EnglishНа русском

Зміст журналу № 4, 2010

О. І. Дацій

д.е.н., професор,РВПС України НАН України

ІНТЕГРАЦІЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ СФЕРИ В ПРОЦЕСИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

Обгрунтовано розвиток неефективних інституцій в економіці, що зумовив ослаблення науково-дослідних і проектно-технологічних інститутів в державі. Проаналізовано світовий і вітчизняний досвід з питань пошуку шляхів посилення впливу та конкурентоспроможності країни щодо створення ефективної інноваційної моделі розвитку та формування відповідного інституційного середовища суспільства.
 
Development of uneffective institute is grounded in an economy, that stipulated weakening of researches and project-technological to the institute state. World and domestic experience is analysed on the questions of search of ways of strengthening of influencing and competitiveness of country in relation to creation of effective innovative model of development and forming of the proper institute environment of society.

В. І. Любімов

к.е.н., доцент, Чернігівський державний технологічний університет

ОПТИМІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО ТА РИНКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Уточнено поняття інвестиційного ринку. Визначено фактори, що здійснюють вплив на функціонування інвестиційного ринку. Досліджено структуру державного регулювання інвестиційних ринків, що класифіковані за різними критеріями. Визначено ознаки класифікації об"єктів інвестування.
 
The concept of investment market is specified. Factors which carry out influence on functioning of investment market are certain. The structure of the state adjusting of investment markets which are classified after different criteria is explored. The signs of classification of objects of investing are certain.

Н. В. Бондарчук

к.е.н., доц., докторант Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ, СПРЯМОВАНОЇ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ

В статті розкрито основні механізми реалізації державної політики, що спрямовані на забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів. Виявлено основні причини неефективності діючих механізмів розв’язання проблем регіонів.
 
В статье раскрыты основные механизмы реализации государственной политики, которые направлены на обеспечение социально-экономического развития регионов. Выявлены основные причины неэффективности действующих механизмов решения проблем регионов.

О. М. Кондрашов

д.держ.упр., Академія муніципального управління

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРОГНОЗНО-АНАЛІТИЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ СТРУКТУРНОГО РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ

Досліджено структурний розвиток промисловості в державі. Проведено аналіз невизначеності поведінки промислового комплексу та його галузей.
 
Structural development of industry is explored in the state. The analysis of vagueness of conduct of industrial complex and his industries is conducted.

О. А. Федько

докторант, кафедра управління охороною суспільного здоров’я, НАДУ при Президентові України, кандидат медичних наук

ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ТА УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ДОВКІЛЛЯ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ КРАЇНИ

У статті розглянуто питання раціоналізації та громадського контролю процесів трансформації оточуючого середовища, екологічну парадигму суспільного та індивідуального здоров"я людини.
 
The article considere the question of rationalization and public control of environment transformation processes, ecological paradigm of public and individual health.

Ю. П. Харченко

здобувач, Чернігівський державний технологічного університет

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СІМЕЙНИХ ФОРМ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ, ЩО ЗАЛИШИЛИСЬ БЕЗ ПІКЛУВАННЯ БАТЬКІВ

В статті надано характеристику державних установ та організацій, діяльність, яких направлена на здійснення соціально-правового захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та забезпечення функціонування сімейних форм виховання дітей вказаної категорії.

В. І. Гурковський

кандидат наук з державного управління, науковий консультант Науково-дослідного центру правової інформатики Академії правових наук України

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЗБРОЇВ УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

У статтіздійснено системний огляд українських і зарубіжних науково-практичних джерел щодо еволюції наукової думки щодо «інформаційної зброї» та окреслено сучасний стан дослідження інформаційного протиборства в глобальному інформаційному суспільстві, визначено місцеглобалізації в еволюції розвитку інформаційних війн, виявлено роль інформаційних технологій у процесі ведення інформаційних війн.
 
В статье осуществлен системный обзор украинских и зарубежных научно-практических источников относительно эволюции научной мысли относительно «информационного оружия» и очерчены современное состояние исследования информационного противоборства в глобальном информационном обществе, определено место глобализации в эволюции развития информационных войн, выявлена роль информационных технологий в процессе ведения информационных войн.

Ю. Л. Киричук

здобувач, Державний регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ДОСТУПНОСТІ ЖИТЛА В УКРАЇНІ

З позиції необхідності формування механізму державного управління забезпеченням доступності житла в Україні здійснено аналіз вад ринкового саморегулювання житлової сфери. Доведено необхідність визнання закріплення функцій головного координатора розвитку житлового ринку за державним управлінням. Визначено основні напрями державно - управлінського впливу на формування та регулювання попиту і пропозиції, сформовано їх у відповідні моделі.
 
In view of necessity to form the public administration mechanism of housing availability provision in Ukraine, we have analyzed the disadvantage of market self-regulation appertaining to the housing sector. We have proved the necessity of acceptance of the public administration as a primary coordinator of housing market development. We have determined the main trends of public administration influence upon creation and management of demand and supply, which were form into the respective models.

О. М. Сторчеус

аспірант, РВПС України НАН України

СУТНІСТЬ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ

Визначено скерованість заходів промислової політики регіону. Досліджено важливу складову державної промислової політики щодо забезпечення національної економічної безпеки.
 
The orientation of measures of industrial policy of region is certain. The important constituent of state industrial policy is explored in relation to providing of national economic safety.

