Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 1

Редакція працює

З червня 2022 р. ми перейшли на новий сайт www.nayka.com.ua

EnglishНа русском


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 19

Державне управління: удосконалення та розвиток № 3, 2020

DOI: 10.32702/2307-2156.2020.3

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.3.1

В. С. Толуб’як

д. держ. упр., доцент,професор кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу, Тернопільський національний економічний університет

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОЗАЙНЯТОСТІ ТА ПРАЦЕЕФЕКТИВНОСТІ МЕХАНІЗМАМИ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ

V. Tolubyak

Doctor of Sciences in Public Administration,Professor of the Management, Public Administration and Personnel DepartmentTernopil National Economic University

STATE REGULATION OF EMPLOYMENT AND LABOUR EFFICIENCY BY MECHANISMS OF THE PENSION SYSTEM

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.3.2

І. А. Косач

д. е. н., доцент, професор кафедри публічного управління та менеджменту організацій, Чернігівський національний технологічний університет

А. В. Дегтярьов

аспірант кафедри публічного управління та менеджменту організацій, Чернігівський національний технологічний університет

РОЗВИТОК ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

I. Kosach

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of Public Administration and Organization’s Management DepartmentChernihiv National University of Technology

A. Degtiarov

postgraduate student of Public Administration and Organization’s Management DepartmentChernihiv National University of Technology

DEVELOPMENT OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN CONDITIONS OF GOVERNMENT DECENTRALIZATION IN UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.3.3

Л. М. Васільєва

д. держ. упр., професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Н. В. Дацій

д. держ. упр., професор, професор кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління, Житомирський національний агроекологічний університет

В. П. Залізнюк

д. держ. упр., професор кафедри фінансів, банківської та страхової справи, Міжрегіональна Академія Управління персоналом

ЕФЕКТИВНІСТЬ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

L. Vasilieva

Doctor of Sciences in Public Administration, professor, professor of the Department of Accounting, Taxation and Management of Financial and Economic Security, Dnipro State Agrarian and Economic University

N. Datsii

Doctor of Sciences in Public Administration, professor, professor of the department of economic theory, intellectual property and public administration, Zhytomyr National Agroecological University

V. Zalizniuk

Doctor of Sciences in Public Administration, professor of the department of Finance, Banking and Insurance of the Interregional, Academy of Personnel Management

EFFICIENCY OF FINANCIAL CONTROL IN THE PUBLIC GOVERNANCE SYSTEM

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.3.4

О. Ю. Бобровська

д. держ. упр., професор,завідувач кафедри економіки та регіональної економічної політики,Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

О. В. Антонова

д. держ. упр., доцент,професор кафедри державного управління та місцевого самоврядування,Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

ПРАКТИЧНО ОРІЄНТОВАНА ПАРАДИГМА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В ПРОЦЕСАХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

O. Bobrovska

Doctor of Sciences in Public Administration, Professor,Head of Economics and Regional Economic Policy Department,Dnipropetrovsk Regional Institute for Public Administration of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

O. Antonova

Doctor of Sciences in Public Administration, Ass. Professor,Professor of the Department of Public Administration and Local Self-Government,Dnipropetrovsk Regional Institute for Public Administration of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

PRACTICAL ORIENTED PARADIGM OF PUBLIC GOVERNANCE IN PROCESSES OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.3.5

М. І. Сьомич

д. е. н., доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування,Полтавська державна аграрна академія

ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА В ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

M. Semich

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Public Management and Administration of Poltava State Agrarian Academy

STATE CONTROL OVER THE OBSERVANCE OF THE LEGISLATION IN THE FOOD INDUSTRY ENTERPRISES

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.3.6

Є. М. Хриков

д. пед. н., професор, завідувач кафедри публічної служби та управління навчальними й соціальними закладами, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

ЕТИЧНА СИСТЕМА ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Ye. Khrikov

Doctor of Pedagogy, Professor, Head of the Department of Public Service and Management of educational and social institutions, Lugansky National University of Taras Shevchenko

ETHICAL SYSTEM OF THE PUBLIC SERVICE OF UKRAINE

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.3.7

О. А. Панченко

д. мед. н., професор, Заслужений лікар України, директор, ДЗ «Науково-практичний медичний реабілітаційно-діагностичний центр МОЗ України», президент Всеукраїнської професійної психіатричної ліги (м. Київ)

ЗАКОНОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

O. Panchenko

Doctor of Medicine, Professor, Honored Doctor of Ukraine, Director of the State Institution “Scientific – Practical Medical Rehabilitating – Diagnostic Center of the Ukrainian Ministry of Health”,President of the All-Ukrainian Professional Psychiatric League, Kyiv

LEGISLATIVE ACTIVITIES IN THE FIELD OF NATIONAL AND INFORMATION SECURITY

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.3.8

Г. П. Ситник

д. держ. упр., професор,професор кафедри державного управління філософського факультету,Київський національний університет імені Тараса Шевченка

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ “ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ” У КОНТЕКСТІ ВЛАСТИВОСТЕЙ ІНФОРМАЦІЇ ЯК СПЕЦИФІЧНОЇ СУБСТАНЦІЇ

