EnglishНа русском

Державне управління: удосконалення та розвиток № 4, 2009

К. А. Алексеєва

к. держ. упр., Київський національний лінгвістичний університет

РОЛЬ СУСПІЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ У ДОСЯГНЕННІ ЦІЛЕЙ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

В. М. Бабко

здобувач, Академія муніципального управління

ЗАВДАННЯ ДЕРЖАВИ ЩОДО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ЯК МУЛЬТИФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

Т. В. Бова

к.е.н., доц., докторант, Донецький державний університет управління

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЯТОРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ В СФЕРІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

В. Д. Боднарчук

здобувач, Академія муніципального управління

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ВЗАЄМОДІЇ УЧАСНИКІВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

Н. І. Шевченко

здобувач, Академія муніципального управління

ФАКТОРИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРИВАБЛИВІСТЬ ДЕРЖАВИ

І. В. Рудкевич

к.філолог.н., доц., докторант, Донецький державний університет управління

ПРІОРИТЕТИ ДЕРЖАВИ ЩОДО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ: СВІТОВИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД

О. І. Васильєва

докторант, кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академії державного управління при Президентові України, кандидат наук з державного управління, доцент

ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

Ю. В. Кравчик

аспірант, Хмельницький національний університет, керівник науково-інформаційного відділу Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту

ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ТА РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

Н. О. Гаман

здобувач, Академія муніципального управління

ПРОВЕДЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ПОЛІТИКИ ЗАЙНЯТОСТІ В УКРАЇНІ

В. В. Кушмаєва

аспірант, Дніпропетровський державний аграрний університет

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА РЕФОРМУВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

А. Г. Машурян

здобувач, Академія муніципального управління

ВАЖЕЛІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОВЕДІНКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРОВИРОБНИКА

Т. О. Паутова

здобувач, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

ДЕЛЕГУВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ОРГАНАМ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

О. В. Проніна

здобувач, Академія муніципального управління

ФОРМУВАННЯ РEГІОНАЛЬНОЇ СТРАТEГІЇ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ З УРАXУВАННЯМ EКОЛОГІЧНОГО ФАКТОРУ

А. В. Соколов

здобувач, Академія муніципального управління

ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

В. І. Юрченко

аспірантка, РВПС України, НАН України

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРОПРОМИСЛОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ В УКРАЇНІ

В. Т. Александров

к.т.н., доцент

БАЗОВІ МЕХАНІЗМИ ЛЮДСЬКОЇ ПАМ'ЯТІ ЯК СУТНІСНИЙ ФУНДАМЕНТ В УПРАВЛІННІ ЯКІСТЮ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТОЮ

І. О. Жмурко

головний спеціаліст Управління стратегії реформування економіки та стратегічного планування Секретаріату Кабінету Міністрів України, здобувач, кафедра економіки та економічної регіональної політики, Національна академія державного управління при Президентові України Дніпропетровський регіональний інститут державного управління

МЕХАНІЗМИ ПРОГНОЗУВАННЯ ПОПИТУ НА ПРОДУКЦІЮ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ВУГІЛЬНОЇ ГАЛУЗІ В ПРОЦЕСІ РЕСТРУКТУРІЗАЦІЇ

О. А. Федько

докторант, кафедра управління охороною суспільного здоров’я, НАДУ при Президентові України, кандидат медичних наук

БАГАТОАСПЕКТНІСТЬ ПОНЯТТЯ ЗДОРОВ’Я У СУЧАСНІЙ НАУКОВІЙ ДУМЦІ

Array

О. М. Руденко

кандидат з державного управління, доцент, Національна академія державного управління при Президентові України, докторант

ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКІ МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУСПІЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ

Д. Й. Андрієвський

здобувач, Академія муніципального управління

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ЗДІЙСНЕННЯ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

І. І. Мусієнко

к.війск.н., доц., Інститут підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України Національної юридичної академії України ім. Я. Мудрого

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ВИЩОЇ ОСВІТИ

А. В. Малець

здобувач, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВПЛИВУ ФАКТОРІВ НА СТАН РИНКУ МУНІЦИПАЛЬНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ

Н. В. Мірко

ст. викладач кафедри теоретичної та практичної економіки, Міжрегіональна академія управління персоналом