В. З. Петков

здобувач, кафедра філософії,соціології державного управління, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові Украіни, директор Дніпропетровського індустріально-педагогічного технікуму

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК КЕРІВНИКІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЯК УСПАДКОВАНА ПРОБЛЕМА НАУКИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

У статті аргументується необхідність істотних змін у державному управлінні професійним розвитком керівних кадрів вищої школи, їх селекції. Аналізуються складники діяльності керівника вищого навчального закладу як менеджера вищої школи. З позицій науки державного управління автором обґрунтовується актуальність, досліджуються напрями і пріоритети професійного розвитку керівників вищих навчальних закладів.
 
The article proves the necessity of essential changes in sphere of state administration, selection and necessity of professional development for high school managers and their selection. Principles and fundamental position which are going to be the base of professional growth state administration of high school managers are analyzed.  The author proves the necessity of continuous professional training of high school administration staff according the position of state administration.

Р. О. Купало

аспірант, кафедра економічної політики, ХарРІ НАДУ, м.Харків

ТЕНДЕНЦІЇ І СУПЕРЕЧНОСТІ В ДЕРЖАВНОМУ РЕГУЛЮВАННІ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО КЛІМАТУ В УКРАЇНІ

Розглянуто основні проблемні місця і суперечності в сучасному державному регулюванні бізнес-клімату в умовах економічної кризи за такими напрямками, як дозвільна система і система державного контролю і перевірок. На прикладі міжнародних композитних індексів порівняно динаміку прогресу (регресу) України за цими напрямами.
 
Рассмотрены основные проблемные места и противоречия в современном государственном регулировании бизнес-климата в условиях экономического кризиса по таким направлениям, как разрешительная система и система государственного контроля и проверок. На примере международных композитных индексов произведено сравнение динамики прогресса (регресса) Украины по этим направлениям.

С. В. Митрофанський

аспірант, кафедра управління охороною суспільного здоров’я, Національна академія державного управління при Президентові України

CТАН ДОВКІЛЛЯ ЯК СКЛАДОВА ДЕРЖАВНОЇ ДЕМОГРАФІЧНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

В статті досліджується вплив екології на процеси відтворення та репродуктивний потенціал населення в Україні; аналізуються основні недоліки державної політики в цій галузі.

Н. М. Мельтюхова

кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри державного управління та менеджменту, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

ТЕХНОЛОГІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЯК СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Досліджено особливості технології державного управління як складової сукупності соціальних технологій. Обґрунтовано уточнення змісту поняття «технологія управління». Запропоновано виокремлення певних систем технологій в державному управлінні.

This article represents the author’s research devoted to features of technology of. State administration as a component of social technologies. A more precise definition is given to the notion “technology of administration”. Certain systems of technologies in State administration are suggested.
 

Т. І. Гладка

аспірант, кафедра політології та філософії Харківський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ОСВІТИ ЯК ОБ’ЄКТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

У статті інноваційний розвиток освіти розглядається як об’єкт державного управління. Досліджується сутність поняття «інноваційний розвиток освіти» та розкриваються його ознаки. Визначаються основні функції державного управління інноваційним розвитком освіти.

The innovation development of education is considered as the object of the state management in the article. The essence of the notion "the innovation development of education" is researched and its characteristic features are elucidated. The main functions of the state management of the innovation development of education are determined.

М. І. Сьоміч

здобувач, Академія муніципального управління

ПОНЯТТЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ

Визначено державне стимулювання економічного розвитку регіонів щодо дій органів державної влади, мета яких полягає у впливі на економічний розвиток окремих територій. Обґрунтовано цілі державного стимулювання економічного розвитку регіонів.
 
State stimulation of economic development of regions is certain in relation to actions of public authorities, the purpose of which consists in influence on economic development of separate territories. The aims of state stimulation of economic development of regions are grounded.

М. О. Данильченко

аспірант, Академія муніципального управління

АДАПТАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА ДО ВИМОГ ЄС

В даній роботі розглядаються питання, які пов’язані з діяльністю органів державного управління  у сфері оподаткування, стосовно існуючих вимог з боку Європейського Союзу.
 
В данной работе рассматриваются вопросы, которые связанные с деятельностью органов государственного управления в сфере налогообложения, которые касаются существующих требований со стороны Европейского Союзу.

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Редакційна колегія

Кобець А. С.

головний редактор, д.держ.упр., професор, ректор Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Приходько І. П.

заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, завідуючий кафедрою обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Андрієнко М. В.

доктор наук з державного управління, доцент, начальник науково-дослідного центу захолів цивільного захисту

Антонов А. В.

д.держ.упр., професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Бондарчук Н. В.

д.держ.упр., професор кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Безугла Л. С.

к.е.н., доцент кафедри маркетингу Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Васільєва Л. М.

д.держ.упр., професор кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Вікторов В. Г.

д. ф. наук, професор кафедри філософії, соціології та історії Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Вініченко І. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Драган І. О.

д.держ.упр., с.н.с., проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Дацій Н. В.

д.держ.упр., професор, завідуюча кафедрою Київського національного лінгвістичного університету

Демчук Н. І.

д.е.н., професор кафедри фінансів та банківської справи Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Левченко Н. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Запорізького національного технічного університету

Литвин Ю. О.

д.держ.упр., професор кафедри економічної теорії та економіки підприємств Академії муніципального управління

Міщенко Д. А.

д.держ.упр., професор кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри державної служби інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри менеджменту організацій Дніпровського державного аграрно-економічного університету