G. Sytnyk

Doctor of Sciences in Public Administration, Full Professor,Professor at the Department of Public Administration, Taras Shevchenko National University of Kyiv

THE CONCEPTUALIZATION OF “INFORMATION SECURITY” IN THE CONTEXT OF PROPERTIES OF INFORMATION AS A SPECIFIC SUBSTANCE

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.3.11

Р. І. Жовновач

д. е. н., професор кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики, Центральноукраїнський національний технічний університет, Кропивницький, Україна

В. А. Вишневська

к. е. н., доцент кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики, Центральноукраїнський національний технічний університет, Кропивницький, Україна

М. О. Шевчук

аспірант, Центральноукраїнський національний технічний університет, Кропивницький, Україна

ТЕОРІЇ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ В ІНВЕСТИЦІЙНОМУ МАРКЕТИНГУ ПІДПРИЄМСТВ

R. Zhovnovach

Doctor of Economic Sciences, Professor of economic theory, marketing and economic cybernetics’ department, Central Ukrainian National Technical University, Kropyvnytskyi, Ukraine

V. Vyshnevska

PhD in Economics, Associate Professor of economic theory, marketing and economic cybernetics’ department, Central Ukrainian National Technical University, Kropyvnytskyi, Ukraine

M. Shevchuk

postgraduate student of economic theory, marketing and economic cybernetics’ department,Central Ukrainian National Technical University, Kropyvnytskyi, Ukraine

DIVERSIFICATION THEORIES IN INVESTMENT MARKETING OF ENTERPRISE

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.3.30

Є. В. Котух

к. т. н, доцент кафедри кібербезпеки та інформаційних технологій,Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМ КІБЕРБЕЗПЕКИ В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

Ye. Kotukh

PhD in Technical Sciences, Associate Professor of Cyber Security and Information Technologies Department, University of Customs Service and Finances, Dnipro

FORMATION OF CYBER SECURITY SYSTEMS IN PUBLIC AUTHORITIES

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.3.31

Н. Г. Дутко

к. держ. упр., доцент кафедри управління у сфері цивільного захисту, Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України

КОНЦЕСІЯ, ЯК ПЕРСПЕКТИВНА ФОРМА ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

N. Dutko

PhD in Public Administration, Associate Professor of Managementin the field of civil protection Cherkasy Institute of Fire Safetynamed after the Chornobyl Heroes of the National Science Center of Ukraine

CONCESSION AS A PROMISING FORM OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.3.32

О. О. Акімов

к. держ. упр., доцент, Заслужений економіст України, начальник відділу правового забезпечення, Національна служба посередництва і примирення

АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ ПАРАДИГМИ СИСТЕМОГЕНЕЗУ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДО ПРОЦЕСІВ ПІДГОТОВКИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

O. Akimov

PhD in Public Administration, Associate professor, Honored Economist of Ukraine, Head of the legal department, National Mediation and Conciliation Service

ANALYSIS OF THE APPLICATION OF THE PARADIGM OF THE SYSTEMOGENESIS OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE PROCESS OF PREPARING PUBLIC SERVANTS

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.3.33

І. В. Антипенко

к. ю. н., докторант кафедри публічної політики та політичної аналітики,Національна академія державного управління при Президентові України

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПОЛІТИЧНИМИ РИЗИКАМИ: ЗАГАЛЬНІ ПІДХОДИ

I. Antypenko

PhD in Law, doctoral candidate of the Public Policy and Political Analysis Chair, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine

FEATURES OF POLITICAL RISKS GOVERNANCE: GENERAL APPROACHES

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.3.34

О. Ю. Бучковська

к. культ., доцент кафедри документальних комунікацій та бібліотечної справи, Рівненський державний гуманітарний університет

О. В. Веремчук

к. пед. н., доцент кафедри документальних комунікацій та бібліотечної справи, Рівненський державний гуманітарний університет

ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ ЯК ОСНОВА ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВИ ТА СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

O. Buchkovska

PhD in culturology, Associate Professor at the Department of documentary communications and library science, Rivne State Humanitarian University

O. Veremchuk

PhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor at the Department of documentary communications and library science, Rivne State Humanitarian University

E-GOVERNANCE AS A PRINCIPLE OF THE STATE AND SOCIETY COOPERATION

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.3.35

О. В. Мейко

к. військ. н., Начальник Кінологічного навчального центру,Державна прикордонна служба України

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ШТАТНИХ СТРУКТУР ПРИКОРДОННИХ ПІДРОЗДІЛІВ

О. Meiko

PhD in Military science, Head of the Kennel Training CenterOf the State Border Service of Ukraine

FORMATION OF MECHANISMS OF STATE REGULATION OF ORGANIZATIONAL-STAFF STRUCTURES

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.3.36

Н. О. Васюк

к. держ. упр., доцент кафедри соціальної і гуманітарної політики,Національна академія управління при Президентові України

С. В. Осик

аспірант кафедри соціальної і гуманітарної політики,Національна академія управління при Президентові України