ДЕРЖАВНИЙ МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ ВНУТРІШНЬОГО ТА ЗОВНІШНЬОГО РИНКІВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

М. А. Латинін

д.держ.упр.,  доц., завідувач кафедри економічної політики ХарРІ НАДУ при Президентові України

ФОРМУВАННЯ РИНКУ КОМУЛЬНИХ ПОСЛУГ ЯК НАПРЯМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

О. С. Козловська

здобувач, Академія муніципального управління

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

К. В. Пивоваров

здобувач, Академія муніципального управління

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ Й СТИМУЛЮВАННЯ В СФЕРІ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА

В. А. Костерін

здобувач кафедри державного управління та місцевого самоврядування, Академія муніципального управління

СУЧАСНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ В ДЕРЖАВІ

В. Г. Гончарова

здобувач, Академія муніципального управління

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОЇ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

О. С. Лієв

здобувач Академія муніципального управління

РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ЯК СКЛАДОВА ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

Я. О. Філатов

здобувач, Академія муніципального управління

ІННОВАЦІЙНІ ЗАХОДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

В. В. Величко

здобувач Академія муніципального управління

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У РЕГІОНІ

В. В. Замикула

здобувач кафедри державного управління та місцевого самоврядування, Академія муніципального управління

НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

О. В. Акімов

здобувач Академії муніципального управління

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

І. І. Мусієнко

к.війск.н., доц., Інститут підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України Національної юридичної академії України ім. Я. Мудрого

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Д. А. Міщенко

к.е.н., доцент кафедри фінансів та державного управління Дніпропетровської державної фінансової академії

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У ЕКОЛОГІЧНІ СФЕРІ ВІДНОСНО АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Open_Access

Crossref Member Badge

Редакційна колегія

Кобець А. С.

головний редактор, д.держ.упр., професор, ректор Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Приходько І. П.

заступник головного редактора, д.держ.упр., професор, завідуючий кафедрою обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Андрієнко М. В.

доктор наук з державного управління, доцент, начальник науково-дослідного центу захолів цивільного захисту

Антонов А. В.

д.держ.упр., професор кафедри соціальної роботи, управління і педагогіки Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Антонова Л. В.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Бондарчук Н. В.

д.держ.упр., професор кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Безугла Л. С.

к.е.н., доцент кафедри маркетингу Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Васільєва Л. М.

д.держ.упр., професор кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Вікторов В. Г.

д. ф. наук, професор кафедри філософії, соціології та історії Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Вініченко І. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Дацій О. І.

д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Драган І. О.

д.держ.упр., с.н.с., проректор з наукової роботи Академії муніципального управління

Дацій Н. В.

д.держ.упр., професор, завідуюча кафедрою Київського національного лінгвістичного університету

Демчук Н. І.

д.е.н., професор кафедри фінансів та банківської справи Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Кураташвілі А. А.

Доктор економічних, філософських і юридичних наук, професор в галузі суспільних наук, професор Грузинського технічного університету в області Публічного права (Факультет Права і Міжнародних відносин), Науковий керівник Інституту Бізнесу і Права факультетів Права і Міжнародних відносин і Бізнестехнологій ГТУ, Завідувач відділом економічної теорії Інституту економіки імені П.Гугушвілі Тбіліського державного університету імені Іване Джавахішвілі, Президент Міжнародної Академії соціально-економічних на ук, Президент Міжнародної Академії Політичного менеджменту і Президент Міжнародної Академії Юридичних наук, Дійсний член Нью-Йоркської Академії наук, Академік Академії політичних наук США, Засновник і головний редактор Міжнародного наукового журналу «Прогрес» і Міжнародного наукового журналу «Проблеми Юриспруденції», Член Федерації журналістів

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідуючий відділом, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Левченко Н. М.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Запорізького національного технічного університету

Литвин Ю. О.

д.держ.упр., професор кафедри економічної теорії та економіки підприємств Академії муніципального управління

Міщенко Д. А.

д.держ.упр., професор кафедри економічної теорії та економіки сільського господарства Дніпровського державного аграрно-економічного університету

Плеханов Д. О.

д.держ.упр., професор, завідувач кафедри державної служби інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили

Сиченко В. В.

д.держ.упр., доцент, завідувач кафедри менеджменту організацій Дніпровського державного аграрно-економічного університету