Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 1

Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 19

Державне управління: удосконалення та розвиток № 4, 2009

К. А. Алексеєва

к. держ. упр., Київський національний лінгвістичний університет

РОЛЬ СУСПІЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ У ДОСЯГНЕННІ ЦІЛЕЙ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

В. М. Бабко

здобувач, Академія муніципального управління

ЗАВДАННЯ ДЕРЖАВИ ЩОДО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ЯК МУЛЬТИФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

Т. В. Бова

к.е.н., доц., докторант, Донецький державний університет управління

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЯТОРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ В СФЕРІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

В. Д. Боднарчук

здобувач, Академія муніципального управління

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ВЗАЄМОДІЇ УЧАСНИКІВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

Н. І. Шевченко

здобувач, Академія муніципального управління

ФАКТОРИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРИВАБЛИВІСТЬ ДЕРЖАВИ

І. В. Рудкевич

к.філолог.н., доц., докторант, Донецький державний університет управління

ПРІОРИТЕТИ ДЕРЖАВИ ЩОДО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ: СВІТОВИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД

О. І. Васильєва

докторант, кафедра регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом, Національна академії державного управління при Президентові України, кандидат наук з державного управління, доцент

ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

Ю. В. Кравчик

аспірант, Хмельницький національний університет, керівник науково-інформаційного відділу Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту

ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ НАСЛІДКИ СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ТА РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНИХ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

Н. О. Гаман

здобувач, Академія муніципального управління

ПРОВЕДЕННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ПОЛІТИКИ ЗАЙНЯТОСТІ В УКРАЇНІ

В. В. Кушмаєва

аспірант, Дніпропетровський державний аграрний університет

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА РЕФОРМУВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

А. Г. Машурян

здобувач, Академія муніципального управління

ВАЖЕЛІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОВЕДІНКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРОВИРОБНИКА

Т. О. Паутова

здобувач, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

ДЕЛЕГУВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ОРГАНАМ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

О. В. Проніна

здобувач, Академія муніципального управління

ФОРМУВАННЯ РEГІОНАЛЬНОЇ СТРАТEГІЇ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ З УРАXУВАННЯМ EКОЛОГІЧНОГО ФАКТОРУ

А. В. Соколов

здобувач, Академія муніципального управління

ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

В. І. Юрченко

аспірантка, РВПС України, НАН України

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРОПРОМИСЛОВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ В УКРАЇНІ

В. Т. Александров

к.т.н., доцент

БАЗОВІ МЕХАНІЗМИ ЛЮДСЬКОЇ ПАМ'ЯТІ ЯК СУТНІСНИЙ ФУНДАМЕНТ В УПРАВЛІННІ ЯКІСТЮ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТОЮ

І. О. Жмурко

головний спеціаліст Управління стратегії реформування економіки та стратегічного планування Секретаріату Кабінету Міністрів України, здобувач, кафедра економіки та економічної регіональної політики, Національна академія державного управління при Президентові України Дніпропетровський регіональний інститут державного управління

МЕХАНІЗМИ ПРОГНОЗУВАННЯ ПОПИТУ НА ПРОДУКЦІЮ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ВУГІЛЬНОЇ ГАЛУЗІ В ПРОЦЕСІ РЕСТРУКТУРІЗАЦІЇ

О. А. Федько

докторант, кафедра управління охороною суспільного здоров’я, НАДУ при Президентові України, кандидат медичних наук

БАГАТОАСПЕКТНІСТЬ ПОНЯТТЯ ЗДОРОВ’Я У СУЧАСНІЙ НАУКОВІЙ ДУМЦІ

О. М. Руденко

кандидат з державного управління, доцент, Національна академія державного управління при Президентові України, докторант

ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКІ МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУСПІЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ

Д. Й. Андрієвський

здобувач, Академія муніципального управління

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ЗДІЙСНЕННЯ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

І. І. Мусієнко

к.війск.н., доц., Інститут підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України Національної юридичної академії України ім. Я. Мудрого

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ВИЩОЇ ОСВІТИ

А. В. Малець

здобувач, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВПЛИВУ ФАКТОРІВ НА СТАН РИНКУ МУНІЦИПАЛЬНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ

Н. В. Мірко

ст. викладач кафедри теоретичної та практичної економіки, Міжрегіональна академія управління персоналом

ДЕРЖАВНИЙ МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ ВНУТРІШНЬОГО ТА ЗОВНІШНЬОГО РИНКІВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

М. А. Латинін

д.держ.упр.,  доц., завідувач кафедри економічної політики ХарРІ НАДУ при Президентові України

ФОРМУВАННЯ РИНКУ КОМУЛЬНИХ ПОСЛУГ ЯК НАПРЯМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

О. С. Козловська

здобувач, Академія муніципального управління

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

К. В. Пивоваров

здобувач, Академія муніципального управління

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ Й СТИМУЛЮВАННЯ В СФЕРІ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА

В. А. Костерін

здобувач кафедри державного управління та місцевого самоврядування, Академія муніципального управління

СУЧАСНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ В ДЕРЖАВІ

В. Г. Гончарова

здобувач, Академія муніципального управління

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОЇ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

О. С. Лієв

здобувач Академія муніципального управління

РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ЯК СКЛАДОВА ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

Я. О. Філатов

здобувач, Академія муніципального управління

ІННОВАЦІЙНІ ЗАХОДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

В. В. Величко

здобувач Академія муніципального управління

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У РЕГІОНІ

В. В. Замикула

здобувач кафедри державного управління та місцевого самоврядування, Академія муніципального управління

НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

О. В. Акімов

здобувач Академії муніципального управління

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

І. І. Мусієнко

к.війск.н., доц., Інститут підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України Національної юридичної академії України ім. Я. Мудрого

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Д. А. Міщенко

к.е.н., доцент кафедри фінансів та державного управління Дніпропетровської державної фінансової академії

АНАЛІЗ ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У ЕКОЛОГІЧНІ СФЕРІ ВІДНОСНО АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 105

Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 190

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Open_Access

Crossref Member Badge

Редакційна колегія

Кобець Анатолій Степанович

головний редактор, доктор наук з державного управління, ректор, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Васільєва Леся Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гришова Інна Юріївна

доктор економічних наук, професор, Педагогічний Університет Цзянсу, Китай

Дєгтяр Олег Андрійович

доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова

Домбровська Світлана Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, начальник навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України

Коваль Яна Сергіївна

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Логвінов Валерій Григорович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом

Приходько Ігор Павлович

доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний Університет

Пугач Андрій Миколайович

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Ромін Андрій Вячеславович

доктор наук з державного управління, доцент, начальник факультету Пожежної безпеки, Національний університет цивільного захисту України

Садковий Володимир Петрович

доктор наук з державного управління, професор, ректор, Національний університет цивільного захисту України

Сиченко Віктор Володимирович

доктор наук з державного управління, доцент, ректор, Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»

Сорока Світлана Вікторівна

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна

Ульянченко Юрій Олександрович

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри економічної політики та менеджменту, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Шведун Вікторія Олександрівна

доктор наук з державного управління, старший науковий дослідник, завідувач кафедри менеджменту навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України