МОДЕЛЬ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ

N. Vasiuk

PhD in Public Administration, Associate Professor of the Department of Social and Humanitarian Policy, National Academy of Public Administration under the President

S. Osik

Postgraduate student in the Department of Social and Humanitarian Policy, National Academy of Public Administration, under the President of Ukraine

MODEL OF INFORMATION AND ANALYTICAL PROVISION OF PUBLIC POLICY IN THE FIELD FORMATION OF POPULATION HEALTH CULTURE

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.3.37

О. А. Решота

к. держ. упр., доцент кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом,Львівський національний університет імені Івана Франка

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ

O. Reshota

PhD in Public Administration, Associate Professor, Department of Public Administration and Business Management, Ivan Franko National University of Lviv

PECULIARITIES OF PUBLIC ADMINISTRATION DEVELOPMENT IN UKRAINE: CURRENT TRENDS AND PROBLEMS

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.3.38

Н. А. Сіцінський

к. держ. упр., головний науковий співробітник,Інститут підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

ТЕОРЕТИЧНІ ЗДОБУТКИ У ГАЛУЗІ НАУКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ У ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІЙ СФЕРІ

N. Sitsinskiy

PhD in Public Administration,Chief Scientist, Ukrainian State Employment Service Training Institute

THEORETICAL ACHIEVEMENTS IN THE FIELD OF SCIENTIFIC PROVISION OF DEVELOPMENT OF MECHANISMS OF STATE GOVERNANCE OF UKRAINE FOREIGN AFTER

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.3.39

Н. О. Брюшкова

к. е. н., доцент кафедри менеджменту та логістики,Одеська національна академія харчових технологій

О. В. Ніколюк

д. е. н., професор кафедри менеджменту та логістики,Одеська національна академія харчових технологій

О. Ф. Удовиця

к. пед. н., доцент кафедри менеджменту та логістики, Одеська національна академія харчових технологій

ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

N. Briushkova

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Management and Logistics, Odessa National Academy of Food Technologies

O. Nikoliuk

Doctor of Economic Sciences, Professor at the Department of Management and Logistics of the Odessa National Academy of Food Technologies

О. Udovytsia

PhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor, Department of Management and Logistics, Odessa National Academy of Food Technologies

FEATURES OF DECISION MAKING IN PUBLIC ADMINISTRATION

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.3.40

Л. Р. Криничко

к. мед. н., здобувач кафедри економічної безпеки, публічного управління та адміністрування, Державний університет «Житомирська політехніка»

РОЗРОБКА КАДРОВОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

L. Krynychko

PhD in Medical Sciences,Сandidate for a degree of the Department of Economic Security, Public Management And Administration, Zhytomyr Polytechnic State University

DEVELOPMENT OF PERSONNEL MECHANISM OF PUBLIC MANAGEMENT OF THE HEALTHCARE SYSTEM

DOI: 10.32702/2307-2156-2020.3.100

К. В. Науменко

аспірант кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом

СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

K. Naumenko

postgraduate student,Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management

PUBLIC GOVERNMENT SECURITY SYSTEM


Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 105

Notice: Undefined index: v in /var/www/naykaQym/dy.nayka.com.ua/application/views/main.php on line 190

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.:(044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Open_Access

Crossref Member Badge

Редакційна колегія

Кобець Анатолій Степанович

головний редактор, доктор наук з державного управління, ректор, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Васільєва Леся Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гришова Інна Юріївна

доктор економічних наук, професор, Педагогічний Університет Цзянсу, Китай

Дєгтяр Олег Андрійович

доктор наук з державного управління, доцент, доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування, Харківський національний університет міського господарства ім. О. М. Бекетова

Домбровська Світлана Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник освіти України, начальник навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України

Коваль Яна Сергіївна

кандидат наук з державного управління, доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

Кураташвілі Анзор Альфредович

доктор економічних наук, професор факультету Бізнестехнологій, Грузинський технічний університет (Тбілісі, Грузія). Академік і Віце-Президент Міжнародної Академії соціально-економічних наук, Міжнародної Академії політичного менеджменту і Міжнародної Академії Юридичних наук, дійсний член Нью-Йоркської Академіїї наук

Логвінов Валерій Григорович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та публічної служби, Національна академія державного управління при Президентові України

Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри публічного адміністрування, Міжрегіональна Академія управління персоналом

Приходько Ігор Павлович

доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри обліку, оподаткування та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпровський державний аграрно-економічний Університет

Пугач Андрій Миколайович

доктор наук з державного управління, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Ромін Андрій Вячеславович

доктор наук з державного управління, доцент, начальник факультету Пожежної безпеки, Національний університет цивільного захисту України

Садковий Володимир Петрович

доктор наук з державного управління, професор, ректор, Національний університет цивільного захисту України

Сиченко Віктор Володимирович

доктор наук з державного управління, доцент, ректор, Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради»

Сорока Світлана Вікторівна

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Україна

Ульянченко Юрій Олександрович

доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри економічної політики та менеджменту, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Шведун Вікторія Олександрівна

доктор наук з державного управління, старший науковий дослідник, завідувач кафедри менеджменту навчально-науково-виробничого центру, Національний університет цивільного захисту України